K3385NHE manual
Cylinda K3385NHEmanual

Manual for Cylinda K3385NHE på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 111 sider.

PDF 111 1.1mb

Vis en manual for Cylinda K3385NHE under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Cylinda K3385NHE men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Cylinda K3385NHE. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med K3385NHE Cylinda så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Cylinda K3385NHE

Side: 1
NO - 41 - Innholdsfortegnelse FØR DU BRUKER DITT KJØLESKAP...............................................42 Generelle advarsler....................................................................................42 Gamle og ut-av-order kjøleskap..................................................................45 Installasjon og drift av ditt kjøleskap............................................................46 Før du bruker ditt kjøleskap.........................................................................46 Informasjon om frostfri-teknologi.................................................................47 BRUKSINFORMASJON......................................................................48 Skjerm og kontrollpanel...............................................................................48 Hvordan du skal betjene kjøleskapet..........................................................49 Super cooling-modus...........................................................................................49 Økonomimodus....................................................................................................49 Skjermsparermodus.............................................................................................50 Barnesikringsfunksjon .........................................................................................50 Innstillinger for kjøleskapstemperatur...................................................................51 Advarsler om justeringer av temperatur......................................................51 Tilbehør.......................................................................................................52 Hylle i chiller.........................................................................................................52 Fuktighetsregulator...............................................................................................52 ORGANISERE MATVARENE I APPARATET......................................53 Kjøleskapskammer......................................................................................53 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD....................................................55 TRANSPORT OG OMPLASSERING..................................................55 Flytte døren.................................................................................................55 FØR DU RINGER SERVICE................................................................56 Anbefalinger for Energisparing....................................................................57 DELENE TIL APPARATET OG SEKSJONENE..................................58 Dimensioner................................................................................................59 TEKNISK DATA...................................................................................60 INFORMASJON TIL TESTINSTITUTT................................................60 KUNDESTØTTE OG SERVICE...........................................................60
Side: 2
NO - 42 - Generelle advarsler ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i apparatet kapsling eller i den innebygde strukturen, uten hindringer. ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre metoder for å akselerere tining prosessen, annet enn det som er anbefalt av produsenten. ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inne i mat lagringsrom i apparatet, med mindre de er av en type som anbefales av produsenten. ADVARSEL: Ikke skader kjølekretsen. ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner som følge til instabilitet av apparatet, må den festes i samsvar med instruksjonene. ADVARSEL: Når du plasserer apparatet, må du påse at strømledningen ikke blir sittende fast eller kommer til skade. ADVARSEL: Du må ikke plassere flere skjøteledninger eller strømkontakter bak apparatet. Symbol ISO 7010 W021 Advarsel: Risiko for brann / brennbare materialer • Hvis apparatet bruker R600a som kuldemedium - du kan lære denne informasjonen fra etiketten på kjøligere-du bør være forsiktig under transport og montasje for å hindre apparatets kjølelementer fra å bli skadet. Selv R600a er en miljøvennlig og naturgass, som det er eksplosiv, i tilfelle av en lekkasje som skal skjedd på grunn av en skade i kjølelementer flytte kjøleskapet fra åpen flamme eller varmekilder og lufte ut rommet der apparatet er plassert for noen få minutter. • Mens du bærer og plassere kjøleskap, ikke gi skader på kjøligere gass krets. • Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med en brennbar drivgass i dette apparatet. FØR DU BRUKER DITT KJØLESKAP DEL 1.
Side: 3
NO - 43 - • Dette apparatet er beregnet til å bli brukt i husholdninger og lignende applikasjoner som; - - kjøkken for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser - - gårdsbruk og ved klienter i hoteller, moteller og andre bosteder - - seng og frokost typen miljøer; - - catering og lignende ikke-detaljhandel applikasjoner • Hvis stikkontakten ikke passer kjøleskapet plugg, må den skiftes ut av produsenten, sin tjeneste agenten eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare. • Detteapparateterikkeberegnetforbrukavpersoner(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • En spesielt jordet støpsel er blitt koblet til strømkabelen på kjøleskapet. Denne plug bør brukes med et spesielt jordet stikkontakt av 10 ampere. Hvis det ikke er noen slik kontakt i huset ditt, kan du få den installert av en autorisert elektriker. • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og understandt faren involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold, ikke skal gjøres av barn uten tilsyn. • Barn i alderen mellom 3 til 8 år har lov til å laste inn og utav kjøleapparater. Barn er ikke forventet å utføre rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Det forventes at småbarn (0-3 år) ikke bruker apparater. Det er forventet at unge barn (3-8
Side: 4
NO - 44 - For å unngå forurensing av mat, følg disse instruksjonene: • Å ha døren åpen i lange perioder, kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom. • Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer. • Oppbevar rå kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med, eller drypper på annen mat. • To-stjerners fryseskuffer er egnet for oppbevaring av forfrossen mat, lagring eller fremstilling av iskrem og å lage isterninger. • Ett-, to- og tre-stjerners rom er ikke egnet for frysing av fersk mat. • Hvis kjøleapparatet er tomt i lange perioder, må du slå av, avrim, rengjøre, tørke og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet. Vanndispenseren er tilgjengelig • Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt i 48 timer; Skyll vannsystemet til en vannforsyning hvis det ikke er tappet vann på 5 dager. år) trygy kan bruke apparater, forutsatt at det gis kontinuerlig tilsyn. Eldre barn (8-14 år) og sårbare mennesker som kan bruke apparater trygt etter at de har fått riktig tilsyn eller instruksjon for bruk av apparatet. Svært sårbare mennesker forventes ikke å bruke apparater trygt hvis ikke kontinuerlig tilsyn er gitt. • Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, sin tjeneste agent eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner. • Dette apparatet skal ikke brukes i høyder som overstiger 2000 moh.
Side: 5
NO - 45 - Gamle og ut-av-order kjøleskap • Hvis den gamle kjøleskap har en lås, bryte eller fjerne låsen før du kaster den, fordi barn kan bli fanget inni den og kan føre til en ulykke. • Gamle kjøleskap og frysere inneholder isolasjon og kjølemiddel med KFK. Derfor så må man passe å ikke skade miljøet når du skal kaste de gamle kjøleskap. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Merknader: • Vennligst les bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet. Vi er ikke ansvarlig for skader som oppstått som følge av feil bruk. • Følg alle instruksjonene på apparatet og bruksanvisning, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for å løse de problemene som kan oppstå i fremtiden. • Dette apparatet er produsert for å bli brukt i hus, og det kan bare brukes i huset og for de angitte formål. Det er ikke egnet for kommersiell eller vanlig bruk. Slik bruk vil føre til at garantien på apparatet å bli kansellert, og vårt selskap vil ikke være ansvarlig for tap som skal skjedd. • Dette apparatet er produsert for å bli brukt i hus, og det er bare egnet for kjøling / lagring matvarer. Det er ikke egnet for kommersiell eller vanlig bruk og / eller for lagring av stoffer unntatt for mat. Vårt firma er ikke ansvarlig for tap som skal skjedd i strid saken. • Ikke bruk flere beholdere eller skjøteledning. • Ikke sett i skadet, revet eller gamle plugger. • Ikke trekk, bøy eller skade kabelen. • Det må ikke brukes adapter på kontakten. • Dette apparatet er beregnet for bruk av voksne, ikke la barn leke med apparatet eller la dem henge over døren. • Ikke plug-in eller ut pluggen fra stikkontakten med våte hender for å unngå elektrisk støt! • Ikke plasser eksplosive eller brennbart materiale i kjøleskapet for din sikkerhet. Plassere drikker med høyere alkohol beløp vertikalt og ved å lukke halsen tett i kjøleskapet avdelingen. • Må ikke fryses de frosne varer etter å ha blitt smeltet. Dette kan føre til helseproblemer som matforgiftning. • Do Ikke dekk til kroppen eller toppen av kjøleskapet med blonder. Dette påvirker ytelsen til kjøleskapet ditt. • Fest tilbehøret i kjøleskapet under transport for å hindre skade på tilbehør.
Side: 6
NO - 46 - Installasjon og drift av ditt kjøleskap Før du begynner å bruke kjøleskap, bør du ta hensyn til følgende punkter: • Driftsspenning for kjøleskapet er 220-240 V ved 50Hz. • • Du kan få hjelp til å installere og slå på enheten, ta kontakt med servicerepresentanten. • Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn ugrunnet bruk. • Sett kjøl i et sted som det ikke blir utsatt for direkte sollys. • Apparatet bør være minst 50 cm unna ovner, gass ovner og varmeapparat kjerner, og bør være minst 5 cm unna elektriske ovner. • Kjøleskapet bør aldri brukes utendørs eller la under regn. • Når kjøleskapet er plassert ved siden av en dypfryser, bør det være minst 2 cm mellom dem for å hindre fuktighet på den ytre overflaten. • Ikke legg noe på kjøleskapet ditt, og installere kjøleskapet i et egnet sted så at minst 5 cm er tilgjengelig på oversiden. • De justerbare foran benene bør stabiliseres i en passende høyde for å tillate kjøleskapet opererer i et stabilt og forsvarlig måte. Du kan justere beina ved å skru dem med klokken (eller i motsatt retning). Dette bør gjøres før du legger mat i kjøleskapet. • Før du bruker kjøleskap, tørk alle delene med varmt vann tilsatt med en te skje med natriumbikarbonat, og deretter skylle med rent vann og tørk. Legg alle delene tilbake etter rengjøring. • Installer avstanden justering plast (delen med svarte skovler på baksiden) ved å dreie den 90°, som vist i figuren for å hindre at kondensatoren fra berøre veggen. Før du bruker ditt kjøleskap • Når det brukes for første gang, eller etter transport, må kjøleska- pet stå i oppreist posisjon i 3 timer og koble den deretter på for å oppnå effektiv drift. Ellers kan du skade kompressoren. • Kjøleskapet kan ha en lukt når det brukes for første gang; lukten vil forsvinne når kjøleskapet begynner å kjøles.
Side: 7
NO - 47 - Informasjon om frostfri-teknologi Frostfrie kjøleskap skiller seg fra andre statiske kjøleskap i sine bruksprinsipper. I vanlige kjøleskap fører fuktigheten som kommer inn i kjøleskapet når man åpner døren eller fra fuktigheten fra maten til dannelse av på baksiden av luftekanalen. For å avrime og fjerne isen på baksiden av luftekanalen må du i blant slå av kjøleskapet, Plasser maten som må holde seg frossen i en separat kjølebeholder. Situasjonen er en helt annen med frostfrie kjøleskap. En vifte blåser tørr og kald luft jevnt fordelt på flere punkter inn i kjøleskapet. Kald luft spres jevnt fordelt mellom hyllene og kjøler all maten likt og ensartet, noe som hindrer fuktighet og frysing. Derfor er det frostfrie kjøleskapet enkelt i bruk, i tillegg til at det har en enorm kapasitet og har et elegant utseende.
Side: 8
NO - 48 - BRUKSINFORMASJON DEL 2. Skjerm og kontrollpanel 1 - Innstillingsindikator for kjøleskapsavdelingens temperaturinnstilling 2 - Hurtigkjølingsindikator 3 - Økonomimodussymbol 4 - Alarm-/servicevarslingssymbol 5 - Barnesikringssymbol 6 - Brukes til å endre temperaturverdiene for kjøleskapsavdelingen Temperaturverdien i kjøleskapsavdelingen kan stilles inn på 2, 4, 5, 6, 8 °C. 7 - Innstillingsknapp for superkjøling 8 - Modusknapp som aktiverer økonomimodus 1 2 3 4 5 6 7 8 Belysning (hvis tilgjengelig) Når produktet kobles til for første gang, kan de indre lysene bli slått på 1 minutt senere grunnet åpningstester.
Side: 9
NO - 49 - Hvordan du skal betjene kjøleskapet Super cooling-modus Hvordan ville det brukes? • Trykk på Super-knappen for å aktivere superkjølingssymbolet. • Når den er stilt inn på super cooling-modus, avgir summeren et lydsignal. • Når du har valgt denne modusen, viser kjøleskapets temperaturindikator den temperaturverdien som var stilt inn før valg av modus. I denne modusen: • Økonomimodus kan ikke velges. • Du kan trykke på innstillingsknappen for kjøleskapstemperatur på nytt eller trykke på Super-knappen for å deaktivere hurtigkjølemodus. NB!Hurtigkjølingsmoduskanselleresautomatisketter5timerellernårkjøleskapet har nådd ønsket temperatur. Dette avhenger av omgivelsestemperaturen. Økonomimodus Hvordan ville det brukes? • Trykk på og hold inne modusknappen (M) til økonomimodussymbolet vises. • Hvis du ikke trykker på noen annen knapp innen ett sekund, blir økonomimodus valgt, økonomimodussymbolet blinker tre ganger og et lydsignal avgis. • Når økonomimodus er valgt, står det «E» på fryseravdelingens temperaturindikator. I denne modusen: • Hurtigkjølingsmodus kan velges. I så fall kanselleres økonomimodus automatisk, og den valgte modusen aktiveres. • Hvis du ikke trykker på noen annen knapp innen ett sekund etter å ha trykket på modusknappen (M), kanselleres modusen.
Side: 10
NO - 50 - Skjermsparermodus Hvordan ville det brukes? • Hvis du trykker på og holder modusknappen (M) inne i tre sekunder, aktiveres skjermsparemodus. • Hvis du ikke trykker på noen annen knapp innen fem sekunder etter å ha aktivert skjermsparemodus, slukkes lysene på betjeningspanelet. • Dersom du trykker på en hvilken som helst knapp mens lysene på betjeningspanelet er slukket, vises de aktuelle innstillingene på skjermen, slik at du skal kunne foreta de endringene du ønsker. Dersom du ikke kansellerer skjermsparemodus eller trykker på noen knapp i fem sekunder, slukkes betjeningspanelet igjen. • Når du vil kansellere skjermsparemodusen, trykker du på en hvilken som helst knapp for å aktivere knappene og deretter holder du modusknappen (M) inne igjen i tre sekunder. • Når skjermsparemodus er aktivert, kan du aktivere barnesikringsfunksjonen. • Dersom du ikke trykker på noen annen knapp innen fem sekunder etter å ha aktivert barnesikringsfunksjonen, slukkes lysene på betjeningspanelet. Deretter vises de forhåndsinnstilte verdiene, og dersom du trykker på en hvilken som helst knapp, vises symbolet for barnesikringsfunksjonen. Du kan trykke på og holde inne Super- knappen og kjøleskapsinnstillingsknappen ( ) i fem sekunder for å kansellere barnesikringsfunksjonen. Barnesikringsfunksjon Når vil det brukes? For å forhindre at barn leker med knappene og endre innstillingene du har gjort, er barnesikring tilgjengelig i apparatet. Aktivering av barnesikring • Trykk på og hold inne Super-knappen og kjøleskapsinnstillingsknappen ( ) i fem sekunder samtidig. • Når modusen er valgt, vises sikringssymbolet (låsesymbolet) på skjermen. Deaktivering av barnesikring Trykk på og hold inne Super-knappen og kjøleskapsinnstillingsknappen ( ) i fem sekunder samtidig.
Side: 11
NO - 51 - Innstillinger for kjøleskapstemperatur • Innledendetemperaturverdiforkjøleskapsavdelingenstemperaturindikator er 5 °C. • Trykk én gang på kjøleskapsinnstillingsknappen for temperatur. • Når du trykker på denne knappen for første gang, blinker den sist innstilte verdien på kjøleskapsavdelingens temperaturindikator. • Hver gang du trykker på denne knappen, stilles verdien inn på et lavere nivå: (2, 4, 5, 6, 8 °C) • Hvis du fortsetter å trykke, starter visningen på nytt fra 2 °C. • Den temperaturverdien som var valgt før du aktiverte hurtigkjølemodus eller økonomimodus forblir den samme når denne modusen fullføres eller kanselleres. Enheten fortsetter driften med denne temperaturverdien. Anbefalte temperaturverdier for kjøleskapet Når ville det justeres? Indre temperatur For minimum kjølekapasitet 8°C I normal bruk 4°C, 5°C, 6°C For maksimal kjølekapasitet 2°C Advarsler om justeringer av temperatur • Det anbefales ikke å bruke kjøleskapet når temperaturen er under 10°C. • Temperaturjusteringer bør gjøres i henhold til frekvensen av døråpninger, mengde mat holdt inne i kjøleskapet og omgivelsestemperatur av kjøleskapet. • Kjøleskapet skal betjenes opp til 24 timer i henhold til omgivelsestemperatur, uten avbrudd, etter å ha blitt koblet til. Dette sikrer at den er helt avkjølt. I denne perioden, må dørene til kjøleskapet ikke åpnes og mat må ikke plasser inne. • En 5 minutters forsinkelsesfunksjon brukes for å forhindre skader på kompressoren når du tar ut kontakten og sette den inn igjen etter en gi sammenbrudd har oppstått. Kjøleskapet vil begynne å fungere normalt etter 5 minutter. • Kombiskapet er laget for å operere i temperaturintervaller som er angitt i kravene, i henhold til klimaklassen som er angitt i informasjonsetiketten. Vi anbefaler ikke å betjene kjøleskapet utenfor de angitte temperaturverdigrensene i form av kjøling. • Dette apparatet er beregnet for bruk i en omgivelsestemperatur i 10°C - 43°C. Klimaklasse og betydning: T (tropisk): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C. ST (subtropisk): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 38 °C. N (temperert): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 32 °C. SN (utvidet temperert): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32 °C.
Side: 12
NO - 52 - Hylle i chiller Hvis maten holdes i chiller i stedet for fryser eller kjøleskap, vil maten beholde friskhet og smak for en lengre periode og vil samtidig bevare friskt utseende. Hvis skuffen blir skitten, fjerne den og vaske den med vann. (Vann fryser ved 0 °C, men matvarer som inneholder salt eller sukker fryser ved lavere temperaturer) Chiller brukes vanligvis for rå fisk, ris, o.l. ... Ikke legg matvarer du ønsker å fryse i isterningbrett Fjerne hyllen i kjøleren; • Trekk hyllen i chiller mot deg ved å skyve den langs skinnene. • Trekk hyllen i chiller opp fra skinnen for å fjerne den. Etter at hyllen i chiller er fjernet, kan den tåle en belastning på maksimalt 20 kg. (I noen modeller) Fuktighetsregulator Når fuktighetsregulatoren er i lukket posisjon, gjør den at frisk frukt og grønnsaker kan oppbevares lenger. I tilfelle grønnsaksskuffen er helt full, bør friskhetsskiven foran grønnsaksskuffen åpnes. Med denne blir luften i grønnsaksskuffen og fuktighetsgraden kontrollert og levetiden forlenges. Hvis du oppdager kondens på glasshyllen, bør fuktighetsregulatoren settes i åpen stilling. (I noen modeller) Tilbehør
Side: 13
NO - 53 - Kjøleskapskammer • For normale driftsforhold vil det være tilstrekkelig å justere temperaturverdien for kjølerdelen av kjøleskapet til 4 °C. • For å redusere fuktighet og følgelig økning av frost, må du aldri plassere væsker i uforseglede beholdere i kjøleskapet. Frost har en tendens til å samle seg i de kaldeste delene av kjøleelementet og over tid vil det kreve hyppigere avising. • Du må aldri plassere varm mat i kjøleskapet. Varm mat skal kjøles i romtemperatur og skal plasseres for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon i kjøleskapet. • Ingenting bør berøre bakveggen da det vil forårsake frost og pakkene kan feste deg på bakveggen. Kjøleskapsdøren må ikke åpnes for ofte. • Plasser kjøtt og rensket fisk (i pakker eller plast) som du kommer til å bruke i løpet av 1-2 dager i den nedre delen av kjøleskapet (som er over grønnsaksskuffen) da dette er den kaldeste delen og vil gi de beste lagringsforholdene. • Du kan legge frukt og grønnsaker i grønnsaksskuffen uten innpakning. • For normale arbeidsforhold vil det være tilstrekkelig å justere temperaturinnstillinger på kjøleskapet ditt til +4 °C. • Temperaturen i kjølerommet bør være i området 0-8 °C, fersk mat fryser og råtner under 0 °C, bakteriemengde øker og ødelegger maten over 8 °C. • Ikke plasser varm mat i kjøleskapet umiddelbart, vent til temperaturen går ned. Varm mat øker temperaturen i kjøleskapet ditt, og fører til matforgiftning og unødvendig ødeleggelse av mat. • Kjøtt, fisk, osv., bør lagre i kjøperommet for mat, grønnsaksrommet foretrekkes for grønnsaker (om tilgjengelig). • For å unngå kryssforurensing blir kjøttprodukter og frukt og grønnsaker ikke lagret sammen. • Mat bør plasseres i kjøleskapet i lukkede beholdere eller tildekket for å forhindre fuktighet og odører. Noen anbefaligner har blitt spesifisert under for plasseringen og lagringen av matvarene dine i kjølelammeret. Noen anbefaligner har blitt spesifisert under for plasseringen og lagringen av matvarene dine i kjølelammeret. NB! Poteter, løk og hvitløk bør ikke lagres i kjøleskapet. ORGANISERE MATVARENE I APPARATET DEL 3.
Side: 14
NO - 54 - Mat Maksimal lagringstid Hvor plassere i kjøleavdelingen Frukt og grønnsaker 1 uke Grønnsaksbeholder Kjøtt og fisk 2-3 Dager Pakket inn i plastfolie eller poser eller i en kjøttbeholder (på glasshyllen) Fersk ost 3-4 Dager I spesiell dørhylle Smør og margarin 1 uke I spesiell dørhylle Produkter på flaske melk og yogurt Til utløpsdatoen som er anbefalt av produsenten I spesiell dørhylle Egg 1 måned I egghyllen Tilberedt mat Alle hyller
Side: 15
NO - 55 - RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD • Trekk ut støpselet før rengjøring. • Ikke hell vann i kjøleskapet. • Kjøleavdelingen bør rengjøres med jevne mellomrom med lunkent vann som er tilsatt natron. • Rengjør delene med vann tilsatt rengjøringsmiddel. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. • Ikke bruk slipemidler, løsemidler eller såpe. Skyll grundig med rent vann og tørk godt av etter rengjøring. Koble deretter til kjøleskapet igjen. Husk på å være tørr på hendene når du kobler til. • Rengjør kondensatoren med en børste et par ganger i året for å opprettholde lavt strømforbruk og øke produktiviteten. Pass på at kjøleskapet er frakoplet under rengjøring. DEL 4. Å skifte ut LED-lys Dersom kjøleskapet ditt har LED-belysning, vennligst kontakt kundeservice, ettersom lyset kun bør skiftes ut av berettigede fagfolk. TRANSPORT OG OMPLASSERING • Originalpakke og skum kan bli beholdes for ny transport (valgfritt). • Du skal feste ditt kjøleskap med tykk emballasje, bånd eller sterke snorer og følg trans- portinstruksjonene på pakken ved ny transport. • Fjerne bevegelige deler (hyller, tilbehør, grønnsak- skuffer osv.) eller fest dem i kjøleskapet mot støter ved hjelp av bånd under omposisjonering og trans- port. Bær kjøleskapet i oppreist posisjon. DEL 5. Flytte døren Du kan flytte dørene på kjøleskapet. Kontakt nærmeste autoriserte service for dette. ( For noen modeller )
Side: 16
NO - 56 - FØR DU RINGER SERVICE DEL 6. Sjekk advarsler; Kjøleskapet varsler deg om temperaturene til kjøler er i uriktige nivåer eller når det oppstår et problem. Varselkoder vises i indikatorer til fryseren. En økning i temperaturen kan forårsakes av; • Hyppig døråpning i lange perioder • Lasting med store mengder varm mat • Høy omgivelsestemperatur • En feil med apparatene. Sjekk advarsler; Kjøleskapet varsler deg om temperaturene til kjøler er i uriktige nivåer eller når det oppstår et problem. Varselkoder vises i indikatorer til fryseren. Varselkoder vises i skjermen som inneholder innstillinger for kjøleren. Hvis kjøleskapet opererer for høyt; Støy fra kompressoren Normal motorstøy. Støyen betyr at kompressoren fungerer normalt. Kompressoren kan føre til mer støy for en kort tid når den aktiveres. Feilkode Betydning Årsak Løsning [ Sr ] "Advarsel om feil" Noen deler er ute av drift, eller det er en svikt i kjøleprosess Kontakt Sharp kundestøtte så snart som mulig. [Sr] blinker på skjermen som viser kjøleskapets innstilte verdi "Kjøleskap Ikke kald nok" Ideell temperatur for kjøleskap er +4 o C. Hvis du ser denne advarselen, kan dine matvarer ødelegges. 1. Still temperaturen i kjøleskapet til kaldere verdier eller sett superkjølemodus, inntil seksjonen får normal temperatur. 2. Ikke åpne døren for mye før denne feilen er av. Det er svært kaldt i kjøleskapsavdelingen Det betyr at kjøleskapsavdelingen kjøler overdrevent mye og matvarene i avdelingen begynner å fryse. 1. se til at enheten ikke er i hurtigkjølingsmodus 2. reduser temperaturverdien for kjøleskapsavdelingen (still den til en varmere temperatur) [ -- ] "Advarsel ved lavspenning" Når strømforsyningen blir lavere enn 170 V, blir apparatet til en stabil posisjon. Dette er ikke en feil. Dette hindrer skader på kompressoren. Denne advarselen vil være slått av etter at spenningen får ønsket nivå
Side: 17
NO - 57 - Boblende støy og sprut: Denne støyen forårsakes av strømningen av kjølevæsken i rørene i systemet. Støy fra luftblåsing: Normal viftestøy. Denne støyen kan høres under normal drift av systemet på grunn av luftsirkulasjon. Hvis fuktighet bygges opp; • Er maten pakket ordentlig? Er beholderne tørket før du legger dem i kjøleskapet? • Åpnes døren ofte? Fuktigheten i rommet får i kjøleskapet når dørene åpnes. Fuktigheten vil være raskere når du åpner dørene oftere, spesielt hvis luftfuktigheten i rommet er høy. • Oppbygging av vanndråper på bakveggen etter automatisk avriming er normalt. (I statiske modeller) Hvis dørene ikke åpnes og lukkes riktig; • Hindrer matpakker lukking av døren? • Er døren, hyller og skuffer plassert riktig? • Er pakninger på døren ødelagt eller revet? • Er kjøleskapet på en jevn overflate? Anbefalinger • Koble fra apparatet ved strømbrudd. Dette hindrer skade på kompressoren. Du bør plugge i etter 5 - 10 minutter når strømforsyning gjenopprettes. Dette vil unngå skade på komponenter. • Kjøleenheten på kjøleskapet er skjult i bakveggen. Derfor kan vanndråper eller is oppstå på den bakre overflaten av kjøleskapet på grunn av drift av kompressoren i gitte intervaller. Dette er normalt. Avriming skal bare gjøres når isen er overdreven. • Koble kjøleskapet hvis du ikke vil bruke den i lang tid (for eksempel i sommerferien). Rengjør kjøleskapet i henhold til kapittel Rengjøring, og la døren stå åpen for å unngå fuktighet og lukt. • Hvis problemet fortsetter etter at du har fulgt alle instruksjonene ovenfor, ta kontakt med en autorisert serviceleverandør. Anbefalinger for Energisparing 1.Plasser apparatet på et kjølig og godt ventilert rom, unngå å plassere mot direkte sollys eller nær varme radiatorer (radiator, ovn, osv.). Ellers bruker isolasjon plate. 2.Tillat varm mat og drikke for å kjøle ned utsiden av apparatet. 3.Når du setter drikke og hjemmelaget mat i kjøleskapet, sørg for at de er i et lukket bolle. Ellers vil fuktigheten i apparatet stige. Dette vil gjøre driftstid lengre. Bevaring av drikke og hjemmelaget mat i lukkede boller vil også unngå forringelse av lukt og smak. 4.Når du setter mat og drikke i kjøleskapet, la døren til apparatet åpen så kort tid som mulig. 5.Hold seksjonene med forskjellige temperaturverdier i apparatet lukket. (Grønnsaksskuff, kjølerseksjon osv.) 6.Dørpakningen skal være rent og fleksibel. Erstatte gamle pakninger.
Side: 18
NO - 58 - DELENE TIL APPARATET OG SEKSJONENE Denne presentasjonen er kun for informasjon om deler av apparatet. Deler kan variere i henhold til apparatets modell. DEL 7. 10 1. Turbovifte 2. Vinstativ * 3. Hyller i glass 4. Øvre grønnsaksskuff 5. Nedre grønnsaksskuff 6. Nedre grønnsaksskuff 7. Nivåregulerende bein/føtter 8. Flaskehylle 9. Dør-hyller 10. Eggeglass * I noen modeller Generelle merknader Ferskmatrom (kjøleskap): Mest effektiv energibruk er sikret i konfigurasjonen med skuffene i den nedre delen av apparatet, og hyllene jevnt fordelt, plasseringen av dørskuffer påvirker ikke energiforbruket.
Side: 19
NO - 60 - TEKNISK DATA DEL 8. Den tekniske informasjonen kan finnes på typeskiltet på innsiden av apparatet og på energimerket. QR-koden på energimerket levert med apparatet viser til en nettlenke til informasjon om apparatets ytelse i EU EPREL-databasen. Lagre energimerket sammen med brukermanualen og alle andre dokumenter apparatet ble levert med. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL via lenken https://eprel.ec.europa.eu og modellnavnet og produktnummeret du finner på apparatets typeskilt. Se lenkenwww.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energimerket. INFORMASJON TIL TESTINSTITUTT DEL 9. Installasjon og forberedelse av apparatet for EcoDesign-verifisering skal skje i samsvar med EN 62552. Krav til ventilasjon, dimensjoner med anbefalte minsteavstander og åpning bak skal være som beskrevet i denne bruksanvisningens DEL 7. Ta kontakt med produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner. KUNDESTØTTE OG SERVICE DEL 10. Bruk alltid originale reservedeler. Når du tar kontakt med vårt autoriserte servicesenter, påse at du har følgende informasjon tilgjengelig: Modell, produktnummer (PNC), serienummer. Informasjonen kan finnes på typeskiltet. Kan endres uten varsel. Få bruksråd, brosjyrer, feilsøking, service og reparasjonsinformasjon. Besøk nettsiden vår for å: www.cylinda.se
Side: 20
52319065 Elektroskand a Sver ge AB, Cyl nda, 191 83 Sollentua NO Serv ce:Kontakt but kken der du kjøpte produktet så de kan henv se deg t l lokal serv ce Oppg : Produkttype, Ser enum - mer, Kjøpsdato, Problembe - skr velse, Navn og adresse, Telefonnummer DK Serv ce:Kontakt but kken hvor købet blev foretaget og få nfo om serv ce kontakt Nødvend g nformat on: Model navn, Ser enummer (står på ty - pesk ltet), Kjøpsdato, Beskr velse af problemet, Navn og adresse, Telefonnummer FI Huolto: Ota yhteyttä myymälään, josta ost t tuotteen, n n saat l sät etoja läh mmästä huoltol kkeestä Tarv ttavat t edot: Mall numero, Sarjanumero, Ostopä vä, Ong - elman kuvaus, N m ja oso te, Puhel nnumero SE Serv ce:V har serv ce hela Sver ge. Besök www.cyl nda.se R ng 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) Uppge:Mask ntyp, ser enummer, nköpsdatum, problembeskr v - n ng, namn och adress, d tt telefonnummer Kontakta oss: www.cyl nda.se UK Serv ce:Nat onw de serv ce n Sweden V s t www.cyl nda.se Call 0771-25 25 00 Declare:Model code, Ser al number, Purchase date, Problem descr pt on, Name and address, Phone number Contact us: www.cyl nda.se
Merke:
Cylinda
Produkt:
Kjøleskap
Model/navn:
K3385NHE
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk