Magnifica S ECAM 22.110.SB

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manual

Magnifica S ECAM 22.110.SB

Manual for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB på Norsk. Denne PDF-håndboken har 19 sider.

Side: 1
86 TABELL AV INNHOLD INNLEDNING...................................................87 Symboler som brukes i disse instruksjonene...................87 Bokstaver i parentes........................................................87 Problemer og reparasjoner.............................................87 SIKKERHET......................................................87 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...........................87 Samsvar med tiltenkt bruk..............................................88 Bruksanvisning...............................................................88 BESKRIVELSE..................................................88 Beskrivelse av apparatet ................................................88 Beskrivelse av kontrollpanel............................................88 Beskrivelse av melkebeholderen.....................................89 Beskrivelse av tilleggsutstyr............................................89 FORBEREDENDE OPERASJONER........................89 Kontroll av apparatet......................................................89 Installasjon av apparatet.................................................89 Tilkopling av apparatet...................................................89 Første gangs oppstart av apparatet.................................89 SLÅ PÅ MASKINEN...........................................90 SLÅ AV APPARATET..........................................90 MENYINNSTILLINGER......................................90 Skylling...........................................................................90 Avkalking........................................................................90 Installere filter................................................................90 Bytte av filter (hvis installert).........................................90 Innstilling av klokken......................................................90 Autostart........................................................................91 Automatisk avslåing (standby).......................................91 Koppevarmer..................................................................91 Energisparing..................................................................91 Innstilling av temperatur................................................91 Programmering av vannets hardhet...............................92 Innstilling av språk..........................................................92 Akustisk signal................................................................92 Fabrikkinnstillinger (reset)..............................................92 Statistikkfunksjon...........................................................92 TILBEREDELSE AV KAFFE..................................92 Valg av kaffesmak...........................................................92 Valg av kaffemengde i koppen........................................92 Egendefinert kaffemengde for min kaffe........................92 Justering av kaffekvernen...............................................93 Anbefalinger for en varmere kaffe..................................93 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner................93 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....93 Tilberedelse av kaffe LONG med kaffebønner..................94 Tilberedelse av kaffe LONG ved bruk av forhåndsmalt kaffe...............................................................................94 Personalisering av kaffemengde LONG............................94 TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK.............94 Fyll og hekt på melkebeholderene..................................94 Justere skummengde......................................................94 Automatisk tilberedelse av drikker med melk.................94 Tilberedelse av drikkene i "MILK MENU".........................95 Rengjøring av melkeskummer etter hver bruk................95 Programmere kaffe- og melkemengde i koppen for tastene CAPPUCCINO, KAFFE LATTE og LATTE MACCHIATO.............95 Programmere kaffe- og melkemengde i koppen for tasten MILK MENU.....................................................................95 UUTTAK AV VARMT VANN OG DAMP...................96 Uttak varmt vann............................................................96 Endring av mengde vann ved automatisk uttak..............96 Damputtak......................................................................96 Anbefalinger for bruk av damp for å skumme melken....96 Rengjør uttaket etter bruk..............................................96 RENGJØRING...................................................96 Rengjøring av beholderen for kaffegrut..........................97 Rengjøring av dryppeskål og beholder for kondensoppsamling.......................................................97 Rengjøring av den indre del av maskinen.......................97 Rengjøring av vannbeholderen.......................................97 Rengjøring av kaffeuttakstutene....................................97 Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe.........97 Rengjøring av bryggeenheten........................................98 Rengjøring av melkebeholderen.....................................98 Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.....................99 AVKALKING.....................................................99 PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET........99 Måling av vannets hardhet...........................................100 Innstilling av vannets hardhet......................................100 AVHERDINGSFILTER....................................... 100 Installasjon av filteret...................................................100 Bytte filter.....................................................................101 Fjerning av filteret........................................................101 TEKNISKE EGENSKAPER................................. 101 MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY................ 101 PROBLEMLØSNING........................................ 103
Side: 2
87 INNLEDNING Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for tilbere- delse av kaffe og cappuccino. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Sett av et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unn- går på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen. Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene. Fare! Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare. Væroppmerksom! Manglendeoverholdelsekanværeellererårsakentilpersonska- der og skader på apparatet. FareforBrannskader! Manglende overholdelse kan føre til brannsår eller svimerker. NB: Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren. Bokstaver i parentes Bokstavene i parentes svarer til oversikten i beskrivelsen av ap- paratet (s. 2-3). Problemer og reparasjoner Dersomproblemeroppstårmåmanførstforsøkeåløsedisseved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som visespådisplayet"påside101 og“Problemløsning”påside103. Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventu- elt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket ”Kundeservice”. Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette papiret, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De’Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen. SIKKERHET Grunnleggende sikkerhetsinformasjon Fare! Fordiapparatetfungerervedbrukavelektriskstrømkandetikke utelukkes at det oppstår elektriske støt. Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger: • Manmåikkeberøreapparatetmedvåtehenderellerføtter. • Man må ikke berøre støpselet med våte hender. • Sørgforatkontaktensombrukesaldriertildekket,kunslik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette. • Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet.Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades. • For å kople apparatet fullstendig fra, trekk støpselet ut av kontakten. • Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse. Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse De’Longhi, for slik å fore- bygge enhver risiko. Under rengjøring må man aldri dyppe mas- kinen i vann: det er et elektrisk apparat. • Førmantartilmedrengjøringavapparatetsytredeler,må man slå av maskinen og trekke ut støpselet slik at maski- nen kan avkjøles. Væroppmerksom: Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må oppbeva- res utenfor barns rekkevidde. Apparatet kan anvendes av barn over 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunskap om produktet, gitt at disse er under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører. Barn kan ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren kan ikke overlates til barn uten at disse er under oppsyn.
Side: 3
88 FareforBrannskader! Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Når apparatet er i funksjon må man ikke ta på hyllen for koppe- varmer fordi den er varm. Overflatenesomermerketmeddisse symbolene vil bli varme under bruk avmaskinen(symboletfinneskunpå et utvalg modeller). Samsvar med tiltenkt bruk Detteapparateterutformetfortilberedningavkaffeogoppvar- ming av annet drikke. Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i: • rom brukt som kjøkken for butikkperso- nale, kontor og andre arbeidsplasser • gårdsferiesteder • hotell,motellogandretyperovernatting • romutleie Allannenbrukmåansessomuegnetogderforfarlig.Produsen- tenerikkeansvarligforskadersomoppstårsomfølgeavuegnet bruk av apparatet. Bruksanvisning Les nøye disse instruksjonene før man bruker apparatet. Man- glendeoverholdelseavdisseinstruksjonenevilkunneføretilfeil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet. NB: Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet. BESKRIVELSE Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Kaffebønnebeholder A2. Lokk til trakt for forhåndsmalt kaffe A3. Kaffebønnebeholder A4. Lokk til trakt for forhåndsmalt kaffe. A5. Bryter for regulering av malegrad A6. Koppevarmer A7. Kaffeuttak (kan justeres i høyden) A8. Dyse for varmt vann og damp A9. Beholder for dampoppsamling A10. Beholder for kaffegrut A11. Brett for kopper A12. Beholder for dråpeoppsamling A13. Nivåindikator for beholder for dråpeoppsamling A14. Luke bryggeenhet A15. Bryggeenhet A16. Vannbeholder A17. Filterholder vannavherderA18. A18. Lokk vannbeholder A19. Tilkobling av strømledning A20. Hovedbryter Beskrivelse av kontrollpanel (side 2 - B ) Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette angis i pa- rentesiselvebeskrivelsen. B1. Tast : for å slå på eller slå av maskinen (stand-by) B2. Tast for valg av aroma : trykk for å velge kaffesmak B3. Tast CAPPUCCINO: for å utføre en skylling. B4. TastKAFFE LATTE:forålageenkaffelatte(Nårmangårtil programmeringsmenyen kan man trykke for å bla igjennom elementeneimenyen) B5. Tast LATTE MACCHIATO: for å lage en latte macchiato B6. Tast MILK MENU: for å gå til tilberedelse av MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO OG MY MILK B7. Tast : for uttak av varmt vann B8. Tast : for å produsere damp (Når man går til program- meringsmenyen kan man trykke for å bla igjennom elemen- teneimenyen) B9. Tast : for å tilberede 1 kopp kaffe LONG B10. Tast : for tilberedelse av 2 kopper kaffe med inn- stillingene som vises på display B11. Tast : for tilberedelse av 1 kopp kaffe med innstillin- gene som vises på display B12. TastOK: for å aktivere og bekrefte valgt funksjon B13. Display: veileder brukeren i bruk av maskinen B14. Tast MENY/ESC for tilgang til meny (Når man kommer inn i programmeringsmenyen: trykk på tasten for å gå ut av menyen) B15. Tast : trykk for å velge kaffens lengde (vannmengde)
Side: 4
89 Beskrivelse av melkebeholderen (side 2 - C ) C1. Bryter for regulering av skum og funksjonen CLEAN C2. Lokk melkebeholder C3. Melkebeholder C4. Slange for oppsuging av melk C5. Slange for uttak av skummet melk (regulerbar) Beskrivelse av tilleggsutstyr (side 2 - D ) D1. Måleskje for malt kaffe D2. Rengjøringskost D3. Bløtgjøringsfilter (på noen modeller) D4. Knapp for løsning av melkeskummeren/uttaket for varmtvann D5. Melkeskummer/varmtvannsuttakD6. D6. Strømledning D7. Reagensstrimmel“Total HardnessTest” D8. Avkalkingsmiddel FORBEREDENDE OPERASJONER Kontroll av apparatet Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at ap- paratet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke ap- paratet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De’Longhi Tekniske Assistanse. Installasjon av apparatet Væroppmerksom! Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger: • Apparatetskillerutvarmetilomgivelsene.Etteratmanhar plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er et frittrompåminst3cmpåsideneogbaksidenavapparatet, i tillegg til minst 15 cm over kaffemaskinen. • Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngååplassereapparatetinærhetenavvannkranereller vasker. • Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperatu- ren kan synke til under frysepunktet. • Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater). Tilkopling av apparatet Væroppmerksom! Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet. Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjø- res av kvalifiserte fagfolk. Første gangs oppstart av apparatet Merk! • Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny. • Detanbefalesatmansårasktsommuligstillerinnvannets hardhetvedåfølgeprosedyrensomerbeskrevetiavsnittet ”Programmering av vannets hardhet”(side 99). 1. Plugg inn strømledningen bak på apparatet, og koble apparatet til strømnettet (fig. 1). Set til at hovedbry- teren som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig.2). For å velge ønsket språk kan man enten anvende tasten KAFFE LATTEeller oglaskjermenautomatiskvisedeulikespråke- ne i tur og orden (cirka hvert 3. sekund): 2. når du ser norsk, holdes tasten (fig. 3) nede i noen sekunder, inntil denne meldingen vises i displayet: "Norsk valgt”. Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på displayet til apparatet: 3. “FYLL BEHOLDER trekk ut vannbeholderen (fig. 4), åpne lokket (fig. 5), fyll den med friskt vann til MAX nivå (fig. 6) og sett så beholderen på plass igjen. 4. “SETT INN VANNUTFØRSEL Kontroller at uttaket for varm- tvann er satt inn i dysen og sett en beholder (fig. 7) med kapasitet på minst 100 ml under den. 5. På display vises teksten“Uttak vann, trykk OK” 6. Trykk på tasten for å bekrefte (fig.3): apparatet slip- per ut varmt vann fra uttaket og deretter slår det seg av automatisk. Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk. Merk! • Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å oppnå et tilfredsstillende resultat.
Side: 5
90 • Vedtilberedelseavdeførste5-6cappuccinoeneerdetnor- maltatmanhørerlydavvannsomkoker:lydenblirsvakere etter en stund. • For å oppnå en bedre kaffe og for at maskinen skal fungere enda bedre, anbefales det at man installerer et avherdingsfilter ved å følge indikasjonene i para- grafen “VANNAVHERDINGSFILTER”. 19). Dersom din kaffemaskinmodell ikke er utstyrt med filter, kan man få det ved å henvende seg til et De’Longhi autorisert Servicesenter. SLÅ PÅ MASKINEN Merk! Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren er trykket inn (fig. 2). Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan av- brytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført. Fareforbrannskader! Underskyllingvildetfraåpningeneikaffeuttaketkommeutlitt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut. • For å slå på apparatet, trykk på tasten (fig. 8): på displayet vises meldingen“OppvarmingVennligst vent”. Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en ny melding: “SKYLLING”, på denne måten vil apparatet, i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann gjennom de interne rørene slik at disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og meng- de kaffe. SLÅ AV APPARATET Hvergangmanslåravapparatetvilenautomatiskskyllinggjen- nomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe. Fareforbrannskader! Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut. • For å slå av apparatet, trykk på tasten (fig. 8). • på displayet vises meldingen “Avslåing pågår, Vennligst vent”. apparatet vil gjennomføre en skylling for så å slå seg av (stand-by). Merk! Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode kan det ko- bles fra strømnettet: • slå av apparatet ved å trykke på tasten (fig. 8); • slipp ut hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet (fig. 2). Væroppmerksom! Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på. MENYINNSTILLINGER Man kommer in i programmeringsmenyen ved å trykke på tas- ten MENU/ESC: bla gjennom elementene ved å trykke på < o > (fig. 9). Skylling Med denne funksjonen kan man ta ut vann fra uttaket som var- mermaskinensindrekrets,slikatkaffensomtasutblirvarmere. For å aktivere automatisk start, gjør som følger: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten "Skylling” vises i displayet 3. Trykk på tasten OK: display viser Bekreft?”; 4. Trykk på tasten OK (fig. 10): etter noen sekunder kommer det ut varmt vann fra uttaket som varmer maskinens indre krets, slik at kaffen som tas ut blir varmere Merk! Operasjonenkanstansesnårsomhelstvedåtrykkepåenvalgfri tast. Avkalking For instruksjoner som gjelder avkalking henvises det til side 99. Installere filter For instruksjoner som gjelder installasjon av filter, referer til pa- ragrafen ”Avherdingsfilter”(s. ). Bytte av filter (hvis installert) For instruksjoner som gjelder bytte av filter, referer til paragra- fen ”Bytte av filter”(side 101). Innstilling av klokken Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten i displayet viserJuster klokke”; 3. Trykk på tasten OK (fig. 10): klokkeslettet blinker; 4. Trykk på < o > (fig. 9) for å forandre på timene; 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte; klokkeslettet blinker; 6. Trykk på < o > (fig. 9) for å forandre på timene; 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte;
Side: 6
91 Klokken er dermed innstilt: trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Autostart Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk start slik at apparatet er klart til bruk på et bestemt tidspunkt (for ek- sempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang. Merk! For at denne funksjonen kan aktiveres, må klokken være riktig innstilt. For å aktivere automatisk start, gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten "Autostart” vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK: på display vises teksten“Aktivere?” 4. Trykk på tasten OK for å bekrefte; 5. Trykk på < o > for å velge klokkeslett; 6. Trykk på tasten OK for å bekrefte; 7. Trykk på < o > (fig. 9) for å forandre på timene; 8. Trykk på tasten OK for å bekrefte; 9. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Nårtidenerbekreftet,indikeresautomatiskstartpådisplayetav symbolet ved siden av klokkeslettet. Deaktivere funksjonen: 1. Velg teksten automatisk start i menyen; 2. Trykk på tasten OK: på display vises teksten“Deaktivere?” 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte; På display vises ikke lenger symbolet . Automatisk avslåing (standby) Mankanstilleinntidspunktforautomatiskavslåingslikatmas- kinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer bruk. For å programmere automatisk slukking, gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten "Automatisk av”vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK: 4. Trykk på < o > (fig. 9) inntil ønsket antall funksjonstimer vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer) 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte; 6. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Automatisk avslåing er dermed omprogrammert. Koppevarmer Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere kop- pevarmer. Gjør følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten "Automatisk av”vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK: på display vises teksten ”Aktivere?” eller "Deaktivere?" 4. TrykkpåtastenOKforåaktivereellerdeaktiverekoppevar- mer (en stjerne under teksten "Koppevarmer" indikerer at den er aktivert). 5. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Koppevarmeren er nyttig for å unngå tap av kaffens varme. Energisparing Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert garan- teres et mindre strømforbruk, i samsvar med europeiske regelverk. For å deaktivere (aktivere) modus for ”energisparing”gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykkpå<o> (fig.9)inntilteksten“Energisparing”visesi displayet. 3. Trykk på tasten OK: på display vises teksten“Deaktivere?” (eller "Aktivere?", hvis funksjonen er blitt deaktivert) 4. TrykkpåtastenOKforådeaktivereelleraktiveremodusfor energisparing 5. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten“Energispa- ring”etter en tid. Merk! • Fra modus energisparing til uttak av første kaffe eller drik- ke med melk, kan maskinen trenge noen sekunder fordi den må oppvarmes. • For tilberedelse av en drikke, trykk på en hvilken som helst knapp for å gå ut av modus for energisparing og deretter trykk på tasten tilhørende ønsket drikke. • Hvis melkebeholderen er satt i, vil ikke funksjonen “Ener- gisparing”aktiveres. Innstilling av temperatur Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten“Still inn temp.”vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK:
Side: 7
92 4. Trykk på < o > inntil ønsket temperatur vises på display (●=lav; ●●●●=maks); 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte; 6. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Programmering av vannets hardhet For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hard- het, se side 99. Innstilling av språk Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykkpå <o>(fig.9)inntilteksten“Stillinntemp.”visesi displayet. 3. Trykk på tasten OK: 4. Trykk på < o > inntil ønsket temperatur vises på display; 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte; 6. På displayet vises teksten som bekrefter installert språk; 7. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Akustisk signal Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang tastene trykkes på og ved hver innføring/fjerning av tilbehør. For deaktivering eller ny aktivering av lydsignal, gjør som følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten“Still inn temp.”vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK: display viser "Deaktiver?" (eller "Akti- vere?", hvis deaktivert) 4. Trykk på tasten OK for å aktivere eller deaktivere lydsignalet. 5. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Fabrikkinnstillinger (reset) Med denne funksjonen tilbakestiller man alle meny- innstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme). Gjør som følger for å gå tilbake til fabrikkinnstillinger: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten“Fabrikkinstillinger” vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK: 4. På display vises teksten“ Godkjenn?”. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte og gå ut. Statistikkfunksjon Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende: 1. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 2. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten “Statistikk” vises i displayet. 3. Trykk på tasten OK; 4. Trykk på < o > (fig. 9) for å kontrollere: - hvor mange kaffe som er laget; - hvor mange tilberedelser inneholdende melk som er tatt sammenlagt - hvor mange liter vann som er tatt ut til sammen - hvor mange avkalkinger som er utført; - hvor mange ganger man har byttet avherdingsfilter. 5. Trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. TILBEREDELSE AV KAFFE Valg av kaffesmak Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak. Det er mulig å velge mellom disse ulike smaker: Ekstra mild aroma Mild smak Normal aroma Kraftig aroma Ekstra kraftig smak For å forandre aroma, trykk gjentatte ganger på bryteren (fig. 11), inntil ønsket aroma for kaffe vises på display. Valg av kaffemengde i koppen Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede normal kaffe. For å velge kaffemengde, vri på valgbryteren (fig. 12) inntil meldingen for ønsket kaffemengde vises på display: Valgt Kaffe Mengde i kopp (ml) MIN KAFFE Programmerbar: fra ≃20 til ≃180 LITEN ≃40 NORMAL ≃60 STOR ≃90 EKSTRA STOR ≃120 Egendefinert kaffemengde for min kaffe Maskinen er forhåndsinnstilt til å lage cirka 30 ml til ”MIN KAFFE”. Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følgende:
Side: 8
93 1. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket (fig. 13) 2. Trykk på tasten (fig.12) inntil“MIN KAFFE”vises på display. 3. Hold inne tasten (fig. 17) inntil meldingen “1 MIN KAFFE Mengdeprogram”vises på display og maskinen be- gynner å ta ut kaffe; slipp deretter tasten 4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tas- ten (fig. 17). På dette tidspunkt vil mengden være programmert i følge de nye innstillingene. Justering av kaffekvernen Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig.14). Merk! Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri i klokkeret- ning et hakk mot nummer 7. For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremen, vriethakkmotklokkeretning,motnum- mer 1 (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis). Effektenavdennekorreksjonenharmankunetteruttakavminst 2 kaffe Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere. Anbefalinger for en varmere kaffe For å oppnå en varmere kaffe anbefales det: • foreta skylling, velg funksjonen "Skylling" i programme- ringsmenyen (s. ). • varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann); • øk kaffetemperaturen i programmeringsmenyen (s. ). Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner Væroppmerksom! Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig. 1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 15). 2. Plasser under tutene på kaffeuttaket: - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 13) - 2 kopper dersom man ønsker 2 stk. kaffe (fig.16). 3. Senkuttaketslikatdetkommersånærekoppensommulig (fig. 16): På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen. 4. Trykk på tasten for riktig uttak (1 kopp eller 2 kopper ). 5. Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert som tilberedelsen fullføres. NB: • Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på en hvilken som helst tast. • Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak (innen 3 sekunder) ( o ) (fig. 17). Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk. Merk! • Under bruk kommer det frem noen meldinger på display (fyll beholderen, tøm gruttbeholder osv.) betydningen av disse forklares i paragrafen “Meldinger som vises på dis- play”(side 101). • For å oppnå en varmere kaffe, se paragraf: “Anbefalinger for en varmere kaffee”(side 93). • Dersomkaffenkommerutdråpevis,forfortmedlitekrem- lag eller den er for kald, les rådene i kapittelet“Problem- løsning”(side 103). Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe Væroppmerksom! • Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maski- nen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maski- nen skades. • Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes. Merk! Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun til- berede en kopp kaffe av gangen. 1. Trykk flere ganger på tasten (fig. 11) helt til tek- sten“Forhåndsmalt”blinker på displayet. 2. Åpne lokket på bønnebeholderen, åpne og trekk opp lok- ket på trakten for forhåndsmalt kaffe. 3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og før inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 18).
Side: 9
94 4. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket. 5. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp . 6. Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert som tilberedelsen fullføres. Merk! Dersom man har aktivert modus “Energisparing”, kan det gå noen sekunder før kaffeuttaket starter.. Tilberedelse av kaffe LONG med kaffebønner Seguire le indicazioni del paragrafo“Preparazione del caffè uti- lizzando il caffè in chicchi”per preparare la macchina e premere il tasto . Tilberedelse av kaffe LONG ved bruk av forhåndsmalt kaffe Følginstruksjonensomgjengittipunktene1-2-3-4iparagrafen ”Tilberedelse av kaffe med forhåndsmalt kaffepulver”, og trykk så på tasten . Maskinen begynner å skillt ut kaffe, en fremdriftslinje vil vises. Midtveis i tilberedelsen vil meldingen “fyll på forhåndsmalt kaffe, trykk OK” vises. Fyll på med en skje forhåndsmalt kaffe og trykk deretter OK. Tilberedelsen fortsetter og apparatet viser en fremdriftslinje som fylles ut etterhvert som tilberedelsen fortsetter. Personalisering av kaffemengde LONG Maskinen er forhåndsinnstilt hos fabrikken slik at den skiller ut circa 200ml kaffe LONG. Hvis man ønsker å endre denne verdien gjør man som følger: 1. Sett en kopp eller et glass av passende størrelse under kaf- feuttaket (fig. 9). 2. Trykk og hold nede tasten (fig. 17) inntil meldin- gen“Programmer mengde”vises. 3. Slipp tasten : maskinen begynner å produsere kaffe; 4. Når koppen når ønsket mengde trykkes tasten på ny (fig. 17). Kaffemengden er nå programmert i henhold til den nye innstillingen. NB! Hvisprogrammeringenutføresmedforhåndsmaltkaffevilmas- kinen behøve en ekstra måleskje. TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK Merk! • Foråunngåmelkmedliteskumelleratskummetbestårav store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsuttaket slik som beskrevet i paragraf ”Rengjøring av melkebehol- der”på side 95 og 98. Fyll og hekt på melkebeholderene 1. Ta av lokket (fig. 19); 2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på beholderen (fig. 20) Husk at hvert merke på beholderens side tilsvarer cirka 100 ml melk. Merk! • Bruk skummet eller lett melk som holder kjøleskaptempe- ratur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum. • Dersom modus for “Energisparing”er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter. 3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 21). 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen. 5. Plasser en beholder med kapasitet på minst 100 ml under uttaket (fig. 22A) 6. Fest melkebeholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig.23): maskinen sender ut et lydsignal (hvis lydsignalet er aktivt). 7. Plasser en tilstrekkelig stor kopp under kaffeuttakets tut og under uttak av oppskummet melk; reguler lengden til slangen for uttak av melk. For å føre den nærmere koppen trekker man den nedover (fig. 24) 8. Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene. Justere skummengde Ved å vri bryteren for skumregulering som er plassert på lokket tilmelkebeholderen,velgermanmengdemelkeskumsomlages ved tilbereding av melk. Bryterens posisjon Beskrivelse Anbefalt for... Ikke skum KAFFE LATTE/ MILK (varm melk) Lite skum LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. skum CAPPUCCINO / MILK (melkeskum)/ ESPRESSO MACCHIATO Automatisk tilberedelse av drikker med melk Påkontrollpaneletfinnesknapperforautomatisktilberedelseav CAPPUCCINO, KAFFE LATTE, LATTE MACCHIATO. For å tilberede en av disse drikkene: 1. Fyll på og fest melkebeholderen som vist tidligere.
Side: 10
95 2. Vri reguleringsbryteren for skum som finnes på lokket til melkebeholderen, til ønsket mengde skum. 3. Trykk deretter på temperatur for å gå ut av menyen: På displayet vises valgt drikk sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover. 4. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Når maskinen er ferdig med å skille ut melken går den automatisk over til å tilberede kaffen. Tilberedelse av drikkene i "MILK MENU" I tillegg til drikkene nevnt over vil maskinen automatisk tilbere- deMILK(varmmelk),FLATWHITE,ESPRESSOMACCHIATOogMY MILK (egendefinert). For å tilberede en av disse drikkene: 1. Fyll på og fest melkebeholderen som vist tidligere. 2. Vri reguleringsbryteren for skum som finnes på lokket til melkebeholderen, til ønsket mengde skum. 3. Trykk på tasten MILK MENU. 4. Trykk < o > inntil teksten tilhørende ønsket drikke vises pådisplay (MILK,FLATWHITE,ESPRESSOMACCHIATOoMY MILK). 5. Trykk på tasten OK for å starte uttak av kaffe. 6. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Når maskinen er ferdig med å skille ut melken går den automatisk over til å tilberede kaffen for de drikker som krever dette. NB:indikasjonerforallemelkedrikker • Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk på en hvilken som helst knapp. • Såsnartuttaketerferdig,ogdersommanviløkemengden melkellerkaffeikoppen,trengermanbareåholdeinneen av tastene (innen 3 sekunder) som brukes til tilberedelse av melkedrikker. • Ikke la melkebeholderen være for lenge i romtemperatur: johøyeretemperaturpåmelken(5°Cerideelt),jodårligere blir kvaliteten på skummet. Rengjøring av melkeskummer etter hver bruk Væroppmerksom!Fareforbrannskader Under rengjøring av melkebeholderens indre rør kommer det ut litt varmt vann og damp fra slangen for uttak av skummet melk. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut. Etter hver bruk av melkefunksjonene kommer den blinkende teksten ”VELGER PÅ CLEAN”frem på display. Utfør rengjøringen for å fjerne melkerester ved å gjøre følgende: 1. Labeholderenblistendeimaskinen(deterikkenødvendig å tømme beholderen); 2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for melkeskum. 3. Vri bryteren for skumregulering til "CLEAN" (fig. 25): på displayet vises en fremdriftstlinje som avanserer fremover, sammen med teksten “Rengjøring pågår”. Rengjøringen avbrytes automatisk. 4. Sett reguleringsbryteren på et av valgene for skum. 5. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen med en svamp (fig. 26). Merk! • Dersom man skal tilberede flere kopper drikke med melk, utfør rengjøring av melkebeholderen etter tilberedelse av siste kopp. • Beholderen med melk kan oppbevares i kjøleskap. • Inoentilfellermåmanventetilmaskineneroppvarmetfør rengjøring. Programmere kaffe- og melkemengde i koppen for tastene CAPPUCCINO, KAFFE LATTE og LATTE MACCHIATO Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte: 1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under slan- gen for uttak av melk. 2. Holdinneenavfunksjonstasteneinntildetpådisplaykom- mer frem teksten "MELKEPROGRAM”. 3. Slipp tasten. Maskinen begynner å ta ut melk. 4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten 5. Maskinen slutter å ta ut melk, etter noen sekunder vil den begynne å produsere kaffe hvis drikken inneholder det: på display vises navnet på drikken og "KAFFEPROGRAM". 6. Når ønsket mengde kaffe finnes i koppen, trykk på nytt på tasten. Uttaket av kaffe stopper. På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene melk og kaffe. Programmere kaffe- og melkemengde i koppen for tasten MILK MENU Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte: 1. Trykk på tasten MILK MENU. 2. Trykk<o>inntiltekstentilhørendeønsketdrikkeprogram vises på display (MILK, FLATWHITE, ESPRESSO MACCHIATO o MY MILK). 3. HoldinnetastenMILKMENUinntildetidisplayetkommer frem teksten "MELKEPROGRAM”.
Side: 11
96 4. Slipp tasten. Maskinen begynner å ta ut melk. 5. Trykk på tasten OK så fort man har nådd ønsket melke- mengdeiI koppen. 6. Maskinen slutter å ta ut melk, etter noen sekunder vil den begynne å produsere kaffe hvis drikken inneholder det: på display vises teksten“KAFFEPROGRAM Mengdeprogram”. 7. Når kaffen i koppen når ønsket mengde trykkes tasten OK på ny. Uttaket av kaffe avbrytes. På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene melk og kaffe. UUTTAK AV VARMT VANN OG DAMP Væroppmerksom!Fareforbrannskader. La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann skilles ut av maskinen. Vannuttaket vil varmes opp, og man må derfor kun ta tak i håndtaket. Merk! Dersom man har aktivert modus “Energisparing”, kan det gå noen sekunder før uttaket av varmtvann starter. Uttak varmt vann 1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet (fig. 7). 2. Plasserenbeholderunderuttaket(sånærtsommuligforå unngå sprut). 3. Trykk på tasten (fig. 3). På displayet vises teksten “VARMTVANN”samtenfremdriftslinjesomfyllesoppetter hvert som tilberedelsen fullføres. 4. Maskinen slipper ut cirka 250 ml varmt vann og stanser automatisk uttaket. For å stanse manuelt uttaket av varmt vann, trykk igjen på tasten . Endringavmengdevannvedautomatiskuttak Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere cirka 250 ml varmt vann.Dersommanønskeråendremengden,gåframpåfølgen- de måte: 1. Plasser en beholder under uttaket. 2. Hold inne tasten inntil meldingen “VARMT VANN Mengdeprogram” vises på display; slipp deretter tasten . 3. Nårvannmengdenikoppennårønsketnivå,trykkengang til på tasten . Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden. Damputtak 1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet (fig. 7). 2. Fyll en beholder med væsken som skal oppvarmes eller lagesskumav,ogførdamputtaket/melkeskummeren(D5) ned i væsken. 3. Trykkpåtasten :etternoensekundervildampkomme ut av melkeskummeren, som igjen varmer opp væsken mens displayet viser "DAMP" 4. Når ønsket temperatur er oppnådd, stopp dampen ved å trykke igjen på den samme tasten . (Vi anbefaler at damputtaket ikke varer mer enn 3 sammenhengende minutter). Væroppmerksom! Avbryt alltid damputtaket før man trekker ut beholderen med væske. Dette for å unngå brannskader forårsaket av sprut. Anbefalinger for bruk av damp for å skumme melken • Anvend en passende beholder, husk at melkemengden vil øke med 2 til 3 ganger den opprinnelige mengden. • Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskapstem- peratur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum. • For å oppnå et mer kremet resultat kan beholderen beve- ges langsomt nedenfra og opp. • Rengjør alltid uttaket/dysen som beskrevet i de neste pa- ragrafene,forslikåunngåatmelkenikkeskummerellerat boblene i melken er for store. Rengjør uttaket etter bruk Rengjør uttaket etter hver bruk. Dette for å unngå at melke- rester fester seg eller tilstopping. 1. Plasser en beholder under cappuccinatore, trykk på tasten slik at det renner ut litt vann (fig.3). For å stanse utta- ket av varmt vann, trykk igjen på tasten . 2. Vent noen minutter slik at melkeskummeren blir kald; trykk deretter på tasten og trekk deretter ut varmtvanns- uttaket (fig. 27A). Med en hånd holdes dysen/uttaket fast, vri mot klokken med den andre hånden (fig. 27B) og trekk melkeskummeren nedover for å løsne den. 3. Trekk ut dampdysen ved å dra den nedover (fig. 28). 4. Kontroller at sporet gjengitt med pilen i fig. 29 ikke er tett. Rengjør om nødvendig med en nål. 5. Vask nøye delene til melkeskummeren med en svamp og lunkent vann. 6. Før inn dysen på ny og sett melkeskummeren på plass ved å presse den oppover og vri rundt. RENGJØRING Væroppmerksom! • Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De’Longhitrengermanikkebrukekjemisketilsetningerfor rengjøring av maskinen.
Side: 12
97 • Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvask- maskin, med unntak av melkebeholderen (C). • Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, da dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast. Rengjøring av beholderen for kaffegrut Når teksten “TØM GRUTTBEHOLDER” vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Inntil man rengjør beholderen kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet signaliserer de ganger man må tømme beholderen, også hvis den ikke er full. Meldin- gen vil komme opp for hver 72. time (hvis disse 72 timene skal gjelde må aldri maskinen slås av ved hjelp av hovedbryteren, noe som vil nullstille tellingen). Væroppmerksom!Fareforbrannskader Dersom man lager flere cappuccino etter hverandre, blir koppe- hyllenimetallvarm.Venttildenblirkaldførdutarpådenogta i den kun på fremsiden. For utføring av rengjøring (med maskinen slått på): • Trekk ut dryppeskålen (fig. 30), tøm den og gjør den ren. • Tøm og rengjør nøye grut-beholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som føl- ger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette. • Kontroller beholder for kondensoppsamling og tøm den dersom den er full (fig. 31). Væroppmerksom! Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligato- risk og samtidig tømme gruttbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes. Rengjøring av dryppeskål og beholder for kondensoppsamling Væroppmerksom! Dryppeskålen er utstyrt med en flottør (rødfarget) som viser maskinens vannivå (fig. 32). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme denne beholderen og vaske den. Hvis ikke kan det føre til at vannet renner over kanten og skader maskinen, benken den står på eller området rundt. For å fjerne dryppeskålen: 1. Trekk ut dryppeskålen og grutbeholderen (fig. 30) 2. Tøm dryppeskål og gruttbeholder før du rengjør dem 3. Kontroller beholder for kondensoppsamling, tøm den der- som den er full. 4. Sett inn dryppeskålen og gruttbeholderen. Rengjøring av den indre del av maskinen Fareforelektriskstøt! Førmanbegynnermedhvilkensomhelstrengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se ”Slå av maskin”) og koples fra strøm- nettet. Man må aldri legge maskinen ned i vann. 33 1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten og en svamp. 2. Sugoppallerestenemeden støvsuger (fig. 33). Rengjøring av vannbeholderen 1. Rengjørvannbeholderen(A10)medenfuktigklutoglittnøy- tralt vaskemiddel cirka en gang per måned, eller hver gang man bytter avherdingsfilter (hvis det brukes). 2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann. 3. Sett på plass filteret (hvis det brukes),fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen. Rengjøring av kaffeuttakstutene 34 1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 34). 2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstop- pet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpir- ker (fig. 34). Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A4) ikke er til- stoppet.Omnødvendig,fjernkafferestermeddenmedfølgende kosten (D2).
Side: 13
98 Rengjøring av bryggeenheten Bryggeenheten (A15) må rengjøres minst en gang i måneden. Væroppmerksom! Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på. 1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se“Slå av maskinen”, side 90). 2. Trekk ut vannbeholderen (fig. 4). 3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 35) som er plassert på høyre side. 35 36 P U S H P U S H 4. Trykk de to røde tastene for avhekting innover og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 36). 5. Legg bryggeenheten i bløtt i cirka 5 minutter, skyll den deretter med vann. Væroppmerksom! SKYLL KUN MEDVANN Ikke bruk vaskemiddel – Ikke bruk i oppvaskmaskin Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades. 6. Ved bruk av kosten (D2) fjernes eventuelle kafferester fra bryggeenhetens plassering og som kan sees fra bryggeen- hetens luke. 7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten (fig. 37); trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk. 37 Merk! Dersombryggeenhetenskulleværevanskeligåsetteinn,vildet være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å tryk- ke på de to spakene som vist på figur. 39 38 8. Nårdenersattpåplass,måmanforsikresegomatdetorøde tasteneharklikketpåplassmotutsidenavapparatet(fig.39). 39 P U S H 9. Lukk igjen luken til bryggeenheten. 10. Sett inn igjen vannbeholder. Rengjøring av melkebeholderen For å kunne holde melkeskummeren i god stand må melkebe- holderen rengjøres som beskrevet under, minst hver andre dag: 1. Trekk ut lokket. 2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen. 3. Vri reguleringsbryteren i klokkeretning til posisjon ”IN- SERT”(se figur 40) og trekk den oppover. 40 4. Gjørnøyerentallekomponentenemedvarmtvannognøy- traltvaskemiddel.Alledelenekanvaskesioppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester i hakketogirøretunderbryteren(sefigur41):rengjøreven- tuelt med en tannstikke. støtte bryggeenhet Liten Spak Store Spaken
Side: 14
99 41 42 5. Skyllinnsidenavbryterenforreguleringavskummedren- nende vann (se figur 42). 6. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er til- stoppet av melkerester. 7. Sett bryteren tilbake på plass ved å føre den inn i samsvar med teksten ”INSERT”, uttaksslangen og oppsugingsslan- gen for melk. 8. Sett lokket tilbake på melkebeholderen. Rengjøring av dysen for varmt vann/damp Rengjør alltid dysen med en svamp etter tilberedelse av melk og fjern melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 26) AVKALKING Man må avkalke maskinen når meldingen “MÅ AVKALKES” (blinkende) vises på displayet. Væroppmerksom! • Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsre- glersomblirgittavprodusenten,ogsomfinnespåpaknin- gen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne. • Det anbefales å bruke avkalkingsmidler utelukkende produsert av De’Longhi. Anvendelsen av feile avkalkings- midler, samt en uregelmessig utført avkalking, kan føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti. 1. Slå på maskinen. 2. Gå inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten MENU/ESC. 3. Trykk på < o > inntil ønsket temperatur vises på display; 4. TrykkpåtastenOK:displayviser"Bekreft?"Trykkpåtasten OK for å bekrefte; 5. Displayet vises “TØM DRYPPESKÅL” og "FJERN FILTERET" (hvis filteret finnes) og“SETT I AVKALKER,Trykk OK”. 6. Tøm vannbeholderen (A16) og fjern avherdingsfilter (hvis det finnes); tøm deretter dryppeskålen (fig. 30) og grutt- beholderen før de settes på plass. B A A B 43 7. Tøm avkalkningsmiddel opp til nivå A (tilsvarer 100ml) som er merket på siden av vannbeholdere (fig. 43); fyll deretter på medvann(enliter)opptil nivåB(fig.43);settvann- beholderen tilbake på plass. 8. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l under vannuttaket (fig.7). Væroppmerksom! Fareforbrannskader Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut. 9. Trykk på tasten OK for å bekrefte innføring av løsningen. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie inter- vallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen. På display vises meldingen“Avkalking pågår”. Avkalkings- programmet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Etter cirka 30 minutter viser displayet meldingen ‘’SKYLLING, SETTPÅPLASSFILTERET’’(hvisdetblefjernettidligere),vekselvis med‘’FYLL BEHOLDEREN’’. 10. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm og skyll den med rennende vann, fyll med rent vann til MAKS nivå, sett på plass filte- ret (hvis det ble fjernet tidligere) og sett vannbeholderen i maskinen: display viser "SKYLLING,Trykk OK”. 11. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkings- middelet og sett det på nytt under dysen for varmtvannet. 12. Trykk på tasten OK for å starte skyllingen. Det varme van- net vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldin- gen“Skylling…Vennligst vent”. 13. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldin- gen“Skylling ferdig,Trykk OK”. 14. Trykk på tasten OK: 15. På display vises meldingen “Oppvarming Vennligst vent’’, når denne er ferdig er maskinen klar til bruk. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises. groove hakk
Side: 15
100 Måling av vannets hardhet 1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen ”TOTAL HARDNESS TEST” ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk. 2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund. 3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsva- rer et nivå.  Innstilling av vannets hardhet 1. Trykk på tasten MENU/ESC for å gå inn i menyen. 2. Trykk på < o > inntil man kan velge "Hardhet vann". 3. Bekreft valget ved å trykke på tasten OK. 4. Trykk<o>foråstilleinnnivåetsomgjengispåreaksjons- strimmelen (se fig. i forrige paragraf). 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. trykk så på tasten MENU/ESC for å forlate menyen. Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av van- nets hardhetsgrad. AVHERDINGSFILTER Hvis din modell ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper dette hos et autorisert De’Longhi Servicesenter. For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under. Installasjon av filteret 44 1. Ta filteret ut av pakken. 2. Vri tidsindikator (se fig. 44) slik at de neste 2 må- neders bruk vises. Merk Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maski- nen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker. 3. For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen ned i filterets åpning (slik som angitt i figuren) inntil vannet kommer ut fra sideåpningene i over et minutt (fig. 45). 46 45 0,5 L 4. Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann. 5. Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene går ut (fig. 46). 6. Sett filteret på plass (fig. 47A) og trykk det helt ned. 7. Sett lokket på beholderen (fig. 47B), og sett deretter be- holderen tilbake på plass i maskinen. 47A 47B Når man installerer filteret må man signalisere dette til maskinen. 8. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 9. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten“Still inn temp.”vises i displayet. 10. Trykk på tasten OK: 11. På display vises teksten“ Godkjenn?”. 12. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget: display viser "Uttak vann,Trykk OK”. 13. Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 500ml). 14. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget: apparatet starter vannuttaket og displayet viser teksten “Vennligst vent”. 15. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til ”Kaffe ferdig”. Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen. vann myk bløtt vann for fortynning hardt vann svært hardt vann
Side: 16
101 Bytte filter Når displayet viser teksten “SKIFT UT FILTER”, eller etter at det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke bru- kes på 3 uker, må man sørge for at filteret byttes: 1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret; 2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 2-3-4-5-6-7 i forrige paragraf. 3. Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 500ml). 4. TrykkpåtastenMENYforågåinniprogrammeringsmenyen; 5. Trykk<o>inntilteksten“Filterinstallert”visesidisplayet. 6. Trykk på tasten OK: 7. På display vises teksten“ Godkjenn?”. 8. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget: 9. På display vises teksten“Uttak vann,Trykk OK”. 10. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget: apparatet starter vannuttaket og displayet viser teksten “Vennligst vent”. 11. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til ”Kaffe ferdig”. Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen. Fjerning av filteret Dersommanønskeråbrukemaskinenutenfiltermåmanfjerne det og signalisere dette. Gjør følgende: 1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret; 2. Trykk på tasten MENU/ESC for å gå til menyen 3. Trykk på < o > (fig. 9) inntil teksten“Installer filter, Akti- vert”vises i displayet. 4. Trykk på tasten OK: 5. På display vises teksten ”Deaktivere?”; 6. Trykk på tasten OK for å bekrefte og tasten MENU/ESC for å gå ut av menyen. TEKNISKE EGENSKAPER Spenning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A. Strømforbruk: 1450W Trykk: 15 bar Maks kapasitet vannbeholder: 2 l. Dimensjoner LxHxB: 260 x 360 x 460 mm Ledningens lengde: 1.75 m. Vekt: 11 kg Maks kapasitet kaffebønnebeholder: 400 g. Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv: • Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE og senere endringer • EMC direktivet 2004/108/EC og senere endringer; • Forordning (EU) Stand-by 1275/2008; • Materialer og gjenstander ment for kontakt med matprodukter er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004. MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY MELDING SOM VISES MULIG ÅRSAK LØSNING FYLL BEHOLDER Det er ikke nok vann i beholderen. Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes. TØM GRUTTBEHOLDER Grutbeholderen (A10) er full. Tøm grutbeholderen og beholder for dråpeopp- samling, rengjør dem og sett dem på plass (fig. 30). Viktig: når man tar ut beholder for dråpe- oppsamling,erdetobligatoriskatgruttbeholde- ren tømme samtidig, selv om denne ikke er full. Dersomdenneoperasjonenikkeutføres,kandet hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.Dersomproblemetfortsetter,forsikre seg om at vannbeholderen er riktig plassert, trykk på tasten og la det renne ut litt vann fra uttaket.
Side: 17
102 PULVER FOR FINT JUSTER KVERN Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt. Repeter uttaket av kaffe og vri regule- ringsbryteren for malegrad (fig. 14) et hakk i klokkeretningmotnummer7,menskaffekver- nen er i funksjon. Dersom det etter uttak av minst 2 stk. kaffe ikke har blitt bedre, gjentas operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til (se justering av kaffekvern side 93). SETT INN GRUTTBEHOLDER Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen. Trekk ut dryppeskål og sett inn gruttbeholderen. FYLLPÅ KAFFE (FORHÅNDSMALT) Man har valgt funksjonen ”forhåndsmalt kaffe” men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakten. Legg malt kaffe i trakten (fig. 18) eller deakti- ver funksjonen for forhåndsmalt kaffe. MÅ AVKALKES Angir at maskinen må avkalkes. Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet ”Avkalking”. (side 99). REDUSER KAFFEDOSEN Det har blitt brukt for mye kaffe. Velgenmilderekaffesmakvedåtrykkepåbry- teren (fig. 11), eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe. FYLL KAFFEBØNNE-BEHOLDEREN Det er tomt for kaffebønner. Fyll beholderen med kaffebønner (fig. 15). Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet. Tøm trakten ved hjelp av en kost slik som be- skrevetipar."Rengjøringavtraktenforinnleg- ging av malt kaffe" (side 97). SETT INN BRYGGE-ENHET Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen. Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet ”Rengjøring av bryggeenheten”(side 98). SETT INN BEHOLDER Beholderen er ikke satt riktig på plass. Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned. GENERELL ALARM Maskinen er veldig skitten innvendig. Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. “rengjøring” Dersom maskinen etter rengjø- ring fremdeles viser denne meldingen, ta kon- takt med et servicesenter. TOM KRETS FYLL OPP KRETSEN Uttak vann TRYKK OK Vannkretsen er tom Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket (D5) inntil uttaket er konstant. SKIFT UT FILTER Avherdingsfilteret er oppbrukt. Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjo- nene i paragrafen“Avherdingsfilter”. BRYTER PÅ CLEAN Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens interne rør. Vri bryteren for skumregulering til posisjon CLEAN. SETT INNVANNUTFØRSEL Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil. Sett inn vannuttaket (D5) og trykk det helt ned. SETT INN MELKEBEHOLDER Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass. Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 23).
Side: 18
103 PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Kaffen er ikke varm. Koppene er ikke forhåndsoppvarmet. • Aktiverkoppevarmerenoglakoppenestå der i minst 20 minutter slik at de varmes. • Varm koppene med varmt vann (NB! man kan bruke funksjonen varmt vann). Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget. Før man tilbereder kaffe, varm bryggeenheten ved å bruke funksjonen (s. ). Innstilt kaffetemperatur er for lav. Still kaffetemperaturen til høy på menyen (s.). Kaffen er ikke fyldig og har lite krem. Kaffen er for grovmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaf- fekvernen er i funksjon (fig.14) Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf“justerin av kaffekvern”side 93). Kaffen er ikke egnet. Bruk kaffeblanding som er egnet for espressomaskiner. Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare. Kaffen er for finmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaf- fekvernen er i funksjon (fig. 14). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe(separagrafen“reguleringavkaffekvern”, side 93 ). Kaffenkommerikkeuthverkenavden ene eller andre dysen på kaffeuttaket. Tutene er tilstoppet. Rengjør dysene med en tannstikke (fig. 34). Apparatet slår seg ikke på Kontakten er ikke satt i. Trykk støpslet helt inn i kontakten bak på ap- paratet (fig. 1). Støpselet er ikke satt i kontakten. Sett støpselet i kontakten. Hovedbryteren (A20) er ikke slått på. Trykk på hovedbryteren (fig. 2). Bryggeenheten kan ikke trekkes ut Man har ikke slått av på riktig måte Slå av ved å trykke på tasten (side 90). PROBLEMLØSNING Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner. Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.
Side: 19
104 Melkenkommerikke ut av røret Lokket til melkebeholderen er skittent Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. ”Rengjøring av melkebeholde- ren”(s. 95). Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaks- slangenellerdenhar lite skum Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk. Bruk skummet melk eller lettmelk som hol- der kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke. Bryter for regulering av skum er feilregulert. Juster i følge beskrivelsene i par. ”tilberedelse av drikker med melk”(s. 94). Lokket eller bryter for regulering av skum på melkebeholderen er skitten Rengjør lokket og bryteren til melkebeholde- ren slik som beskrevet i par. ”Rengjøring av melkebeholderen”(s. 98). Dysen for varmt vann/damp er skitten Rengjør dysen slik som beskrevet i avsnitt ”Rengjøring av dysen for varmt vann/damp” (s. 99). Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaks- slangenellerdenhar lite skum Uttaket er skittent. Utfør rengjøring som beskrevet i paragrafen “Rengjør uttaket etter bruk”(s. 96).

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Magnifica S ECAM 22.110.SB DeLonghi så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeLonghi
  • Produkt: Kaffemaskiner
  • Model/navn: Magnifica S ECAM 22.110.SB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Generell, Rumensk, Gresk, Kroatisk, Bulgarian, Fransk, Italiensk, Tysk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Slovensk, Slovakisk, Polsk, Dansk, Ungarsk, Arabisk, Kasakh., Tjekkisk