Braun Sommelier KF 610 manual

Vis en manual for Braun Sommelier KF 610 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: Sommelier KF 610
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Russisk, Tjekkisk, Gresk, Slovensk

Innholdsfortegnelse

Side: 19
20
Norsk
Våre produkter er produsert for å imøtekomme de
høyeste standardene når det gjelder kvalitet, funksjon
og design. Vi håper at du vil få mye glede av din nye
Braun kaffetrakter.
Forsiktig
• Les brukerveiledningen nøye før du begynner å
bruke apparatet.
• Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller
personer med redusert fysisk eller mental
kapasitet, med mindre en person ansvarlig for
barnets eller den andre personens sikkerhet har
kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi at
produktet oppbevares utilgjengelig for barn. Barn
bør få instruksjon slik at de ikke leker med
apparatet.
• Før støpselet settes i stikkontakten, må du kon-
trollere at spenningen der du er, samsvarer med
spenningen som er angitt på undersiden av appa-
ratet.
• Sett aldri termokannen på en varm plate eller
andre varme overflater fordi det vil skade kannens
bunn.
• Forsiktig: Under og etter bruk vil metalloverflatene
være varme. Unngå å berøre varme overflater,
spesielt kannens bunn, for å unngå forbrenning
eller skolding. Bruk alltid håndtaket til å bære
kannen, og hold den oppreist.
• Ikke bruk termokannen i mikrobølgeovn.
• Termokannen må aldri senkes ned i vann eller
vaskes i oppvaskmaskin.
• Før du begynner med å tilberede en ny kanne med
kaffe, skal du alltid la kaffetrakteren kjøle seg ned
i cirka fem minutter (slå av apparatet), ellers kan
det utvikle seg damp når vanntanken fylles med
kaldt vann.
• De elektriske apparatene fra Braun oppfyller
gjeldende sikkerhetsstandarder. Reparasjoner av
elektriske apparater (inkludert utskifting av led-
ning) må bare utføres av godkjente servicesentre.
Feilreparasjoner utført av ukvalifisert personell kan
føre til ulykker eller skade brukeren.
• Dette apparatet er beregnet på mengder som er
normale i en privathusholdning.
• Bruk alltid kaldt vann til å lage kaffe med.
Maksimalt antall kopper
10 kopper (125 ml hver)
Beskrivelse
A Ledning/ledningsoppbevaring
B Volumkompensator
C Vannivåindikator
D Vanntank
E Vannfilterpatron
F Vannfilterets skifteindikator
G Filterholderens utløserknapp
H Filterholder med dryppstopp
I Kanneplate
J På/av-bryter («I/O»)
K Termokanne
I Ta trakteren i bruk
Ved hjelp av ledningsoppbevaringen (A) kan du
justere lengden på ledningen ved å trekke den ut eller
skyve den inn.
Vannfilter
Dette produktet inneholder et Brita®
vannfilter som
er spesielt designet for Braun kaffetraktere. Vannfil-
teret forbedrer kaffesmaken ved at det reduserer
klorinnholdet vesentlig og forhindrer oppbygging
av forkalkninger. Forutsatt at patronen skiftes regel-
messig (annenhver måned), vil det ikke bare bli traktet
kaffe som smaker bedre, men levetiden til kaffe-
trakteren vil også bli lengre ved at kalkavleiringer
forebygges. Braun vannfilterpatroner fåes hos din
lokale forhandler eller Braun servicesentre.
Innsetting av vannfilterinnsatsen
1. Pakk ut vannfilterpatronen (E), og følg instruksjo-
nene som er angitt på pakningen.
2. Fjern volumkompensatoren (B) fra vanntanken.
3. Sett inn vannfilterpatronen (E). (Sørg for å ta vare
på volumkompensatoren siden den må settes inn
i vanntanken når vannfilterpatronen fjernes.)
4. Vannfilteret bør skiftes ca annenhver måned.
For å få en påminnelse: still knappen (F) slik
at nåværende måned er synlig i venstre felt
(startmåned) Da ser du måneden du bør bytte filter
i høyre felt (sluttmåned).
Obs:
Før du bruker kaffetrakteren etter en lang periode
uten bruk, eller etter innsetting av ny vannfilterpatron,
skal kaffetrakteren kjøres gjennom én traktesyklus
med maks åtte kopper med kaldt, friskt vann, uten
kaffe.
Termokanne
Termokannen (K) har doble vegger med vakuum-
isolering og er laget av rustfritt stål av høy kvalitet.
Kaffen holder seg varm enda lengre hvis du forvarmer
termokannen ved å skylle den i varmt vann før den
fylles.
• For å ta av lokket, skal grepet dreies mot klokka (a)
og lokket tas av.
• For å lukke lokket, plasseres det på kannen med
grepet til høyre for kannens håndtak (b) og dreies
med klokka til det er lukket.
• Under trakting strømmer kaffen gjennom en spe-
siell åpning i det lukkede lokket.
• Hvis du vil servere kaffe etter at traktingen er
avsluttet, skal du trykke på den forhøyede enden
92266252_KF610_MN Seite 20 Donnerstag, 3. Mai 2012 8:42 08
Side: 20
21
av det sølvbelagte grepet (c) og holde den nede så
lenge du heller.
II Trakting av kaffe
Fyll tanken med kaldt, friskt vann (d), trykk på filter-
holderens utløserknapp (G) for å åpne filterholderen
(H), legg inn et 1x4 eller Nr. 4 papirfilter, fyll på med
malt kaffe og lukk filterholderen. Plasser kannen på
kanneplaten (I), og slå på kaffetrakteren (J). For å
gjøre bruken enklere, kan filterholderen enkelt tas av
hengslene når den fylles og når kaffegruten skal
kastes (e). Dryppstoppfunksjonen forhindrer drypping
når kannen tas ut for å skjenke en kopp før traktingen
er ferdig. Kannen må umiddelbart settes tilbake på
platen for å unngå at filterholderen flommer over.
Traktetid pr. kopp: cirka ett minutt.
Auto-off: For å forenkle bruken og for å øke sikker-
heten, vil trakteren slå seg av automatisk 15 minutter
etter at den er slått på.
Hvis traktingen tar lengre tid og kaffetrakteren slår
seg av automatisk, selv om det fremdeles er vann i
tanken, må den avkalkes (se IV).
III Rengjøring
Trekk alltid ut trakterens støpsel fra stikkontakten før
rengjøring. Rengjør aldri trakteren under rennende
vann, og senk den aldri ned i vann.
Rengjør metalloverflatene på termokannen og filter-
holderen kun med en fuktig klut (f). Du kan bruke litt
flytende oppvaskmiddel. Bruk ikke stålull eller rengjø-
ringsmidler med slipeeffekt. Bruk aldri løsemidler
som alkohol eller benzen.
Ikke vask termokannen i oppvaskmaskin. Bruk en
myk børste, varmt vann og litt flytende oppvask-
middel til å rengjøre kannen innvendig. Etter
rengjøring skal den skylles med varmt vann.
IV Avkalking
Hvis du har hardt vann i springen og bruker kaffe-
trakteren uten vannfilter, må den avkalkes regel-
messig. Når du bruker vannfiltepatron og skifter den
regelmessig, vil du vanligvis ikke trenge å utføre
avkalking. Hvis kaffetrakteren din imidlertid bruker
lengre tid enn vanlig på å trakte, skal den avkalkes.
Viktig: Erstatt vannfilteret med volumkompensatoren
når avkalking utføres.
Du kan enten bruke alminnelig tilgjengelig avkalkings-
middel som ikke påvirker aluminium, eller klar hus-
holdningseddik (4 – 5 %).
• Hvis du bruker avkalkingsmiddel, skal du følge
produsentens instruksjoner.
• Hvis du bruker eddik, går du frem slik:
Fyll tanken med eddik til nivået for 6 kopper. Ikke
bland eddiken med vann eller annen væske. Slå
på kaffetrakteren og la halvparten av eddiken
strømme gjennom. Slå av kaffetrakteren og la den
stå i 10 minutter. Slå den på igjen og la resten av
eddiken strømme gjennom.
Gjenta den prosedyren du bruker, så mange ganger
som nødvendig for å redusere traktetiden pr. kopp til
normalt nivå.
Kjør igjennom maks 10 kopper med kaldt vann, minst
to ganger, for å rengjøre kaffetrakteren etter
avkalking.
Gode råd for å trakte den beste kaffen
Denne kaffetrakteren er designet for å gi maksimal
kaffearoma. Derfor anbefaler Braun:
• Bruk kun nymalt kaffe.
• Lagre malt kaffe på et kjølig, tørt og mørkt sted
(f.eks. et lukket skap eller kjøleskap) i en lufttett
beholder.
• Bruk kun Braun vannfiltre, og skift annenhver
måned ved regelmessig bruk.
• Rens og avkalk kaffetrakteren regelmessig som
beskrevet i del III og IV.
Med forbehold om endringer
Ikke kast dette produktet sammen med
husholdningsavfall når det skal kasseres.
Det kan leveres hos et Braun servicesenter
eller en miljøstasjon.
92266252_KF610_MN Seite 21 Donnerstag, 3. Mai 2012 8:42 08
Side: 61
57
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende
fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun
for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt
på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og hvor originale
Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller
indsendes hele apparatet sammen med købsbevis
til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons-
eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi
finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil
bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig
effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke
autorisert person eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres
eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering
til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold
til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med
inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan
kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att
antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter
eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat
levereras av Braun eller deras auktoriserade
återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig an-
vändning eller normalt slitage, liksom brister som har
en försumbar inverkan på apparatens värde eller
funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer
utförs av icke behörig person eller om Brauns
originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den
kompletta apparaten lämnas in tillsammans med
inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste
Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien
alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana
korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat
materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus
tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla,
vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite
uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa
sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa
Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat,
jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista
kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimas-
saolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin
valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa
käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi: www.service.braun.com.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Polski
Warunki gwarancji
1. Procter & Gamble International Operations SA z
siedzibà w Route de St-Georges 47, 1213 Petit
Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne
dzia∏anie sprz´tu w okresie 24 miesi´cy od daty
jego wydania Kupujàcemu. Ujawnione w tym
okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez
autoryzowany punkt serwisowy, w terminie
92266252_KF610_MN Seite 57 Donnerstag, 3. Mai 2012 8:42 08

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Sommelier KF 610 ennå.

Spør et spørsmål om Braun Sommelier KF 610

Har du et spørsmål om Braun Sommelier KF 610 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Sommelier KF 610 . Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Sommelier KF 610 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.