Braun CU750 manual

Vis en manual for Braun CU750 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Krølltang
  • Model/navn: CU750
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 8
9
• Af sikkerhedsmæssige grunde slukker apparatet automatisk
efter cirka 30 minutter.
• Tryk blot på tænd-/slukknappen [7] igen, hvis du vil blive ved
med at bruge apparatet.
Efter brug
• Efter brug slukkes apparatet ved at trykke på tænd-/sluk-
knappen [7] i 1 sekund.
• Husk, at varmetromlen stadig er varm. Undgå at berøre den for
ikke at risikere at brænde dig. Efter 20 minutters afkølingstid
kan du berøre varmetromlen uden risiko.
• Under brug og afkøling skal apparatet altid placeres på en
varmeresistent overflade.
Rengøring
• Træk altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
Nedsænk aldrig apparatet i vand.
• Rengør apparatet med en fugtig klud, og tør det efter med en
blød klud.
Kan ændres uden varsel.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen
med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlings-
steder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i
alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening,
normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes
hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun
Service Center: www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service
Center.
Norsk
Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, og ta vare
på den til senere bruk.
Viktig
• Produktet kan tilsluttes et vekselstrømuttak
(~). Kontroller at nettspenningen i huset
samsvarer med spenningen som er angitt på
apparatet.
• Apparatet må aldri brukes i nærheten av
vann (f.eks. vann i servant, badekar eller
dusj). Ikke la apparatet bli vått. Ta alltid ut
støpselet etter bruk.
• Som ekstra beskyttelse anbefaler vi at du
installerer en RCD (en reststrømenhet) med
en angitt driftsstrøm på ikke mer enn 30 mA i
den elektriske kretsen på badet. Be elektrike-
ren om råd.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og
med 8 år og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller manglende
erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn
eller har fått instruksjon om sikker bruk av
apparatet og forstår farene ved bruk av appa-
ratet. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal
ikke foretas av barn med mindre de er eldre
enn 8 år og har tilsyn av en voksen.
• Sørg for å unngå at de varme flatene på ap-
paratet kommer i direkte kontakt med huden,
særlig ørene, ansiktet eller halsen.
• Apparatet må kun plasseres på varmebestan-
dige overflater når det er oppvarmet.
• Strømledningen må ikke vikles rundt appara-
tet. Kontroller ledningen regelmessig for
slitasje og skader. Du må ikke bruke produktet
hvis ledningen er blitt skadet. Ta det med til et
godkjent Braun serviceverksted for reparasjon.
Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan medføre
stor fare for brukeren.
• Hvis ferdig-lyset blinker, betyr det at apparatet
har en intern feil. I så fall, må du ta med
apparatet til et Braun servicesenter for å få
det kontrollert. Ukvalifisert reparasjonsarbeid
kan medføre stor fare for brukeren.
• Apparatet bør bare brukes på tørt hår.
Beskrivelse
1 Kald tupp
2 Tang med klemme
3 Ioniseringskanon
4 Tangåpner
5 LC-display
6 Velgerbryter for hårtype
7 På/av-knapp
8 Ledning
Fargebevaringsteknologi
Fargebevaringsteknologien med satengioner beskytter den vitale
sunnheten til farget hår, idet den beskytter håret mot uttørking og
skader og hindrer tap av fuktighet i farget hår med opptil 50 %
mens du styler det. Mens satengioner blir frigjort på håret ditt,
kan du høre en svakt knitrende lyd.
For vakre, sprettende krøller som ser sunnere og mer livfulle ut
lenger.
* sammenlignet med bruk av et apparat uten fargebevarings-
teknologi
Mikroprosessorstøttet styling
Takket være den sofistikerte mikroprosessoren og LCD-kontroll-
displayet, guider Braun Satin Hair Colour Styler deg intuitivt til
den rette temperaturen for fint, normalt eller tykt farget hår.
Personlige innstillinger: Ved bruk av velgerbryterne for hårtype
[6], kan du justere temperaturen for fint, normalt og tykt hår.
For middels og tykt hår, kan du velge mellom en lav og høy
innstilling.
Før bruk
• Koble apparatet til en stikkontakt, og trykk på på/av-knappen
[7] i ett sekund for å slå på apparatet.
• Under oppvarmingen, viser displayet tre blinkende lys (Fig. A).
• Etter omtrent 45 sekunder er standard temperatur for normalt
hår oppnådd, og du kan begynne å bruke apparatet.
• Ved bruk av velgerbryterne for hårtype [6], velger du din
foretrukne innstilling. Når hårtypeinnstillingene endres, blinker
lyssegmentene. Lyssegmentene lyser permanent når den
valgte innstillingen er nådd.
Styling
Forberedelser før bruk
• Sørg for at håret er helt tørt før du bruker produktet.
• Gre godt gjennom håret med en grov kam for å fjerne floker.
• Del håret opp i lokker. Begynn med hårtuppene og klem en del
av håret (hårlokk på maks. 3–4 cm) med tangen.
Lage krøller og bølger
• Rull hårlokken forsiktig opp til røttene. La hårlokken være
opprullet i et par sekunder før du ruller den opp. For best
mulige resultater, press forsiktig på tangåpneren [4] for å slippe
opp hårlokken forsiktig. For enklere håndtering, kan du holde
den kalde tuppen [1] med den andre hånden.
• Du kan også rette ut en hårlokk som allerede er krøllet ved å
klemme hårlokken ved røttene igjen og la krølltangen gli sakte
og forsiktig langs hårlokken mot hårtuppene.
• Av sikkerhetsgrunner slår apparatet seg automatisk av etter
30 minutter.
• Trykk på på/av-knappen igjen [7] hvis du vil fortsette å bruke
krølltangen.
Etter bruk
• Slå av apparatet etter bruk ved å trykke på på/av-knappen [7]
i ett sekund.
• Husk at selve krølltangen fortsatt er varm. Ikke ta på tangen,
slik at du ikke brenner deg. Etter 20 minutters avkjøling, kan du
ta på krølltangen uten risiko.
• Når krølltangen er i bruk og mens den avkjøles, må den
plasseres på en varmebestandig overflate.
Rengjøring
• Trekk alltid ut støpselet før rengjøring. Ikke dypp apparatet i
vann.
• Rengjør produktet med en fuktig klut, og bruk en myk klut for å
tørke det.
Med forbehold om endringer.
Ikke kast dette produktet sammen med husholdnings-
avfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun
servicesenter eller en miljøstasjon.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller
materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensikts-
messig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns
distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal
slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi
og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres
av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes
sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte
Braun Serviceverksted: www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s
Leveringsbetingelser.
96186416_EC2_CU750_Leporello.indd 9
96186416_EC2_CU750_Leporello.indd 9 30.01.13 13:48
30.01.13 13:48

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun CU750 ennå.

Spør et spørsmål om Braun CU750

Har du et spørsmål om Braun CU750 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun CU750. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CU750 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.