Magnifica S ECAM 2... manual
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBmanual

Manual for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB på Norsk. Denne PDF-håndboken har 21 sider.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBmanual
Forige side

Vis en manual for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Magnifica S ECAM 22.110.SB DeLonghi så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Side: 1
66 INNHOLD GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON ����������67 INFORMASJON OM SIKKERHET ��������������������������������68 Symboler som brukes i disse instruksjonene �����������������������������68 Samsvar med tiltenkt bruk ��������������������������������������������������������68 Bruksanvisning �������������������������������������������������������������������������68 INNLEDNING ����������������������������������������������������������68 Bokstaver i parentes ������������������������������������������������������������������68 Problemer og reparasjoner �������������������������������������������������������68 BESKRIVELSE ���������������������������������������������������������69 Beskrivelse av apparatet ����������������������������������������������������������69 Beskrivelse av kontrollpanel ����������������������������������������������������69 Beskrivelse av tilbehør �������������������������������������������������������������69 Beskrivelse av kontrollampene �������������������������������������������������69 FORBEREDENDE OPERASJONER �������������������������������70 Kontroll av apparatet ����������������������������������������������������������������70 Installasjon av apparatet �����������������������������������������������������������70 Tilkopling av apparatet �������������������������������������������������������������70 Første gangs oppstart av apparatet ������������������������������������������70 SLÅ PÅ MASKINEN ��������������������������������������������������70 SLÅ AV APPARATET �������������������������������������������������71 AUTOMATISK SLUKKING ������������������������������������������71 ENERGISPARING �����������������������������������������������������71 BLØTGJØRINGSFILTER ���������������������������������������������71 Installasjon av filteret ��������������������������������������������������������������71 Fjerning og bytting av bløtgjøringsfilteret ��������������������������������72 TILBEREDELSE AV KAFFE �����������������������������������������72 Valg av kaffesmak ���������������������������������������������������������������������72 Valg av kaffemengde i koppen ��������������������������������������������������72 Regulering av kaffekvern ����������������������������������������������������������72 Innstilling av temperaturen ������������������������������������������������������72 Råd for varmere kaffe ���������������������������������������������������������������72 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner ��������������������������73 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe ���������������73 TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO �������������������������������73 Rengjøring av melkeskummer etter bruk ���������������������������������74 TILBEREDELSE AV VARMT VANN �������������������������������74 RENGJØRING ����������������������������������������������������������74 Rengjøring av maskinen �����������������������������������������������������������74 Rengjøring av beholderen for kaffegrut �����������������������������������74 Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling �����������������������������������������������������������������75 Rengjøring av den indre del av maskinen ���������������������������������75 Rengjøring av vannbeholderen �������������������������������������������������75 Rengjøring av kaffeuttakstutene ����������������������������������������������75 Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe ���������������������������75 Rengjøring av bryggeenheten ��������������������������������������������������75 AVKALKING ������������������������������������������������������������76 PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET ���������������76 Måling av vannets hardhet �������������������������������������������������������76 Programmering av vannets hardhet �����������������������������������������77 TEKNISKE EGENSKAPER ������������������������������������������77 KONTROLLAMPENES BETYDNING �����������������������������77 PROBLEMLØSNING �������������������������������������������������79
Side: 2
67 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON • Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanse- ligellermentalfunksjonsevne,samtpersonerutenerfaringellernødvendigkunnskap om produktet. Gitt at disse ikke holdes under oppsyn, eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet av en person med ansvar for deres sikkerhet. • Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet. • Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren, kan ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn. • Ved rengjøring må man aldri legge maskinen i vann. • Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. • Apparatetskalikkeanvendesi:personalkjøkkenibutikker,kontorer,andrearbeidsste- der som gårdsturisme, hotell, motell og andre overnattingssteder med romutleie. • Hvisdetoppstårskaderpåstøpsletellerstrømledningen,skaldissekunbyttesavTek- nisk Assistanse, for slik å forebygge enhver risiko. KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER: • Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, men kun hvis de holdes under konstant oppsyn eller har mottatt instruksjoner angående sikker bruk av produktet, og har for- stått farene denne bruken innebærer. Rengjøring og vedlikehold som er brukerens ansvar kan ikke utføres av barn, gitt at disse ikke er eldre enn 8 år og befinner under konstantoppsynfravoksne.Oppbevarapparatetogledningenutilgjengeligeforbarn under 8 år. • Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funk- sjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt atdisseholdesunderoppsynellerharværtgjenstandforopplæringidemedfølgende instruksjonene for sikker bruk av apparatet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører. • Barn kan ikke leke med apparatet. • Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring. Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme under bruk av maski- nen (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).
Side: 3
68 INFORMASJON OM SIKKERHET Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene. Fare! Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare. Væroppmerksom! Manglendeoverholdelsekanværeellererårsakentilpersonska- der og skader på apparatet. FareforBrannskader! Manglende overholdelse kan føre til brannsår eller svimerker. NB: Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren. Fare! Fordiapparatetfungerervedbrukavelektriskstrømkandetikke utelukkes at det oppstår elektriske støt. Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger: • Manmåikkeberøreapparatetmedvåtehenderellerføtter. • Man må ikke berøre støpselet med våte hender. • Sørgforatkontaktensombrukesaldriertildekket,kunslik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette. • Ta direkte tak i støpslet når det trekkes ut av kontakten. Trekk aldri i ledningen da denne kan skades. • For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten. • Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten, og kontakt deretterTeknisk Assistanse. • Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpselet, slik at maskinen kan avkjøles. Væroppmerksom: Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må oppbeva- res utenfor barns rekkevidde. FareforBrannskader! Dette apparatet produserer varmt vann og det vil kunne oppstå vanndamp når det er i bruk. Vær forsiktig slik at man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.Når apparatet er i drift kan koppehyllen være meget varm. Samsvar med tiltenkt bruk Detteapparateterutformetfortilberedningavkaffeogoppvar- ming av annet drikke. Allannenbrukmåansessomuegnetogderforfarlig.Produsen- tenerikkeansvarligforskadersomoppstårsomfølgeavuegnet bruk av apparatet. Bruksanvisning Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk. Manglen- de overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet. NB: Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene over- hendes sammen med apparatet. INNLEDNING Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for tilbere- delse av kaffe og cappuccino. Vi håper du får mye morro med denne nye kaffemaskinen. Sett av et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unn- går på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen. Bokstaver i parentes Bokstavene i parentes svarer til oversikten i beskrivelsen av ap- paratet (s. 2-3). Problemer og reparasjoner Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å føl- ge anvisningene som gjengis i avsnittene “Beskrivelse av kon- trollamper”på side 77 og“Problemløsning”ved 79. Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventu- eltandreforklaringer,anbefalesdetåkontaktekundeservicepå nummeretsomergjengittidetvedlagteskrivet”Kundeservice”. Dersom landet du bor i ikke finnes i dette skrivet henvises det til nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De’LonghiTeknisk Assistanse. Adressene er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen.
Side: 4
69 BESKRIVELSE Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Kontrollpanel A2. Reguleringsbryter for malegrad A3. Hylle for kopper A4. Lokk til kaffebønnebeholderen A5. Lokk til trakt for malt kaffe A6. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe A7. Kaffebønnebeholder A8. Hovedbryter A9. Vannbeholder A10. Luke bryggeenhet A11. Bryggeenhet A12. Kaffeuttak (kan justeres i høyden) A13. Beholder for kaffegrut A14. Beholder for dampoppsamling A15. Brett for kopper A16. Nivåindikator for beholder for dråpeoppsamling A17. Beholder for dråpeoppsamling A18. Melkeskummer A19. Bryter for damp/varmt vann Beskrivelse av kontrollpanel (side 2 - B ) B1. Kontrollamper B2. Tast : for å slå på eller slå av maskinen. B3. Tast : for tilberedelse av 1 kopp espressokaffe. B4. Tast : for tilberedelse av 2 kopper espressokaffe. B5. Tast : for å utføre en skylling eller for avkal- king. B6. Valgbryter: vri for valg av ønsket mengde kaffe eller for å velge tilberedelse med malt kaffe. B7. Tast foruttakavdamptiltilberedelseavdrikkermed melk . B8. Tast : for tilberedelse av 1 kopp espressokaffe. B9. Tast : for tilberedelse av 2 kopper espressokaffe. Beskrivelse av tilbehør (side 2 - C ) C1. Måleskje C2. Flaske avkalkingsmiddel C3. Bløtgjøringsfilter Beskrivelse av kontrollampene Blinkende kontrollampe: indikerer at maskinen oppvarmes Indikerer at maskinen holder på med uttak av 1 eller 2 kopper espressokaffe. Indikerer at maskinen holder på med uttak av 1 eller 2 kaffe lungo. Kontrollampenlyserkonstant:indikereratfunk- sjonen“damp”er valgt; Blinkende kontrollampe: indikerer at man må vri på dampbryteren. Indikerer at en alarm vises på kontrollpanelet (se par. “Kontrollampenes betydning” på side 77). Kontrollampen lyser konstant: indikerer at be- holderen for kaffegrut mangler: man må sette den på plass; Blinkende kontrollampe: indikerer at beholde- ren for kaffegrut er full og at man må tømme denne. Kontrollampen lyser konstant: indikerer at vannbeholderen mangler; Blinkende kontrollampe: indikerer at det ikke er nok vann i beholderen. Blinkende kontrollampe: indikerer at man må avkalke maskinen (se par.“Avkalking”). Kontrollampen lyser konstant: indikerer at mas- kinen utfører avkalking. ECO Indikerer at modus ”Energisparing”er aktivert.
Side: 5
70 FORBEREDENDE OPERASJONER Kontroll av apparatet Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at appa- ratet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader. Ta kontakt med De’LonghiTekniske Assistanse. Installasjon av apparatet Forsiktig! Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger: • Apparatet kan skades dersom vannet på innsiden skulle fryse. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperatu- ren kan synke til under frysepunktet. • Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etteratmanharplassertmaskinenpåarbeidsbenken,sørg foratdeterledigrompåminst3cmpåsideneogbaksiden av maskinen, og minst 15 cm over maskinen. • Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker. • Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater). Tilkopling av apparatet Forsiktig! Sjekkatspenningenistrømforsyningentilsvarerdetsomstårpå merkeskiltet nederst på apparatet. Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjø- res av kvalifiserte fagfolk. Første gangs oppstart av apparatet Merk: • Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny. • Detanbefalesatmansårasktsommuligstillerinnvannets hardhetvedåfølgeprosedyrensomerbeskrevetiavsnittet ”Programmering av vannets hardhet”(side 77). Gå videre ved å følge de indikerte indikasjonene: 1. Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann (fig. 1A), og sett så beholderen på plass igjen (fig. 1B). 2. Sett en beholder med kapasitet må minst 100 ml under melkeskummeren (fig. 2). 3. Kopleapparatettilstrømnettetogtrykkpåhovedbryteren, somerplassertpåbaksidenavapparatet,tilposisjonI(fig. 3). 4. På kontrollpanelet blinker kontrollampen (fig. 4). 5. Vri bryteren for damp til posisjon ”I”(fig. 5): apparatet tar ut vann fra melkeskummer og deretter slår det seg av au- tomatisk. 6. Sett bryteren for damp i posisjon“O”. Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk. Merk: • Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopperkaffeeller4-5koppercappuccinoførmanbegynner å få et tilfredsstillende resultat. SLÅ PÅ MASKINEN Merk: • Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbry- terensomerplassertpåapparatetsbaksideståriposisjonI (fig. 3). • Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjen- nomført. FareforBrannskader! Underskyllingvildetfraåpningeneikaffeuttaketkommeutlitt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut. • For å slå på apparatet, trykk på tasten (fig. 6): tilhø- rende kontrollampen blinker inntil apparatet utfører oppvarming og automatisk skylling (på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kjelen, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp). Apparatetharnåddriktigtemperaturnårkontrollampen slås av og kontrollampene som indikerer kaffeuttak slås på.
Side: 6
71 SLÅ AV APPARATET Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes. FareforBrannskader! Underskyllingvildetfraåpningeneikaffeuttaketkommeutlitt varmt vann. Manmåværeforsiktigsåmanikkekommerikontaktmedvann- sprut. For å slå av apparatet, trykk på tasten (fig. 6). Apparatet vil gjennomføre en skylling og så slår det seg av. Merk: Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, sett hovedbryteren i posisjon 0 (fig. 3). Forsiktig! For å unngå skader på apparatet, sett hovedbryteren i fig. 3 i pos. 0 kun etter at maskinen er slått av med tasten . AUTOMATISK SLUKKING Determuligåendredettetidsintervalletslikatapparatetenten slårsegavetter15eller30minutter,elleretter1,2eller3timer. 1. Trykk på tasten helt til kontrollampen slår seg på; 2. trykk på tasten (på venstre side av bryteren) helt til kontrollampen for ønsket tid som skal gå før apparatet slår seg automatisk av lyser: 15 minutter ECO 30 minutter ECO 1 time ECO 2 timer ECO 3 timer ECO 3. Trykk på tasten (på høyre side av bryteren) for å be- krefte; kontrollampen går ut. ENERGISPARING Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere mo- dus for energisparing. Når funksjonen er aktiv, garantere den minst mulig energiforbruk i henhold til gjeldende europeiske foreskrifter. Modus for energisparing er aktivert når den grønne kontrollam- pen ECO er på (fig. 7). 1. Medmaskinenslåttavmenmedhovedbryterenipos.I(fig. 3), trykk på tasten og hold den inne inntil kontrol- lampen ECO (fig. 7) lyser. 2. Forådeaktiverefunksjonentrykkpåtasten (påvenstre side av bryteren): kontrollampen ECO blinker. 3. For å aktivere funksjonen på nytt trykk, trykk på tasten (påvenstresideavbryteren):kontrollampenECOlyser konstant. 4. Trykk på tasten (på høyre side av bryteren) for god- kjenning av valget: kontrollampen ECO slutter å lyse. Merk: Fra modus energisparing til uttak av første kaffe kan maskinen trenge noen sekunder til oppvarming. BLØTGJØRINGSFILTER Noen modeller er utstyrt med bløtgjøringsfilter: dersom din maskin ikke har dette, anbefaler vi at du kjøper dette hos et De’Longhi autorisert servisecenter. Forsiktig: • Oppbevares på et kaldt og tørt sted og må ikke utsettes for sol. • Når du åpner pakken må filteret brukes umiddelbart. • Ta ut filteret før maskinen avkalkes. For riktig bruk av filter, følg instruksjonene nedenfor. Installasjon av filteret 1. Tafilteretutavpakkenogskylldetmedcirka0,5Lrennen- de vann (fig. 8). 2. Still datamarkøren inntil de neste 2 brukermånedene vises (fig. 9). Merk: Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom apparatet ikke brukes men filteret er installert, vil dette virke i maksimalt 3 uker. 3. Trekk ut beholderen og fyll den med vann (fig. 1A). 4. Legg filteret helt ned vannbeholderen fylt med vann, og hold det på skrå slik at alle luftboblene forsvinner (fig. 10). 5. Sett filteret på tilhørende plass og trykk det helt ned (fig. 11). 6. Sett lokket på beholderen (fig. 12), og sett beholderen på plass igjen i maskinen. 7. Sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml. under melkeskummeren. 8. Vri dampvelgeren til posisjon I for uttak av varmt vann. 9. La maskinen ta ut vann i noen sekunder, inntil vannstrøm- men er konstant, og vri deretter bryteren til posisjon 0. Merk: Det kan forekomme at kun et uttak av varmt vann ikke er nok for å installere filteret og at under installasjon vises følgende
Side: 7
72 kontrollamper: I dette tilfelle repeter installasjonen fra punkt 8. Nå er filteret aktivert og man kan bruke maskinen. Fjerning og bytting av bløtgjøringsfilteret Når de to månedene er utløpt (se på datamarkøren), eller der- som apparatet ikke brukes på 3 uker, må man fjerne filteret fra beholderen og eventuelt bytte det med et nytt filter ved å følge operasjonen beskrevet i forrige paragraf. TILBEREDELSE AV KAFFE Valg av kaffesmak Reguler bryteren for valg av kaffesmak (B6) for innstilling av ønsket smak: jo mer man vrir den i klokkeretning jo mer kaffe- bønner males og sterkere blir kaffen. Med bryteren i posisjon MIN oppnår man en ekstra mild kaffe; med bryteren i posisjon MAX oppnår man en ekstra sterk kaffe. Merk: • Vedførstegangsbrukmåmanprøvesegfremoglageflere kaffe for å finne riktig posisjon. • VærforsiktigsåmanikkevrirformyemotMAXfordidakan manoppnåetforsakteuttak(dråpevis).Dettegjelderspe- sielt hvis man tar ut to kopper kaffe samtidig. Valg av kaffemengde i koppen Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede følgende kaffe- mengder: - espressokaffe, om man trykker på tasten (≃40ml); - kaffe lungo, om man trykker på tasten (≃120ml); - to espressokaffe, om man trykker på tasten ; - to kaffe lungo, om man trykker på tasten . Dersommanønskeråforandremengdekaffe(sommaskinentar ut i koppen), gjør følgende: - trykk og hold inne knappen som man vil forandre meng- den til inntil tilhørende kontrollampe blinker og maskinen begynner å ta ut kaffe: slipp tasten; - når man har oppnådd ønsket mengde kaffe i koppen trykk engangtilpådensammetastenfårålagredennyemeng- den. Nå har maskinen lagret de nye innstillingene. Regulering av kaffekvern Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekop- pene, at kaffen er for tynn og med lite skum eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med regu- leringsbryteren (fig. 13). Merk: Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon. Dersomkaffenkommerutsværtsakte eller ikke i det hele tatt, vri i klokke- retning et hakk (ikke mer en et hakk om gangen, ellers vil kaffen komme ut dråpevis). For å oppnå en tykkere kaffe og for- bedre utseendet på kaffekremen, vri et hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis). Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren ved å vri enda et hakk. Innstilling av temperaturen Dersommanvilforandretemperaturenpåvannetsombrukestil tilberedelse av kaffe, gjør som følgende 1. Med maskinen avslått, men med hovedbryteren i posisjon I(fig.3),trykkpåtasten ogholddeninneinntil kontrollampene på kontrollpanelet lyser; 2. Trykk på tasten inntil man har valgt ønsket temperatur: LAV HØY 3. Trykkpåtasten forgodkjenningavvalget;kon- trollampene slutter å lyse. Råd for varmere kaffe For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det: • at man utfører en skylling før uttak av kaffen ved å trykke
Side: 8
73 på tasten fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere; • varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann); • fra menyen velges ”høy”kaffetemperatur (se paragraf for ”Innstilling av temperatur”). Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner Forsiktig! Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og skade den. 1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 9). 2. Plasser under tutene på kaffeuttaket: - 1 kopp dersom man ønsker en kaffe (fig. 10); - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig. 11). 3. Senk uttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: på denne måten får man det beste kremlaget (fig. 12). 4. Trykk på tasten for ønsket uttak: 5. Tilberedelsen starter og på kontrollpanelet vises kontrol- lampen tilhørende valgt tast. Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk. Merk: • Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for kaffeuttak. • Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene (innen 3 sekunder) for kaffeuttak. Merk: For å oppnå en varmere kaffe, referer til paragrafen ” Råd for varmere kaffe”. Forsiktig! • Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet“Pro- blemløsning”(side 75). • I løpet av bruk kan det være at kontrollamper lyser, betyd- ningen til disse er forklart i paragrafen “Kontrollampenes betydning”(side 74). Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe Forsiktig! • Legg aldri kaffebønner inn i trakten til malt kaffe, det kan føre til skade på maskinen. • Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i mas- kinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades. • Ha aldri i mer enn 1 strøken må- leskje, ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes. Merk: Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen. 1. Forsikre seg om at apparatet er på. 2. Vri bryter for valg av kaffesmak i mot klokkeretning helt til endeposisjon (fig. 18). 3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet, legg i en strø- ken måleskje med malt kaffe (fig. 19). 4. Sett en kopp under tutene for uttak av kaffe. 5. Trykkpåtastenforuttakav1ønsketkopp ( eller ). 6. Tilberedelsen starter. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO FareforBrannskader! Iløpetavdenneoperasjonenkommerdetutdamp:værforsiktig for å unngå brannskader. 1. Til en cappuccino, tilbered kaffe i en stor kopp; 2. Fyllenbeholder(helstmedhankforåunngåbrannskader) med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man ønsker åtilberede. Nårdetgjeldervalgavbeholder,måmanvære oppmerksom på at melkens volum vil øke 2 eller 3 ganger. Merk: Foråoppnåkraftigereogtykkereskum,brukskummet-el- ler lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C). For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid ren melkeskummeren slik som beskrevet i paragraf ”Rengjøring av melkeskummer etter bruk”. 3. Trykk på tasten : kontrollampen blinker. 4. Før melkeskummeren ned i melkebeholderen (fig. 20). 5. Etter noen sekunder, når kontrollampen blinker, vri 1 espresso 1 kaffe lungo 2 kaffe lunghi 2 espresso
Side: 9
74 2. Vri dampbryteren til posisjon I: uttaket starter. 3. Avbryt ved å sett dampbryteren i posisjon 0. Merk: Dersom modus ”Energisparing” er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter. RENGJØRING Rengjøring av maskinen Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk: - beholderen for kaffegrut (A13), - beholderen for dråpeoppsamling (A17) og beholderen for kondensoppsamling (A14), - vannbeholderen (A9), - kaffeuttakstutene (A12), - trakten for innlegging av malt kaffe (A6), - indre del av maskinen (er tilgjengelig etter at man har åp- net bryggeenhetens luke (A10)) - bryggeenheten (A11). Forsiktig! • Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemid- ler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De’Longhitrengermanikkebrukekjemisketilsetningerfor rengjøring av maskinen. • Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvask- maskin. • Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast. Rengjøring av beholderen for kaffegrut Når kontrollampen blinker må man tømme og rengjøre denne. Den fortsetter å blinke inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe. For utføring av rengjøring (med maskinen slått på): • Trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 24), tøm den og gjør den ren. • Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: • Kontroller beholder for kondensoppsamler (rødfarget) og tøm den dersom den er full. Forsiktig! Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obliga- torisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at be- holderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at mas- dampbryteren til posisjon I (fig. 5). Fra melkeskummeren kommer det ut damp som gjør at melken ser kremaktig ut og volumet til melken øker; 6. For å oppnå et mer kremaktig skum, drei beholderen med sakte bevegelser nedenifra og opp. (Man anbefaler at damputtaket ikke varer mer enn 3 sammenhengende minutter); 7. Når man har oppnådd ønsket skum, avbryt damputtaket ved å sette bryteren tilbake i posisjon 0. FareforBrannskader! Taavdampenførmantrekkerutbeholderenmeddenopp- skummede melken. Dette for å unngå at man brenner seg med den varme melkespruten. 8. Hell melkeskummet i kaffen som ble tilberedt tidligere. Cappuccinoen er nå ferdig: ha i ønsket sukkermengde og strø over litt kakaopulver. Rengjøring av melkeskummer etter bruk Rengjør melkeskummeren et hvert bruk. Dette for å unngå at melkerester fester seg eller tilstopping. 1. Sett en beholder under melkeskummeren og la det renne ut litt vann i noen sekunder ved å vri dampbryteren i posi- sjon I (fig. 5). Deretter sett bryteren tilbake i posisjon 0 for å avslutte uttaket av det varme vannet. 2. Vent til melkeskummeren avkjøles, hold fast melkeskum- merens stang med den ene hånden og skru av selve mel- keskummeren med den andre ved å vri den mot klokkeret- ning (fig. 21) og deretter trekke den nedover for å trekke den ut. 3. Ta også av dampdysen ved å dra denne nedover. (fig. 22). 4. Kontrolleratdetohullenesomvisesavpilenpåfig.23ikke er tilstoppet. Bruk en nål for å rengjøre hullene hvis nød- vendig. 5. Vaskmelkeskummerenogdampdysengodtmedensvamp og lunket vann. 6. Settpåplassdysenogsettmelkeskummerenpådysenved å føre den oppover og deretter vri den til den festes. TILBEREDELSE AV VARMT VANN FareforBrannskader! La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak. 1. Plasser en beholder under melkeskummeren (så nært som mulig for å unngå sprut).
Side: 10
75 kinen tilstoppes. Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling Forsiktig! Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig,kandetføretilatvannetrenneroverkantenoginn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt. Dråpeoppsamlerenerutstyrtmedenflytendeindikator(rødfar- get)somviservannivået(fig.25).Førdenneindikatorenbegyn- neråkommeutfrabrettetsommansetterkoppenepå,måman tømme beholderen og vaske den. For å fjerne beholderen for dråpeoppsamling: 1. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 24); 2. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen og vask dem; 3. Kontroller beholderen for kondensoppsamling og tøm den hvis den er full. 4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen. Rengjøring av den indre del av maskinen Fareforelektriskstøt! Førmanbegynnermedhvilkensomhelstrengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se ”Slå av”) og koples fra strømnettet. Man må aldri legge maskinen i vann. 1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsi- den av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødven- dig kan man fjerne kafferester med en svamp. 2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 26). Rengjøring av vannbeholderen Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned) vannbeholde- ren (A9) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel. Rengjøring av kaffeuttakstutene 1. Rengjør uttakstutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 27). 2. Kontroller at åpningene til kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpirker (fig. 28). Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut. Rengjøring av bryggeenheten Bryggeenheten (A11) må rengjøres minst en gang i måneden. Forsiktig! Bryggeenhetenkanikketasutnårmaskinenerpå. 1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se“Slå av maskinen”, side 71). 2. Trekk ut vannbeholderen. 3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 29) som er plassert på høyre side. 4. Trykk innover de to røde tastene for avhekting og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 30 ). Forsiktig! Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi dette kan skade den. 5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deret- ter skyll den med vann. 6. Fjern eventuelle kafferester fra bryggeenhetens støtte. 7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk. Merk: Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, er det nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist i figur. 8. Nårdenersattpåplass,måmanforsikresegomatdetorøde tasteneharklikketpåplassmotutsidenavapparatet.
Side: 11
76 P U S H 9. Lukk igjen luken til bryggeenheten. 10. Sett inn igjen vannbeholder. AVKALKING Manmåavkalkemaskinennårkontrollampen blinkerpå kontrollpanelet (fig. 31). Forsiktig! Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkal- kingsmidlet i tillegg til anvisningene som gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne. Merk: Bruk kun avkalkingsmiddel De’Longhi. Bruk aldri avkalkings- midler basert på sulfat eller eddiksyre, da frafaller garantien. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig. 1. Slå på maskinen og vent til den er klar til bruk. 2. Tøm vannbeholderen (A12) og fjern bløtgjøringsfilteret dersom det finnes. 3. Tøm avkalkningsmiddel opp til nivå A på vannbeholderen (tilsvarer 100ml)(fig. 32A); og fyll deretter på med vann (en liter) opp til nivå B (fig. 32B). Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5 L under melkeskummeren. 4. Vent til kontrollampene for kaffeuttak lyser konstant. Forsiktig!Fareforbrannskader Fra melkeskummeren kommer det ut varmt vann som inne- holder syrer. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kon- takt med vannsprut. 5. Trykk på tasten og hold den inne i minst 5 sekunder for å godkjenne innførsel av oppløsningen og for å starte avkalkingen.Kontrollampeninnitastenlyserheletidenfor å indikere start av avkalkingsprogrammet og kontrollam- pen blinker for å indikere at man må vri dampbryte- ren til posisjon I . 6. Vri dampbryteren mot klokkeretning til posisjon I: avkal- kingsmiddeletkommerutframelkeskummerenogbegyn- ner å fylle opp beholderen som står under. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie inter- vallskyllinger for å fjerne kalken. Det er normalt at det går flere minutter mellom hver skylling og at maskinen ikke er i drift. Etter cirka 30 minutter er vannbeholderen tom og kontrollam- pene og blinker; Vri dampbryteren i klokkeretning til posisjon O. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann. 7. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkings- middelet, og sett det på nytt under melkeskummeren. 8. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med ren- nende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen. Kontrollampen blinker. 9. Vri dampbryteren i mot klokkeretning til posisjon I (fig. 5). Varmt vann kommer ut fra uttaket. 10. Når vannbeholderen er helt tom, blinker kontrollampen a . 11. Sett bryteren i posisjon 0: kontrollampen slutter å lyse . Fyll vannbeholderen på nytt igjen og maskinen er klar til bruk. Merk! Hvisavkalkningssyklusikkeavslutterkorrekt(foreks.strømtilfø- ring mangler), anbefales det å gjenta sykluset. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET Avkalkingsoperasjonen må utføres etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets innstilte hard- hetsgrad. Maskinen er forhåndinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises. Måling av vannets hardhet 1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen ”TOTAL HARDNESS TEST” ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk. 2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund. 3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsva- rer et nivå.
Side: 12
77 Programmering av vannets hardhet 1. Forsikre seg om at maskinen er slått av (men tilkoblet strømnettet og med hovedbryteren i posisjon I); 2. Trykk på tasten og hold den inne i minst 6 sekunder: kontrollampene lyser sam- tidig; 3. Trykkpåtasten (påvenstresideavbryteren)foråstille inn reell vannhardhet (nivået målt med reagensstrimme- len). Nivå Nivå Nivå Nivå 1 2 3 4 4. Trykk på tasten (på høyre side av bryteren) for å godkjenne valget. Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av van- nets hardhetsgrad. TEKNISKE EGENSKAPER Spenning: 220-240V~ 50/60 Hz maks 10A Strømforbruk: 1450W Trykk: 15 bar Maks kapasitet vannbeholder: 1,8 liter Dimensjoner LxHxB: 238x340x430 mm Ledningens lengde: 1,15 m Vekt: 9,1 Kg Maks kapasitet kaffebønnebeholder: 250 g Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv: • Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE og senere endringer • EMC direktivet 2004/108/EC og senere endringer; • Forordning (EU) Stand-by 1275/2008; • Materialer og gjenstander ment for kontakt med matpro- dukter er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004. KONTROLLAMPENES BETYDNING BLINKENDE KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAK LØSNING BLINKENDE Deterikkenokvannibeholderen. Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man høreratdenerfestes. Beholderenerikkesattpåplasspå riktigmåte. Sett beholderen riktig på plass ved å trykke denheltned.
Side: 13
78 BLINKENDE Grutbeholderen(A13)erfull. Tøm grutbeholderen og beholder for dråpe- oppsamling,rengjørdemogsettdempåplass. Viktig: når man tar ut beholder for dråpe- oppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømmegrutbeholderen,selvomdenneikkeer full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen til- stoppes. Etterrengjøringerikkegrutbehol- derensattinnigjen. Trekkutbeholderfordråpeoppsamlingogsett igrutbeholderen. BLINKENDE Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i detheletatt. Gjenta kaffeuttaket og vri reguleringsbryteren for malegrad (fig. 10) et hakk med urviser i retning nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe, og dersom det fremdeler ser for sakte gjenta operasjonen ved å vri ett hakk til (se “regulering av kaffekvern side 72). Dersom problemet fortsetter, vri dampbryteren til po- sisjon I og la det renne ut litt vann fra melke- skummeren. BLINKENDE Manharvalgtfunksjonen”forhån- dsmalt kaffe” men man har ikke hattnoemaltkaffeinnitrakten. Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonenforforhåndsmaltkaffe. BLINKENDE Angir at man må avkalke maski- nen. Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet”Avkalking”. BLINKENDE Deterblittbruktformyekaffe. Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe og start deretter et nytt kaffeuttak. BLINKENDE Detertomtforkaffebønner. Fyllkaffebønnebeholderen. Traktenformaltkaffeertilstoppet. Tøm trakten ved hjelp av en kniv slik som be- skrevet i avsnittet” Rengjøring av trakten for innleggingavkaffe”.
Side: 14
79 BLINKENDE Etter rengjøring er ikke bryggeen- hetensattpåplassigjen. Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet ”Rengjøringavbryggeenheten”. Maskinen er veldig skitten inn- vendig. Rengjør nøye maskinen som beskrevet i para- grafen ”rengjøring og vedlikehold”. Dersom maskinen etterrengjøringfremdeles viserdennemeldingen,takontaktmedetser- vicesenter. PROBLEMLØSNING Under finner du beskrevet noen mulig feilfunksjoner. Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som anbefalt, ta kontakt med teknisk assistanse. PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Kaffen er ikke varm. Koppene er ikke forhåndsoppvarmet. Varm koppene ved å skyllen dem i varmt vann (NB: man kan bruke funksjonen varmt vann) eller skylling. Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget. Før man tilbereder kaffe, varm bryggeenheten ved å trykke på tasten skylling. Kaffen er for tynn eller har for lite kremlag på toppen. Kaffen er for grovmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk mot urviseren, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Vri et hakk om gangen inntil man oppnår et tilfredsstillende resultat. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf “regulering av kaffekvern side 72). Kaffen er ikke egnet. Bruk kaffeblanding som er egnet for espresso- maskiner. Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare. Kaffen er for finmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk med urviseren, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Vri et hakk om gangen inntil man oppnår et tilfredsstillende resultat. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf “regulering av kaffekvern side 72). Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstu- tene på kaffeuttaket. Tutene er tilstoppet. Rengjør tutene med en tannpirker.
Side: 15
80 Melken har store bobler. Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk. Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Der- somresultatetfremdelesikkeertilfredsstillen- de, prøv å bytte melkemerke. Melken er ikke oppskummet. Melkeskummeren er skitten. Utfør rengjøring slik som beskrevet i paragraf “Rengjøring av melkeskummeren etter bruk” (side 74). Damputtaket avbrytes. En sikkerhetsinretning avbryter damputtaket etter 3 minutter. Vent noen minutter, start dampfunksjonen igjen. Apparatet slår seg ikke på. Støpselet er ikke satt i kontakten. Sett støpselet i kontakten. Hovedbryteren (A8) er ikke slått på. Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).
Merke:
DeLonghi
Produkt:
Kaffemaskiner
Model/navn:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Norsk