Candy CFLE 5485 S manual

Vis en manual for Candy CFLE 5485 S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: CFLE 5485 S
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk

Innholdsfortegnelse

Side: 38
GENERELLE FORHOLDSREGLER OG RÅD
Dette apparatet skal benyttes kun til oppbevaring av matvarer. All annen bruk kan være
farlig og produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Overensstemmelseserklæring: de deler av dette apparatet som kommer i kontakt med matvarene, er i
overensstemmelse med forskriftene i direktiv 89/109/EØF og den italienske ikrafttredelseslov nr. 108 av
25/01/92.
Apparatet retter seg etter de europeiske direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC og senere endringer.
Eventuelle skader må meldes fra til selger innen 7 dager fra innkjøpsdato.
Vi ber også om at De leser garantibetingelsene.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte sanser eller reduserte
psykiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de har blitt overvåket
eller blitt opplært i bruk av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn bør passes på så de ikke leker med apparatet.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC
om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre potensielle
skader på miljø og andres helse.Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med produktet
på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du kontakte
kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
La støpselet være tilgjengelig, selv etter at apparatet er installert.
Ikke bruk elektrisk utstyr i matseksjonen, bortsett fra de som hører med apparatet, eller er tilgjengelige fra
våre servicesentre.
Før apparatet koples til det elektriske anlegget må man kontrollere at dataene på merkeplaten stemmer
overens med det elektriske anleggets spesifikasjoner. Produktets merkeplate sitter i kjøleskapet, nederst til
venstre.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader dersom det elektriske anlegget ikke er jordet.
La det gå minst 2 timer fra apparatet er installert og til det settes i gang. For å oppnå maksimal effekt bør
kjøleskapet plasseres i en avstand av minst 5 cm fra vegger eller gjenstander bak og over skapet, som vist
på tegningen ved siden av.
NORWEGIAN
Side: 39
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
Advarslene er for din sikkerhet. Gjør deg kjent med dem før du installerer eller bruker produktet. Din
sikkerhet er viktig for oss. Hvis du er usikker på betydningen av disse advarslene, kan du kontakte
leverandøren.
Tiltenkt bruk
Kjøleskapet er ment til bruk i hjemmet og til oppbevaring av mat ved lave temperaturer. Dersom kjøleskapet
brukes i andre sammenhenger, f.eks. til næringsformål, eller brukes feil, kan ikke produsenten holdes
ansvarlig for eventuelle skader. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å utføre endringer på
produktet.
Før oppstart
Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Et skadet produkt må ikke kobles til. Kontakt
leverandøren dersom det er skadet.
Kuldemedium
Produktets kjølekrets inneholder isobuten (R600a), en naturgass som er svært miljøvennlig, men likevel
brennbar. Ved transport og installering av produktet er det viktig at ingen av komponentene i kjølekretsen blir
skadet.
Dersom kjølekretsen blir skadet:
• Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
• Sørg for god gjennomlufting i rommet der produktet er plassert.
ADVARSEL – Ikke dekk til ventilasjonsåpninger i eller utenpå produktet.
ADVARSEL – Bruk aldri annet utstyr til å fremskynde avrimingen enn det som er anbefalt av produsenten.
ADVARSEL – Kjølekretsen må ikke skades.
ADVARSEL – Ikke bruk annet elektrisk utstyr inni kjøleskapet enn det som er anbefalt av produsenten.
ADVARSEL – produktet er ikke beregnet for bruk av barn uten tilsyn.
ADVARSEL – Små barn bør holdes under oppsyn slik at de ikke kan leke med produktet.
ADVARSEL – Ved endt levetid må produktet kastes på en godkjent avfallsstasjon. Ikke utsett produktet for
åpen ild.
ADVARSEL – Dersom ledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller en servicerepresentant
eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner, slik at man unngår farer
Side: 40
Sikkerhet for barn
• Emballasje (innpakking, polystyren) kan være farlig og utgjøre kvelningsfare for barn! Oppbevar
emballasjen utilgjengelig for barn!
• Kast det gamle produktet på en avfallsstasjon. Kutt av ledningen og ødelegg eller fjern hengsler og låser.
Sørg for at barn ikke kan bli stengt inne i produktet under lek (fare for kvelning) eller bli utsatt for annen
fare. Barn forstår ikke at husholdningsapparater kan være farlige. Derfor må du passe på at barn ikke
leker med produktet!
Daglig drift
• Beholdere med brennbare gasser eller væsker kan lekke ved lave temperaturer. Det utgjør en fare for
eksplosjon! Ikke oppbevar beholdere med brennbare stoffer i kjøleskapet, f.eks. spraybokser.
• Ikke bruk elektrisk utstyr i kjøleskapet (f.eks. elektrisk iskremmaskin, miksere osv.).
• Før rengjøring må produktet slås av og støpselet trekkes ut, eller du kan slå av sikringen i den kretsen
produktet tilhører.
Installeringskrav
Produktet bør plasseres i et tørt rom med god ventilasjon. Ytelsen og strømforbruket til kjøleskapet påvirkes av
romtemperaturen. Derfor bør følgende instrukser følges:
Ikke utsett produktet for direkte sollys.
Ikke installer produktet nær radiatorer, komfyrer eller andre varmekilder.
Plasser produktet på et sted hvor romtemperaturen er i samsvar med produktets klimaklassifikasjoner. Du finner
klimaklassifikasjonene på merkeplaten øverst til venstre på produktet.
Produktet er tungt når det er fylt med mat. Derfor bør det plasseres på et solid underlag, og stikkontakten bør være lett
tilgjengelig.
Ventilasjonskrav
Sørg for at luften kan strømme fritt rundt kabinettet. Det bør være 10 cm mellom toppen på produktet og
eventuelle elementer som er montert over det, og en åpning på 2,5 cm på hver side av det.
Kontroller at produktet ikke står på ledningen. Varme elementer bør ikke plasseres i nærheten av produktet.
Ryggen på produktet bør stå inntil en vegg dersom det er mulig, men husk å la det være en luftespalte
mellom kabinettet og veggen.
2. INSTALLERINGSINSTRUKSER
Side: 41
Justering
Produktet bør stå rett slik at det ikke vipper. For at skapet skal stå i vater må begge justeringsføttene være i kontakt med
gulvet. Du kan også justere kjøleskapet ved å skru på justeringsføttene foran (bruk fingrene eller en skiftenøkkel). Vær
svært forsiktig når du flytter skapet, siden det kan være tungt.
God ventilering
Det bør være litt åpning rundt kjøleskapet. Det gir høyere sikkerhet og driftssikkerhet, lavere strømforbruk og lengre
levetid. Hold 100 mm avstand mellom baksiden på produktet og veggen.
Strømtilkobling
Kjøleskapet er kun beregnet til enfaset vekselstrøm på 220–240 V, (50 ±1 Hz).
Strømledning
Ledningen bør ikke skjøtes eller rulles sammen når kjøleskapet er på. Det er viktig at ledningen ikke ligger for nær eller
berører kompressoren på baksiden av kjøleskapet, fordi overflatetemperaturen er svært høy når kjøleskapet er på, og
berøring kan smelte isolasjonen og forårsake krypestrøm.
Beskytt mot fuktighet
For å redusere faren for rust på metalldeler må du ikke sette kjøleskapet på et sted med stor fuktighet. Det er viktig at
kjøleskapet ikke spyles med vann, fordi det vil føre til dårligere isolasjon og fare for krypestrøm.
Side: 42
Et korrekt vedlikehold av apparatet garanterer en lang levetid. Husk å trekke ut støpselet før et hvilket som
helst inngrep.
Rengjøring
Kjøleskapet bør jevnlig rengjøres utvendig med en fuktig klut, og innvendig med soda; unngå bruk av
rengjøringsmidler som inneholder slipemidler.
Midt på bakveggen i kjøleskapet finnes det et avløpshull som ikke må dekkes til og som skal rengjøres
jevnlig.
Avriming
Det anbefales å rime av kjøleskap når det har dannet seg et større lag med is. Slå da av apparatet og la
dørene stå oppe. Fjern isen fra kjøleskapets indre deler. Bruk ikke skarpe gjenstander (kniv, saks etc.), slik
at du unngår å skade kjølekretsen.
MERK: Det er helt normalt at det danner seg et rimbelegg på bakveggen inne i kjøleskapet, så lenge dette
ikke blir for tykt.
Serviceavdelingen står alltid til tjeneste, men ofte vil små uhell og tilsynelatende alvorlige problemer lett
kunne løses ved egen hjelp. Enkelte ganger kan problemet skyldes gal bruk, feil installasjon eller uegnede
temperaturforhold, l disse tilfellene vil De måtte betale en fast oppringningsavgift, selv om produktet
fremdeles er under garanti.
Her finner De en enkel veiledning for å løse noen av problemene:
KJØLESKAPET VIRKER IKKE
- Er støpselet satt riktig inn i vegguttaket?
- Står termostaten i 0-stilling eller på Stopp?
- Er det brudd på strømtilgangen?
KJØLESKAPET ER IKKE KALDT NOK
Er termostaten riktig innstilt? still den inn på et høyere tall.
- Har dørene stått åpne for lenge?
- Er det blitt satt inn en for stor mengde matvarer i skapet?
- Er det blitt satt inn varme matvarer?
FOR MYE RIMDANNELSE
Har døren stått åpen for lenge? slå av apparatet, avrime skapet og sett det på igjen.
- Temperaturvelgeren er satt på for lav temperatur (for høyt tall)? Still temperaturvelgeren inn på et höjere tall.
FOR MYE KONDENS
Har døren stått åpen for lenge?
- Er det blitt satt inn en for stor mengde matvarer i skapet?
- Er det blitt satt inn varme matvarer?
3. VEDLIKEHOLD
4. VEILEDNING FOR Å LØSE PROBLEMENE
Side: 43
VANN l KJØLESKAPN
- Det er helt normalt at man finner vanndråper på veggene i skapet dersom det er spesielt fuktige forhold i rommet.
- Er avløpshullet tett?
LYSET VIRKER IKKE
Er støpselet satt riktig inn i vegguttaket?
- Er det brudd på strømtilgangen?
- For å skifte lyspæren følg forklaringen i den tekniske beskrivelsen som følger med produktet.
Dersom problemet vedvarer kontakt servicesenteret og oppgi apparatets produktnummer og hele serienummer som De
finner på apparatets merkeplate.
Side: 44
Vent ca 2 timer før skapet kobles på.
Termostat boksa som skal kontrollere skapet
er montert på innsiden av skapet oppe til
høyre. For å sjekke at skapet fungerer, sørg
for at termostaten bryter ikke viser 0.
Det er normalt med litt frost eller fuktighet i
bakkant av hyllene når skapet fungerer
normalt.
Sørg for at vann utløpet alltid er klart og at
oppbevart mat holder avstand til veggene
både i bakkant og på sidene.
Huom! Arvokilpi on kiinnitetty tahan. Jos sinun tarvitsee ottaa yhteytta huoltoon vikatilanteessa, muista ilmoittaa kilven
tiedot.
Tarkeaa: Jos huoneen lampotila on erittain lammin, laite saattaa kayda koko ajan ja jaakaapin takaosaan
muodostuu huurrekerros. Kaanna tassa tapauksessa valitsin alhaisempaan asentoon (1-2).
FRIDGE
CONTROL PANEL
AVRIMING OG FRYSING
Side: 45
Fjern pluggen på venstresiden og plugg den
inn på høyre side.
Følg instruksene under dersom døren skal hengsles om.
Løsne skruene i bakkant av produktet og
fjerne dekselet.
Skru på de rette hengslene.
.
Flytt de rette hengslene til høyre.
Både hengsle og dør skal nå fungere.
Skapet må legges 45 grader bakover siden
dør hengslen er i enden av skapet.
Løsne hengslen i underkant ved å løsne på
skruene. Fjern deretter skap døren.
Fjerne både de to dekslene og skruene på
toppen.
OMHENGSLING AV DØR

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Candy CFLE 5485 S ennå.

Spør et spørsmål om Candy CFLE 5485 S

Har du et spørsmål om Candy CFLE 5485 S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy CFLE 5485 S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CFLE 5485 S Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.