Clatronic AS 2958 manual

Vis en manual for Clatronic AS 2958 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Kuttemaskin
  • Model/navn: AS 2958
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 16
17
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
(trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker ap-
paratet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet,
må du alltid slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikk-
kontakten.
• Du må undersøke apparatet og strømledningen regelmessig
for tegn på skader. Hvis du finner en skade, må du ikke
bruke apparatet mer.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (også
barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller åndelige
evner, eller som mangler erfaring og/eller kunnskap, med
mindre de er under oppsikt av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet, eller får anvisninger fra en slik person
om hvordan apparatet skal brukes.
• Barn må holdes under oppsikt for å sørge for at de ikke
leker med apparatet.
Spesielle sikkerhetsregler for dette apparatet
• Vær forsiktig når du håndterer knivbladet. Dette er meget
skarpt.
• Bruk ikke skjæreapparatet til å skjære overmåte harde
matvarer som frossent kjøtt eller ben.
• Før ikke skjæreemnet mot kniven med hånden, men ved
hjelp av glidebrettet.
• Plasser skjæreapparatet på et plant underlag.
Oversikt over betjeningselementene
1 Hastighetsbryter 0-1-2-3
2 Sikkerhetsbryterkombinasjon
3 Skjærebrett
4 Resteholder
5 Tykkelsesregulering
6 Plate til glidekloss
7 Lås
8 Stoppeplate
Bruk av apparatet
Første gangs bruk
• Låse skjærebrettet: Slå ned skjærebrettet. Du låser og
løsner skjærebrettet i nederste posisjon ved å bruke skyver
7 på siden av apparatet.
• Før første gangs bruk rengjøres apparatet slik det er beskre-
vet under ”Rengjøring”.
• Plasser apparatet på en egnet arbeidsflate.
Bruk
1. Still inn skjæretykkelsen.
2. Legg maten som skal kuttes, på glideklossen og press den
forsiktig mot kniven med resteholderen.
3. Stikk støpselet inn i en forskriftsmessig installert jordet
kontakt.
4. Velg en hastighet mellom 1 og 3 med hastighetsbryteren.
5. Sikkerhetsbryterkombinasjon: Trykk først inn frigjøringsta-
sten på siden av maskinen og deretter av-/påbryteren på
toppen. Kniven roterer.
6. Før glidebrettet i jevne bevegelser og med lett trykk frem og
tilbake.
Tips: Vil du skjære meget tynne skiver, væter du skjærekni-
ven lett med en fuktig klut. Slik forhindrer du at skjæreemnet
kleber seg til kniven.
Resteholder: Denne legger du på glidebrettet for å skyve
skjæreemnet.
Viktig: Bruk ikke apparatet konstant i mer enn 3 minutter.
Rengjøring
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Rengjør apparatet etter bruk med en lett fuktet oppvaskklut.
• Tørk godt etterpå.
• Glideklossen og resteholderen kan vaskes i vanlig opp-
vaskvann.
• For å rengjøre kniven tas den av på følgende måte:
Vri knivlåsen mot høyre og ta kniven forsiktig av. Bruk hans-
ke! Rengjør ikke knivbladet i vaskekum, dette kan fjerne
smørestoffet. Tørk bare av ytterkanten med en klut.
Tips: Ved førstegangs bruk rengjør du hele skjærebladet
grundig.
Fest kniven ved å stramme klingesperren mot klokka til den
går i lås.
Kontroller at kniven sitter ordentlig fast.
05-AS 2958 New2.indd 17
05-AS 2958 New2.indd 17 17.11.2008 16:21:00 Uhr
17.11.2008 16:21:00 Uhr
Side: 17
18
NORSK
NORSK
• Ta av stoppeplaten: Du kan ta stoppeplaten helt av for å
rengjøre den. Vri da justeringshjulet for snittykkelse helt til
venstre. Nå kan du ta av stoppeplaten.
Sette på stoppeplaten: La justeringshjulet for snittykkelse
stå helt mot venstre. Sett stoppeplaten på gjengene og vri
justeringshjulet mot høyre.
Utbedre feil
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsbryterkombinasjon. Den
forhindrer at kniven kan starte utilsiktet.
Hvis det ikke er mulig å slå på apparatet:
• Kontroller strømtilkoblingen.
• Står hastighetsbryteren på “0”?
Du må velge en hastighet mellom 1 og 3.
• Kontroller at sikkerhetsbryterkombinasjonen fungerer:
Trykk først inn frigjøringstasten på siden av maskinen og
deretter av-/påbryteren på toppen.
Tekniske data
Modell: .............................................................................AS 2958
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:...................................................................150 W
Korttidsdrift:..........................................................................3 min.
Beskyttelsesklasse:.....................................................................ΙΙ
Nettovekt: ..........................................................................2,04 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-AS 2958 New2.indd 18
05-AS 2958 New2.indd 18 17.11.2008 16:21:00 Uhr
17.11.2008 16:21:00 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic AS 2958 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic AS 2958

Har du et spørsmål om Clatronic AS 2958 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic AS 2958. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AS 2958 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.