Clatronic MA 2964 manual

Vis en manual for Clatronic MA 2964 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Kuttemaskin
  • Model/navn: MA 2964
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 21
N
22
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare
på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet
på. Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe
kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har
blitt fuktig eller vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid
slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid
sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater
må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettled-
ning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for
slik å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en
lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Spesielle sikkerhetsregler for dette apparatet
• Vær forsiktig når du håndterer knivbladet. Dette er meget skarpt.
• Før ikke skjæreemnet mot kniven med hånden, men ved hjelp av glidebrettet.
• Plasser skjæreapparatet på et plant underlag.
• Bruk ikke skjæreapparatet til å skjære overmåte harde matvarer som frossent
kjøtt eller ben.
Oversikt over betjeningselementene
1 Skjærekniv 4 Skyver
2 Av-/påbryter 5 Tykkelsesregulering
3 Skjærebrett
6....-05-MA 2964 22 19.01.2005, 8:49:32 Uhr
Side: 22
N
23
Bruk av apparatet
Første gangs bruk
• Før første gangs bruk rengjøres apparatet slik det er beskrevet under ”Rengjø-
ring”.
• Plasser apparatet på en egnet arbeidsflate.
Bruk
1. Still inn skjæretykkelsen.
2. Legg skjæreemnet på glidebrettet og før det med skyveren lett i retning mot
kniven.
3. Stikk strømpluggen i en forskriftsmessig installert jordingskontakt.
4. Sett av-/påbryteren i posisjon ”1”. Kniven roterer.
5. Før glidebrettet i jevne bevegelser og med lett trykk frem og tilbake.
Tips: Vil du skjære meget tynne skiver, væter du skjærekniven lett med en fuktig
klut. Slik forhindrer du at skjæreemnet kleber seg til kniven.
Skyver: Denne legger du på glidebrettet for å skyve skjæreemnet.
Viktig: Bruk ikke apparatet konstant i mer enn 10 minutter.
Rengjøring
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Rengjør apparatet etter bruk med en lett fuktet oppvaskklut.
• Tørk godt etterpå.
• Glidebrettet og skyveren kan du rengjøre i oppvaskkum.
• For å rengjøre kniven tas den av på følgende måte:
Vri knivlåsen mot høyre og ta kniven forsiktig av. Bruk hanske! Rengjør ikke
knivbladet i vaskekum, dette kan fjerne smørestoffet. Tørk bare av ytterkanten
med en klut.
Tips: Ved førstegangs bruk rengjør du hele skjærebladet grundig.
Sett kniven på igjen i omvendt rekkefølge.
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det
rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er
laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
6....-05-MA 2964 23 19.01.2005, 8:49:33 Uhr
Side: 23
N
24
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato
(kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør*) uten omkost-
ninger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved
reparasjon eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller
ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet
eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i originalemballasjen
sammen med kassalappen til din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du får byttet hele apparatet
gratis. I slike tilfeller ber vi deg om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller
sprekker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler (for eksempel motorkull, elte-
kroker, drivremmer, ekstra fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien. Slike
ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghan-
delen eller reparasjonsservice mot betaling.
6....-05-MA 2964 24 19.01.2005, 8:49:33 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic MA 2964 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic MA 2964

Har du et spørsmål om Clatronic MA 2964 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic MA 2964. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MA 2964 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.