Braun MX 2000 Multiquick 3 manual

Vis en manual for Braun MX 2000 Multiquick 3 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Blender
  • Model/navn: MX 2000 Multiquick 3
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 19
Norsk
20
Våre produkter er produsert for å imøtekomme
de høyeste standarder når det gjelder kvalitet,
funksjon og design.
Vi håper du vil få mye glede av ditt nye Braun
produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye
før apparatet tas i bruk.
Viktig
• Les alle bruksanvisninger nøye før dette appa-
ratet tas i bruk.
• Apparatet er kun beregnet for vanlig hushold-
ningsbruk.
• Dette produktet er ikke ment å brukes av barn
eller personer med redusert fysisk eller mental
kapasitet, med mindre en person ansvarlig for
barnets eller den andre personens sikkerhet har
kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi
at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
Barn bør få instruksjon slik at de ikke leker med
apparatet.
• Påse at spenningen i stikkontakten korres-
ponderer med spenningen på typeskiltet som
befinner seg på motordelens bunnplate.
Skal kun tilsluttes vekselspenning, AC (~). Når
støpselet settes i stikkontakten, skal motoren
alltid være slått av (bryter (h) i posisjon «O»).
• Knivene er meget skarpe, og må behandles
forsiktig.
• Apparatet vil ikke kunne startes uten at glass-
muggen er plassert på motordelen.
• Før apparatet startes, påse at glassmuggen er
satt riktig sammen, og er montert riktig på
motordelen med lokket satt på.
• Ikke bruk apparatet uten ingredienser i glass-
muggen (det vil si flytende eller faste ingredien-
ser).
• La varme væsker avkjøle til en lunken tempe-
ratur før de helles i glassmuggen.
• Elektriske apparater fra Braun tilfredsstiller
gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner eller
bytte av ledning må kun foretas av autorisert
servicepersonell. Mangelfulle, ukvalifiserte
reparasjoner kan føre til skader eller ulykker.
Spesifikasjoner
Spenning / frekvens: se typeskilt
Kapasitet glassmugge: 2 liter
Beskrivelse
a Målekopp f Låsering
b Easy-grip lokk g Motordel
c Glassmugge h Bryter
d Gummipakning i Oppbevaring for ledning
e Kniv
Før bruk
• Rengjør alle deler før bruk av hurtigmikser-
muggen for første gang (se avsnitt
«Rengjøring»).
• Vikle av så lang ledning som trengs fra opp-
bevaringsplassen i bunnen av motorenheten
og sett støpselet i en stikkontakt.
1 Sammensetting av
glassmugge
• Sett kniven forsiktig på plass i låseringen.
• Plasser gummipakningen rundt kanten av
knivenheten.
• Skru så glassmuggen på plass i låseringen.
2 Montering av glassmugge
• Påse at bryteren er i «O» posisjon.
• Plasser glassmuggen på motordelen, press
den ned slik at den låses sikkert på plass.
3 Bruk av hurtigmikser
• Legg ingredienser som skal bearbeides i glass-
muggen.
• Sett lokket fast på glassmuggen. Sett måle-
koppen på plass i lokkets åpning og drei i klok-
keretningen slik at det låses.
• Motorenheten startes:
Valg av hastighet
1-2 Lett bearbeiding med flytende
ingredienser
2-3 For tykkere konsistens – blanding av
både faste og flytende ingredienser
 Momenttrinn, pulsering
(Bryteren vil ikke kunne låses i denne
innstilling. Hold bryteren iposisjon for
pulsering «» eller drei den til pulsering
etter behov.)
• Etter bruk, settes bryteren alltid i posisjon
«O» og støpselet til motordelen tas ut av
stikkontakten.
• For å ta av glassmuggen, løft den rett opp; det
er ikke nødvendig å vri den.
92266254_MX2000_S4-62 Seite 20 Dienstag, 15. Mai 2012 1:39 13
Side: 20
21
Bearbeiding Hastighet Max kapasitet Tid
Blanding alle væsker, drinker, 1-2 2.0 liter 40-60 sekunder
varme supper 1.5 liter
Mosing grønnsaker, frukt 3 1.7 kg 1.5-2 minutter
sauser, baby mat
Miksing pannekakerøre 3 1.7 kg 1 minutt
yougurt baserte drinker 2-3 650 g 1.5-2 minutter
og desserter
Emulgere majones 3 2 egg 1-2 minutter
300-400 g
olje
Knusing isbiter  / 3 110 g
(Med motoren slått (7 isbiter)
av, plasseres isbitene i
mikseren, sett på lokket
og slå på motoren.)
Praktiske råd
• For best mulig resultat ved mosing av harde
ingredienser, anbefales gradvis tilføring av
mindre mengder i mikseglasset enn en større
mengde med en gang.
• Ved miksing av harde ingredienser, kuttes disse
i små biter (2-3 cm).
• Ved miksing med harde ingredienser, start alltid
med en liten mengde væske. Deretter tilføres
væske gradvis gjennom åpningen i lokket.
• Hold alltid en hånd på toppen av produktet
under bruk.
• Ved tilberedning av majones, kan olje tilføres
gjennom dryppehullene i lokket uten å ta av
målekoppen.
• Vi anbefaler bruk av momenttrinnet «» ved
miksing av harde ingredienser eller meget
tungtflytende ingredienser for å unngå at kniven
stopper.
Rengjøring
Motordel
Motordelen må ikke legges i vann. Rengjøres
kun med en fuktig klut.
Enkel rengjøring/skylling av glassmuggen
Etter at glassmuggen er tømt, fylles den med
vann. Sett den på plass på motordelen og vri
bryteren til posisjon «» gjentatte ganger.
Tøm glassmuggen og skyll den ren.
Grundig rengjøring når glassmuggen er
demontert
Påse at glassmuggen er tom før låseringen
skrues av. Utvis forsiktighet ved håndtering
av kniven. Alle løse deler kan vaskes i opp-
vaskmaskin.
Med forbehold om endringer.
Ikke kast dette produktet sammen
med husholdningsavfall når det skal
kasseres. Det kan leveres hos et Braun
servicesenter eller en miljøstasjon.
92266254_MX2000_S4-62 Seite 21 Dienstag, 15. Mai 2012 1:39 13
Side: 374
54
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt
på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og hvor originale
Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller
indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til
et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons-
eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi
finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil
bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig
effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke
autorisert person eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres
eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til
nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til
NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med
inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan
kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att
antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter
eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat
levereras av Braun eller deras auktoriserade
återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig
användning eller normalt slitage, liksom brister som
har en försumbar inverkan på apparatens värde eller
funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer
utförs av icke behörig person eller om Brauns
originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den
kompletta apparaten lämnas in tillsammans med
inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad:
www.service.braun.com.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste
Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan
takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat
materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus
tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla,
vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite
uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa
sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa
Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka
johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista
kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo
lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin
valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa
käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi: www.service.braun.com.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Polski
Warunki gwarancji
1. Procter & Gamble International Operations SA z
siedzibà w Route de St-Georges 47, 1213 Petit
Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne
dzia∏anie sprz´tu w okresie 24 miesi´cy od daty
jego wydania Kupujàcemu. Ujawnione w tym
okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez
autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14
dni od daty dostarczenia sprz´tu do
autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy do
najbli˝ej znajdujàcego si´ autoryzowanego
punktu serwisowego lub skorzystaç z
poÊrednictwa sklepu, w którym dokona∏ zakupu
sprz´tu. W takim wypadku termin naprawy
ulegnie wyd∏u˝eniu o czas niezb´dny do
dostarczenia i odbioru sprz´tu.
3. Kupujàcy powinien dostarczyç sprz´t w
opakowaniu nale˝ycie zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane
niedostatecznym zabezpieczeniem sprz´tu nie
podlegajà naprawom gwarancyjnym. Naprawom
gwarancyjnym nie podlegajà tak˝e inne
92266254_MX2000_S4-62 Seite 54 Dienstag, 15. Mai 2012 1:39 13

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun MX 2000 Multiquick 3 ennå.

Spør et spørsmål om Braun MX 2000 Multiquick 3

Har du et spørsmål om Braun MX 2000 Multiquick 3 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun MX 2000 Multiquick 3. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MX 2000 Multiquick 3 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.