Clatronic WP 3021 manual

Vis en manual for Clatronic WP 3021 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: WP 3021
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 14
15
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar
apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen,
garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de
formål det der er beregnet på. Dette apparatet er
ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet
på utendørs bruk). Hold det unna varme, direkte
solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og
skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på
hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må
du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkon-
takten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke
bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater
arbeidsplassen, må du alltid slå apparatet av eller
trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektris-
ke apparater, må du alltid sørge for at ledningen ikke
henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og
ledning. Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert
fagmann. Hvis en nettledning er defekt, må du sørge
for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik
å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår
kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger”
nedenfor.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
• Sett apparatet på et jevnt underlag som tåler fuktighet
og varme. Hvis overflaten er ømfintlig, legger du en
varmebestandig plate under.
• Ikke flytt på apparatet mens det er i bruk.
• Ikke ta på noe annet enn håndtakene og knappene.
• Fordi det stiger opp varme og damp, må apparatet ikke
brukes under hengeskap.
• Overhold en sikkerhetsavstand på 30 cm til lett
antennelige gjenstander som møbler, gardiner osv.
Apparatet må aldri bygges inn i skap.
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevid-
de (plastposer, kartong, styropor, osv.).
•
ADVARSEL:
Varm overflate! Fare for forbrenning!
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spe-
sielt. Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker
og skader på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
 TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Bruksanvisning
Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen og
oppbevar den på et sikkert sted. Hvis du gir produktet til
noen andre, må du også gi med denne bruksanvisningen.
Kokekar
OBS:
Temperaturen på varmeplaten kan komme oppi ca.
120°C. Derfor må det bare settes kokekar som tåler
slik varme , på platen.
Kontrollamper, oppvarmingstid
• Når du har satt i støpselet og skrudd på apparatet,
lyser den røde kontrollampen. Den signaliserer at
apparatet er tilkoblet strømnettet.
• Mens apparatet varmes opp, lyser den grønne kon-
trollampen. Den slukkes når apparatet er varmt nok.
• Under bruk slås den grønne kontrollampen periodevis
på og av. Det indikerer at apparatet holder temperatu-
ren.
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsverdi
OBS:
Unngå overbelastning. Dette apparatet har høy ytelse.
Hvis du bruker flerveisstikkontakter eller skjøtelednin-
ger, må du sjekke hvor mye totalstrøm de tåler.
Tilkobling
• Før du stikker støpselet inn i stikkontakten, må du
kontrollere om strømspenningen du ønsker å bruke,
stemmer overens med apparatets spenning. Opplys-
ninger om dette finner du på merkeplaten.
• Apparatet må kun koblestil en forskriftsmessig instal-
lert jordet kontakt, 230 V / 50 Hz.
Betjening
Slå på
• Stikk støpselet inn i en jordet kontakt på
230 V / 50 Hz.
• Slå på apparatet med bryteren.
 TIPS: Den røde og grønne kontrollampen lyser.
05-WP 3021 ProfiCook 15 12.01.2006, 12:16:28 Uhr
Side: 15
16
NORSK
• Vent mens apparatet varmes opp. Dette tar maks.
8 min. Deretter kan du sette på gryter eller skåler som
skal holdes varme.
Slå av
Når du er ferdig, slår du av apparatet med bryteren og tar
støpselet ut av stikkontakten.
Rengjøring
• Trekk alltid støpselet ut før rengjøring og vent til appa-
ratet er avkjølt.
• Ikke bruk stålbørste eller andre gjenstander som lager
riper.
• Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller rengjørings-
midler som lager riper.
• Apparatet må aldri legges ned i vann for å rengjøres.
Varmeplate
• Tørk av varmeplaten med en myk klut eller svamp og
litt oppvaskmiddel.
• Gå over med rent vann og tørk så grundig av flaten
med en myk klut.
Hus
Rengjør huset med en fuktig klut etter bruk.
ADVARSEL:
Pass på at det ikke kommer væske inn i husåpningene.
Det kan skade apparatet eller føre til elektrisk stø
Utbedre feil
Apparatet virker ikke, indikatorene lyser ikke.
Tiltak: Kontroller strømtilkoblingen.
Kontroller bryterposisjonen.
Tekniske data
Modell: ............................................................... WP 3021
Spenningsforsyning:......................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:........................................................700 W
Beskyttelsesklasse ........................................................... Ι
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle
CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektro-
magnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske
forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller
tilbehør*) uten omkostninger hvis manglene skyldes ma-
terial- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon
eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden,
og det oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på
grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset
kan du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele appara-
tet i originalemballasjen sammen med kassalappen til
din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du
får byttet hele apparatet gratis. I slike tilfeller ber vi deg
om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller sprek-
ker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler
(for eksempel motorkull, eltekroker, drivremmer, ekstra
fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går
inn under garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres
av den aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot
betaling.
05-WP 3021 ProfiCook 16 12.01.2006, 12:16:30 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic WP 3021 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic WP 3021

Har du et spørsmål om Clatronic WP 3021 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic WP 3021. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med WP 3021 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.