Braun EC-2 C Satin Hair manual

Vis en manual for Braun EC-2 C Satin Hair under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Krølltang
  • Model/navn: EC-2 C Satin Hair
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 7
8
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening,
normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes
hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun
Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service
Center.
Norsk
Våre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste
standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper
du blir fornøyd med ditt nye Braun-produkt.
Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, og ta vare
på den til senere bruk.
Viktig
Produktet kan tilsluttes et vekselstrømuttak (쓒). Kontroller at
nettspenningen i huset samsvarer med spenningen som er
angitt på apparatet.
Apparatet må aldri brukes i nærheten av vann (f.eks.
vann i servant, badekar eller dusj). Ikke la apparatet bli
vått.Ta alltid ut støpselet etter bruk.
Som ekstra beskyttelse anbefaler vi at du installerer en RCD
(en reststrømenhet) med en angitt driftsstrøm på ikke mer enn
30 mA i den elektriske kretsen på badet. Be elektrikeren om
råd.
Dette produktet bør ikke brukes av barn eller personer med
redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet med mindre
de har tilsyn av noen som er ansvarlige for sikkerheten deres.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Sørg for å unngå at de varme flatene på apparatet kommer i
direkte kontakt med huden, særlig ørene, ansiktet eller halsen.
Apparatet må kun plasseres på varmebestandige overflater når
det er oppvarmet.
Strømledningen må ikke vikles rundt apparatet. Kontroller
ledningen regelmessig for slitasje og skader. Hvis ledningen er
ødelagt, må du slutte å bruke apparatet.
Hvis ferdig-lyset blinker, betyr det at apparatet har en intern
feil.
I så fall, må du ta med apparatet til et Braun servicesenter for å
få det kontrollert. Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan medføre
stor fare for brukeren.
Apparatet bør bare brukes på tørt hår.
Beskrivelse
1 Kald tupp
2 Tang med klemme
3 Ioniseringskanon
4 Tangåpner
5 LC-display
6 Velgerbryter for hårtype
7 På/av-knapp
8 Ledning
Fargebevaringsteknologi
Fargebevaringsteknologien med satengioner beskytter den vitale
sunnheten til farget hår, idet den beskytter håret mot uttørking og
skader og hindrer tap av fuktighet i farget hår med opptil 50 %
mens du styler det. Mens satengioner blir frigjort på håret ditt,
kan du høre en svakt knitrende lyd.
For vakre, sprettende krøller som ser sunnere og mer livfulle ut
lenger.
* sammenlignet med bruk av et apparat uten fargebevarings-
teknologi
Mikroprosessorstøttet styling
Takket være den sofistikerte mikroprosessoren og LCD-kontroll-
displayet, guider Braun Satin Hair Colour Styler deg intuitivt til
den rette temperaturen for fint, normalt eller tykt farget hår.
Personlige innstillinger: Ved bruk av velgerbryterne for hårtype
[6], kan du justere temperaturen for fint, normalt og tykt hår.
For middels og tykt hår, kan du velge mellom en lav og høy
innstilling.
Før bruk
Koble apparatet til en stikkontakt, og trykk på på/av-knappen
[7] i ett sekund for å slå på apparatet.
Under oppvarmingen, viser displayet tre blinkende lys (Fig. A).
Etter omtrent 45 sekunder er standard temperatur for normalt
hår oppnådd, og du kan begynne å bruke apparatet.
Ved bruk av velgerbryterne for hårtype [6], velger du din
foretrukne innstilling. Når hårtypeinnstillingene endres, blinker
lyssegmentene. Lyssegmentene lyser permanent når den
valgte innstillingen er nådd.
Styling
Forberedelser før bruk
Sørg for at håret er helt tørt før du bruker produktet.
Gre godt gjennom håret med en grov kam for å fjerne floker.
Del håret opp i lokker. Begynn med hårtuppene og klem en del
av håret (hårlokk på maks. 3–4 cm) med tangen.
Lage krøller og bølger
Rull hårlokken forsiktig opp til røttene. La hårlokken være
opprullet i et par sekunder før du ruller den opp. For best
mulige resultater, press forsiktig på tangåpneren [4] for å slippe
opp hårlokken forsiktig. For enklere håndtering, kan du holde
den kalde tuppen [1] med den andre hånden.
Du kan også rette ut en hårlokk som allerede er krøllet ved å
klemme hårlokken ved røttene igjen og la krølltangen gli sakte
og forsiktig langs hårlokken mot hårtuppene.
Av sikkerhetsgrunner slår apparatet seg automatisk av etter
30 minutter.
Trykk på på/av-knappen igjen [7] hvis du vil fortsette å bruke
krølltangen.
Etter bruk
Slå av apparatet etter bruk ved å trykke på på/av-knappen [7]
i ett sekund.
Husk at selve krølltangen fortsatt er varm. Ikke ta på tangen,
slik at du ikke brenner deg. Etter 20 minutters avkjøling, kan du
ta på krølltangen uten risiko.
Når krølltangen er i bruk og mens den avkjøles, må den
plasseres på en varmebestandig overflate.
Rengjøring
Trekk alltid ut støpselet før rengjøring. Ikke dypp apparatet i
vann.
Rengjør produktet med en fuktig klut, og bruk en myk klut for å
tørke det.
Med forbehold om endringer.
Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene
EMC 2004/108/EC og Low Voltage 2006/95/EC.
Ikke kast dette produktet sammen med husholdnings-
avfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun
servicesenter eller en miljøstasjon.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller
materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensikts-
messig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns
distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal
slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi
og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres
av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes
sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte
Braun Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s
Leveringsbetingelser.
Svenska
Våra produkter är utformade för att uppfylla de högsta
standarder vad gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att
du kommer att ha mycket nytta av din nya apparat från Braun.
Läs bruksanvisningen noga och i sin helhet innan du använder
apparaten och spara för framtida bruk.
Viktigt!
Produkten får bara anslutas till eluttag med växelström (쓒).
Kontrollera att spänningen i hushållet motsvarar den spänning
som finns angiven på produkten.
Apparaten får aldrig användas nära vatten (t.ex. ett fyllt
handfat, badkar eller en dusch). Produkten får inte bli
våt. Dra alltid ut sladden efter användning.
För ytterligare skydd bör du installera en jordfelsbrytare (RCD)
i badrummet, som utlöser vid en spänning på 30 mA. Fråga
installatören om råd.
Apparaten är ej avsedd att användas av barn eller personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om
användningen inte övervakas av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Undvik att produktens heta ytor kommer i direktkontakt med
huden, särskilt öronen, ansiktet och halsen.
Placera inte apparaten på värmekänsliga ytor när den är varm.
Linda inte sladden runt produkten. Kontrollera regelbundet om
det finns skador på sladden. Om sladden är skadad ska du
sluta använda produkten.
Om hela displayen blinkar betyder det att produkten har ett
internt fel. Lämna i så fall in den på ett av Brauns servicecenter
för kontroll. Okvalificerat reparationsarbete kan leda till stora
faror för användaren.
Produkten bör endast användas på torrt hår.
Beskrivning
1 Sval topp
2 Tång med klämma
3 Joniseringskanon
4 Tångöppnare
5 LC-Display
6 Hårtypsväljare
7 På/av-knapp
8 Vridbar nätsladd
Colour Saver Technology
Colour Saver Technology med satinjoner vårdar den hälsan hos
färgat hår när den skyddar ditt hår från att torka ut och skadas,
och motverkar att färgat hår förlorar fukt med upp till 50 %* vid
styling. När satinjoner frisläpps i ditt hår kan ett svagt knäppande
ljud höras.
För vackra hållbara lockar som ser friskare och mer levande ut
längre.
* jämfört med när en apparat utan Colour Saver Technology
används
Mikroprocessorstödd styling
Tack vare den sofistikerade mikroprocessorn och LCD-kontroll-
displayen guidar Braun Satin Hair Colour Styler dig automatiskt
till rätt temperatur för färgat hår som är fint, normalt eller tjockt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3552102_EC2_Leporello.indd 8
3552102_EC2_Leporello.indd 8 17.02.2009 11:09:32 Uhr
17.02.2009 11:09:32 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun EC-2 C Satin Hair ennå.

Spør et spørsmål om Braun EC-2 C Satin Hair

Har du et spørsmål om Braun EC-2 C Satin Hair men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun EC-2 C Satin Hair. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med EC-2 C Satin Hair Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.