DeLonghi Distinta ICMI 211 manual

Vis en manual for DeLonghi Distinta ICMI 211 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeLonghi
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: Distinta ICMI 211
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 46
46
Merk:
Dette symbolet viser til råd og informasjon som er viktige for
brukeren.
• 	 Denne bruksanvisningen burde leses nøye før man instal-
lerer og tar i bruk apparatet. Kun slik vil du oppnå best
mulig resultater og maksimal brukersikkerhet.
•	 Denne kaffemaskinen er kun beregnet
til hjemmebruk. Den er ikke beregnet
på bruk i: personalkjøkken i butikker,
kontorer, andre arbeidssteder som gård-
sturisme, hotell, motell og andre over-
nattingssteder med romutleie. Enhver
annen bruk skal anses som uegnet og
dermed potensielt farlig.
• 	 Materialer og gjenstander som er tiltenkt brukt sammen
med matvareprodukter samsvarer med forskriftene i euro-
peisk direktiv 1935/2004.
•	 Etter å ha plassert apparatet på arbeidsbenken må man
påse at det finnes et mellomrom på minst 5 cm mellom
overflatene på apparatet og veggene bak og på siden,
samt et ledig mellomrom på minst 20 cm i overkant av
kaffemaskinen.
FareforBrannskader!
Manglende overholdelse kan være, eller er, årsaken til brann-
skader.
•	 Dette apparatet er utviklet for ”tilberedelse av kaffe”: Vær
varsom så du ikke brenner deg på vannsprut eller damp,
eller som følge av ukorrekt bruk av apparatet.
•	 Manmåikkeberøredevarmeoverflateneavapparatetnår
det er i bruk. Bruk heller håndtak og brytere.
•	 Man må ikke berøre apparatet med våte eller fuktige hen-
der eller føtter.
•	 Varmeplaten vil fremdeles være varm etter at apparatet
har vært i bruk.
Væroppmerksom!
Manglende overholdelse kan være, eller er, årsaken til person-
skader og skader på apparatet.
•	 Produsenten vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader
som følge av uegnet, feil eller urimelig bruk av produktet.
• 	 Dersom feil oppstår, eller apparatet fungerer dårlig, kan
det slås av ved å trekke ut kontakten. For eventuelle re-
parasjoner må man henvende seg til et autorisert Teknisk
servicesenter som anvender utelukkende originale reser-
vedeler.Manglendeoverholdelseavinformasjonensomer
gjengitt over kan redusere sikkerheten i apparatet.
•	 Dette apparatet kan anvendes av barn
over 8 år og av personer med nedsatt
fysisk, sanselig eller mental funksjons-
evne, samt personer uten erfaring eller
nødvendig kunnskap, gitt at disse er
under oppsyn eller har vært gjenstand
for opplæring i sikker bruk av produk-
tet, samt viser forståelse for de farene
bruken av produktet medfører. Barn kan
ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikeholdsomutføresavbrukerenskal
ikke utføres av barn, gitt at disse ikke er
eldre enn 8 år og under konstant opp-
syn. Oppbevar apparatet og ledningen
utilgjengelige for barn under 8 år.
•	 Etter at man har fjernet emballasjen må man sjekke at ap-
paratet er helt. Dersom man er i tvil må man ikke anvende
apparatet, men henvende seg til en faglært tekniker.
•	 Emballasjen (plastposer, utvidet polystyren osv.) er poten-
sielt farlige hvis de etterlates innenfor barns rekkevidde.
•	 Plasser apparatet på en arbeidsflate/benk, med god av-
stand til vannkraner, vasker og varmekilder.
•	 Man må aldri installere apparatet i rom der temperaturen
kan synke ned til 0 °C (dersom vannet fryser kan apparatet
skades).
Fare!
Manglende overholdelse kan forårsake skader som følge av po-
tensielt livsfarlige elektriske støt.
•	 Strømledningen til dette apparatet må aldri byttes av
brukeren, det skal alltid anvendes spesialverktøy når man
utfører slike operasjoner.
	 Dersom ledningen blir skadet, eller for å
få den byttet, må du utelukkende hen-
vende deg til et serviceverksted som er
autorisert av konstruktøren, slik at man
unngår enhver risiko.
•	 Man må aldri legge maskinen i vann: den er et elektrisk
apparat. Trekk ut kontakten og slå av hovedbryteren når
apparatet ikke er i bruk. Ikke la apparatet stå på når det
ikke er behov for det.
•	 Som for alle andre elektriske apparater må man utvise
Side: 47
47
forsiktighet ved bruk av apparatet, spesielt når det er barn
tilstede.
•	 Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som
står på merkeskiltet på apparatet. Kople apparatet kun til
en effektivt jordet veggkontakt som har en minimums-
styrke på 10 A. Produsenten vil ikke være ansvarlig for
eventuelle skader som forårsakes av mangelfull jording i
det elektriske anlegget.
•	 Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hveran-
dre,måenkvalifisertteknikerbyttestøpsletmedetsomer
bedre egnet.
•	 Under fylling av beholderen og når kaffekannen tas ut av
maskinen, må man være oppmerksomme slik at det ikke
kommer vann på støpslet eller ledningen.
Beskrivelse av apparat
A. 	 Glasskanne
B. 	 Lokk
C. 	 Filterkopp for kaffefilter
D. 	 Vanndyse
E. 	 Vannbeholder
F. 	 Vannmåler
G. 	 Måleskje
H. 	 Filter vannbeholder
I. 	 Filter i brannsikker nylon
L.	 Tasten“On/ stand-by”med indikatorlampe
M. 	 Varmeplate
N. 	 “Aroma”-tast med indikatorlampe
Slik klargjør man kaffefilteret
NB: første gang man tilbereder kaffe må man alltid ren-
gjørealttilbehøretogskyllegjennomdeindrekretseneimaski-
nen,dettegjøresvedåtilberedeminsttofullekaffekanneruten
å bruke kaffe.
•	 Åpne lokket (B) fig. 1) og bruk kannen (A) til å helle rent,
friskt vann i vannbeholderen (E), helt opp til nivået for det
antall kaffekopper man ønsker å tilberede (fig.2). Kontrol-
ler vannivået i beholderen ved hjelp av indikatoren (F)
(fig.3). Det anbefales å bruke den medfølgende kannen
som målebeger, maksimal kapasitet for kannen tilsvarer
maksimalt nivå i vanntanken.
•	 Plasserfilteret i brannsikkert nylon (I) i filterkoppen (C)
(fig. 4).
•	 Tilsett kaffe i filteret ved hjelp av måleskjeen (G), og jevn
ut kaffemengden (fig. 5). Bruk filtermalt kaffe av god kva-
litet, med middels malingsgrad. Type kaffeblanding vil ha
stor innvirkning på hvilken type kaffe man oppnår. Det
anbefalesåprøvesegframmedulikekaffeblandingerforå
finne den som passer best tilegen smak.
Anbefalte mengder:
Antall kopper Antall måleskjeer (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 strøken måleskje = 1 teskje (5 g)
For sterkere kaffe anbefales det å tilsette en måleskje ekstra for
hver kaffekopp.
Mengdene som er angitt i tabellen er kun ledende, og må
tilpasses personlig smak og type kaffe. Man må aldri overgå
maksimalnivået på 5 måleskjeer. Type kaffeblanding vil ha stor
innvirkning på hvilken type kaffe man oppnår. Det anbefales å
prøve seg fram med ulike kaffeblandinger for å finne den som
passer best til egen smak.
•	 Lukk lokket (B) og sett kaffekannen på platen (fig. 7).
• 	 Trykk på tasten (L) (fig. 8). Varsellampen på selve
hovedbryteren forteller at maskinen er i drift. Kaffen vil
begynne å komme ut i løpet av få sekunder. Det er helt
normalt at apparatet slipper ut litt damp mens kaffen
renner gjennom. Kaffemaskinen vil gi fra seg et lydsignal
når kaffen begynner å renne ut, og tre lydsignaler når den
er ferdig. Kaffesmaken kan gjøres enda bedre ved å trykke
påtasten”AROMA”(N).Dennefunksjonengirengjennom-
strømmingsprosess der vannet renner gjennom filteret
noelangsommere.Langsommerefiltreringforbedrersma-
ken og aromaen i kaffen. For å aktivere denne funksjonen
trykker man på tasten “AROMA” (den tilhørende varsel-
lampen på tasten vil tennes). For å deaktivere funksjonen
trykker man en gang til på tasten. Det anbefales å bruke
“AROMA”-tastennårmanskaltilberedeenhelkannekaffe.
• 	 Dersom man holder tasten (L) nede, vil varmeplaten
holde kaffen varm ved ideell temperatur. Apparatet vil
automatiskslåsegav40minutteretteratgjennomrennin-
gen av kaffen er over. For å slå av varmeplaten (M), trykk
på tasten (L) en gang til.
	 For å gjennomføre en ny driftssyklus slås apparatet av og
på ved å trykke på tast (L).
Merk: dersom man fjerner kaffekannen før maskinen er
ferdigmedåtilberededenangittemengdenkaffe,vildetteikke
avbryte kaffeproduksjonen, men vil kun hindre kaffen i å renne
ned i selve kannen. Dersom man ønsker å helle kaffe i koppen
umiddelbart anbefales det å gjøre det på så kort tid som mulig,
for å unngå unødvendig søl.
Side: 48
48
Rengjøring og vedlikehold
Før man utfører enhver type rengjøring, må man slå av maski-
nen,trekkeutstøpslerfrakontakten,oglaapparatetkjølesned.
•	 Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemid-
ler eller skuremidler. Det er tilstrekkelig med en fuktig og
myk klut.
•	 Man må aldri legge maskinen i vann: den er et elektrisk
apparat.
•	 Man får tilgang til filteret i vanntanken (H) gjennom kaf-
febeholderenoglokket(B)(fig.6):rengjørdetomnødven-
dig.
Avkalking
Dersom vannet i området er hardt, vil kalk avleires over tid. Av-
leiringenevilhindreeffektivfunksjoniapparatet.Detanbefales
å utføre avkalking hver 60. driftssyklus.
Foretaavkalkingvedhjelpavtilpassedeavkalkingsprodukterfor
filterkaffemaskiner. Disse kan finnes i vanlig handel.
1.	 Tynn ut produktet i kaffekannen etter anvisningene på
pakken til avkalkingsmiddelet.
2. 	 Hell oppløsningen i vannbeholderen.
3.	 Sett kannen på varmeplaten (M);
4. 	 Trykk på tasten (L). La mengde tilsvarende én kopp
renne gjennom, slå så av apparatet.
5. 	 La oppløsningen virke i 15 minutter. Gjenta operasjonene
4 og 5 en gang til.
6. 	 Slå på maskinen igjen, og la resten renne gjennom til
vanntanken er helt tom.
7. 	 Skyll ved å la apparatet kjøre minst 3 runder med bare
vann (3 fulle vanntanker).
Garantien vil ikke gjelde dersom rengjøringen som er beskrevet
over ikke blir utført etter anvisningene.
Tekniske egenskaper
Nettspenning:		 220-240V˜50/60Hz
Strømforbruk:		 1000W
Vekt: 			 2,5 kg
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-di-
rektiver:
•	 Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE og senere endringer.
•	 EMC direktivet 2004/108/EC og senere endringer.
•	 Forskriften CE 1275/2008 om stand-by.
Problemløsning
Problem Mulig årsak Løsning
Kaffen
renner ut for
sakte
Maskinen må
avkalkes.
Utfør avkalking
av maskinen som
beskrevet i avsnittet
”Avkalking”.
Kaffen har
sur smak.
Maskinen er ikke
blitt skylt tilstrekke-
lig etter
avkalking
Skyll maskinen som
beskrevet i avsnittet
”Avkalking”.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeLonghi Distinta ICMI 211 ennå.

Spør et spørsmål om DeLonghi Distinta ICMI 211

Har du et spørsmål om DeLonghi Distinta ICMI 211 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeLonghi Distinta ICMI 211. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Distinta ICMI 211 DeLonghi så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.