Canon i-Sensys FAX-L170 manual

Vis en manual for Canon i-Sensys FAX-L170 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Canon
  • Produkt: Faks
  • Model/navn: i-Sensys FAX-L170
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
Check!
Check!
724 mm
520 mm
572 mm
Paper
cassette
100 mm
100 mm
100 mm 100 mm
100 mm
FAX-L170 Only
FAX-L150 Only
520 mm
100 mm
724 mm
656 mm
Paper
cassette
100 mm
100 mm
100 mm 100 mm
●FAX-L170/FAX-L150
●FAX-L150 + Handset (option)
Side: 205
128
Symboler som brukes i håndboken
ADVARSEL
Viser en advarsel i forbindelse med operasjoner som kan føre til dødsfall eller personskade hvis de ikke utføres riktig.
Ta alltid hensyn til disse advarslene for å bruke maskinen på en trygg måte.
FORSIKTIG
Viser en advarsel om operasjoner som kan føre til personskade hvis de ikke utføres riktig. Ta alltid hensyn til disse
sikkerhetsangivelsene for å bruke maskinen på en trygg måte.
VIKTIG
Viser krav til og begrensninger for bruk. Les disse delene nøye for å bruke maskinen riktig og unngå å skade
maskinen eller annet.
Indikerer en operasjon som ikke må utføres. Les nøye gjennom disse artiklene, og sørg for at du ikke utfører
operasjonene som er beskrevet.
Taster og knapper som nevnes i denne håndboken
Symbol- og tastenavnene nedenfor er noen få eksempler på hvordan taster du skal trykke på, angis i håndboken.
▪
▪ Taster på betjeningspanelet: [Tasteikon] + (Tastenavn)
Eksempel: [ ] (Stopp)
▪
▪ Display: <Angi mottaker.>
▪
▪ Knapper og elementer på datamaskinens display: [Preferences] (Innstillinger)
Illustrasjoner og displayer som brukes i håndboken
Illustrasjoner og displayer som brukes i denne håndboken, er fra FAX-L170 med mindre noe annet er angitt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les disse "viktige sikkerhetsinstruksjonene" nøye før du bruker maskinen.
Følg alltid disse instruksjonene. De er laget for å hindre personskade og skade på eiendom.
Du må heller ikke utføre operasjoner som ikke er angitt i denne håndboken. Det kan føre til uventede uhell eller skader.
Installasjon
ADVARSEL
▪
▪ Du må ikke installere maskinen i nærheten av alkohol, malingstynner eller andre brennbare stoffer. Hvis brennbare
stoffer kommer i kontakt med elektriske deler inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Ikke plasser følgende gjenstander på maskinen.
-
- halssmykker eller andre metallgjenstander
-
- kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vann eller væske
Hvis disse gjenstandene kommer i kontakt med et område med høy spenning inne i maskinen, kan det føre
til brann eller elektrisk støt. Hvis slike stoffer slippes eller søles i maskinen, må du slå av strømbryterne på
maskinen og datamaskinen (1) umiddelbart og koble fra grensesnittkabelen hvis den er koblet til (2). Deretter
må du trekke ut strømstøpslet fra strømuttaket (3) og kontakte din lokale autoriserte Canon-forhandler.
OFF
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
▪
▪ Ikke bruk dette produktet i nærheten av medisinsk elektrisk utstyr. Radiobølger sendt ut fra dette produktet kan
påvirke medisinsk elektrisk utstyr. Dette kan føre til ulykker forårsaket av feilfunksjon.
FORSIKTIG
▪
▪ Ikke installer maskinen i ustabile omgivelser, som ustødige plattformer eller gulv som heller, eller i omgivelser
som er utsatt for store vibrasjoner, da det kan føre til at maskinen faller ned eller tipper over og forårsaker
personskade.
▪
▪ Ventilasjonslukene er for å gi god ventilasjon til driftsdeler inne i maskinen. Du må aldri plassere maskinen på
et mykt underlag, for eksempel en seng, en sofa eller et teppe. Blokkering av lukene kan føre til overoppheting
av maskinen, noe som kan føre til brann.
▪
▪ Ikke plasser maskinen på følgende steder, da det kan føre til brann eller elektrisk støt.
-
- et fuktig eller støvete sted
-
- et sted som er utsatt for røyk og damp, som i nærheten av et kjøkken eller en luftfukter
-
- et sted utsatt for regn eller snø
-
- et sted nær tappekraner eller vann
-
- et sted utsatt for direkte sollys
-
- et sted som er utsatt for høye temperaturer
-
- et sted nær åpen ild
▪
▪ Når du skal installere maskinen, må du senke maskinen forsiktig ned på installasjonsstedet slik at du unngår
å klemme hendene mellom maskinen og gulvet eller mellom maskinen og annet utstyr, da det kan føre til
personskade.
▪
▪ Når du skal koble til grensesnittkabelen, må du følge instruksjonene i håndboken og koble den ordentlig til.
Hvis den ikke er koblet ordentlig til, kan det føre til feil eller elektrisk støt.
▪
▪ Hvis du må flytte maskinen, må du følge instruksjonene i denne håndboken og holde maskinen riktig. Hvis du
ikke gjør det, kan du slippe ned maskinen, noe som kan føre til personskade.
Elektronisk håndbok -> "Vedlikehold" -> "Flytte maskinen".
Side: 206
129
Strømforsyning
ADVARSEL
▪
▪ Strømkabelen må ikke skades eller endres. Du må heller ikke plassere tunge objekter på strømkabelen eller dra i
den eller bøye den for mye. Dette kan føre til elektriske skader, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Hold strømledningen borte fra alle varmekilder. Hvis du ikke gjør dette, kan isolasjonen på strømledningen
smelte, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Strømledningen må ikke være stram, da det kan føre til løse tilkoblinger og føre til overoppheting, noe som
kan føre til brann.
▪
▪ Strømledningen kan skades hvis den tråkkes på eller festes med stifter, eller hvis tunge gjenstander plasseres
på den.
▪
▪ Fortsatt bruk av en skadet strømledning kan fører til ulykker, for eksempel brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Ikke sett inn eller trekk ut strømstøpslet med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.
▪
▪ Ikke plugg inn strømledningen i en strømskinne med flere uttak, da det kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Ikke kveil opp eller bind strømledningen i en knute, da det kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Sett strømpluggen helt inn i strømuttaket. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann eller elektriske støt.
▪
▪ Hvis tilkoblingsdelen på strømledningen utsettes for stor belastning, kan ledningen eller ledninger inne i
maskinen kobles fra. Det kan føre til brann. Unngå følgende situasjoner:
-
- Koble til og trekke ut strømledningen ofte.
-
- Trampe over strømledningen.
-
- Strømledningen bøyes nær tilkoblingsdelen og strømuttaket på tilkoblingsdelen utsettes for vedvarende
belastning.
-
- Utsette støpslet eller kontakten for støt.
▪
▪ Ikke bruk andre strømledninger enn den som følger med maskinen, da det kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Som en generell regel bør det ikke brukes skjøteledning. Bruk av skjøteledning kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Koble strømpluggen fra stikkontakten, og la være å bruke maskinen under tordenvær. Lyn kan føre til brann,
elektrisk støt eller feil.
FORSIKTIG
▪
▪ Ikke bruk strømforsyninger med andre spenningsnivåer enn det som er angitt her, da det kan føre til brann eller
elektrisk støt.
▪
▪ Du må alltid holde over strømpluggen når du kobler den fra. Du må ikke dra i strømledningen, siden dette kan
blottlegge den indre kabelen eller skade isolasjonen, noe som kan forårsake elektrisitetstap, noe som igjen kan
føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ La det være tilstrekkelig plass rundt strømpluggen slik at det er enkelt å trekke den ut. Hvis du plasserer
gjenstander rundt strømpluggen, greier du kanskje ikke å trekke den ut raskt i nødstilfeller.
Håndtering
ADVARSEL
▪
▪ Du må ikke demontere eller endre maskinen. Det finnes komponenter med høy temperatur og spenning inne
i maskinen, som kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det ikke brukes på riktig måte. Du må ikke la barn komme i kontakt med
strømledningen, kabler, interne mekanismer eller elektriske deler.
▪
▪ Hvis det kommer uvanlige lyder fra maskinen eller røyk, varme eller uvanlig lukt, må du slå av strømbryterne
på maskinen og datamaskinen umiddelbart og koble fra grensesnittkabelen hvis den er koblet til. Koble deretter
strømpluggen fra stikkontakten, og kontakt den lokale Canon-forhandleren. Fortsatt bruk kan føre til brann
eller elektrisk støt.
▪
▪ Du må ikke bruke brennbare sprayer i nærheten av maskinen. Hvis brennbare stoffer kommer i kontakt med
elektriske deler inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Du må alltid slå av strømbryterne på maskinen og datamaskinen og deretter koble fra strømpluggen og
grensesnittkablene før du flytter maskinen. Hvis du ikke gjør dette, kan kablene og ledningene bli skadet,
noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Kontroller at strømpluggen eller strømkontakten er satt helt inn etter at du har flyttet maskinen. Hvis dette ikke
blir gjort, kan det føre til overoppheting og brann.
▪
▪ Du må ikke slippe binderser, stifter eller andre metallobjekter ned i maskinen. Du må heller ikke søle vann,
væsker eller andre brennbare stoffer (alkohol, benzen, malingstynner osv.) i maskinen. Hvis disse gjenstandene
kommer i kontakt med et område med høy spenning inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Hvis slike stoffer slippes eller søles i maskinen, må du slå av strømbryterne på maskinen og datamaskinen
umiddelbart og koble fra grensesnittkabelen hvis den er koblet til. Koble deretter strømpluggen fra stikkontakten,
og kontakt den lokale Canon-forhandleren.
▪
▪ Hvis du kobler til eller fra en USB-kabel når støpslet står i et strømuttak, må du ikke berøre metalldelen av
kontakten da det kan føre til elektrisk støt.
FORSIKTIG
▪
▪ Du må ikke sette tunge objekter på maskinen. Objektet eller maskinen kan falle ned, noe som kan føre til
personskade.
▪
▪ Slå av strømbryteren når maskinen ikke skal brukes over et visst tidsrom, for eksempel over natten. Slå av
maskinen og koble fra strømpluggen hvis maskinen ikke skal brukes over et lengre tidsrom, for eksempel
flere dager.
▪
▪ Vær forsiktig når du åpner eller lukker dekslene eller installerer eller fjerner kassetten. Vær forsiktig så du ikke
skader fingrene.
▪
▪ Hold hender og klær unna valsen i utmatingsområdet. Selv om maskinen ikke skriver ut, kan valsen plutselig
rotere og få tak i hender eller klær, noe som kan føre til personskade.
▪
▪ Utskriftsluken er varm under og umiddelbart etter utskrift. Du må ikke røre området rundt utskriftsluken,
siden dette kan føre til brannskader.
▪
▪ Utskrevet papir kan være varmt umiddelbart etter utskrift. Vær forsiktig når du tar ut papir og justerer papiret
du har tatt ut, spesielt etter vedvarende utskrift. Hvis du ikke er forsiktig, kan du få brannskader.
▪
▪ Lukk materen og glassplatedekselet forsiktig slik at du ikke setter fast hånden. Dette kan føre til personskade.
▪
▪ Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Laserstrålen er innelukket i skannerenheten, så det er ingen
fare for at laserstrålen skal lyse fritt under vanlig maskinbruk. Les følgende merknader og instruksjoner for
sikkerhet.
-
- Du må aldri åpne andre deksler enn de som er angitt i denne håndboken.
-
- Ikke ta av advarselsetiketten som er festet til dekslet på laserskannerenheten.
-
- Hvis laserstrålen skulle slippe ut og treffe øynene dine, kan øynene skades.
▪
▪ Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 under IEC60825-1:2007.
Informasjon om laserdiode
-
- bølgelengde: 780-800 nm
-
- maks. effekt: 10 mW
Norsk
Side: 207
130
Vedlikehold og inspeksjoner
ADVARSEL
▪
▪ Når du rengjør maskinen, må du slå av maskinen og datamaskinen og koble fra grensesnittkablene og
strømpluggen. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann eller elektriske støt.
▪
▪ Koble strømpluggen fra strømuttaket regelmessig, og rengjør området rundt basen til metallpinnene på pluggen
og strømuttaket med en tørr klut for å fjerne smuss og støv. På fuktige, støvete eller røykfylte steder kan støv
bygge seg opp rundt strømpluggen og bli fuktig, noe som kan føre til kortslutning som igjen kan føre til brann.
▪
▪ Rengjør maskinen med en vrengt klut fuktet med vann eller et mildt løsemiddel tynnet ut med vann. Du må ikke
bruke alkohol, benzen, malingstynner eller andre brennbare stoffer. Hvis brennbare stoffer kommer i kontakt
med elektriske deler inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
▪
▪ Enkelte områder inne i maskinen er høyspente. Vær forsiktig så ikke halssmykker, armbånd eller andre
metallobjekter kommer borti noe på innsiden av maskinen når du fjerner fastkjørt papir eller undersøker noe
i maskinen. Dette kan føre til brannskader eller elektrisk støt.
▪
▪ Du må ikke kaste brukte tonerkassetter i åpen ild. Det kan føre til at tonerrestene i kassetten tar fyr, noe som
kan resultere i forbrenninger eller brann.
▪
▪ Hvis du ved et uhell søler eller strør ut toner, samle tonerpartiklene forsiktig sammen, eller tørk dem opp
med en myk, fuktig klut på en måte som forhindrer innånding.
Bruk aldri en støvsuger som ikke har beskyttelsestiltak mot støvutslipp til å rengjøre toneren som er sølt ut.
Å gjøre dette kan føre til feil på støvsugeren, eller føre til utslipp av støv på grunn av statisk utladning.
▪
▪ Kontroller at strømpluggen eller strømkontakten er satt helt inn etter at du har rengjort maskinen. Hvis dette
ikke blir gjort, kan det føre til overoppheting og brann.
▪
▪ Kontroller regelmessig strømledningen og støpslet. Tilstandene nevnt nedenfor kan føre til brann, så kontakt
din lokale autoriserte Canon-forhandler eller Canons kundestøtte hvis noen av de oppstår.
-
- Det er tegn på at strømpluggen er brent.
-
- Jordingsbladene eller pinnene på strømpluggen er deformert eller brutt av.
-
- Strømmen slås AV eller PÅ når strømledningen bøyes.
-
- Isolasjonen på strømledningen er skadet, sprukket, bulket eller flatklemt.
-
- En del av strømledningen blir varm.
▪
▪ Kontroller regelmessig at strømledningen og støpslet ikke har blitt håndtert eller har en av tilstandene som
beskrevet nedenfor. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann eller elektriske støt.
-
- Strømledningen har løsnet.
-
- Strømledningen belastes på grunn av en tung gjenstand eller at den er festet med stifter.
-
- Støpslet har løsnet.
-
- Strømledningen er bundet fast i en kveil.
-
- En del av strømledningen går gjennom en passasje.
-
- Strømledningen er plassert foran et varmeapparat.
FORSIKTIG
▪
▪ Fikseringsenheten og området rundt den inne i maskinen blir varmt ved bruk. Når du fjerner fastkjørt papir
eller inspiserer maskinen innvendig, må du ikke berøre fikseringsenheten og området rundt den, siden dette
kan føre til brannskader.
▪
▪ Når du fjerner fastskilt papir eller kontrollerer noe inne i maskinen, må du passe på så du ikke utsetter deg
selv for varme som avgis fra fikseringsenheten og området rundt den i en lengre periode. Å gjøre det kan føre
til forbrenninger selv om du ikke berører fikseringsenheten og området i nærheten direkte.
▪
▪ Hvis papir er fastkjørt, må du sørge for at det ikke sitter igjen noen biter av papiret når du fjerner det. Meldingen
vil ikke forsvinne før alt papiret er fjernet. Du må heller ikke berøre andre enn de indikerte områdene med
hendene, det kan føre til personskader eller forbrenninger.
▪
▪ Når du fjerner fastkjørt papir eller skifter ut en tonerkassett, må du være forsiktig så du ikke får toner på hender
eller klær. Hvis du får toner på hendene eller klærne, må du straks vaske dem med kaldt vann. Hvis du bruker
varmt vann, vil toneren sette seg og det blir umulig å få bort tonerflekkene.
▪
▪ Når du fjerner fastkjørt papir, må du være forsiktig så toneren på papiret ikke sprer seg. Du kan få toner i
øynene eller munnen. Hvis du får toner i øynene eller munnen, må du vaske med kaldt vann umiddelbart og
kontakte lege.
▪
▪ Vær forsiktig så du ikke kutter hendene på papirkantene når du legger i papir eller fjerner fastkilt papir.
▪
▪ Når du fjerner en tonerkassett må du ta den forsiktig ut, slik at du unngår at toneren sprer seg og kommer inn
i øynene eller munnen. Hvis du får toner i øynene eller munnen, må du vaske med kaldt vann umiddelbart og
kontakte lege.
▪
▪ Du må ikke forsøke å demontere tonerkassetten. Toneren kan spre seg, og du kan få toner i øynene eller
munnen. Hvis du får toner i øynene eller munnen, må du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte lege.
▪
▪ Hvis det lekker toner fra tonerkassetten, må du passe på så du ikke inhalerer toneren eller får den på huden.
Vask huden med såpe hvis du får toner på den. Hvis huden blir irritert eller du inhalerer toneren, må du kontakte
lege umiddelbart.
Forbruksmateriell
ADVARSEL
▪
▪ Du må ikke kaste brukte tonerkassetter i åpen ild. Dette kan føre til antenning av toneren, noe som kan føre
til brannskader eller brann.
▪
▪ Du må ikke lagre tonerkassetter eller papir i nærheten av åpen ild. Dette kan føre til antenning av toneren eller
papiret, noe som kan føre til brannskader eller brann.
▪
▪ Når du avhender tonerkassetten, må du plassere kassetten i en pose for å hindre at toneren sprer seg, og
deretter avhender du kassetten i henhold til lokale forskrifter.
▪
▪ Hvis du ved et uhell søler eller strør ut toner, samle tonerpartiklene forsiktig sammen, eller tørk dem opp
med en myk, fuktig klut på en måte som forhindrer innånding.
Bruk aldri en støvsuger som ikke har beskyttelsestiltak mot støvutslipp til å rengjøre toneren som er sølt ut.
Å gjøre dette kan føre til feil på støvsugeren, eller føre til utslipp av støv på grunn av statisk utladning.
FORSIKTIG
▪
▪ Oppbevar tonerkassettene og andre forbruksvarer utilgjengelig for små barn. Hvis toner eller andre deler
svelges, må du kontakte lege umiddelbart.
▪
▪ Du må ikke forsøke å demontere tonerkassetten. Toneren kan spre seg, og du kan få toner i øynene eller
munnen. Hvis du får toner i øynene eller munnen, må du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte lege.
▪
▪ Hvis det lekker toner fra tonerkassetten, må du passe på så du ikke inhalerer toneren eller får den på huden.
Vask huden med såpe hvis du får toner på den. Hvis huden blir irritert eller du inhalerer toneren, må du kontakte
lege umiddelbart.
▪
▪ Ikke trekk ut forseglingsteipen med makt eller stopp midtveis. Det kan føre til at toner lekker ut. Hvis du får
toner i øynene eller munnen, må du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte lege.
Annet
ADVARSEL
▪
▪ Hvis du bruker pacemaker
En pacemaker genererer felt med lav magnestisme. Hvis du bruker pacemaker og kjenner noe unormalt, må
du gå bort fra maskinen og kontakte lege umiddelbart.
Side: 208
131
Krav til installering og håndtering
Installer maskinen på en plass som oppfyller betingelsene nedenfor, for å sørge for sikker og problemfri bruk av
maskinen. Les også merknadene nøye.
Temperatur- og fuktighetsforhold
▪
▪ Temperaturområde: 10 til 30 °C
▪
▪ Fuktighetsområde: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondens)
VIKTIG
Beskytte maskinen mot kondens
▪
▪ For å hindre at det dannes kondens inne i maskinen i tilfellene nevnt nedenfor, må du la maskinen tilpasse
seg temperaturen og fuktigheten i omgivelsene i minst to timer før den brukes.
-
- når rommet der maskinen er plassert, varmes opp raskt
-
- når maskinen flyttes fra et kaldt eller tørt sted til et varmt eller fuktig sted
▪
▪ Hvis det danner seg vanndråper (kondens) inne i maskinen, kan det føre til at papiret kjører seg fast eller til
dårlig utskriftskvalitet.
Når det brukes en ultrasonisk luftfukter
Hvis du bruker en ultrasonisk luftfukter, anbefales det at du bruker renset vann eller annet vann uten urenheter.
Hvis du bruker springvann eller brønnvann, vil urenheter fra vannet spres gjennom luften. Dette kan komme inn i
maskinen, noe som kan føre til redusert utskriftskvalitet.
Krav til strømforsyning
220 til 240 V, 50/60 Hz
VIKTIG
Forholdsregler ved tilkobling av strømledningen
▪
▪ Du må ikke koble maskinen til en avbruddsfri strømkilde (UPS).
▪
▪ Bruk et eget strømuttak for maskinen. Ikke bruk andre kontakter i strømuttaket.
▪
▪ Ikke koble støpslet til et ekstrauttak på en datamaskin.
Ikke bruk samme strømuttak til både maskinen og en av enhetene nevnt nedenfor.
-
- kopimaskin
-
- luftkondisjoneringsapparat
-
- makuleringsmaskin
-
- utstyr som bruker mye strøm
-
- utstyr som generer elektrisk støy
▪
▪ Når du kobler fra strømledningen, må du la det gå minst 5 sekunder før du kobler den til igjen.
Diverse forholdsregler
▪
▪ Maksimalt effektforbruk for maskinen er 1020 W eller mindre.
▪
▪ Elektrisk støy eller store spenningsfall kan føre til at maskinen eller datamaskinen ikke virker riktig eller mister data.
Installeringskrav
▪
▪ et sted med tilstrekkelig plass
▪
▪ et sted med god ventilasjon
▪
▪ et sted med et flatt, jevnt underlag
▪
▪ et sted som fullt ut tåler vekten av maskinen
VIKTIG
Ikke plasser maskinen på følgende steder, da det kan føre til at maskinen skades.
▪
▪ et sted som er utsatt for store endringer i temperatur eller fuktighet
▪
▪ et sted som er utsatt for kondens
▪
▪ et sted med dårlig ventilasjon
(Hvis du bruker maskinen i en lengre tidsperiode for å skrive ut store mengder utskrifter i et dårlig ventilert
rom, kan ozon eller andre lukter som genereres av maskinen, føre til ubehagelig arbeidsmiljø. I tillegg avgis
det kjemiske partikler ved utskrift, og det er derfor viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon.)
▪
▪ et sted nær utstyr som genererer magnetiske eller elektromagnetiske bølger
▪
▪ et laboratorium eller sted der det skjer kjemiske reaksjoner
▪
▪ et sted som er utsatt for salt i luften, etsende gasser eller giftige gasser
▪
▪ et sted, for eksempel på et teppe eller en matte, som kan forskyve seg på grunn av maskinens vekt, eller der
maskinen kan synke ned
Vedlikehold og inspeksjoner
VIKTIG
▪
▪ Følg instruksjonene på advarselsetiketten som er festet til maskinen.
▪
▪ Unngå å riste eller støte borti maskinen.
▪
▪ For å forhindre at papir kjører seg fast, må du ikke slå strømmen på/av, åpne/lukke betjeningspanelet eller
bakdekslet eller legge i / ta ut papir mens en utskrift pågår.
▪
▪ Husk å ta tonerkassetten ut av maskinen hvis du skal transportere maskinen et stykke.
▪
▪ For å unngå å eksponere tonerkassetten for lys, må du plassere den beskyttelsesposen som følger med
maskinen, eller pakke den i et tykt klede.
▪
▪ Rengjør maskinen regelmessig. Hvis maskinen blir støvete, virker den kanskje ikke som den skal.
▪
▪ Det anbefales at du bruker en modulkabel som er 3 meter eller kortere.
▪
▪ Det er ikke sikkert at du har tilgang til datakommunikasjon, det avhenger av stedet og telefonforbindelsen. I slike
tilfeller må du kontakte den lokale Canon-forhandleren eller Canon kundestøtte.
▪
▪ Reparasjonsdeler og tonerkassetter for maskinen vil være tilgjengelig i minst sju (7) år etter at produksjonen
av denne maskinen er avsluttet.
Norsk
Side: 209
132
Juridiske merknader
Modellnavn
FAX-L170 (F162002)
FAX-L150 (F162004)
WEEE-direktiv
Bare EU (og EØS).
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2002/96/EF) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil
si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted
for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan
være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar
din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor
du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program
eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter
på www.canon-europa.com/environment.
(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)
R & TTE-direktivet
Dette utstyret (F162002/ F162004) er i overensstemmelse med vesentlige krav i EU-direktiv
1999/5/EF og kan brukes i EU. (Bare for modeller med faksfunksjon.)
(Kun for Europa.)
Canon Inc. / Canon Europa N.V.
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i EU-direktivet
Dette utstyret er i overensstemmelse med vesentlige krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i EU-direktivet.
Vi erklærer at dette produktet er i samsvar med EMC-kravene i EU-direktivet ved nominell spenning på 230 V, 50 Hz
selv om angitt spenning på produktet er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Bruk av skjermet kabel kreves for å etterkomme de
tekniske EMC-kravene i EU-direktivet.
Internasjonalt ENERGY STAR-program
Canon Inc., som er en ENERGY STAR®
-partner, erklærer at dette produktet tilfredsstiller
retningslinjene for energisparing som gjelder for ENERGY STAR-programmet.
ENERGY STAR Office Equipment Program er et internasjonalt program som fremmer
energisparing gjennom bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr.
Programmet støtter utviklingen og utbredelsen av produkter med funksjoner som effektivt
reduserer energiforbruket. Det er et åpent system der forretningseiere kan delta frivillig.
Aktuelle produkter er kontorutstyr, for eksempel datamaskiner, skjermer, skrivere,
faksmaskiner og kopimaskiner. Standardene og logoene er like for landene som deltar.
Informasjon om lasersikkerhet
Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Av den grunn er laserutstråling som avgis inni dette utstyret,
hermetisk forseglet innenfor et beskyttelsesdeksel og ytre deksel. Ingen utstråling kan lekke ut fra denne maskinen
når den brukes på vanlig måte.
Denne maskinen er klassifisert som et klasse 1-laserprodukt under IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007.
Modell for 220-240 V
Etiketten nedenfor er festet til laserskanningsenheten på maskinen.
Denne maskinen er klassifisert under IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007 og oppfyller følgende klasser:
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
FORSIKTIG
Bruk av kontroller, justeringer eller gjennomføring av andre prosedyrer enn de som er angitt i håndbøkene for
maskinen, kan føre til at du utsettes for skadelig stråling.
Varemerker
Canon og Canon-logoen er varemerker for Canon Inc.
Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
Alle andre produkter og merkenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for de respektive eierne.
Copyright
© 2011 ved Canon Inc. Med enerett.
Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, omformes, lagres i et gjenfinningssystem eller
oversettes til noe språk eller dataspråk i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk,
kjemisk, manuelt eller på annen måte uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra Canon Inc. på forhånd.
Side: 210
133
Tredjeparts programvare
Dette produktet inkluderer programvaremoduler fra tredjeparter. Bruk og distribusjon av disse programvaremodulene,
inkludert oppdateringer av slike programvaremoduler (samlet kalt for "PROGRAMVAREN"), er underlagt vilkår (1)
til (9) nedenfor.
(1)	 Du godtar at du må følge eventuelle gjeldende eksportkontrollover, restriksjoner eller forskrifter for landene som er
involvert i tilfeller der produktet inkludert PROGRAMVAREN sendes, overføres eller eksporteres til et annet land.
(2)	 PROGRAMVARENs rettighetsinnehavere beholder alle eierrettigheter og opphavsrettigheter og rettigheter
til PROGRAMVAREN. Unntatt det som er uttrykkelig angitt her, blir ingen lisens eller rettighet, eksplisitt eller
implisitt, overdratt eller gitt fra rettighetsholdere av PROGRAMVAREN til deg for noe som helst åndsverk for
rettighetsholdere av PROGRAMVAREN.
(3)	 Du kan kun bruke PROGRAMVAREN med Canon-produktet du kjøpte ( PRODUKTET ).
(4)	 Du kan ikke tildele, underlisensiere, markedsføre, distribuere eller overføre PROGRAMVAREN til en tredjepart
uten å på forhånd ha fått en skriftlig godkjennelse fra PROGRAMVARENs rettighetsinnehavere.
(5)	 Uansett det som er nevnt ovenfor, kan du overføre PROGRAMVAREN bare når du (a) tildeler alle dine rettigheter
til PRODUKTET og alle rettigheter og forpliktelser under betingelsene til erververen og (b) erververen godtar
å være bundet av alle disse betingelsene.
(6)	 Du kan ikke dekompilere, bruke omvendt utvikling, ta fra hverandre eller på annen måte redusere
PROGRAMVARENs kode slik at den kan leses av mennesker.
(7)	 Du kan ikke endre, tilpasse, oversette, leie ut, lease eller låne PROGRAMVAREN eller lage utledede arbeider
basert på PROGRAMVAREN.
(8)	 Du har ikke rett til å fjerne eller lage separate kopier av PROGRAMVAREN fra PRODUKTET.
(9)	 Den delen av PROGRAMVAREN som kan leses av mennesker (kildekoden), er ikke lisensiert til deg.
Ansvarsfraskrivelser
Det tas forbehold om at informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPLISITT ELLER
IMPLISITT, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER
GARANTIER MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV
DENNE HÅNDBOKEN.
Juridiske begrensninger for bruk av produktet og bruk av bilder
Bruk av produktet til å skanne, skrive ut eller på annen måte reprodusere visse dokumenter og bruken av slike
bilder som er skannet, skrevet ut eller på annen måte reprodusert med produktet, kan være forbudt ved lov og
kan resultere i straffansvar og/eller sivilrettslig ansvar. En ikke-utfyllende liste over disse dokumentene er angitt
nedenfor. Denne listen er bare veiledende. Hvis du er usikker på om det er lov å bruke produktet til å skanne,
skrive ut eller på annen måte reprodusere et bestemt dokument og/eller bruke bilder som er skannet, skrevet ut
eller på annen måte reprodusert, bør du på forhånd undersøke dette med en juridisk rådgiver.
-
- pengesedler
-
- reisesjekker
-
- postanvisninger
-
- matkuponger
-
- innskuddsbevis
-
- pass
-
- frimerker (brukte eller ubrukte)
-
- immigrasjonspapirer
-
- identifikasjonsskilt eller insigniermerker
-
- interne skattesedler (stemplede eller ustemplede)
-
- papirer som gjelder verneplikt eller innkalling til militærtjeneste
-
- brev eller andre gjeldsbevis
-
- sjekker eller anvisninger som statlige kontorer har utstedt
-
- aksjebrev
-
- førerkort til motorkjøretøy og bevis på eiendomsrett
-
- produkter/kunst som er beskyttet med opphavsrett, uten tillatelse fra den som eier opphavsretten
Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at håndboken for maskinen ikke inneholder feil og utelatelser. Produktene våre
blir imidlertid kontinuerlig forbedret, og hvis du trenger nøyaktige spesifikasjoner, kan du ta kontakt med Canon.
Norsk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Canon i-Sensys FAX-L170 ennå.

Spør et spørsmål om Canon i-Sensys FAX-L170

Har du et spørsmål om Canon i-Sensys FAX-L170 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Canon i-Sensys FAX-L170. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med i-Sensys FAX-L170 Canon så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.