Magnifica S ECAM 2... manual
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bmanual

Manual for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B på Norsk. Denne PDF-håndboken har 21 sider.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bmanual
Forige side

Vis en manual for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Magnifica S ECAM 22.110.B DeLonghi så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Side: 1
92 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON... 93 2. INFORMASJON OM SIKKERHET...................94 2.1 Symbolbruk i følgende instruksjoner............94 2.2 Samsvar med tiltenkt bruk...........................94 2.3 Bruksanvisning............................................94 3. INNLEDNING............................................94 3.1 Bokstaver i parentes.....................................94 3.2 Problemer og reparasjoner...........................94 4. BESKRIVELSE............................................95 4.1 Beskrivelse av apparatet ..............................95 4.2 Beskrivelse av kontrollpanelet......................95 4.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr.........................95 4.4 Beskrivelse av melkebeholderen..................95 5. FORBEREDENDE OPERASJONER.................95 5.1 Kontroll av apparatet...................................95 5.2 Installasjon av apparatet..............................95 5.3 Tilkobling av apparatet................................95 5.4 Første gangs oppstart av apparatet..............96 6. SLÅ PÅ MASKINEN.....................................96 7. SLÅ AV APPARATET...................................96 8. MENYINNSTILLINGER................................97 8.1 Skylling........................................................97 8.2 Avkalkning...................................................97 8.3 Installere filter..............................................97 8.4 Bytte av filter (hvis installert).......................97 8.5 Juster klokke................................................97 8.6 Automatisk start..........................................97 8.7 Automatisk avslåing (standby).....................97 8.8 Energisparing...............................................98 8.9 Innstilling av temperatur.............................98 8.10 Innstilling av vannets hardhet......................98 8.11 Programmering av vannets hardhet”............98 8.12 Lydsignal......................................................98 8.13 Standardverdier (reset)................................98 8.14 Statistikkfunksjon........................................98 9. TILBEREDNING AV KAFFE..........................99 9.1 Valg av kaffesmak........................................99 9.2 Valg av kaffemengde i koppen.....................99 9.3 Innstilling av kaffemengde for min kaffe.....99 9.4 Justering av kaffekvernen............................99 9.5 Anbefalinger for en varmere kaffe................99 9.6 Tilberedningavkaffevedbrukavkaffebønner....99 9.7 Tilberedning av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe....................................100 9.8 Tilberedning av kaffe LONG med kaffebønner.. 100 9.9 Tilberedning av kaffe LONG ved bruk av forhåndsmalt kaffe....................................100 9.10 Innstilling av kaffemengde LONG...............100 10. TILBEREDNING AV DRIKKER MED MELK.... 101 10.1 Fyll og hekt på melkebeholderen...............101 10.2 Justere skummengde.................................101 10.3 Automatisk tilberedning av drikker med melk. 101 10.4 Tilberedning av drikkene i "MILK MENU"....101 10.5 Rengjøring av melkebeholderen etter hver bruk...........................................................102 10.6 Still inn kaffe- og melkemengde ved bruk av knappen CAPPUCCINO................................102 10.7 Still inn koppens kaffe- og melkemengde, for drikkene tilhørende knappen MILK MENU..102 11. UTTAK AV VARMT VANN........................... 102 11.1 Endring av mengde vann ved automatisk uttak..........................................................103 12. RENGJØRING.......................................... 103 12.1 Rengjøring av maskinen.............................103 12.2 Rengjøring av maskinens indre krets..........103 12.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut.....103 12.4 Rengjøring av dråpesamler og beholder for kondensoppsamling...................................103 12.5 Rengjøring av maskinens indre deler........104 12.6 Rengjøring av vannbeholderen..................104 12.7 Rengjøring av kaffetutene..........................104 12.8 Rengjøring av trakten for forhåndsmalt kaffe.. 104 12.9 Rengjøring av bryggeenheten....................104 12.10Rengjøring av melkebeholderen................105 12.11Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.105 13. AVKALKNING.......................................... 105 14. INNSTILLING AV VANNETS HARDHET........ 106 14.1 Måling av vannets hardhet.........................106 14.2 Innstilling av vannets hardhet....................106 15. AVHERDINGSFILTER................................ 107 15.1 Installasjon av filteret.................................107 15.2 Bytte filter..................................................107 15.3 Fjerning av filteret......................................107 16. TEKNISKE EGENSKAPER........................... 108 17. AVHENDING............................................ 108 18. MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAYET...... 109 19. PROBLEMLØSING.................................... 111
Side: 2
93 1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON • Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, senso- riskeellermentaleevner,ellermedmanglendeerfaringogkjennskap,medmindrede erundertilsynellerbliropplærtisikkerbrukavenpersonsomståransvarligforderes sikkerhet. • Barn må holdes under oppsyn så de ikke leker med apparatet. • Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren kan ikke overlates til barn uten at disse er under oppsyn. • Under rengjøring må man aldri dyppe maskinen i vann. • Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Maskinen er ikke tiltenkt brukt i: kjøkkenmiljø for butikkpersonell, kontorer og andre arbeidsplasser, gårdsutleie, hotell, romutleie, motell og lignende. • Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av ser- viceavdelingen for å forebygge enhver risiko. KUN FOR DET EUROPEISKE MARKED: • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, dersom de blir holdt under tilsyn, eller har fått opplæring i sikker bruk, og de forstår farene som er involvert. Rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år gamle og opererer under tilsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år. • Apparatet kan brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kjennskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk, og forstår farene som er involvert. • Barn må ikke leke med apparatet. • Koble alltid apparatet fra strømtilførselen dersom det blir etterlatt uten tilsyn, og før montering, demontering og rengjøring. Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme under bruk av maski- nen (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).
Side: 3
94 2. INFORMASJON OM SIKKERHET 2.1 Symbolbruk i følgende instruksjoner Viktige advarsler inneholder disse symbolene. Disse advarslene må følges. Fare! Manglende overholdelse kan forårsake til livsfarlig skade som følge av elektrisk støt. Advarsel! Manglende overholdelse kan forårsake til personskader og ska- der på apparatet. Fareforforbrenninger! Manglende overholdelse kan forårsake til brannsår eller forbrenninger. Merk: Dette symbolet skal gjøre brukeren oppmerksom på råd og vik- tig informasjon. Fare! Fordiapparatetfungerervedbrukavelektriskstrømkandetikke utelukkes at det oppstår elektriske støt. Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger: • Ikke berør apparatet med våte hender eller føtter. • Ikke berør støpselet med våte hender. • Sørg for at stikkontakten som brukes alltid er lett tilgjen- gelig, slik at man lett kan trekke ut støpselet fra kontakten når det er behov for det. • Dersom du vil trekke støpslet ut av kontakten, ta tak direk- te i støpslet. Trekk aldri i ledningen. For da risikerer du å skade den. • For å koble fra apparatet fullstendig, trekk støpselet ut av kontakten. • Hvis det oppstår feil på apparatet, må du ikke forsøke å reparere disse selv. Slukking av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt der- etterTeknisk Assistanse. • Før du på noen måte rengjør apparatet, må du slå av mas- kinen og trekke ut støpselet slik at maskinen kan avkjøles. Advarsel: Oppbevar emballasjen (plastposer, isopor) utenfor barns rekkevidde. Fareforforbrenninger! Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Når apparatet er i funksjon, kan koppholderen bli varm. 2.2 Samsvar med tiltenkt bruk Detteapparateterutformetfortilberedningavkaffeogoppvar- ming av annen drikke. Allannenbrukmåansessomuegnetogderforfarlig.Produsen- tenerikkeansvarligforskadersomoppstårsomfølgeavuegnet bruk av apparatet. 2.3 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet. Der- som disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til personska- der eller skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader grunnet uegnet bruk av apparatet. Merk: Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet. 3. INNLEDNING Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for tilbered- ning av kaffe og cappuccino. Vi håper du vil ha stor glede av ditt nye apparat. Sett av et par minutter for å lese følgende bruksanvisning. Da unngår du å sette deg selv i fare eller å skade maskinen. 3.1 Bokstaver i parentes Bokstavene i parentes viser til forklaringene i Beskrivelse av ap- paratet (side 2-3). 3.2 Problemer og reparasjoner Dersom problemer oppstår, prøv først å løse disse ved å følge anvisningene som blir gitt i kapitlene ”18. meldinger som vises på displayet” og ”19. Problemløsing”. Problemløsning”. Dersom anvisningene ikke hjelper, eller ved behov for ytterligere forklaringer, anbefaler vi deg å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket ”Kundeservice”. Dersom ditt land ikke er på listen, ring det nummeret som opp- gis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner, henvend deg kun til De’LonghiTeknisk Assistanse. Adressene er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen..
Side: 4
95 4. BESKRIVELSE 4.1 Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Lokk til kaffebønnebeholder A2. Lokk til trakt for forhåndsmalt kaffe A3. Kaffebønnebeholder A4. Trakt for forhåndsmalt kaffe A5. Bryter for regulering av malegrad A6. Koppehylle A7. Kaffeuttak (kan justeres i høyden) A8. Dyse for varmt vann og damp A9. Beholder for kondensoppsamling A10. Beholder for kaffegrut A11. Brett for kopper A12. Dråpesamler A13. Vannivåindikator for dråpesamler A14. Deksel for bryggeenhet A15. Bryggeenhet A16. Vannbeholder A17. Holder for avherdingsfilter A18. Lokk til vannbeholder A19. Tilkoblingssted for strømledning A20. Hovedbryter 4.2 Beskrivelse av kontrollpanelet (side 2 - B ) Noen knapper på panelet har en dobbel funksjon: dette angis i parentesiselvebeskrivelsen. B1. Knapp : for å slå på eller slå av maskinen (standby) B2. Knapp MENY/ESC for å gå inn i menyen (Når du kommer inn i programmeringsmenyen: trykk på samme knapp for å gå ut av menyen) B3. Knapp OK: for å aktivere og bekrefte valgt funksjon B4. Displayet: veileder brukeren i bruk av maskinen B5. Knapp : trykk for å velge kaffens vannmengde B6. Knappforvalgavaroma :trykkforåvelgekaffesmak B7. Knapp : for uttak av varmt vann B8. Knapp : for å tilberede 1 kopp kaffe LONG B9. Knapp CAPPUCCINO: for å lage en cappuccino (Når du kommer inn i valgmenyen, trykker du på for å bla gjen- nom alternativene i menyen) B10. Knapp MELKE-MENY: for å lage CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK (Når du kommer inn i valgmenyen, trykker du på for å bla igjennom alternativene i menyen) B11. Knapp : for tilberedning av 1 kopp kaffe med innstil- lingene som vises på displayet B12. Knapp : for tilberedning av 2 kopper kaffe med innstillingene som vises på displayet 4.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr (side 2 - C ) C1. Reagensstrimmel“Total HardnessTest” C2. Måleskje for forhåndsmalt kaffe C3. Avkalkningsmiddel C4. Avherdingsfilter (på noen modeller) C5. Rengjøringsbørste C6. Varmtvannsuttak C7. Strømledning 4.4 Beskrivelse av melkebeholderen (side 2 - D ) D1. Bryter for regulering av skum og funksjonen CLEAN D2. Lokk til melkebeholder D3. Melkebeholder D4. Slange for oppsuging av melk D5. Slange for uttak av melk som har blitt skummet (regulerbar) 5. FORBEREDENDE OPERASJONER 5.1 Kontroll av apparatet Etteråhafjernetemballasjen,kontrolleratapparateterhelt,og at alle delene følger med. Ikke bruk apparatet dersom det har tydelige skader.Ta kontakt med De’LonghiTeknisk Assistanse. 5.2 Installasjon av apparatet Advarsel! Ved installasjon av apparatet, vær oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon: • Apparatet skiller ut varme til omgivelsene. Etter å ha plas- sert maskinen på arbeidsbenken, sjekk at det er fritt rom påminst3cmbådepåsideneogpåbaksidenavapparatet, i tillegg til minst 15 cm over kaffemaskinen. • Eventuell inntrengning av vann i apparatet kan ødelegge det. Ikke plasser apparatet i nærhet av vannkraner eller vasker. • Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser. Ikke installer apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet. • Plasser strømledningen slik at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater). 5.3 Tilkobling av apparatet Advarsel! Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet. Koble apparatet kun til veggkontakter som er installert korrekt, har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet.
Side: 5
96 Dersom kontakten og støpselet ikke skulle passe til hverandre, må støpselet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk. 5.4 Første gangs oppstart av apparatet Merk! • Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i. Det er derfor helt normalt å finne rester av kaffe i kaffekvernen.Vi garanterer at denne maskinen er helt ny. • Vi anbefaler at du så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i kapitte- let ”14. Innstilling av vannets hardhet”. 1. Plugg inn strømledningen (C7) bak på apparatet, og koble apparatet til strømnettet (fig. 1). Sjekk at hovedbryteren (A20) som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig. 2). 2. Trekk ut vannbeholderen (A16) (fig. 3), åpne lokket (A18) (fig. 4), og fyll den med friskt vann opp til linjen MAX (fig. 5).Settderetterpålokketogsettselvebeholderenpåplass igjen. For å velge ønsket språk kan man enten anvende piltastene (B9) eller (B10) (fig. 6) eller la displayet (B4) automatisk vise de ulike språkene i tur og orden (ca. hvert 3. sekund): 3. Når du ser alternativet norsk, hold knappen OK (B3-fig. 7) inne i noen sekunder til denne meldingen vises i displayet: “Norsk innstilt”. Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på apparatets display: 4. “SETT INN VANNUTTAK”: Kontroller at uttaket for varmt- vann (C6) er satt inn i dysen og sett en beholder (fig. 8) med kapasitet på minst 100 ml under den. 5. På displayet vises meldingen“VARMTVANN, trykk på OK”. 6. Trykk på knappen OK for å bekrefte: apparatet slipper ut varmt vann fra uttaket og deretter slår den seg av automatisk. Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk. Merk! • Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino før man begyn- ner å oppnå et tilfredsstillende resultat. • Ved tilberedning av de første 5-6 cappuccinoene er det normalt at man hører lyd av vann som koker: lyden blir svakere etter en stund. • Foråoppnåenbedrekaffeogforatmaskinenskalfungere enda bedre, anbefaler vi at du installerer et avherdingsfil- ter (C4) ved å følge indikasjonene i kapittelet ”15. avher- dingsfilter”. Dersom din modell ikke er utstyrt med filter, er det mulig å etterspørre det ved et De’Longhi autorisert Servicesenter. 6. SLÅ PÅ MASKINEN Merk! Førduslårpåapparatet,mådusørgeforathovedbryteren(A20) er trykket inn (fig. 2). Hver gang apparatet slås på utfører det automatisk en syklus beståendeavforvarmingogskyllingsomikkekanavbrytes.Ap- paratet er ikke klart til bruk før denne syklusen er utført. Fareforforbrenninger! Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket (A7) komme ut litt varmt vann som går i dråpesamleren (A12) som er plas- sert under. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut. • Trykk på knappen (B1-fig. 9) for å slå på apparatet: på displayet (B4) vises meldingen“Oppvarming, vennligst vent”. Når oppvarmingen er ferdig, vil apparatet vise meldingen: “SKYLLING”; på denne måten vil apparatet, i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann gjennom de interne rørene slik at også disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når meldingen angående kaffesmak og mengde vises på displayet. 7. SLÅ AV APPARATET Hvergangapparatetblirslåttav,vilenautomatiskskyllinggjen- nomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe. Fareforforbrenninger! Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket (A7) komme ut litt varmt vann. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut. • Trykk på knappen (B1-fig. 9) for å slå av apparatet. • På displayet (B4) vises meldingen “Avslåing pågår, venn- ligst vent”: dersom nødvendig, vil apparatet gjennomføre en skylling for så å slå seg av (stand-by). Merk! Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, koble det fra strømnettet: • slå først av apparatet ved å trykke på knappen (fig. 9), • slipputhovedbryteren(A20)sombefinnersegpåbaksiden av apparatet (fig. 2). Advarsel! Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.
Side: 6
97 8. MENYINNSTILLINGER 8.1 Skylling Meddennefunksjonenkanmantautvannfrakaffeuttaket(A7) og fra varmtvannsuttaket (C6) (hvis montert) for å rengjøre og varme opp maskinens interne krets. Plasser en beholder på minst 100 ml (fig. 8) under kaffeuttaket. For å aktivere denne funksjonen, gjør følgende: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Skylling”. 3. TrykkpåknappenOK(B3-fig.7):displayetvisermeldingen “Bekreft?”. Forsiktig!Fareforbrannskader. La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann skilles ut av maskinen. 4. TrykkpåknappenOK: pådisplayetvisesmeldingen“SKYL- LING, vennligst vent”. 5. Etter noen sekunder, først fra kaffeuttaket og deretter fra varmtvannsuttaket (hvis montert), vil det komme varmt vann som rengjør og varmer opp maskinens interne krets: på displayet vises meldingen “SKYLLING” samt en frem- driftslinje som avanserer etter hvert som tilberedningen fullføres. 6. For å avbryte funksjonen, trykk på en hvilken som helst knapp eller vent på automatisk avbrytelse. Merk! • Dersom maskinen ikke er i bruk i en periode på over 3-4 dager, anbefaler vi på det sterkeste å utføre 2/3 skyllinger av maskinen før du bruker den. • Etter å ha utført følgende operasjon, er det vanlig at det befinner seg vann i grutbeholderen (A10). 8.2 Avkalkning For instruksjoner angående avkalkning, henvises det til kapittel ”13. Avkalkning”. 8.3 Installere filter For instruksjoner angående installasjon av filter, henvises det til kapittel ”15. avherdingsfilter”. 8.4 Bytte av filter (hvis installert) For instruksjoner angående bytte av filter, henvises det til para- graf ”15.2 Bytte filter”. 8.5 Juster klokke Dersom du ønsker å justere klokkeslettet på displayet, gjør som følger: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Juster klokke”. 3. Trykk på knappen OK (B3-fig. 7): timetallet blinker. 4. Trykk på eller for å endre timetallet. 5. Trykk på knappen OK for å bekrefte: minuttallet blinker. 6. Trykk på eller for å endre minuttallet. 7. Trykk på knappen OK for å bekrefte. Klokken er dermed stilt: trykk så å¨knappen MENU/ESC for å forlate menyen. 8.6 Automatisk start Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk start slik at apparateterklarttilbrukpåetbestemttidspunkt(foreksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang. Merk! For at denne funksjonen skal kunne aktiveres, må klokken være riktig stilt. For å aktivere automatisk start, gjør som følger: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Automatisk start”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7): på displayet vises mel- dingen“Aktivere?”. 4. Trykk på knappen OK for å bekrefte. 5. Trykk på eller for å velge timetallet. 6. Trykk på knappen OK for å bekrefte. 7. Trykk på eller for å endre minuttallet. 8. Trykk på knappen OK for å bekrefte. 9. Trykk deretter på knappen MENU/ESC for å forlate menyen. Når tiden er bekreftet, vil symbolet ved siden av klokke- slettet indikere at automatisk start er aktivert. Deaktivere funksjonen: 1. Velg alternativet automatisk start i menyen. 2. Trykk på knappen OK: på displayet vises meldingen “Deaktivere?”. 3. Trykk på knappen OK for å bekrefte. På displayet vises ikke lenger symbolet . 8.7 Automatisk avslåing (standby) Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk avslåing, slik atmaskinenslårsegavetter15eller30minutter,elleretter1,2 eller 3 timer etter bruk. For å stille inn automatisk avslåing, gjør som følger: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Automatisk avslåing”.
Side: 7
98 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7). 4. Trykk på eller inntil ønsket tidsinnstilling vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer). 5. Trykk på knappen OK for å bekrefte. 6. Trykk deretter på knappen MENU/ESC for å gå ut av menyen. Den automatiske slukkingen er dermed stilt. 8.8 Energisparing Meddennefunksjonenkanduaktivereellerdeaktivereenergis- paringsmodus. Når funksjonen er aktiv, bruker maskinen min- dre energi, i samsvar med europeiske direktiver. For å deaktivere (eller aktivere) modusen “energisparing“ gjør som følgende: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10)(fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Energisparing”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7): på displayet vises mel- dingen“Deaktivere?”(eller “Aktivere?”,dersomfunksjonen er blitt deaktivert). 4. Trykk på knappen OK for å deaktivere (eller aktivere) energisparingsmodusen. 5. Trykk deretter på knappen MENU/ESC for å gå ut av menyen. Når funksjonen er aktivert, vil meldingen “Energisparing”vises på displayet.. Merk! • Når maskinen er i energisparingsmodus, går det noen sekunder før første kaffe eller drikke med melk kommer, fordi maskinen må varmes opp. • Fortilberedningavendrikke,trykkpåenhvilkensomhelst knapp for å gå ut av energisparingsmodus, og trykk deret- ter på knappen for ønsket drikke. • Dersom melkebeholderen (D) er satt inn, vil ikke funksjo- nen“Energisparing”aktiveres. 8.9 Innstilling av temperatur Dersom du ønsker å endre temperaturen til vannet som brukes til tilberedning av kaffen, gjør følgende: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet“Still inn temperatur”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7). 4. Trykk på eller inntil ønsket temperatur vises på dis- playet (●=lav, ●●●●=maks). 5. Trykk på knappen OK for å bekrefte. 6. Trykk deretter på knappen MENU/ESC for å gå ut av menyen. 8.10 Innstilling av vannets hardhet For instruksjoner angående innstilling av vannets hardhet, hen- vises det til kapittel ”14. Innstilling av vannets hardhet”. 8.11 Programmering av vannets hardhet”. InnstillingavspråkDersomduønskeråendrespråkpådisplayet (B4), gjør følgende: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet“Still inn språk”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7). 4. Trykk på eller inntil ønsket språk vises på displayet. 5. Trykk på knappen OK for å bekrefte. 6. På displayet vises meldingen som bekrefter valgt språk. 7. Trykk deretter på knappen MENU/ESC for å forlate menyen. 8.12 Lydsignal Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet sommaskinengirfraseghvergangknappenetrykkespåogved hver innsetting/fjerning av tilleggsutstyr. For å deaktivere eller reaktivere lydsignalet, gjør som følgende: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på knappen (B9) eller (B10)(fig. 6) inntil føl- gende melding vises på displayet (B4)“Lydsignal”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7): displayet viser“Deakti- vere?”(eller “Aktivere?”, dersom lydsignalet er deaktivert). 4. Trykk på knappen OK for å aktivere eller deaktivere lydsignalet. 5. Trykk deretter på knappen MENU/ESC for å gå ut av menyen. 8.13 Standardverdier (reset) Meddennefunksjonentilbakestillerduallemenyinnstillingene, ogalleinnstillingenegårtilbaketilstandardverdier(bortsettfra språket som, forblir det valgte). Gjør som følger for å gjenopprette standardverdiene: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på knappen (B9) eller (B10)(fig. 6) inntil føl- gende melding vises på displayet (B4)“Standardverdier”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7). 4. På displayet vises meldingen“Bekreft?” 5. Trykk på knappen OK for å bekrefte og gå ut. 8.14 Statistikkfunksjon Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. Slik viser du disse dataene: 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen.
Side: 8
99 2. Trykk på knappen (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil føl- gende melding vises på displayet (B4)“Statistikk”. 3. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7). 4. Ved å trykke på eller kan du kontrollere: - hvor mange kaffe som er laget, - hvor mange tilberedninger med melk som er laget, - hvor mange liter vann som til sammen har gått med til drikkene, - hvor mange avkalkninger som er utført, - hvor mange ganger man har byttet avherdingsfilter. 5. Trykk så 2 ganger på knappen MENU/ESC for å forlate menyen. 9. TILBEREDNING AV KAFFE 9.1 Valg av kaffesmak Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak. Det er mulig å velge mellom følgende smaker: Ekstra mild aroma Mild aroma Normal aroma Kraftig aroma Ekstra kraftig aroma Foråendresmak,trykkfleregangerpåknappen (B6- fig. 10) inntil ønsket smak vises på displayet (B4). 9.2 Valg av kaffemengde i koppen Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede normal kaffe. For å velge kaffemengde, trykk på knappen (B5 - fig. 11) inntil meldingen for ønsket kaffemengde vises på displayet (B4). Valgt kaffe Mengde i kopp (ml) MIN KAFFE Programmerbar: fra ≃20 til ≃180 LITEN ≃40 NORMAL ≃60 STOR ≃90 EKSTRA STOR ≃120 9.3 Innstilling av kaffemengde for min kaffe Maskinenerforhåndsinnstilttilålageca.30mltil“MIN KAFFE”. Dersom du ønsker å endre dette, gjør som følger: 1. Plasserenkoppundertutenepåkaffeuttaket(A7)(fig.12). 2. Trykk på knappen (B5) (fig.11)inntil følgende melding“MIN KAFFE”vises. 3. Hold inne knappen (B11) (fig. 16) inntil displayet viser følgende melding“1 MIN KAFFE Mengdeprogram”og maskinen begynner å gi kaffe; slipp dermed knappen. 4. Når du har ønsket mengde kaffe i koppen, trykk igjen på knappen . Kaffemengden er nå programmert i henhold til den nye innstillingen. 9.4 Justering av kaffekvernen Kaffekvernen trenger ikke å reguleres, i hvert fall ikke i starten, da den allerede har blitt forhåndsinnstilt på fabrikken for å oppnå riktig kaffeuttak. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppe- ne, at uttaket av kaffe er lite fyldig og har lite kaffeskum, eller går for langsomt (dråpevis), vil det være nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (A5 - fig. 13). Merk! Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon. Dersomkaffenkommersværtsakteeller ikke i det hele tatt, vri med klokken ett hakk mot nummer 7. For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffeskum- met, vri mot klokken et hakk i retning av nummer 1 (ikke mer enn ett hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis). Effekten av denne korreksjonen viser seg kun etter uttak av minst 2 etterfølgende kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for raskt eller for langsomt, må du gjenta korreksjonsprosedyren ved å vri ett hakk til på reguleringsbryteren. 9.5 Anbefalinger for en varmere kaffe For å oppnå en varmere kaffe anbefaler vi å: • foretaenskylling,velgfunksjonen"Skylling"ivalgmenyen (paragraf ”8.1 Skylling”). • varme opp koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann). • øke kaffetemperaturen i valgmenyen (paragraf ”8.9 Inn- stilling av temperatur”). 9.6 Tilberedning av kaffe ved bruk av kaffebønner Viktig! Ikke bruk karamelliserte eller kandiserte kaffebønner da disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.
Side: 9
100 1. Hell kaffebønnene i den tilhørende beholderen (A3) (fig. 14). 2. Plasser under tutene på kaffeuttaket (A7). - 1 kopp, dersom du ønsker 1 kaffe (fig. 12). - 2 kopper, dersom du ønsker 2 kaffe (fig. 15). 3. Senk uttaket slik at det kommer så nærme koppen som mulig (fig. 15): slik oppnår man best mulig kaffeskum. 4. Trykk på knappen for ønsket uttak (B11-1 kopp eller B12 -2 kopper ). 5. Tilberedningen starter, og på displayet (B4) vises en frem- driftslinje som avanserer etter hvert som tilberedningen går fremover. Merk: • Mens maskinen tilbereder kaffen, kan uttaket når som helst stoppes ved å trykke på en hvilken som helst knapp. • Så snart uttaket er ferdig, kan du øke mengden i koppen dersom du ønsker det, ved å holde inne en av knappene forkaffeuttak(innen3sekunder)( eller )(fig. 16). Når kaffen er ferdig, vil apparatet være klart til ny bruk. Merk! • Under bruk vises det noen meldinger på displayet (FYLL BEHOLDEREN,TØM GRUTBEHOLDER osv.)ogbetydningen av disse forklares i kapittel ”18. meldinger som vises på displayet”. • For å oppnå en varmere kaffe, henviser vi til paragraf ”9.5 Anbefalinger for en varmere kaffe”. • Dersom kaffen kommer ut dråpevis, for fort med lite skumlag, eller den er for kald, les rådene i kapittel ”19. Problemløsing”. 9.7 Tilberedning av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe Viktig! • Fyll ikke på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades. • Ikke fyll på mer enn 1 strøken måleskje (C2), ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten (A4) kan tilstoppes. Merk! Dersom du bruker forhåndsmalt kaffe, kan du kun tilberede en kopp kaffe av gangen. 1. Trykkfleregangerpåknappen (B6)(fig.10)inn- til displayet (B4) viser“Forhåndsmalt”. 2. Åpne lokket til trakten for forhåndsmalt kaffe (A2). 3. Forsikre deg om at trakten (A4) ikke er tilstoppet og før deretter inn en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 17). 4. Plasserenkoppundertutenepåkaffeuttaket(A7)(fig.12). 5. Trykk på knappen for uttak av 1 kopp (B11) (fig. 16). 6. Tilberedningen starter og på displayet vises en fremdrifts- linje som avanserer etter hvert som tilberedningen går fremover. Merk! Dersom du har aktivert energisparingsmodus, kan det gå noen sekunder før kaffeuttaket starter. 9.8 Tilberedning av kaffe LONG med kaffebønner Følganvisningeneiparagraf”9.6Tilberedningavkaffevedbruk av kaffebønner”for å forberede maskinen og trykk på knappen (B8) (fig. 18). 9.9 Tilberedning av kaffe LONG ved bruk av forhåndsmalt kaffe Følginstruksjonensomergjengittipunktene1-2-3-4iparagraf ”9.7 Tilberedning av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe” og trykk deretter på knappen (B8) (fig. 18). Maskinen begynner å gi kaffe, og en fremdriftslinje vil vises; midtveis i tilberedningen vises meldingen “FYLL PÅ FOR- HÅNDSMALT KAFFE, trykk på OK”. Fyll deretter på en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe og trykk på OK (B3) (fig.7). Tilberedningen fortsetter og apparatet viser en fremdriftslinje som avanserer etter hvert som tilberedningen går fremover. 9.10 Innstilling av kaffemengde LONG Maskinen er forhåndsinnstilt hos fabrikken til å gi ca. 180 ml kaffe LONG. Dersom du ønsker å endre denne verdien gjør følgende: 1. Sett en kopp eller et glass av passende størrelse under kaf- feuttaket (A7) (fig. 12). 2. Trykk og hold nede knappen (B8) (fig.18) inntil mel- dingen“Mengdeprogram”vises. 3. Slipp knappen : maskinen begynner å gi kaffe. 4. Når du har ønsket mengde kaffe i koppen, trykk igjen på knappen . Kaffemengden er nå programmert i henhold til den nye innstillingen. Merk! Dersominnstillingenutføresmedforhåndsmaltkaffe,vilmaski- nen behøve en ekstra strøken måleskje (C2) med kaffe.
Side: 10
101 10. TILBEREDNING AV DRIKKER MED MELK Merk! • For å unngå melk med lite skum, eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket til melkebeholderen (D2) og dysen for varmt vann (A8) slik som beskrevet i pa- ragrafene”10.5Rengjøringavmelkebeholderenetterhver bruk”, ”12.10 Rengjøring av melkebeholderen” og ”12.11 Rengjøring av dysen for varmt vann/damp”. 10.1 Fyll og hekt på melkebeholderen 1. Ta av lokket (D2) (fig. 19). 2. Fyll melkebeholderen (D3) med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAX som er merket på be- holderen (fig. 20). Vær oppmerksom på at hvert merke på beholderens side tilsvarer ca. 100 ml melk. Merk! • Foråoppnåettykkereogmerhomogentskum,erdetnød- vendig å bruke skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5 °C). • Dersom energisparingsmodus er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter. 3. Sørgforatslangenforoppsugingavmelk(D4)ergodtinn- satt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 21). 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen. 5. Dra ut varmtvannsuttaket (C6), (fig. 22). 6. Fest melkebeholderen (D) til dysen (A8) ved å trykke den helt inn (fig. 23): maskinen sender ut et lydsignal (dersom lydsignalet er aktivert). 7. Plasser en tilstrekkelig stor kopp under kaffeuttakets tut (A7) og under uttaket for melkeskum (D5); reguler leng- den til slangen for uttak av melk. For å føre den nærmere koppen trekker man den nedover (fig. 24). 8. Følg anvisningene til hver funksjon, som spesifisert nedenfor. 10.2 Justere skummengde Ved å vri på bryteren for skumregulering (D1), velger du meng- de melkeskum som lages ved tilbereding av drikker med melk. Bryterens posisjon Beskrivelse Anbefalt for... Ikke skum CAFFELATTE / MILK (varm melk) Lite skum LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. skum CAPPUCCINO / MILK (melkeskum) 10.3 Automatisk tilberedning av drikker med melk Påkontrollpanelet(B)finnesenknapp(B9)forautomatisktilbe- redning av CAPPUCCINO. For å tilberede en av disse drikkene, gjør som følger: 1. Fyll og fest melkebeholderen (D) som vist tidligere. 2. Vrireguleringsbryterenforskum(D1)somfinnespålokket til melkebeholderen (D2), til ønsket mengde skum. 3. Trykk på knappen CAPPUCCINO: på displayet (B4) vises navnet på drikken, samt en fremdriftslinje som avanserer etter hvert som tilberedningen går fremover. 4. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttakavmelk(D5)ogfyllerkoppenunder.Nårmaskinener ferdig med å skille ut melken går den automatisk over til å tilberede kaffen. 10.4 Tilberedning av drikkene i "MILK MENU" I tillegg til drikkene nevnt over vil maskinen automatisk tilbere- de CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE og MILK (varm melk). For å tilberede en av disse drikkene: 1. Fyll og fest melkebeholderen (D) som vist tidligere. 2. Vrireguleringsbryterenforskum(D1)somfinnespålokket til melkebeholderen (D2), til ønsket mengde skum. 3. Trykk på knappen MILK MENU (B10). 4. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil meldingen før ønsket drikk vises på displayet (B4) (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE eller MILK ). 5. TrykkpåknappenOK(B3)(fig.7)foråstarteuttakavkaffe. 6. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk (D5) og fyller koppen under. Dersom den ønskede drikken inneholder kaffe, vil maskinen tilberede kaffen etter at den er ferdig med uttaket av melk. Merk:generelleanvisningerforallemelkedrikker • Dersom du vil avbryte tilberedningen, trykk på en hvilken som helst knapp. • Så snart uttaket er ferdig, og du ønsker å øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger du bare å holde inne en av knappene (innen 3 sekunder) som brukes til tilbered- ning av melkedrikker. • Ikke la melkebeholderen stå lenge utenfor kjøleskapet: jo høyere temperatur på melken (5°C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet.
Side: 11
102 10.5 Rengjøring av melkebeholderen etter hver bruk Advarsel!Fareforbrannskader Underrengjøringavmelkebeholderensindrerør,kommerdetut litt varmt vann og damp fra slangen for uttak av skummet melk (D5). Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut. Etterhverbrukavmelkefunksjonene,vilfølgendemeldingblin- kepådisplayet(B4)“VELGERPÅCLEAN”.Utførrengjøringenforå fjerne melkerester ved å gå frem på følgende måte: 1. Lamelkebeholderen(D)bliståendeimaskinen(deterikke nødvendig å tømme melkebeholderen). 2. Plasser en kopp eller en annen beholder under uttakslan- gen for melkeskum (fig. 24). 3. Vri bryteren for skumregulering (D1) til "CLEAN" (fig. 25): på displayet vises en fremdriftslinje som avanserer frem- over, samt meldingen “Rengjøring pågår”. Rengjøringen avbrytes automatisk. 4. Sett reguleringsbryteren på et av valgene for skum. 5. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen (A8) med en svamp (fig. 26). Merk! • Dersom du skal tilberede flere kopper melkedrikke, utfør rengjøring av melkebeholderen etter tilberedning av siste kopp. • Beholderen med melk kan oppbevares i kjøleskap. • Inoentilfellermåmanventetilmaskineneroppvarmetfør man kan utføre rengjøring. 10.6 Still inn kaffe- og melkemengde ved bruk av knappen CAPPUCCINO Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengder. Dersomduønskeråendredissemengdene,gåframpåfølgende måte: 1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak (A7) og under slangen for uttak av melk (D5). 2. Hold inne knappen CAPPUCCINO (B9) inntil navnet på drikken vises på displayet (B4), samt følgende melding “MELKEPROGRAM”. 3. Slipp knappen. Maskinen begynner å gi melk. 4. Så snart du har ønsket mengde melk i koppen, trykk på knappen på nytt. 5. Maskinen slutter å gi melk, og dersom den ønskede drik- ken inneholder kaffe vil maskinen etter noen sekunder begynne å produsere kaffe: på displayet vises navnet på drikken samt“KAFFEPROGRAM”. 6. Når ønsket mengde kaffe i koppen er nådd, trykk på knap- pen på nytt. Uttaket av kaffe avbrytes. Nå er maskinen omprogrammert til å produsere de nye meng- dene melk og kaffe. 10.7 Still inn koppens kaffe- og melkemengde, for drikkene tilhørende knappen MILK MENU Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengder. Dersomduønskeråendredissemengdene,gåframpåfølgende måte: 1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak (A7) og under slangen for uttak av melk (D5). 2. Trykk på knappen MILK MENU (B10). 3. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil meldingen for drikken man ønsker å stille inn vises på displayet (B4) (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK). 4. HoldinneknappenOK (B3-fig.7)inntilnavnetpådrikken vises på displayet, samt meldingen“MELKEPROGRAM”. 5. Slipp knappen. Maskinen begynner å gi melk. 6. Når du har ønsket mengde melk i koppen, trykk på knap- pen OK. 7. Maskinen slutter å gi melk, og dersom den ønskede drik- ken inneholder kaffe vil maskinen etter noen sekunder begynne å produsere kaffe: på displayet vises navnet på drikken samt“KAFFEPROGRAM”. 8. Når du har ønsket mengde kaffen i koppen, trykk igjen på knappen OK. Uttaket av kaffe avbrytes. Nå er maskinen omprogrammert til å produsere de nye meng- dene melk og kaffe. 11. UTTAK AV VARMT VANN Forsiktig!Fareforbrannskader. La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann skilles ut av maskinen. 1. Kontrolleratuttaketforvarmtvann(C6)erriktigfestet(fig. 8). 2. Plasserenbeholderunderuttaket(sånærtsommuligforå unngå sprut). 3. Trykk på tasten (B7). På displayet (B4) vises meldin- gen“VARMT VANN”samt en fremdriftslinje som avanserer etter hvert som tilberedningen går fremover. 4. Maskinen produserer cirka 250 ml varmt vann og avbry- ter deretter tilberedningen automatisk. Trykk på knappen igjen for å avbryte tilberedningen manuelt. Merk! Dersom du har aktivert energisparingsmodus, kan det gå noen sekunder før uttaket av varmt vann starter.
Side: 12
103 11.1 Endringavmengdevannvedautomatiskuttak Maskinen er forhåndsinnstilt til å gi automatisk ca. 250 ml varmt vann. Dersom du ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte: 1. Plasser en beholder under uttaket (C6). 2. Holdinneknappen (B7)inntilfølgendemeldingvises på displayet (B4) “VARMT VANN mengdeprogram”; slipp deretter knappen . 3. Når du har ønsket mengde vann i koppen, trykk på nytt på knappen . Maskinen er nå omprogrammert til å produsere den nye mengden. 12. RENGJØRING 12.1 Rengjøring av maskinen Følgende maskindeler må rengjøres med jevne mellomrom: - maskinens indre krets, - grutbeholderen (A10), - dråpesamleren (A12) og beholder for kondensoppsamling (A9), - vannbeholderen (A16), - tutene på kaffeuttaket (A7), - trakten for forhåndsmalt kaffe (A4), - bryggeenheten(A15), tilgjengelig etter å ha åpnet luken (A14), - melkebeholderen (D), - dysen for varmt vann/damp (A8), - kontrollpanelet (B). Viktig! • Ikke3 bruk løsemidler, slipende rengjøringsmidler eller alkohol til rengjøring av maskinen. Det er ikke nødvendig å bruke kjemiske tilsetningsmidler til rengjøring av de su- perautomatiske De’Longhi maskinene. • Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvask- maskin, med unntak av melkebeholderen (D). • Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, da dette kan lage riper i overflater av me- tall eller plast. 12.2 Rengjøring av maskinens indre krets Dersom maskinen ikke har blitt brukt på 3/4 dager, anbefaler vi at du, før bruk, slår den på og utfører: • 2/3 skyllinger ved å velge funksjonen“Skylling”i valgme- nyen (paragraf ”8.1 Skylling”). • uttak av varmt vann, i noen sekunder, ved å trykke på knappen (B7). Merk! Etter å ha utført følgende rengjøring, er det vanlig at det be- finner seg vann i grutbeholderen (A10). 12.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut Når meldingen “TØM GRUTBEHOLDER” vises på displayet (B4), må du tømme og rengjøre denne. Inntil du har rengjort grutbeholderen (A10) kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet signaliserer når du må tømme beholderen. Dette kan skje selv om den ikke er full, da meldingen vil vises hver 72. time etter første tilberedning (for at tellingen av disse 72 timene skal fungere, forutsettes det at maskinen aldri slås av ved hjelp av hovedbryteren). Advarsel!Fareforbrannskader Dersom du lager flere cappuccinoer etter hverandre, blir koppe- brettet i metall (A11) varm. Vent til den blir kald før du tar på den, og ta i den kun på fremsiden. Når du rengjør (med påslått maskin): • Trekk ut dråpesamleren (A12) (fig. 27), tøm den og gjør den ren. • Tøm og rengjør grutbeholderen (A10) nøye, og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: børsten som følger med maskinen (C5) er utstyrt med en spatel som er egnet for dette. • Kontroller beholder for kondensoppsamling (A9) og tøm den dersom den er full (fig. 28). Viktig! Når du tar ut dråpesamleren, må du samtidig tømme grutbe- holderen, selv om denne ikke er full. Dersom du ikke gjør dette, kan beholderen fylles mer enn forventet ved uttak av de neste kaffekoppene, noe som kan føre til at maskinen tilstoppes. 12.4 Rengjøring av dråpesamler og beholder for kondensoppsamling Viktig! Dråpesamleren(A12)erutstyrtmedenflytendeindikator(A13) (rødfarget) som viser maskinens vannivå (fig. 29). For at denne indikatorenikkeskalkommeheltopptilkoppebrettet(A11),må du tømme denne beholderen og vaske den, ellers kan vannet renneoverkantenogskademaskinen,benkendenstårpå,eller området rundt. Å ta ut dråpesamleren: 1. Trekk frem dråpesamleren og grutbeholderen(A10) (fig. 27). 2. Tøm dråpesamleren og grutbeholderen og rengjør dem. 3. Kontroller beholderen for kondensoppsamling (A9) og, dersom den er full, tøm den. 4. Sett inn dråpesamleren og grutbeholderen.
Side: 13
104 12.5 Rengjøring av maskinens indre deler Fareforelektriskstøt! Før man rengjør maskinens indre deler, må maskinen slås av (se ”7. Slå av apparatet”) og kobles fra strømnettet. Legg aldri maskinen ned i vann. 1. Kontrollerregelmessig(ca.engangimåneden)atinnsiden av maskinen (tilgjengelig etter å ha tatt ut dråpesamleren - A12) ikke er skitten. Om nødvendig kan du fjerne kaffe- rester med den vedlagte børsten (C5) og en svamp. 2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 30). 12.6 Rengjøring av vannbeholderen 1. Rengjør vannbeholderen (A16) regelmessig (ca. én gang i måneden), samt etter hvert skifte av avherdingsfilter (C4) (dersom dette brukes), med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel. 2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann. 3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen. 4. (Kun for modeller med avherdingsfilter) Ta ut ca. 100 ml varmt vann for å reaktivere filteret. 12.7 Rengjøring av kaffetutene 1. Rengjør kaffetutene (A7) regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 31). 2. Kontroller at kaffetutene ikke er tilstoppet. Om nødvendig fjerner du kaffeavleiringene med en tannpirker (fig. 31). 12.8 Rengjøring av trakten for forhåndsmalt kaffe Kontroller regelmessig (cirka én gang i måneden) at trakten for fylling av forhåndsmalt kaffe (A4) ikke er tilstoppet. Om nødvendig kan du fjerne kaffeavleiringene med den vedlagte børsten (C5) . 12.9 Rengjøring av bryggeenheten Bryggeenheten (A15) må rengjøres minst én gang i måneden. Viktig! Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på. 1. Forsikre deg om at maskinen har utført avslåingen korrekt (se kapittel ”7. Slå av apparatet”). 2. Trekk ut vannbeholderen (A16) (fig. 3). 3. Åpne luken til bryggeenheten (A14) (fig. 32) som er plas- sert på høyre side. 33 P U S H 4. Trykk inn de to fargede knappene for avhekting og trekk samtidig bryggeen- heten utover (fig. 33). 5. Legg bryggeenheten i bløt i ca. 5 minutter, og skyll den deretter med vann under springen. Viktig! SKYLL KUN MEDVANN IKKEBRUKVASKEMIDDEL–IKKEBRUKIOPPVASKMASKIN Rengjørbryggeenhetenutenbrukavvaskemidler,dadisse kan påføre skade. 6. Bruk børsten (C5) og fjern eventuelle kafferester rundt bryggeenheten, som kan sees fra bryggeenhetens luke. 7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten (fig. 34); trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk. 34 Merk! Dersombryggeenhetenskulleværevanskeligåsetteinn,vildet være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å tryk- ke på de to spakene som vist på fig. 35. 35 8. Når den er satt på plass, må du forsikre deg om at de to fargede knappene har sprunget utover (fig.36). 36 P U S H
Side: 14
105 9. Lukk luken til bryggeenheten. 10. Sett inn igjen vannbeholderen. 12.10 Rengjøring av melkebeholderen For å kunne holde melkeskummeren i god stand må melkebe- holderen (D) rengjøres som beskrevet under, minst hver andre dag: 1. Trekk ut lokket (D2). 2. Trekk ut melke-utløpsslangen (D5) og sugeslangen (D4) (fig. 37). 3. Vri bryteren for regulering av skum (D1) mot klokken til ”INSERT”(fig. 37) og dra den opp og ut. 37 4. Vask alle komponentene grundig med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Alle komponentene kan vaskes i opp- vaskmaskin,menpasspååleggedemidenøverstekurven i oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester i hakket og i røret under bryteren (fig. 38) : rengjør eventu- elt røret med en tannpirker. 38 39 5. Skyll innsiden av setet til reguleringsbryteren for skum med rennende vann (fig. 39). 6. Sjekkogsåatsugeslangenoguttaksslangenikkeertilstop- pet av melkerester. 7. Sett bryteren tilbake på plass ved å føre den inn i samsvar med meldingen ”INSERT”, og fest uttaksslangen og suge- slangen for melk. 8. Sett lokket tilbake på melkebeholderen (D3). 12.11 Rengjøring av dysen for varmt vann/damp Rengjør alltid dysen (A8) med en svamp etter hver tilberedning av melk og fjern melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 26). 13. AVKALKNING Du må avkalke maskinen når følgende (blinkende) melding vises på displayet (B4)“MÅ AVKALKES”. Viktig! • Før bruk, les instruksjonene samt etiketten på beholderen til avkalkningsmiddelet. • Vi anbefaler å kun bruke avkalkningsmidler produsert av De’Longhi. Anvendelse av uegnede avkalkningsmidler, samturegelmessigavkalkning,kanføretilskadersomikke dekkes av produsentens garanti. 1. Slå på maskinen, og vent til den er klar til bruk. 2. GåinnimenyenvedåtrykkepåknappenMENU/ESC(B2). 3. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet“Avkalkning”. 4. Velgvedåtrykkepåknappen OK(B3)(fig.7):pådisplayet vises meldingen“Bekreft avkalkning?”. 5. Trykk igjen på knappen OK for å bekrefte: på displayet vises følgende melding “TØM DRÅPESAMLER” og deretter “FJERN FILTERET”(hvis filteret er tilstede) og tilslutt“Tilsett avkalk., trykk på”. 6. Tøm vannbeholderen fullstendig (A16) og fjern avher- dingsfilter (C4), hvis det er til stede; tøm deretter dråpe- samleren (A12 - fig.27) og grutbeholderen (A10) og sett dem på plass. B A A B 40 7. Hell avkalkningsmiddel (C3) i vannbeholderen, helt opp til nivå A (tilsva- rende 100 ml) som er markert på siden av be- holderen (fig. 40) og hell deretter en liter vann opp til nivå B (fig.40); sett deretter vannbeholderen på plass.
Side: 15
106 41 2 l 8. Settentombeholdermed kapasitet på minst 2 liter under uttaket for varmt vann (C6) (fig. 41). Viktig! Farefor brannskader Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med denne oppløsningen. 9. Trykk på knappen OK for å bekrefte at avkalkningsmidde- let har blitt tilsatt: på displayet vises følgende melding“ Avkalkning pågår”og avkalkningsprogrammet starter. Av- kalkningsvæsken kommer ut av uttaket for varmt vann og utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inne i kaffemaskinen. Etter cirka 25 minutter avbryter apparatet avkalkningen, og føl- gende melding vises på displayet“SKYLLING”og deretter“FYLL BEHOLDEREN”. 10. Apparatet er nå klart for en skylleprosess med nytt vann. Tøm beholderen brukt til avkalkningsvæsken. Ta ut vann- beholderen, tøm den og skyll den med rennende vann, fyll med rent vann til nivået MAX, og sett den på plass i maski- nen: displayet viser“SKYLLING, trykk på OK”. 11. Plasser den tomme beholderen som er brukt til avkalk- ningsvæsken, under dysen for varmtvann (fig. 41). 12. TrykkpåknappenOKforåstarteskyllingen:varmtvannvil komme ut av uttaket og på displayet vises følgende mel- ding“SKYLLING, vennligst vent”. 13. Når vannbeholderen er tom, vil følgende melding vises på displayet “SKYLLING” og deretter “FYLL BEHOLDEREN” og tilslutt “SETT INN FILTERET” (dersom det har blitt fjernet tidligere): tøm beholderen brukt til å ta i mot skyllevann. 14. Trekk ut vannbeholderen, sett på plass avherdingsfilteret dersom det har blitt fjernet tidligere, fyll beholderen med rent vann til nivå MAX, og sett vannbeholderen på plass i maskinen: displayet viser“SKYLLING, trykk på OK”. 15. Plasser igjen den tomme beholderen brukt til å ta imot skyllevann, under dysen for varmtvann og under dysen for kaffe (A7) (fig. 41). 16. Trykk på knappen OK for å starte skyllingen: apparatet fortsetter skyllingen som tidligere av cappuccinolageren, for så å avslutte med kaffeuttaket, og på displayet vises følgende melding“SKYLLINGVennligst vent”. 17. Når operasjonen er avsluttet vil følgende melding vises på displayet“Skylling ferdig, trykk på OK”. 18. Trykk på knappen OK på displayet vises meldingen “FYLL BEHOLDEREN”. 19. Tøm dråpesamleren, ta ut og fyll vannbeholderen med friskt vann opp til nivået MAX, og sett den på plass i maskinen. Avkalkningen er nå fullført. Merk! • Dersom avkalkningssyklusen ikke avsluttes riktig (f.eks. manglende strømtilførsel) anbefaler vi å gjenta syklusen. • Etter å ha utført avkalkningssyklusen er det vanlig at det befinner seg vann i grutbeholderen (A10). 14. INNSTILLING AV VANNETS HARDHET Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksperiode, og dette avhenger av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikken til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter den faktiske hardhets- graden på vannet man bruker, slik at avkalkningen ikke trenger å utføres like ofte. 14.1 Måling av vannets hardhet 1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen “TOTAL HARDNESS TEST” (C1) ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk. 2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i ca. ett sekund. 3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter ca. ett minutt vil det vise seg 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer 1 nivå. 14.2 Innstilling av vannets hardhet 1. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 2. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises:“Vannhardhet”. 3. Bekreft valget ved å trykke på knappen OK (B3) (fig. 7). 4. Trykk på eller og still inn nivået som vist på strimme- len (C1) (se fig. i forrige paragraf). 5. Trykk på knappen OK for å bekrefte innstillingen. 6. Trykk på knappen MENU/ESC for å forlate menyen. Nå er maskinen omprogrammert til den nye hardhetsgraden. bløtt vann lite hardt vann hardt vann svært hardt vann
Side: 16
107 15. AVHERDINGSFILTER Til noen av modellene følger det avherdingsfilter (C4): hvis din modellikkehardettefilteret,anbefalerviatdukjøperdettehos et autorisert De’Longhi Servicesenter. For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under. 15.1 Installasjon av filteret 42 1. Ta filteret (C4) ut av pakken. 2. Vri tidsindikatoren (fig. 42) slik at de neste 2 må- neders bruk vises. Merk filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker. 3. For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen ned i filterets åpning (slik som angitt i figuren) inntil vannet kommer ut fra sideåpninge- ne, i over et minutt (fig. 43). 44 43 0,5 L 4. Ta beholderen (A16) ut av maskinen og fyll den med vann. 5. Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i ca. ti sekunder, mens du lett trykker på det slik at luftbobler går ut (fig. 44). 6. Sett filteret på plass (A17-fig. 45A) og trykk det helt ned. 7. Sett lokket på beholderen (A18-fig. 45B), og sett deretter beholderen tilbake på plass i maskinen. 45A 45B Når man installerer filteret, er det viktig å informere apparatet om dette. 8. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 9. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Installer filter”. 10. Trykk på knappen OK (B3) (fig. 7). 11. På displayet vises meldingen“Aktivere?”. 12. Trykk på knappen OK for å bekrefte valget: på displayet vises meldingen“VARMTVANNTrykk på”. 13. Sett en beholder under vannuttaket (C6) (kapasitet: min. 500ml). 14. Trykk på knappen OK for å bekrefte valget: apparatet star- terågivarmtvannogpådisplayetvisesmeldingen“Venn- ligst vent”. 15. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til “Klar til bruk”. Nå er filteret aktivert og du kan bruke maskinen. 15.2 Bytte filter Når displayet (B4) viser meldingen“SKIFT UT FILTER”, eller etter at det har gått to måneder (se tidsindikatoren), eller dersom apparatet ikke har blitt brukt på 3 uker, må filteret skiftes ut: 1. Ta ut beholderen (A16) og det oppbrukte filteret (C4). 2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 2-3-4-5-6-7 i forrige paragraf. 3. Sett en beholder under vannuttaket (C6) (kapasitet: min. 500ml). 4. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 5. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6) inntil følgende mel- ding vises på displayet“Skift ut filter”. 6. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7). 7. På displayet vises meldingen“Bekreft?”. 8. .Trykk på knappen OK for å bekrefte valget. 9. På displayet vises meldingen“VARMTVANNTrykk på OK”. 10. Trykk på knappen OK for å bekrefte valget: apparatet star- terågivarmtvannogpådisplayetvisesmeldingen“Venn- ligst vent”. 11. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til “Klar til bruk”. Nå er det nye filteret aktivert og du kan igjen bruke maskinen. 15.3 Fjerning av filteret Dersom du ønsker å bruke maskinen uten filteret (C4), må du fjerne det og informere apparatet. Gjør som følger: 1. Trekkutbeholderen(A16),fjernfilteret,ogsettbeholderen tilbake på plass. 2. Trykk på knappen MENU/ESC (B2) for å gå til menyen. 3. Trykk på (B9) eller (B10) (fig. 6)) inntil følgende mel- ding vises på displayet (B4)“Installer filter, aktivert”. 4. Trykk på knappen OK (B3 - fig. 7).
Side: 17
108 5. På displayet vises meldingen“Deaktivere?”. 6. Trykk på knappen OK for å bekrefte og knappen MENU/ ESC for å forlate menyen. 16. TEKNISKE EGENSKAPER Spenning 220-240V~ 50/60 Hz maks. 10 A Effekt: 1450W Trykk: 1,5 MPa (15 bar) Vanntankens kapasitet: 2 l Mål LxDxH: 260x470x365 mm Lengde på strømledning: 1750 mm Vekt: 10,9 kg Maks kapasitet kaffebønnebeholder: 400 g Apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiver: • Forordning (EF) nr. 1275/2008 om ventemodus • Materialer og gjenstander ment for kontakt med matpro- dukter, er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004. 17. AVHENDING Ikkekastapparatetsammenmedhusholdningsavfall, men lever den heller til en godkjent miljøstasjon.
Side: 18
109 18. MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAYET MELDING SOM VISES MULIG ÅRSAK LØSNING FYLL BEHOLDEREN Det er ikke nok vann i beholderen (A16). Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes. TØM GRUT-BEHOLDER Grutbeholderen (A10) er full. Tøm grutbeholderen og dråpesamleren (A12), rengjør dem og sett dem deretter på plass. Viktig: når du tar ut dråpesamleren, er det obli- gatoriskåsamtidigtømmegrutbeholderen,selv omdenneikkeerfull.Dersomduikkegjørdette, kan beholderen fylles mer enn forventet ved uttak av de neste kaffekoppene, noe som kan føre til at maskinen tilstoppes. FOR FINMALT, JUSTER KVERN Kaffeneraltforfinmalt,ogkaffenrennerderfor ut for langsomt eller kommer ikke i det hele tatt. Vri reguleringsbryteren for malegrad (A5) (fig. 13) ett hakk i retning mot nummer 7, med klokken, mens kaffekvernen er i funksjon. Der- som kaffen fremdeles renner for langsomt ut etteratduharlagetminst2kaffe,vrirdujuste- ringsbryteren et hakk til (par. ”9.4 Justering av kaffekvernen”). Dersom problemet vedvarer, sjekk at vannbeholderen (A16) er satt helt inn. Dersom avherdingsfilteret (C4) er til stede, kan en luftboble ha blitt sluppet inn i kretsen og blokkert uttaket. Sett vannuttaket (C6) inn i maskinen og ta ut litt vann inntil uttaket er jevnt. SETT INN GRUTBEHOLDER Etter rengjøring har ikke grutbeholderen (A10) blitt satt inn igjen. Trekk ut dråpesamleren (A12) og sett inn grut-beholder. TILSETT FORHÅNDSMALT KAFFE Funksjonen ”forhåndsmalt kaffe” har blitt valgt, men forhåndsmalt kaffe har ikke blitt helt i trakten (A4) Hell forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 17) eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe. MÅ AVKALKES Angir at maskinen må avkalkes. Utfør så snart som mulig avkalkningspro- grammet beskrevet i kap. ”13. Avkalkning”. REDUSER KAFFEDOSEN Det har blitt brukt for mye kaffe. Velg en mildere kaffesmak ved å trykke på knappen (B6) (fig. 10), eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe. FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN Det er tomt for kaffebønner. Fyll kaffebønnebeholderen (A3 - fig. 14). Trakten (A4) for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet. Tøm trakten ved hjelp av børsten (C5), som beskrevet i par. ”12.8 Rengjøring av trakten for forhåndsmalt kaffe”. SETT INN BRYGGEENHET Etter rengjøring er ikke bryggeenheten (A15) blitt satt inn igjen. Sett inn bryggeenheten som beskrevet i par. ”12.9 Rengjøring av bryggeenheten”. SETT INN BEHOLDEREN Beholderen (A16) er ikke satt riktig på plass. Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt inn.
Side: 19
110 GENERELL ALARM Maskinen er veldig skitten innvendig. Rengjør maskinen nøye, som beskrevet i kap. ”12. Rengjøring”. Dersom maskinen fremdeles viser denne meldingen etter rengjøring, ta kontakt med et servicesenter. TOM KRETS FYLL OPP KRETSEN VARMTVANN Trykk på OK Vannkretsen er tom TrykkpåOK(B3)oglavannetrenneutavutta- ket (C6) inntil det renner jevnt. Dersom problemet vedvarer, sjekk at vannbe- holderen (A16) er satt helt inn. SKIFT UT FILTER Avherdingsfilteret (C4) er oppbrukt. Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjo- nene i kap. ”15. avherdingsfilter” VELGER PÅ CLEAN Etter uttak av melk må du rengjøre melkebe- holderens (D) interne rør. Vri bryteren for skumregulering (D1) i posisjon CLEAN (fig. 25). SETT INNVANNUTTAK Vannuttaket (C6) er ikke satt inn, eller det er satt i feil. Sett vannuttaket helt inn. SETT INN MELKEBEHOLDER Melkebeholderen (D) er ikke satt riktig på plass. Sett melkebeholderen helt inn (fig. 23).
Side: 20
111 PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Kaffen er ikke varm. Koppene er ikke forhåndsoppvarmet. Varm koppene med varmt vann (NB! man kan bruke funksjonen varmt vann). Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget. Før du tilbereder kaffe, varm bryggeenheten ved å bruke den tilhørende funksjonen (se par. ”8.1 Skylling”). Innstilt kaffetemperatur er lav. Still kaffetemperaturen høyere (se par. ”8.9 Inn- stilling av temperatur”). Kaffen er ikke fyldig og har lite krem. Kaffen er for grovmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad (A5) et hakk i retning nummer 1, mot klokken, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 13). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil du oppnår ønsket kaffeuttak. Resultatet er synlig kun etter uttak av 2 kaffe (se par. ”9.4 Justering av kaffekvernen”). Kaffen er ikke egnet. Bruk kaffe som er egnet for espressomaskiner. Kaffen renner for langsomt ut, eller kommer dryppende. Kaffen er for finmalt. Vri reguleringsbryteren for malegrad (A5) ett hakk i retning mot nummer 7, med klokken, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 13). Fort- sett å vri ett hakk om gangen inntil du oppnår ønsket kaffeuttak. Resultatet er synlig kun etter uttak av 2 kaffe (se par. ”9.4 Justering av kaffekvernen”). Kaffen kommer hverken ut av den ene eller den andre dysen på kaffeuttaket. Tutene på kaffeuttaket (A7) er tilstoppet. Rengjør dysene med en tannstikker (fig. 31). Apparatet slår seg ikke på Ledningen for elektrisk tilførsel (C7) er ikke satt riktig i. Trykk ledningen helt inn i kontakten bak på apparatet (fig. 1). Støpseleterikkesattinnistrømuttaket. Sett støpselet i strømuttaket (fig. 1). Hovedbryteren (A20) er ikke slått på. Trykk på hovedbryteren (fig. 2). Bryggeenheten kan ikke trekkes ut Slukking har ikke blitt utført riktig Slå av ved å trykke på knappen (B1) (se kap. ”7. Slå av apparatet”). Melken kommer ikke ut av slangen (D5) Lokket (D2) til melkebeholderen (D) er skittent Rengjør lokket til melkebeholderen, som beskrevet i par. ”12.10 Rengjøring av melkebeholderen”. 19. PROBLEMLØSING Mulige feilfunksjoner er listet opp nedenfor. Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.
Side: 21
112 Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaksslangen (D5) eller den har lite skum Melken er ikke kald nok, eller er ikke av typen lettmelk. Bruk skummet melk eller lettmelk som hol- der kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke. Bryter for regulering av skum (D1) er stilt inn feil. Juster i følge beskrivelsene i kap. ”10.2 Justere skummengde”. Tilberedning av drikker med melk”. Lokket (D2) eller bryteren for regule- ring av skum (D1) på melkebeholderen er skitne Rengjør lokket og bryteren til melkebeholde- ren, som beskrevet i par. ”12.10 Rengjøring av melkebeholderen”. Dysen for varmt vann/damp (A8) er skitten Rengjørdysensombeskrevetipar.”12.11Ren- gjøring av dysen for varmt vann/damp”.
Merke:
DeLonghi
Produkt:
Kaffemaskiner
Model/navn:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Norsk