Clatronic FR 3196 manual

Vis en manual for Clatronic FR 3196 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Frityrkoker
  • Model/navn: FR 3196
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 21
22
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs (bortsett
fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
OBS! Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetshenvisninger
for dette apparatet
ADVARSEL:
• Tilsett aldri vann i oljen!
• Oljer og fett kan begynne å brenne ved overoppheting.
Vær forsiktig! Ikke glem å slå av apparatet etter bruk!
Still først ned termostaten til laveste innstilling, og trekk
deretter ut kontakten.
• Bland aldri fett og oljer, da kan frityrgryten skumme over.
Det er også farlig å blande ulike olje- og fettyper med
hverandre!
• Hvis apparatet skulle ta fyr, må du aldri forsøke å slukke
flammene med vann. Lukk lokket på apparatet. Kvel
flammene med en fuktig duk.
• Ikke flytt på apparatet mens fettet er flytende/varmt.
• Fyll i kurven(e) utenfor frityrgryten for å unngå spruting.
• Bruk alltid frityrkurven(e) til fritering.
Oversikt over betjeningselementene
1 Sikkerhetsbryter
2 POWER lys (grønt)
3 TEMP lys (rødt)
4 Termostat
5 Kontrollelement (avtakbart)
6 Frityrkurv
7 Frityrfettbeholder
8 Hus
9 Lokk
10 Ledningsrom
11 RESTART knapp
Innledning
Denne frityrgryten er utstyrt med regulerbare termostater (4), slik
at temperaturen kan tilpasses individuelt til det som skal friteres.
Les gjennom denne bruksanvisningen, så får du mye glede
av frityrgryten og kan bruke den på en sikker måte.
Elektrisk tilkobling
Tilkoplingseffekt
Til sammen kan den doble frityrkokeren ta opp en ytelse på
4000 W. Ved så høy tilkoblingsverdi anbefaler vi å bruke to
adskilte tilførsler med en avsikring fra to 16 A sikringer.
Apparatet må kun tilkobles en forskriftsmessig installert jordet
kontakt, 230 V, 50 Hz.
Hver side av frityrgryten kan også drives hver for seg, siden
apparatet har to tilførsler.
OBS: OVERBELASTNING
Ikke bruk skjøteledninger eller flerveis stikkontakter. Dette
apparatet har for høy effekt.
05-FR 3196 D.indd 22
05-FR 3196 D.indd 22 06.09.2007 8:18:54 Uhr
06.09.2007 8:18:54 Uhr
Side: 22
23
NORSK
NORSK
Ta apparatet i bruk
Før første gangs bruk
1. Fjern emballasjen. Ta lokket av frityrgryten. I frityrgryten
befinner frityrkurvene (6) seg. Ta alle gjenstander ut av
frityrgryten.
2. Vi anbefaler å rengjøre lokket, huset (8), beholderne (7) og
frityrkurvene (6) som beskrevet under Rengjøring.
3. Skyv eventuelt kontrollelementet/kontrollelementene (5) inn
i føringen(e), slik at de(n) sitter godt på plass. Trekk strøml-
edningen(e) ut av ledningsrommet/ledningsrommene (10).
Bruksveiledning
1. Rester som har blitt liggende igjen i oljen (f.eks. pommes
frites-biter), bør fjernes regelmessig. Etter 8–10 gangers
bruk bør du skifte olje. Bruk kvalitativt høyverdig frityrolje
eller frityrfett til å fritere i.
2. Fett og oljer må tåle svært høye temperaturer. Ikke bruk
margarin, olivenolje eller smør. Disse fettsortene egner seg
ikke til fritering, da de kan utvikle røyk alt ved lave tempera-
turer. Vi anbefaler bruk av flytende frityrolje.
ADVARSEL:
Vennligst vær oppmerksom på denne viktige henvis-
ningen når du anvender fett!
Dersom du anvender fett, må fettet deles opp i små
stykker. Still inn termostaten på en lav temperatur, og
tilsett stykkene langsomt. Når fettet har smeltet og blitt til
olje, kan termostaten stilles inn på ønsket temperatur.
Legg aldri fettet i frityrkurvene!
3. For å unngå innhold av akrylamid i matvarer med stivelse
(poteter, korn) anbefales det at man ikke overskrider en
temperatur på 170°C (ev. 175°C) under fritering. I tillegg er
det viktig å holde friteringstiden så kort som mulig og å prøve
å oppnå en mest mulig gyllenbrun farge på det som friteres.
4. Vennligst vær oppmerksom på at sikkerhetsbryteren (1)
betjenes når kontrollelementet ble dyttet forover.
5. Velg egnet frityrtemperatur og ta da hensyn til hva du skal
fritere. Som retningslinje gjelder: Forhåndsfriterte nærings-
midler krever en høyere temperatur enn rå næringsmidler.
6. Hvis oljen eller fettet fremdeles er varmt, må du ikke bære
eller flytte på frityrgryten.
7. Stryk av overflødig deig når du friterer deigaktige nærings-
midler, og legg bitene forsiktig ned i oljen.
8. Pass på at håndtaket/håndtakene på frityrkurven(e) ble
festet riktig.
• Slå håndtaket/håndtakene opp, slik at de(t) blir festet og
peker oppover.
• Frityrkurven må maksimalt fylles opp til 2/3. Frityrkurven
må ikke overfylles (maks. påfyllingsmengde for pommes
frites 200g per 1l olje/fett).
9. Fuktige næringsmidler må først gnis tørre med en klut.
ADVARSEL:
Hvis matvarene er for fuktige (f.eks.: svært frosne pommes
frites etc.), dannes det mye skum, noe som i verste fall også
kan føre til at oljen koker over.
Bruk
1. Forsikre deg om at apparatet er slått av og er koblet fra
strømnettet (Kontrollampene (2+3) er av).
2. Ta lokket av frityrgryten.
3. Ta ut frityrkurvene og fyll på olje eller fett i beholderne (mak-
simalt 2 x 3,3 l). Væskenivået må ligge mellom minimums-
og maksimumsmarkeringen. Sett lokket på igjen. Plugg
støpselet/støpslene i en beskyttelsesveggkontakt, 230 V, 50
Hz. De(n) grønne POWER kontrollampen(e) (2) lyser. Still
inn termostaten(e) (4) på ønsket temperatur ved å dreie på
den/dem (Min. – ca. 130°C, midtre posisjon – ca. 160°C,
maks. – ca. 190°C).
4. De(n) røde TEMP kontrollampen(e) (3) lyser.
5. Når innstilt temperatur er oppnådd, slukkes det røde kontrol-
lyset. Ha frityrkurvene med det som skal friteres forsiktig i
det varme fettet.
6. Den røde kontrollampen slår seg av og på flere ganger
mens friteringen pågår. Dette er normalt og indikerer at
temperaturen blir opprettholdt, og at den kontrolleres med
termostat. Etter endt frityrtid (frityrtidene finner du på
matvareinnpakningen eller i oppskriften) tas frityrkurven ut
av frityrkokeren.
7. Heng frityrkurven eller frityrkurvene på kanten av frityrfettbe-
holderen/frityrfettbeholderne så oljen kan dryppe litt av det
som er fritert.
8. For å slå av apparatet setter du termostaten på OFF og trek-
ker støpselet ut av stikkontakten. Vikle strømledningen(e)
spiralformet opp i kabelrommet/kabelrommene.
Rengjøring
1. Sørg for at støpselet/støpslene er trukket ut.
2. Vent til frityrgryten er fullstendig avkjølt før du begynner med
rengjøringen. Du bør i alle fall vente 1–2 timer etter bruk for
å unngå forbrenninger.
3. Trekk kontrollelementet/kontrollelementene opp og ut. For å
skifte ut oljen, trekker du ut frityrfettbeholderen/frityrfettbe-
holderne og heller oljen ut sideveis.
4. Ikke legg apparatet ned i vann.
5. Rengjør frityrfettbeholderne, lokket og huset med en fuktet
klut og eventuelt oppvaskmiddel.
6. Frityrkurvene kan rengjøres i vanlig såpevann.
7. Unngå bruk av skuremidler eller skarpe gjenstander, slik at
frityrgryten ikke får noen skader.
8. Sett frityrgryten sammen igjen, skyv kontrollelementet/kon-
trollelementene inn i føringen(e) igjen.
Feilsøking
Apparatet fungerer ikke
Råd:
Sjekk strømnettstilkoblingen.
Sjekk termostatens posisjon.
Andre mulige årsaker:
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsbryter (1).
Den forhindrer at oppvarmingen startes uforvarende.
Råd:
Kontroller at kontrollelementet sitter riktig.
05-FR 3196 D.indd 23
05-FR 3196 D.indd 23 06.09.2007 8:18:54 Uhr
06.09.2007 8:18:54 Uhr
Side: 23
24
NORSK
NORSK
Overopphetingsvern
• Hvis du skulle komme til å slå på frityrkokeren når det ikke
er olje eller fett i den, kobles overopphetingsbeskyttelsen
inn automatisk. Da er ikke apparatet klart til bruk. Trekk
støpselet ut av stikkontakten.
• „RESTART“-knappen (11) bak på kontrollelementet må kun
betjenes etter at apparatet er fullstendig avkjølt. Denne
knappen starter frityrkokeren opp på ny. Benytt en spiss
gjenstand for å betjene knappen. RESTART-knappen på
framsiden av kontrollelementet har ingen funksjon.
Tekniske data
Modell:.......................................................................... FR 3196 D
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:............................................................2x 2000 W
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Påfyllingsmengde:..............................................maks. 2x 3,3 liter
Nettovekt: .............................................................................5,4 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller reng-
jøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-FR 3196 D.indd 24
05-FR 3196 D.indd 24 06.09.2007 8:18:55 Uhr
06.09.2007 8:18:55 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic FR 3196 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic FR 3196

Har du et spørsmål om Clatronic FR 3196 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic FR 3196. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FR 3196 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.