Clatronic FR 3255 manual

Vis en manual for Clatronic FR 3255 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Frityrkoker
  • Model/navn: FR 3255
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 22
23
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
(trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker appa-
ratet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet,
må du alltid slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikkon-
takten.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetshenvisninger
for dette apparatet
ADVARSEL:
• Tilsett aldri vann i oljen!
• Oljer og fett kan begynne å brenne ved overoppheting.
Vær forsiktig! Ikke glem å slå av apparatet etter bruk!
Still først ned termostaten til laveste innstilling, og trekk
deretter ut kontakten.
Oversikt over betjeningselementene
1 POWER lys (rødt)
2 TEMP lys (grønt)
3 Termostat
4 Sikkerhetsbryter
5 Restart-knapp
6 Ledningsrom
7 Frityrfettbeholder
8 Hus
9 Frityrkurv
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er ment for frityrsteking av matvarer.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare brukes til
dette. Det må kun brukes på den måten som er beskrevet i den-
ne bruksanvisningen. Apparatet må ikke brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og kan
føre til skader på apparatet og også på personer.
Clatronic International GmbH overtar ikke ansvar for skader som
oppstår på grunn av ikke hensiktsmessig bruk.
Ta apparatet i bruk
Før første gangs bruk
1. Fjern emballasjen. Ta lokket av frityrgryten. I frityrgryten
ligger frityrkurven. Ta alle gjenstander ut av frityrgryten.
2. Vi anbefaler at du rengjør lokket, huset, beholderen og
frityrkurven slik det er beskrevet under „Rengjøring“.
3. Trekk tilkoblingsledningen ut av ledningsrommet.
Bruksveiledning
1. Rester som har blitt liggende igjen i oljen (f.eks. pommes
frites-biter), bør fjernes regelmessig. Du må skifte olje etter
at du har brukt frityrgryten flere ganger.
Bruk kvalitativt høyverdig frityrolje eller frityrfett til å fritere i.
2. Fett og oljer må tåle svært høye temperaturer. Ikke bruk
margarin, olivenolje eller smør. Disse fettsortene egner seg
ikke til fritering, da de kan utvikle røyk alt ved lave tempera-
turer.
Vi anbefaler bruk av flytende frityrolje.
05-FR 3255.indd 23
05-FR 3255.indd 23 28.07.2008 9:37:31 Uhr
28.07.2008 9:37:31 Uhr
Side: 23
24
NORSK
NORSK
ADVARSEL:
Vennligst vær oppmerksom på denne viktige henvis-
ningen når du anvender fett!
Dersom du anvender fett, må fettet deles opp i små styk-
ker. Still inn termostaten på en lav temperatur, og tilsett
stykkene langsomt. Når fettet har smeltet og blitt til olje,
kan termostaten stilles inn på ønsket temperatur.
Legg aldri fettet i frityrkurven!
3. For å unngå innhold av akrylamid i matvarer med stivelse
(poteter, korn) anbefales det at man ikke overskrider en
temperatur på 170 °C (ev. 175 °C) under fritering. I tillegg er
det viktig å holde friteringstiden så kort som mulig og å prøve
å oppnå en mest mulig gyllenbrun farge på det som friteres.
4. Vennligst vær oppmerksom på at sikkerhetsbryteren (4)
betjenes når kontrollelementet ble dyttet forover.
5. Velg egnet frityrtemperatur og ta da hensyn til hva du skal
fritere. Som retningslinje gjelder: Forhåndsfriterte nærings-
midler krever en høyere temperatur enn rå næringsmidler.
6. Hvis oljen eller fettet fremdeles er varmt, må du ikke bære
eller flytte på frityrgryten.
7. Stryk av overflødig deig når du friterer deigaktige nærings-
midler, og legg bitene forsiktig ned i oljen.
8. Forsikre deg om at håndtaket på frityrkurven er ordentlig festet.
• Klem sammen trådendene på den frie enden av håndtaket.
• Før vinklene inn i trådringene innerst på kurven.
• Frityrkurven må maksimalt fylles opp til 2/3. Frityrkurven
må ikke overfylles.
9. Fuktige næringsmidler må først gnis tørre med en klut.
OBS:
Hvis matvarene er for fuktige (f.eks.: svært frosne
pommes frites etc.), dannes det mye skum, noe som i
verste fall også kan føre til at oljen koker over.
Bruk
1. Forsikre deg om at apparatet er slått av og er koblet fra
strømnettet (Kontrollampene er av).
2. Ta lokket av frityrgryten.
3. Ta ut frityrkurven og fyll olje eller fett i beholderen (mak-
simalt 3 l). Væskenivået må ligge mellom minimums- og
maksimumsmarkeringen.
4. Stikk støpselet inn i en jordet kontakt, 230 V, 50 Hz. Den
røde kontrollampen begynner å lyse. Still termostaten (3) til
ønsket temperatur ved å vri på bryteren.
5. Det grønne kontrollyset lyser opp. Når innstilt temperatur er
oppnådd, slukkes det grønne kontrollyset. Senk frityrkurven
med ingrediensene forsiktig ned i det varmet fettet.
6. Den grønne kontrollampen slår seg av og på flere ganger
mens friteringen pågår. Dette er normalt og indikerer at tempe-
raturen blir opprettholdt, og at den kontrolleres med termostat.
Etter endt frityrtid (frityrtidene finner du på matvareinnpaknin-
gen eller i oppskriften) tas frityrkurven ut av frityrkokeren.
7. La det dryppe litt olje av næringsmidlene.
8. For å slå av apparatet setter du termostaten på MIN og
trekker støpselet ut av stikkontakten. Vikle opp ledningen i
ledningsrommet.
Rengjøring
ADVARSEL:
Trekk alltid støpselet ut før rengjøring og vent til apparatet er
avkjølt.
OBS:
• Ikke bruk stålbørste eller andre gjenstander som lager
riper.
• Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler
som lager riper.
• Apparatet må aldri legges ned i vann for å rengjøres.
Vent til frityrgryten er fullstendig avkjølt før du begynner med
rengjøringen. Du bør i alle fall vente 1–2 timer etter bruk for å
unngå forbrenninger.
Frityrbeholder
• For å bytte oljen, trekker du ut frityrbeholderen og tømmer
oljen ut fra siden.
• Rengjør frityrfettbeholderen, lokket og huset med en fuktig
klut og ev.litt opp-vaskmiddel. Ikke legg delene ned i vann.
• Frityrkurven kan du vaske i vanlig oppvaskvann.
Hus
Rengjør huset med en fuktig klut etter bruk.
Skifte lukt- og fettfilteret
Filteret i lokket kan skiftes.
• Løsne filterdekselet nedenfra.
• Skift filter.
• Monter dekselet igjen etterpå.
TIPS:
Hvis disse filtrene er oppbrukt, kan du bruke et universalfilter,
f.eks. fra kjøkkenviften, og skjære det til i riktig størrelse.
Feilsøking
Apparatet fungerer ikke
Råd:
• Sjekk strømnettstilkoblingen.
• Sjekk termostatens posisjon.
Andre mulige årsaker:
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsbryter (4).
Den forhindrer at oppvarmingen startes uforvarende.
Råd:
Kontroller at kontrollelementet sitter riktig.
05-FR 3255.indd 24
05-FR 3255.indd 24 28.07.2008 9:37:32 Uhr
28.07.2008 9:37:32 Uhr
Side: 24
25
NORSK
NORSK
Overopphetingsvern
• Hvis du skulle komme til å slå på frityrkokeren når det ikke
er olje eller fett i den, kobles overopphetingsbeskyttelsen
inn automatisk. Da er ikke apparatet klart til bruk. Trekk
støpselet ut av stikkontakten.
• „RESTART“-knappen (5) bak på kontrollelementet må kun
betjenes etter at apparatet er fullstendig avkjølt. Denne
knappen starter frityrkokeren opp på ny. Til dette bruker du
en plast- eller tregjenstand som er minst 4 cm lang.
Tekniske data
Modell:..............................................................................FR 3255
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:.................................................................2000 W
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Påfyllingsmengde:......................................................maks. 3 liter
Nettovekt: ..........................................................................2,45 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-FR 3255.indd 25
05-FR 3255.indd 25 28.07.2008 9:37:32 Uhr
28.07.2008 9:37:32 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic FR 3255 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic FR 3255

Har du et spørsmål om Clatronic FR 3255 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic FR 3255. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FR 3255 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.