KF7485NEHE manual
Cylinda KF7485NEHEmanual

Manual for Cylinda KF7485NEHE på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

PDF 96 1.1mb

Vis en manual for Cylinda KF7485NEHE under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Cylinda KF7485NEHE men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Cylinda KF7485NEHE. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KF7485NEHE Cylinda så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Cylinda KF7485NEHE

Side: 1
Les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er produsert ved moderne fabrikker og som har gått igjennom strenge kvalitetskontrollprosedyrer, fullt ut vil dekke dine behov. Derfor ber vi deg hele bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke produktet, og at du beholder den for framtidig bruk. Hvis du gir produktet til noen andre, må du huske å gi dem brukerhåndboken også. Bruksanvisningen vil hjelpe deg til å bruke produktet raskt og trygt.  Les bruksanvisningen før du monterer produktet og setter det i drift.  Sørg for at du leser sikkerhetsinstruksjonene.  Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted, ettersom du vil kunne få bruk for den senere.  Les all annen dokumentasjon som medfølger produktet. Husk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom ulike modeller angis i håndboken. Symbolforklaringer Denne veiledningen inneholder følgende symboler: Viktig informasjon eller nyttige tips. Advarsel om farlige omstendigheter for liv og eiendom. Advarsel om elektrisk spenning. ADVARSEL! For å sikre normal drift av kjøleapparatet, som bruker den miljøvennlige kjølevæsken R600a (brennbar bare under spesielle vilkår), må du følge disse reglene:  Det må alltid være fri sirkulasjon av luft rundt apparatet.  Bruk ikke andre mekaniske gjenstander for å gjøre avisingen raskere enn dem som anbefales av produsenten.  Ødelegg ikke kjølekretsen.  Bruk ikke andre elektriske apparater inne i apparatet enn dem som eventuelt anbefales av produsenten.
Side: 2
INNHOLD 2 NO 1 Kjøleskapet...................................... 3 2 Viktige sikkerhetsadvarsler ........... 4 Beregnet bruk....................................... 4 Generell sikkerhet ................................ 4 For produkter med en vanndispenser .. 6 Barnesikring ......................................... 6 Samsvar med WEEE-direktivet og bortskaffing av det kasserte produktet . 6 Informasjon om emballasjen ................ 7 HCA-advarsel....................................... 7 Ting som må gjøres for å spare energi 7 3 Installasjon ...................................... 8 Punkter du må være oppmerksom på ved flytting av kjøleskapet.................... 8 Før du slår på kjøleskapet.................... 8 Elektrisk tilkobling................................. 8 Bortskaffing av emballasje ................... 8 Bortskaffing av det gamle kjøleskapet . 9 Plassering og installasjon..................... 9 Omhengsling av dørene ..................... 9 Skifte lampen ....................................... 9 Juster føttene ....................................... 9 Juster bakbenet .................................. 9 4 Forberedelse...............................10 5 Bruke kjøleskapet.......................11 Indikatorpanel..................................11 Innfrysing av ferske matvarer …….. 12 Beholderen for meieriprodukter gir lavere temperatur i kjølerommet..................................... 12 Anbefalinger for bevaring av frossen mat......................................13 Avriming...........................................13 Plassering av maten........................13 Informasjon om dypfrysing ..............14 Anbefalinger for delen for fersk mat 14 Dobbelt kjølesystem ........................14 6 Vedlikehold og rengjøring .........15 Beskyttelse av plastoverflater..........15 7 Feilsøking....................................16
Side: 3
Kjøleskapet 1 1. Kontrollpanel 2. Innvendig lys 3. Ferskmatvifte 4. Justerbare hyller i skapet 5. Vinstativ 6. Beholderen for meieriprodukter 7. Kontrollert grønnsak bin deksel 8. Kontrollert grønnsak bin 9. Isbrett 10. Del for hurtigfrys 11. Deler for oppbevaring av frosne matvarer 12. Justerbare fremben 13. Hylle for glass 14. Flaskehylle 15. Fryservifte Illustrasjonene i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt. Hvis noen deler ikke medfølger produktet du har kjøpt, gjelder den for andre modeller. 3 NO
Side: 4
Viktige sikkerhetsadvarsler 2 Les følgende informasjon. Hvis denne informasjonen ikke overholdes, kan det forårsake personskader eller materielle skader. Videre vil garanti og pålitelighetsforpliktelser bli ugyldige. Levetiden for produktet er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig for å bruke produktet på riktig måte. Beregnet bruk Dette produktet er beregnet til bruk  innendørs og på lukkede områder, som hjem  i lukkede arbeidsmiljøer, som butikker og kontorer  i lukkede husområder, slik som gårder, hoteller, pensjonater  Skapet skal ikke brukes utendørs. Generell sikkerhet  Når du ønsker å kaste/skrote produktet, anbefaler vi at du forhører deg med noen som er autorisert, slik at du får den nødvendige informasjonen og får rådført deg med autoriserte etater.  Hør med autorisert service når det gjelder alle spørsmål og problemer relatert til kjøleskapet. Ikke foreta endringer eller la noen andre foreta endringer på kjøleskapet uten å varsle noen som er autorisert.  For produkter med fryserdel: Ikke spis iskrem med kjeks eller isbiter like etter at du har tatt dem ut av fryseren! (Dette kan forårsake frostskader i munnen.)  For produkter med fryserdel: Ikke putt drikkevarer på flaske eller bokser i fryseren. Det kan føre til at de sprekker.  Ikke rør frossen mat med hendene, da disse kan feste seg til hånden.  Trekk ut støpselet før rengjøring eller avising.  Damp og damprengjøringsmaterialer skal aldri brukes i rengjørings- og avrimingsprosesser for kjøleskapet. I slike tilfeller kan dampen komme i kontakt med de elektriske delene og forårsake kortslutning eller elektrisk sjokk.  Bruk aldri delene på kjøleskapet, slik som døren, som støtte eller trinn.  Ikke bruk elektriske innretninger på innsiden av kjøleskapet.  Ikke ødelegg delene der kjølevæsken sirkulerer med drill eller kutteverktøy. Kjølevæsken som kan strømme ut når gasskanaler til fordamper, rørforlengelser eller overflatebelegg punkteres, kan forårsake hudirritasjon og øyeskader.  Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene på kjøleskapet med noe materiale.  Elektriske enheter må kun repareres av autoriserte personer. Reparasjoner som utføres av person som ikke er kompetente, kan forårsake fare for brukeren. 4 NO
Side: 5
 I tilfelle feil under vedlikehold eller reparasjonsarbeid, kople fra kjøleskapets strømforsyning ved å slå av tilhørende sikring eller trekke ut støpselet.  Ikke dra i selve ledningen når du trekker ut støpslet.  Plasser drikkebeholdere godt lukket og stående.  Lagre aldri spraybokser som inneholder antennelige og eksplosive stoffer i kjøleskapet.  Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre midler for å akselerere avrimingsprosessen annet enn slikt utstyr som produsenten anbefaler.  Dette produktet skal ikke brukes av personer med fysiske, sensoriske eller mentale forstyrrelser, eller personer som ikke er opplært eller ikke har noen erfaring (inkludert barn), med mindre de holdes under oppsyn av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet, eller som kan vise dem hvordan produktet skal brukes.  Ikke bruk et ødelagt kjøleskap. Forhør deg med et serviceverksted hvis du har spørsmål.  Den elektriske sikkerheten til kjøleskapet kan kun garanteres hvis jordingen i hjemmet oppfyller standardene.  Det er farlig å utsette produktet for regn, snø, sol og vind pga. elektrisk sikkerhet.  Ta kontakt med noen som er autorisert hvis en strømkabel skades, slik at du unngår fare.  Koble aldri til kjøleskapet hvis dette er tilfellet, da dette kan medføre risiko for døden eller alvorlig skade.  Dette kjøleskapet er kun beregnet til oppbevaring av mat. Det skal ikke brukes til noen andre formål.  Merket med tekniske spesifikasjoner befinner seg på venstre side inne i kjøleskapet.  Koble aldri kjøleskapet til strømsparesystemer, de kan skade kjøleskapet.  Hvis det finnes et blått lys på kjøleskapet, ikke se på det blå lyset med optiske verktøy.  For kjøleskap som styres manuelt vent i minst 5 minutter før du slår på kjøleskapet etter et strømbrudd.  Denne brukerhåndboken skal overleveres til neste eier av produktet hvis det skifter eier.  Unngå å skade strømkabelen ved transport av kjøleskapet. Bøying av kabelen kan forårsake brann. Plasser aldri tunge gjenstander på strømledningen.  Ikke berør støpselet med våte hender når du kobler til produktet.  Ikke koble til kjøleskapet hvis vegguttaket er løst.  Ikke sprut vann direkte på de ytre eller indre delene av produktet av sikkerhetsmessige grunner. 5 NO
Side: 6
6 NO  Ikke spray stoffer som inneholder antennelige gasser, slik som propangass i nærheten av kjøleskapet for å unngå brann- og eksplosjonsfare.  Ikke plasser gjenstander som er fylt med vann oppå kjøleskapet, da det kan føre til elektrisk støt eller brann i tilfelle søl.  Ikke overfyll kjøleskapet. Hvis det overfylles, kan maten falle ned og skade deg og kjøleskapet når du åpner døren.  Ikke plasser gjenstander oppe på kjøleskapet, da disse kan falle ned når du åpner eller lukker kjøleskapsdøren.  Produkter som trenger en nøyaktig temperaturkontroll (vaksiner, varmesensitive medisiner, forskningsmaterialer osv.), skal ikke oppbevares i kjøleskapet.  Hvis det ikke skal brukes på lang tid, skal kjøleskapet kobles fra strømuttaket. Et problem i den elektriske kabelen kan føre til brann.  Tuppen på pluggen skal rengjøres regelmessig med en tørr klut, ellers kan det oppstå brann.  Kjøleskapet kan flytte seg hvis de justerbare beina ikke er riktig sikret på gulvet. Riktig sikring av justerbare bein på gulvet kan forhindre at kjøleskapet flytter seg.  Når du bærer kjøleskapet, må du ikke holde det etter dørhåndtaket. Da kan det knekke av.  På grunn av energioptimalisering og materialreduksjon ligger kondensatoren på siden av produktet. Varme kan oppstå, og det er helt normalt. Temperaturen på disse overflatene kan endres pga. forskjellige grunner: - når kompressoren er i drift og når den er slått av - temperatur og funksjonsinnstilling - omgivelsestemperatur For produkter med en vanndispenser: Vanntrykket skal være minst 1 bar. Vanntrykket skal være maks. 8 bar.  Bruk kun drikkevann. Barnesikring  Hvis du har en lås på døren, skal nøkkelen oppbevares utilgjengelig for barn.  Barn må passes på slik at de ikke tukler med produktet. Samsvar med WEEE-direktivet og bortskaffing av det kasserte produktet -symbolet på produktet eller på pakningen indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det innleveres til riktig avfallsinnsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forebygge potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, hvilket kan være resultatet ved feil avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med det lokale kontoret, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.
Side: 7
7 NO Informasjon om emballasjen Emballasjen for dette produktet er produsert av resirkulerbart materiale, i hht. nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til et lokalt innsamlingspunkt som er beregnet på emballasjematerialer. Ikke glem … Alle resirkulerte stoffer er av stor betydning for naturen og bevaring av dens ressurser. Hvis du vil bidra ved å resurkulere pakningsemballasjen, kan du snakke med miljøorganisasjoner eller myndighetene der du bor. HCA-advarsel Hvis produktets kjølesystem inneholder R600a: Denne gassen er brennbar. Derfor vær forsiktig så kjølesystemet og rørene ikke ødelegges under bruk og transport. For å unngå skader skal produktet holdes på avstand fra potensielle brannkilder som kan forårsake at produktet begynner å brenne, sørg også for god ventilasjon i rommet der apparatet er plassert. Typen gass som brukes i produktet er oppgitt på typeskiltet som finnes på venstre side inne i kjøleskapet. Kast aldri produktet inn i flammer ved avhending. Ting som må gjøres for å spare energi  Ikke hold dørene til kjøleskapet åpne over lang tid.  Ikke putt varm mat eller drikke i kjøleskapet.  Ikke overfyll kjøleskapet slik at luftsirkulasjonen inne i kjøleskapet hindres.  Ikke plasser kjøleskapet i direkte sollys eller i nærheten av varmeutstrålende apparater, slik som ovn, oppvaskmaskin eller radiator. Produktet skal installeres minst 30 cm på avstand fra varmekilder, slik som f.eks. komfyrer, ovner, sentralvarme og kokeplater, samt minst 5 cm borte fra elektriske ovner.  Sørg for å holde maten i lukkede beholdere.  For produkter med en fryserdel: Du kan lagre maksimale mengder mat i fryseren hvis du fjerner hyllen eller skuffen i fryseren. Energiforbruksnivået til kjøleskapet er blitt fastslått ved å fjerne fryserhyllen eller skuffen og ved å ha maksimal last. Det er ingen fare ved bruk av hyllene eller skuffen i henhold til form og størrelse på maten som skal fryses.matvare  Opptining av frossenmat i kjøleskapsdelen vil både være energisparende og bevare matkvaliteten. Produsenten tar ikke ansvar for hendeler som oppstår som følge av at informasjonen i brukerhåndboken ikke tas til følge.
Side: 8
8 NO Installasjon 3 Punkter du må være oppmerksom på ved flytting av kjøleskapet 1. Kjøleskapet må være frakoblet, tømt og rengjort før det flyttes. 2. Før kjøleskapet pakkes for transport, må hyller, grønsaksoppbevaring o.l. inni kjøleskapet festes med tape og sikres mot støt og slag. Pakken må sikres med pakketape eller solide tau, og anvisningene for transport som oppgitt på pakken må følges. 3. Originalinnpakningen og skummaterialer skal beholdes for fremtidig transport eller flytting. Før du slår på kjøleskapet Før du begynner å bruke kjøleskapet, må du kontrollere følgende: 1. Rengjør de indre delene av kjøleskapet slik som anbefalt i avsnittet "Vedlikehold og rengjøring". 2. Sett støpselet til kjøleskapet inn i strømuttaket. Tennes når kjøleskapsdøren åpnes. 3. Når kompressoren begynner å gå, høres det en lyd. Væsken og gassene som er forseglet inne i kjølesystemet kan også avgi lyd selv om kompressoren ikke går, noe som for øvrig er helt normalt. 4. Kjøleskapets kanter framme vil kunne føles varme. Dette er normalt. Disse delene på kjøleskapet er konstruert slik at de blir varme for å unngå kondens. Elektrisk tilkopling Koble produktet til et jordet uttak som er beskyttet av en sikring med riktig styrke. Viktig: Tilkoplingen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.  Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter monteringen.  Den elektriske sikkerheten til kjøleskapet kan kun garanteres hvis jordingen i hjemmet oppfyller standardene.  Spenningen oppgitt på etiketten på venstre side inni kjøleskapet skal stemme overens med nettspenningen.  Skjøtekabler og flerveisplugger skal ikke brukes for tilkobling. En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en kvalifisert elektriker. Produktet skal ikke brukes før det er reparert! Det er fare for elektrisk støt! Bortskaffing av emballasje Innpakningsmaterialer kan være farlige for barn. Oppbevar emballasjematerialet utilgjengelig for barn eller kast det idet du klassifiserer dem i tråd med instruksjonene for avfallsbehandling som oppgitt av lokale myndigheter. Skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres på dedikerte innsamlingspunkter. Emballasjen til kjøleskapet er produsert av resirkulerbare materialer.
Side: 9
9 NO Bortskaffing av det gamle kjøleskapet Bortskaff det gamle kjøleskapet uten å skade miljøet.  Du kan forhøre deg hos din autoriserte forhandler eller ved renovasjonsanlegget der du bor om avfallshåndteringen av kjøleskapet. Kutt av støpselet før du kaster kjøleskapet, og hvis det er lås på døren, må du sørge for at den ikke lenger kan brukes, slik at barn beskyttes mot enhver farlig situasjon. Plassering og installasjon Hvis inngangsdøren til rommet der kjøleskapet skal plasseres ikke er bred nok for å få gjennom kjøleskapet, ring autorisert service for å få dem til å fjerne dørene på kjøleskapet og før det gjennom døren sideveis. 1. Plasser kjøleskapet på et sted det er enkelt å bruke det. 2. Hold kjøleskapet på avstand fra varmekilder, fuktige steder og direkte sollys. 3. Det skal være tilstrekkelig luftventilasjon rundt kjøleskapet for å oppnå en effektiv drift. Hvis kjøleskapet skal plasseres i en innbygging i veggen, må det være minst 5 cm avstand fra taket. Ikke plasser produktet på noe materiale som for eksempel et teppe. 4. Plasser kjøleskapet på et plant gulv for å unngå risting. Omhengsling av dørene Døren på kjøleskapet kan åpnes mot begge sider for din komfort. Hvis du ønsker at døren skal åpnes mot den andre siden, vennligst ring nærmeste autoriserte vedlikeholdsservice for hjelp. Skifte belysningslampen Ring et autorisert serviceverksted for å skifte lampen for belysning av kjøleskapet. Lampen(e) som brukes i dette apparatet er ikke egnet for rombelysning i en husstand. Denne lampens tiltenkte formål er å hjelpe brukeren med å plassere matvarer i kjøleskapet/fryseren på en trygg og komfortabel måte. Lampene som brukes i dette apparatet skal kunne tåle ekstreme fysiske tilstander, slik som temperaturer på under -20°C. Justere føttene Hvis kjøleskapet ikke er balansert, kan du balansere det ved å rotere frontbeina slik det er vist i illustrasjonen. Hjørnene med ben senkes når du roterer dem i retningen av den svarte pilen og løftes når du roterer i motsatt retning. Det er lettere hvis du får hjelp til å løfte kjøleskapet mens du gjennomfører denne prosessen.
Side: 10
10 NO Forberedelse 4  Kjøleskapet skal ha minst 30 centimeters avstand fra varmekilder, slik som f.eks. komfyrer, ovner, sentralvarme og kokeplater, samt minst 5 centimeters avstand fra elektriske ovner og skal ikke plasseres i direkte sollys.  Omgivelsestemperaturen i det rommet der kjøleskapet plasseres, skal være minst 10 °C. Bruk av kjøleskapet under kaldere forhold enn dette anbefales ikke av hensyn til yteevnen.  Vennligst sørg for at de innvendige delene av kjøleskapet rengjøres grundig.  Vennligst etterfølg følgende instrukser de første seks timene når du bruker kjøleskapet for første gang.  Døren skal ikke åpnes ofte.  Det skal kun brukes tomt uten mat.  Ikke trekk ut støpselet for kjøleskapet. Hvis et strømbrudd oppstår som du ikke kan kontrollere, vennligst se advarsler i avsnittet "Anbefalte løsninger på problemer".  Originalinnpakningen og skummaterialer skal beholdes for fremtidig transport eller flytting.
Side: 11
Bruke kjøleskapet 5 11 NO *Alternativt: Illustrasjonene i denne brukerhåndboken er ment som utkast, og det er mulig de ikke helt samsvarer med produktet. Hvis produktet ikke omfatter de aktuelle delene, gjelder informasjonen andre modeller. Indikatorpanel Indikatorpanelet gjør det mulig for deg å stille inn temperatur og styre andre funksjoner knyttet til produktet. 1. På/av-knapp Trykk på knappen og hold inne i tre sekunder for å slå på kjøleskapet. Trykk og hold inne i tre sekunder til for å slå kjøleskapet av. 2. HURTIGKJØL-KNAPP Denne knappen brukes til hurtigkjølfunksjonen. Denne funksjonen kan brukes til mat som er plassert i kjøleskapet og krever hurtig nedkjøling. Hold inne knappen i 3 sekunder for å aktivere Ferie-modus. Når feriefunksjonen er aktivert, vises "- -" på kjøleskapsdelens temperaturindikator og ingen aktiv kjøling utføres i kjøleskapsdelen. 3. KNAPP FOR INNSTILLING AV KJØLESKAPET Med denne knappen kan du stille inn temperaturen i kjøleskaprommet. 4. LCD-SKJERM 5. KNAPP FOR INNSTILLING AV FRYSEREN Med denne knappen kan du stille inn temperaturen i fryserrommet. 6. HURTIGFRYS-KNAPP Denne knappen brukes til hurtigfrysfunksjonen, som kan brukes til rask innfrysing av maten som legges inn. Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder for å aktivere øko-modus. Kjøleskapet vil begynne driften i den mest økonomiske modusen i minst 6 timer senere, og den økonomiske bruksindikatoren vil slås på når funksjonen er aktiv. 7. ALARM AV-KNAPP Hvis alarm for strømsvikt / høy temperatur utløses, må du sjekke maten i fryseren og deretter trykke på Alarm av- knappen for å lukke meldingen.
Side: 12
12 NO 4. Et maksimalt lagringsvolum for frossen mat oppnås uten å bruke skuffene som finnes i fryseren. Energiforbruket til apparatet ble erklært med fryseren fullstendig fylt med mat på hyllene, og uten bruk av skuffene og det øvre hylledekselet. 5. Det anbefales på det sterkeste at du benytter den øverste hyllen til førstegangsfrysing av mat. Beholderen for meieriprodukter Beholderen for meieriprodukter gir lavere temperatur i kjølerommet. Bruk denne beholderen til å lagre delikatesser (salami, pølser, meieriprodukter osv.) som krever lavere lagringstemperatur eller kjøtt-, kylling- eller fiskeprodukter for øyeblikkelig forbruk. Ikke oppbevar frukt og grønnsaker i denne beholderen. Innfrysing av ferske matvarer  Maten bør pakkes inn eller tildekkes før plassering i kjøleskapet.  La varm mat kjøle seg ned i romtemperatur før den plasseres i kjøleskapet.  Mat som du ønsker å fryse skal være av god kvalitet og ferske.  Mat skal oppdeles i porsjoner etter familiens daglige eller måltidsavhengige behov.  Maten skal pakkes inn lufttett for å unngå uttørking, selv om den bare skal oppbevares over kort tid.  Materialer som skal brukes til pakking må tåle kulde og fuktighet, og de må være lufttette. Materialene som maten pakkes i må ha tilstrekkelig tykkelse og holdbarhet. Ellers kan matvarer som stivner i frossen tilstand stikke hull i pakkematerialet. For sikker oppbevaring av matvarene, er det viktig at pakkematerialet lukkes skikkelig.  Frossen mat må brukes rett etter den er opptinet og skal aldri fryses igjen.  Hvis du plasserer varm mat inn i fryseren, vil kjølesystemet arbeide kontinuerlig til matvarene er gjennomfrosne.  Vær oppmerksom på følgende instruksjoner for å oppnå optimale resultater: 1. Ikke frys inn for store matmengder samtidig. Kvaliteten på maten er bevares på best måte når den er frosset tvers gjennom helt inn til kjernen så raskt som mulig. 2. Pass på at du ikke blander matvarer som allerede er dypfryst med ferske matvarer. 3. Sørg for at rå mat ikke er i kontakt med tilberedt mat i kjøleskapet.
Side: 13
Fryserdel Innstilling Kjøleskapsdel Innstilling Forklaringer -18°C 4°C Dette er den normalt anbefalte innstillingen. -20, -22 eller -24°C 4°C Disse innstillingene anbefales når omgivelsestemperaturen overstiger 30°C. Hurtigfrysing 4°C Brukes når du ønsker å fryse mat på kort tid. Anbefales for å bevare kvaliteten på kjøtt- og fiskeprodukter. -18°C eller kaldere 2°C Hvis du tror at det ikke er kaldt nok i kjøleskapsdelen på grunn av varmeforholdene eller hyppig åpning og lukking av døren. -18°C eller kaldere Hurtigkjøleskap Du kan bruke dette når kjøleskapsdelen er overfylt eller hvis du ønsker å kjøle ned maten raskt. Det anbefales at du aktiverer hurtigkjøleskaps-funksjonen 4-8 timer før du legger inn maten. Frysehyller Ulike slags frossen mat som kjøtt, fisk, iskrem, grønnsaker, osv. Eggholder Egg Kjøleskapshyller Mat i panner, på dekkede tallerkener og i lukkede beholdere Dørhyller Liten og pakket mat eller drikke (for eksempel melk, juice og øl) Sprøere Frukt og grønnsaker Fersksonedel Delikatesseprodukter (ost, smør, salami og diverse annet) Plassering av mat Anbefalinger for bevaring av frossen mat  Forhåndspakket, kommersiell frossenmat skal lagres i overensstemmelse med produsenten av frossenmaten i en lagringsdel for frossenmat.  For å sikre at den høye kvaliteten fra frossenmatprodusenten og matforhandleren opprettholdes, bør du huske på følgende: 1. Legg pakningene i fryseren så snart som mulig etter innkjøp. 2. Påse at innholdet i pakken er merket og datert. 3. Ikke overskrid «Brukes innen»-, «Best før»-datoene på pakningen. Avriming Frysedelen ises av automatisk. 13 NO
Side: 14
14 NO Anbefalinger for delen for fersk mat *valgfri  Ikke la mat ligge inntil temperatursensorene i delen for fersk mat. For å opprettholde delen for fersk mats ideell lagringstemperatur må ikke sensorene dekkes av mat.  Plasser ikke varm mat i produktet. Dobbelt kjølesystem: Kjøleskapet er utstyrt med to separate kjølesystemer for å kjøle ned ferskmat- og fryseravdelingen. Dermed blir ikke luften i ferskmatavdelingen og frysedelen blandet. Takket være disse to separate kjølesystemene, er avkjølingshastigheten meget høyere enn i andre kjøleskap. Lukter i avdelingene blir derfor ikke blandet med hverandre. Dette gir dessuten ekstra strømsparing, siden avising utføres individuelt. Informasjon om dypfrysing Mat må fryses så snart som mulig når den legges i fryseren for å beholde god kvalitet. TSE-standarden krever (etter bestemte målingsforhold) at kjøleskapet fryser minst 4,5 kg. Mat ved 32°C omgivelsestemperatur til -18°C eller kaldere innen 24 timer for hver 100 liter fryservolum. Det er bare mulig å beholde maten over lang tid ved -18°C eller lavere temperaturer. Du kan beholde ferskheten i maten i mange måneder (ved -18°C eller lavere temperaturer i dypfryser). ADVARSEL!  Mat skal oppdeles i porsjoner etter familiens daglige eller måltidsavhengige behov.  Maten skal pakkes inn lufttett for å unngå uttørking, selv om den bare skal oppbevares over kort tid. Materialer som er nødvendig for pakking:  kuldebestandig teip  selvklebende etikett  gummiringer  penn Materialer som skal brukes til pakking skal være revnebestandig og tåle kjølighet, fuktighet, lukt, oljer og syrer. Maten som skal fryses, skal ikke komme i kontakt med tidligere frosne gjenstander for å unngå delvis opptining av disse. Mat som er tint må spises, og ikke fryses på nytt.
Side: 15
15 NO Vedlikehold og rengjøring 6 Beskyttelse av plastoverflater Ikke sett flytende oljer eller måltider stekt/kokt i olje i kjøleskapet i uforseglede beholdere, da disse kan ødelegge plastoverflatene i kjøleskapet. Ved søling eller flekker av olje på plastoverflater, må denne delen av overflaten rengjøres og skylles med varmt vann umiddelbart. Bruk aldri bensin, benzen eller lignende stoffer til rengjøring. Vi anbefaler at du trekker ut støpselet på apparatet før rengjøring. Bruk aldri noen skarpe redskaper eller rengjøringsmidler med skureeffekt, såpe, rengjøringsmidler for hjemmebruk eller poleringsvoks til rengjøringen. Rengjør kjøleskapet med lunkent vann, og tørk det godt. Bruk en fuktig klut vridd opp i en oppløsning av en teskje bakepulver til en halv liter vann for å rengjøre innsiden av skapet, og tørk det godt. Pass på at det ikke kommer vann inn i lyspærehuset eller andre elektriske gjenstander. Hvis kjøleskapet ikke skal brukes over en lengre periode, må du trekke ut støpselet, ta ut alle matvarer, rengjøre det og sette døren på klem. Kontroller pakningene til dørene jevnlig for å sikre at de er rene og fri for matrester. For å demontere dørstativene tar du først ut alt innholdet og deretter skyver du ganske enkelt dørstativet opp fra bunnen. Bruk aldri rengjøringsmidler eller vann som inneholder klor til å rense de ytre overflatene og krombelagte delene av produktet. Klor forårsaker korrosjon på slike metallflater.
Side: 16
16 NO Feilsøking 7 Kjøleskapet virker ikke. • Støpslet er ikke satt korrekt inn i stikkontakten. >>>Sett støpselet inn i kontakten på en trygg måte. • Sikringen til kontakten som kjøleskapet er koblet til eller hovedsikringen har gått. >>>Sjekk sikringen. Kondens på sideveggen i kjøleskapet (MULTIZONE, COOL CONTROL og FLEXI ZONE) • Det er svært kaldt i omgivelsene. >>>Ikke installer kjøleskapet på steder der temperaturen havner under 10 °C. • Døren har blitt åpnet ofte. >>>Ikke åpne og lukke døren til kjøleskapet ofte. • Omgivelsene (miljøet) er veldig fuktig. >>>Ikke sett opp kjøleskapet på svært fuktige steder. • Mat som inneholder væske oppbevares i åpne beholdere. >>>Ikke oppbevar mat med flytende innhold i åpne beholdere. • Døren på kjøleskapet har stått på klem. >>>Lukk kjøleskapsdøren. • Termostaten er stilt inn på et svært kaldt nivå. >>>Still termostaten inn på et passende nivå. Kompressoren går ikke • Termovern for kompressoren vil koples ut under plutselig strømbrudd eller utplugging og innplugging hvis kjølevæsketrykket i kjølesystemet til kjøleskapet ikke er balansert. Kjøleskapet vil starte etter ca. 6 minutter. Vennligst ring service hvis kjøleskapet ikke starter etter denne tiden. • Kjøleskapet avises. >>>Dette er normalt for et kjøleskap som avrimes automatisk. Avrimingssyklusen utføres regelmessig. • Kjøleskapet er ikke plugget til stikkontakten. >>>Pass på at støpselet er satt inn i stikkontakten. • Temperaturinnstillingene er ikke foretatt riktig. >>>Velg passende temperaturverdi. • Det har vært et strømbrudd. >>>Kjøleskapet går tilbake til normal drift når strømmen kommer tilbake. Støyen øker når kjøleskapet går. • Ytelsen til kjøleskapet kan endres på grunn av forandringer i omgivelsestemperaturen. Dette er helt normalt og er ingen feil. Gå igjennom følgende liste før du ringer etter service. Det kan spare deg tid og penger. Denne listen inkluderer hyppige klager som ikke oppstår fra fabrikasjonsfeil eller materialbruk. Noen av funksjonene som beskrives her finnes kanskje ikke i ditt produkt.
Side: 17
17 NO Kjøleskapet går hyppig eller over lang tid. • Det nye produktet kan være bredere enn det gamle. Store kjøleskap arbeider over lengre tidsperioder. • Romtemperaturen kan være høy. >>>Det er normalt at produktet er i drift i lengre perioder i varme omgivelser (miljøer). • Kjøleskapet kan være koblet til strømforsyningen nylig eller kan være fylt med mat. >>> Dersom kjøleskapet nylig er koblet til strømforsyningen eller er fylt med mat, vil det ta lengre tid før det oppnår innstilt temperatur. Dette er normalt. • Store mengder varm mat kan ha blitt satt i kjøleskapet nylig. >>>Ikke sett varm mat inn i kjøleskapet. • Dørene kan ha blitt åpnet ofte eller blitt stående på gløtt over lang tid. >>>Den varme luften som har kommet inn i kjøleskapet gjør at kjøleskapet er i gang over lengre perioder. Unngå å åpne dørene for ofte. • Fryser- eller kjøleskapsdelen kan ha blitt stående på gløtt. >>>Sjekk om dørene er lukket helt. • Kjøleskapet er stilt inn på en svært lav temperatur. >>>Juster kjøleskapstemperaturen til en høyere temperatur og vent til temperaturen er oppnådd. • Dørpakningen i kjøleskapet eller fryseren kan være tilsmusset, utslitt, ødelagt eller ikke riktig plassert. >>>Rengjør pakningen eller bytt den ut. Skadet/ødelagt tetning gjør at kjøleskapet går over lang tid for å opprettholde den inntilte temperaturen. Frysertemperaturen er svært lav, mens kjøleskapstemperaturen er passelig. • Fryserens temperatur er stilt inn på en svært lav verdi. >>>Still kjøleskapets temperatur inn på en høyere verdi og sjekk. Kjøleskapstemperaturen er svært lav, mens frysertemperaturen er passelig. • Kjøleskapets temperatur er stilt inn på en svært lav verdi. >>>Still kjøleskapets temperatur inn på en høyere verdi og sjekk. Mat som oppbevares i skuffene i kjøleskapet fryser. • Kjøleskapets temperatur er stilt inn på en svært høy verdi. >>>Still kjøleskapets temperatur inn på en lavere verdi og sjekk. Temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er svært høy. • Kjøleskapets temperatur er stilt inn på en svært høy verdi. >>>Kjøleskapdelens temperaturinnstilling har innvirkning på temperaturen i fryseren. Endre temperaturen i kjøleskapet eller fryseren, og vent til det aktuelle rommet oppnår innstilt temperatur. • Dørene åpnes ofte eller blir stående på gløtt i lengre tid. >>>Unngå å åpne dørene for ofte. • Døren står på gløtt. >>>Lukk døren helt. • Kjøleskapet er koblet til eller har nettopp blitt lastet med mat. >>>Dette er normalt. Når kjøleskapet er koblet til eller det nylig har blitt lastet med mat, vil det ta lenger tid å oppnå innstilt temperatur. • Store mengder varm mat kan ha blitt satt i kjøleskapet nylig. >>>Ikke sett varm mat inn i kjøleskapet.
Side: 18
18 NO Vibrasjon eller støy • Gulvet er ikke jevnt eller stabilt. >>>Hvis kjøleskapet vakler når det beveges sakte, så balanser det ved å justere føttene. Se til at gulvet er sterkt nok til å bære kjøleskapet og at det er flatt. • Gjenstandene settes på kjøleskapet kan forårsake støy. >>>Fjern gjenstandene på toppen av kjøleskapet. Det kommer lyder fra kjøleskapet som minner om væskesøl eller spraying osv. • Væske- og gasstrømninger inntreffer i henhold til kjøleskapets driftsprinsipper. Dette er helt normalt og er ingen feil. Det kommer plystrelyder fra kjøleskapet. • Det brukes vifter for å kjøle ned kjøleskapet. Dette er helt normalt og er ingen feil. Kondens på veggene inni kjøleskapet. • Varmt og fuktig vær øker ising og kondens. Dette er helt normalt og er ingen feil. • Dørene åpnes ofte eller blir stående på gløtt i lengre tid. >>>Unngå å åpne dørene for ofte. Lukk dem hvis de er åpne. • Døren står på gløtt. >>>Lukk døren helt. Fuktighet oppstår på utsiden av kjøleskapet eller mellom dørene. • Det kan være fuktighet i luften. Dette er helt normalt ved fuktig vær. Når fuktigheten er lavere, vil kondensen forsvinne. Dårlig lukt inni kjøleskapet. • Det utføres ikke regelmessig renhold. >>>Rengjør innsiden av kjøleskapet regelmessig med en svamp, lunkent vann eller bakepulver oppløst i vann. • Enkelte beholdere eller innpakningsmaterialer kan føre til lukt. >>>Bruk en annen beholder eller en annen type emballasje. • Det er satt mat inn kjøleskapet i beholdere uten lokk. >>>Oppbevar maten i lukkede beholdere. Mikroorganismer som sprer seg fra beholdere uten lokk kan gi vond lukt. Matvarer må tas ut av kjøleskapet etter utløpsdatoen. Døren lukkes ikke. • Emballasje med mat i hindrer døren i å lukkes. >>>Sett denne emballasjen et annet sted. • Kjøleskapet står ikke helt jevnt på gulvet. >>>Juster føttene slik at du får balansert kjøleskapet. • Gulvet er ikke i vater eller solid nok. >>>Se til at gulvet er i vater og at det er solid nok til å bære vekten av kjøleskapet. Grønnsaksoppbevaringsboksene sitter fast. • Maten berører taket i skuffen. >>>Ordne maten i skuffen på nytt.
Merke:
Cylinda
Produkt:
Kjøleskap
Model/navn:
KF7485NEHE
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk