DeWalt D23550 manual

Vis en manual for DeWalt D23550 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: D23550
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 78
NORSK
77
SIRKELSAG
D23550, D23650
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
D23550 D23650
Spenning VDC 230 230
Type 1 1
Inngangseffekt W 1050 1350
Ubelastet hastighet min-1
5000 5000
Kuttedybde mm 55 65
Blad-diameter mm 165 190
Bladtykkelse mm 2,5 2,6
Borehull blad mm 20 30
Fasevinkeljustering 0 - 45° 0 - 55°
Vekt kg 6,0 6,0
LPA (lydtrykk) dB(A) 99 99
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 108 108
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 6,7 3,6
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah
= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 79
NORSK
78
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D23550, D23650
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
Side: 80
NORSK
79
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a) FARE: Hold hendene unna
kutteområdet og bladet. Hold den andre
hånden på hjelpehåndtaket, eller på
motorhuset. Hvis begge hendene holder
sagen, kan de ikke kuttes av bladet.
b) Strekk deg ikke under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot
bladet under arbeidsstykket.
c) Juster kuttedybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets
tenner skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket som kuttes
i hendene eller over lårene. Fest
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig
for å minimere eksponering av kroppen,
bladbinding eller tap av styringen.
e) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning
kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
f) Under kløyving må man alltid bruke et
kløyvegitter eller en rettkantet føring. Dette
forbedrer nøyaktigheten til kuttet og reduserer
sjansen for bladbinding.
g) Bruk alltid blader med korrekt størrelse
og form (diamant eller rund) på
spindelhullene. Blader som ikke passer
monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk,
og føre til at man mister styringen.
h) Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver
eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt
konstruert for din sag, for optimal ytelse og
trygg drift.
Side: 81
NORSK
80
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en
fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som
fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av
arbeidsstykket og mot operatøren;
– Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et
sagsnitt som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen driver enheten raskt bakover
mot operatøren;
– Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i
kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave
seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre
ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor:
a) Sørg for et godt grep med begge
hendene på sagen, og plasser armene slik
at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser
kroppen på en av sidene av bladet, men
ikke på linje med bladet. Tilbakeslag
kan føre til at sagen hopper bakover,
men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres
av operatøren, hvis man treffer korrekte
forholdsregler.
b) Når bladet klemmes fast, eller når
man avbryter et kutt av en eller annen
grunn, slipp utløseren og hold sagen
i ro i materialet til bladet har stoppet
helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av
arbeidsstykket eller å trekke sagen
bakover mens bladet er i bevegelse, hvis
ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk
og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming
av bladet.
c) Når man starter opp en sag i
arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i
sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er
i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter
fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra
arbeidsstykket når sagen startes igjen.
d) Støtt opp store paneler for å minimere
faren for at bladet klemmes fast og gir
tilbakeslag. Store paneler har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må
plasseres støtter under panelet på begge
sider, nær kuttelinjen og nær kanten av
panelet.
e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad.
Uskarpe eller feil satte blader gir trange
sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming
av blad og tilbakeslag.
f) Bladdybden og låsespakene for
fasejustering må være strammet og
sikret før du foretar sagkuttet. Hvis
bladjusteringen endres under kutting, kan det
føre til fastklemming og tilbakeslag.
g) D23550, D23650 har ingen funksjon for
dykk-kutting!
Sikkerhetsinstruksjoner for sager
med pendelbladbeskyttelse
a) Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking
før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis
nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og
lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må
aldri klemmes eller bindes i åpen stilling.
Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse
bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med
tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg
om at den beveger seg fritt og ikke berører
bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og
kuttdybder.
b) Sjekk funksjonen til fjæren på nedre
beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer korrekt, må de repareres
før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere
dårlig på grunn av skadete deler, klebrige
avsetninger eller opphopning av rusk.
c) Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake
manuelt kun for spesialkutt som ”dykk-
kutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre
beskyttelse ved å trekke tilbake spaken,
og med en gang bladet entrer materialet
må nedre beskyttelse slippes. For all annen
saging, skal den nedre beskyttelsen operere
automatisk.
d) Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker
bladet før du setter sagen ned på benken
eller gulvet. Et ubeskyttet blad som
fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg
bakover, og kutte det som er i veien for den.
Vær oppmerksom på den tiden det tar før
bladet stopper etter at bryteren er sluppet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for
alle sager med kløyvekniv
a) Bruk korrekt kløyvekniv for bladet som
brukes. For at kløyvekniven skal fungere, må
den være tykkere enn bladet men tynnere
enn tannsettet til bladet.
b) Juster kløyvekniven som beskrevet
i denne instruksjonshåndboken. Feil
avstand, posisjonering og innretting kan gjøre
at kløyvekniven ikke blir effektiv til å hindre
tilbakeslag.
Side: 82
NORSK
81
c) Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykk-
kutting. Spaltekniven må settes på plass
igjen etter dykk-kutting. Spaltekniven kommer
i veien under dykk-kutting og kan forårsake
tilbakeslag.
d) For at kløyveknivens skal fungere, må
den være i inngrep i arbeidsstykket.
Kløyvekniven er ikke effektiv til å hindre
tilbakeslag ved korte kutt.
e) Bruk ikke sagen hvis kløyvekniven er
bøyd. Selv en liten interferens kan sakke
lukkehastigheten til en beskyttelse.
Ekstra sikkerhetsadvarsler for
sirkelsager
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
Annen risiko
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre..
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
Datokoden (w), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Parallellgitter
1 Sagbladnøkkel
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Utløserbryter
b. Låseknapp
c. Fronthåndtak
d. Spindellås
e. Støvavtrekksutløp
f. Sagsko
g. Kløyvekniv
h. Nedre beskyttelse, tilbaketrekkingshendel
i. nedre beskyttelse
j. Sagblad
k. Fasejusteringsknapp
i. Merke for fasekutt
m. Merke for rett kutt
n. Dybdejusteringsknapp
o. Parallellgitter
TILTENKT BRUK
D23550/23650 sirkelsagen er designet for
profesjonell saging i treverk og plast.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Side: 83
NORSK
82
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Kuttedybdejustering (fig. 1–3)
1. Løsne dybdejusteringsknappen (n).
2. Flytt skoen (f) for å oppnå korrekt kuttedybde.
3. Trekk til dybdejusteringsknappen (n).
ADVARSEL: For optimalt resultat, la
sagbladet stikke fra fra arbeidsstykket
med omtrent 3 mm (fig. 3).
Fasejustering (fig. 4)
Skråvinkelen kan justeres mellom 0° og 45° for
D23550 og mellom 0° og 55° for D23650.
1. Løsne fasejusteringsknappen (k).
2. Sett fasevinkelen ved å vippe sagskoen (f) til
merket indikerer ønsket vinkel på skalaen.
3. Trekk til fasejusteringsknappen (k).
Skojustering for 90° kutt (fig. 1, 5)
1. Juster sagen til 0° fasing.
2. Trekk tilbake bladbeskyttelsen med spaken (h)
og plasser sagen på bladsiden.
3. Løsne fasejusteringsknappen (k).
4. Plasser en vinkel mot bladet og skoen for å
justere innstillingen på 90°.
5. Juster stopperen (p) etter behov.
Utskifting av sagbladet (fig. 6)
1. Trykk bladlåsknappen (d) skru løs skruen til
festmekanismen (q) ved å skru mot klokken
ved bruk av skrunøkkelen (r) som leveres med
verktøyet.
2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (i) ved hjelp
av spaken (h) og skift bladet (j). Installer skivene
(s, t) igjen i korrekt posisjon.
3. Sjekk rotasjonsretningen til bladet.
4. Skru på bladklemmeskruen (q) for hånd for å
holde skiven på plass. Skru med urviseren.
5. Press inn bladlåseknappen (d) mens du vrir
spindelen til bladet stopper å rotere.
6. Trekk til bladklemmeskruen godt ved hjelp av
skrunøkkelen.
Justere kløyvekniven (fig. 6)
For korrekt justering av kløyvekniven (g), se figur 6.
Juster klaringen til kløyvekniven etter skifte av
sagblad eller ved behov.
1. Juster kuttedybden til 0 mm for å få tilgang til
klemskruene til kløyvekniven.
2. Løsne skruene (u) og trekk ut kløyvekniven til sin
maksimale lengde.
3. Juster klaringen og trekk til skruen. (moment:
4–5 Nm).
Montere og justere parallellgitteret
(fig. 7)
Parallellgitteret (o) brukes til kutting parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
MONTERING
1. Løsne låseskruen (v) for å la parallellføringen skli
forbi.
2. Sett inn parallellføringen (o) i sagplaten (f) som
vist.
3. Stram til løseskruen (v).
JUSTERING
1. Løsne låseskruen (v) og sett parallellføringen (o)
til ønsket bredde.
Side: 84
NORSK
83
2. Stram til løseskruen (v).
Før bruk
– Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
– Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
• Forsikre deg om at materialet som skal
sages er godt festet.
• Bruk bare litt makt på verktøyet og
påfør ikke sagbladet sidekrefter.
• Unngå overbelastning.
• Bruk ikke sagblader som er svært
slitte.
• Bruk ikke sagen til lommekutt.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(x).
Slå på og av (fig. 1, 2)
Av sikkerhetsårsaker er utløserbryteren (a) til
verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
1. Trykk inn låseknappen for å låse opp verktøyet.
2. Trykk utløserbryteren (a) for å kjøre verktøyet.
Med en gang utløserbryteren er løsnet, aktiveres
låsebryteren automatisk for å forhindre utilsiktet
start av maskinen.
ADVARSEL:
• Slå ikke på eller av verktøyet mens
sagbladet berører arbeidsstykket eller
andre materialer.
• Betjen ikke spindellåsen mens
verktøyet går.
Styring av verktøyet (fig. 1, 2)
• For optimale resultater, fest arbeidsstykket med
bunnen opp.
• Følg linjen tegnet på arbeidsstykket ved bruk av
merket (m).
• I tilfelle skråvinkel på 45°, følg linjen på
arbeidsstykket ved hjelp av merket (l).
ADVARSEL: HUSK Å ALLTID føre
ledningen bort på linje med baksiden av
verktøyet.
Støvavtrekk (fig. 1)
ADVARSEL: Fare i forbindelse med
innånding av støv. For å redusere faren
for personskade skal man ALLTID
bruke en godkjent støvmaske.
Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e).
Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet
konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser
for støvavgivelse.
ADVARSEL: BRUK ALLTID et
vakuumavtrekk konstruert i samsvar
med gjeldende direktiver vedrørende
støvavgivelse ved saging av tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere
vil passe direkte i støvavtrekksuttaket.
ADVARSEL: Bruk ikke et
vakuumavtrekk uten tilstrekkelig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Side: 85
NORSK
84
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 86
NORSK
85
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-
katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-
kontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D23550 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D23550

Har du et spørsmål om DeWalt D23550 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23550. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23550 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.