Braun AromaSelect KF 177 manual

Vis en manual for Braun AromaSelect KF 177 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: AromaSelect KF 177
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
28
Våre produkter er produsert for å imøtekomme de
høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon
og design. Vi håper du vil få mye glede og nytte av
ditt nye Braun produkt.
Advarsel
Les hele bruksanvisningen nøye før produktet
tas i bruk.
Dette apparatet må oppbevares utenfor barns rekke-
vidde! Før støpselet settes i stikkontakten, sjekk at
nettspenningen tilsvarer den som er angitt under
maskinen.
Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende
krav til sikkerhet. Reparasjoner eller bytte av ledning
må kun foretas av autorisert servicepersonell.
Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til
skader eller ulykker.
Viktig
Dette apparatet er konstruert for tilbereding av nor-
male husholdningkvantiteter. Benytt alltid friskt, kaldt
vann när du skal trakte kaffe. Varmt vann eller andre
vaesker kan forårsake skade på kaffetrakteren.
Før apparatet tas i bruk første gang, eller når kaffe-
trakteren ikke har vaert i bruk på en stund, fylles
vanntanken 3 til maksimumsmerket med kaldt vann
(uten kaffe og filter i filterholderen). Slå på kaffetrak-
teren og la vannet strømme gjennom.
Før du setter igang å trakte kaffe for andre gang, må
alltid kaffetrakteren avkjøIes i ca. 5 minutter mellom
hver trakting (slå av kaffetrakteren). Hvis dette ikke
gjøres vil det utvikle seg damp, som kan fore til
skåIdingsskader, när du heller kaldt vann i vann-
tanken.
Maksimum antall kopper
8 kopper (1,25 dl hver)
12 kopper (0,83 dl hver)
Beskrivelse
1 Oppbevaringsplass for ledning
2 Vann-nivå indikator
3 Vanntank
C Maksimum fyllingsnivå i vanntanken.
4 Volum-kompensator
D Vannfilter patron (gielder ikke modellen KF 178)
d Dreieskive for bytte av vannfilter
5 AromaSelect velger
6 Lokk for vanntank
7 Festebrakett for filterholder
8 Filterholder
9 Plate for termokannen (ikke varmeplate)
0 På/av bryter (med rød kontrollampe)
q Termokanne
w Lokk
Termokanne
Kolben i termokannen er laget av et dobbelt-vegget
vakum glass. Striper i glasset som kan se ut som feil
eller sprekker har ingen virkning på bruken av kolben.
Materialet er imidlertid meget skjørt. Sjekk alltid for
mulig skade hvis du dunker borti noe eller mister
kannen. Hvis kolben er skadet på noen måte, levér-
den for reparasjon ved et autorisert Braun service-
verksted. Kanner fås kjøpt hos din forhandler eller
ved et autorisert Braun serviceverksted.
Det er viktig ä unngå plutselige eller ekstreme tempe-
raturforskjeller. Fyll aldri isterninger i termokannen.
Kannen må aldri legges i vann eller vaskes i oppvask-
maskin. Kannen mä aldri settes på en varm kokeplate
eller andre varmekilder da dette vil skade plasten i
bunnen av kannen. Både bunnen av kannen og
platen vil bli varme under trakting. Termokannen må
ikke benyttes i mikrobøIgeovn.
For å utnytte termokannens varmeisolerende egen-
skaper best mulig, er det viktig at den forvarmes.
Dette kan gjores ved å skylle termokannen med
varmt vann.
For å åpne lokket på termokannen drei mot solens
retning til pilen på lokket står rett overfor pilen på
kannen (f) og Iøft det av. For å lukke lokket igjen mä
du forsikre deg om at lokket settes på nøyaktig i
denne posisjonen (f) og drei så mot solens retning til
pilen står rett overfor punktmarkeringen (g).
Under traktingen renner kaffen gjennom en spesia-
låpning i det lukkete lokket.
Dersom du ønsker å helle kaffe når traktingen er
ferdig, dreies lokket enda lenger mot solens retning
slik at pilen står rett overfor koppsymbolet (h). Etter
at du er ferdig med å helle dreies alltid lokket tilbake
til punktmarkeringen for å lukke kannen. Hold alltid
kannen i oppreist stilling.
Påfylling av vann
Viktig: Ved påfylling av vann og under traktepro-
sessen må enten volumkompensatoren 4 eller vann-
filter patronen D vaere montert i vanntanken 3. Ellers
vil ikke vann-niva indikatoren 2 fungere korrekt og
kannen kan overfylles. For å fylle vann Iøftes lokket
på vanntanken 6 og kaldt vann helles i (maksimalt til
markeringen). Vannmengden vises i vann-nivå indika-
toren 2.
Påfylling av kaffe
Sving ut filterholderen 8 (a) og sett i filteret.
Ha kaffen (ikke for finmalt) i filteret, mål opp etter
ønsket styrke, og lukk filterholderen igjen (a) til den
smekker på plass.
Forvalg av smak – AromaSelect velger
Ved å dreie AromaSelect velgeren 5 før trakting, kan
du regulere kaffesmaken etter eget valg – mildere
med mindre bitter ettersmak eller mer robust, men
alltid med den samme rike aroma. Hvis du foretrekker
mildere kaffe, drei AromaSelect velgeren i retning mot
symbolet (b). Dersom du foretrekker en mer
robust kaffe, dreies AromaSelect velgeren mot
symbolet. Uavhengig av den posisjon du velger vil
alltid kaffen ha den samme rike aroma med en
mildere eller mer robust ettersmak. Med lokket til
vanntanken 6 lukket, er den valgte innstilling alltid
synlig (c).
Norsk
Bryte
Ar
M
Ro
Pä/av
Pä =
Av =
Den ro
trakte
Ti
Plassé
lokk (g
kaffe i
kaffetr
pr. ko
system
skjenk
Slå av
Ta ut f
(se av
N
i f
bevare
derf
før tra
m
For å
der (o
vann e
og la
det to
fetrak
kaff
som b
Volum
Volum
plasse
som v
ken, m
vannta
unngå
da de
kaff
Vannf
Vannf
Den g
fjerne
Foruts
ikke b
forlen
kalkda
M
Pakk
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 28
Side: 28
29
e-
k-
te
e
-
s
l
a-
n
er
ot
Brytere
AromaSelect velger 5
Mild smak =
Robust smak =
Pä/av bryter 0
Pä = } (den rode kontrollampen lyser)
Av = ~
Den rode kontrollampen tenner når du slår på kaffe-
trakteren. Den slukker når apparatet blir slått av.
Tilbereding av kaffe
Plassér den forvarmete termokannen med lukket
lokk (g) på kaffetrakterens plate 9. Etter å ha fylt
kaffe i filteret, smekkes filterholderen på plass og
kaffetrakteren slås på. Traktetid er ca. 50 sekunder
pr. kopp (inkludert drypping). Et dryppestopp
system forhindrer drypping når kannen tas ut for
skjenking før traktingen er ferdig.
Slå av kaffetrakteren etter at traktingen er ferdig.
Ta ut filterholderen 8 for å tømme ut kaffegruten (d)
(se avsnitt «Rengjøring»).
När termokannen er helt full, holder kaffen seg varm
i flere timer. Er den delvis fylt, reduseres den varme-
bevarende tiden avhengig av fyllingsnivå. Det er
derfor absolutt nødvendig å forvarme termokannen
før trakting av kaffe. Dette er spesielt viktig ved små
mengder.
For å få varm kaffe selv ved trakting av små meng-
der (opp til 4 kopper) anbefaler vi å fylle ca. 1 kopp
vann ekstra i vanntanken. Slå på kaffetrakteren
og la denne ekstra vannmengden renne gjennom
det tomme filteret ned i termokannen, slå så av kaf-
fetrakteren. Vent litt før du tømmer kannen. Fyll så
kaffe i filteret og start den virkelige trakteprosessen
som beskrevet ovenfor.
Volum-kompensator
Volum-kompensatoren 4 i vanntanken 3 opptar
plassen som er avsatt til en vannfilter patron D. Der-
som vannfilter patronen ikke er montert i vanntan-
ken, må alltid volum-kompensatoren være på plass i
vanntanken ved påfylling av vann og trakting for å
unngå overfylling. Oppbevar volum-kompensatoren
da den må settes i vanntanken hvis du må avkalke
kaffetrakteren.
Vannfilter patron (gjelder ikke modellen KF 178)
Vannfilter patronen D egner seg kun til drikkevann.
Den gir deg en kaffe som smaker renere ved at den
fjerner klor, dårlig smak og lukt samt kalk.
Forutsatt at patronen byttes regelmessig, sørger den
ikke bare for at kaffen smaker bedre, men kan ogsä
forlenge kaffetrakterens levetid ved at den forhindrer
kalkdannelse.
Montering av vannfilter patronen
Pakk ut vannfilter patronen D.
Ta ut volum-kompensatoren 4 fra vanntanken og
erstatt den med vannfilter patronen D. Ta vare på
volum-kompensatoren da du kan få bruk for den hvis
du en gang i fremtiden ikke skal bruke vannfilteret
lenger eller når kaffetrakteren skal avkalkes.
Når du har satt i et nytt vannfilter skal du alltid la
max mengde kaldt, friskt vann renne gjennom
kaffetrakteren.
For å sikre at filter patronen fungerer ordentlig, skal
den byttes etter 2 måneders regelmessig bruk av
kaffetrakteren. For å minne deg på å bytte filter i tide,
kan du sette dreieskiven d, som er innebygget
i lokket på vanntanken, på måneden når patronen
skal byttes.
Dreieskive for bytte av vannfilter
Etter å ha montert en ny filter patron, settes skiven d
2 måneder fram ved å dreie den fra undersiden av
vanntankens lokk.
Rengjøring
Ta alltid ut støpselet fra stikkontakten før rengjoring.
Apparatet skal aldri rengjøres under rennende vann
eller dyppes ned i vann. Sving ut filterholderen og Iøft
den av (d). Når den skal settes pa igjen, settes den
buete utstikkende kanten av filterholderen på feste-
braketten 7. Forsikre deg om at sporet under kanten
på filterholderen passer akkurat i fordypningen i
festebraketten slik at filterholderen lett kan lukkes (d).
Festebraketten for filterholderen kan tas av for
rengjoring. Sving den ut, skyv den opp og trekk den
diagonalt nedover (e). For montering settes toppen
inn forst.
Termokannen skal aldri dyppes i vann, og den må
heller ikke vaskes i oppvaskmaskin. Etter bruk skal
kannen kun skylles i varmt, rent vann. Glasskolben
må behandles forsiktig. Bruk aldri harde gjenstander
eller skuremidler for å rengjøre den. Putt aldri hånden
ned i kolben.
Kaffemerker som kan danne seg på glasset etter at
kannen er blitt brukt en tid, kan lett fjernes med salt.
Fyll en håndfull salt i termokannen og tilsett kaldt
vann. La så saltkornene rotere forsiktig til saltkrystal-
lene har fjernet de brune merkene i glasskolben.
Alternativt kan du også bruke en rensetablett for
tannproteser. Fyll kolben med varmt vann og tilsett
rensetabletten for tannproteser. La det hvile i fem
minutter, roter forsiktig, hell ut og skyll godt med
varmt vann. Utsiden av kannen rengjores med en
fuktig klut.
Avkalkning
Hvis vannet er hardt og du bruker kaffetrakteren
uten vannfilter, må den avkalkes regelmessig. Ved
å bruke vannfilter patronen og ved regelmessig ut-
skifting av denne, trenger du normalt ikke å avkalke.
Men hvis traktingen bruker lenger tid enn normalt,
må trakteren avkalkes.
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 29
Side: 29
30
Viktig: Bytt ut vannfilteret med volumkompensatoren,
drei AromaSelect velgeren 5 til symbolet.
Du kan enten bruke edikkoppløsning eller et avkal-
kingsmiddel som ikke påvirker aluminium. Dette er
tilgjengelig i dagligvarehandelen.
1. Ved bruk av avkalkingsmiddel, følg fabrikantens
bruksanvisning.
2. Gjenta denne prosedyren med nylaget avkal-
kingsoppløsning så mange ganger som det er
nødvendig for å oppnå den opprinnelige gjen-
nomstrømningstid (ca. 50 - 60 sekunder pr.
kopp).
3. La maksimum mengde friskt, kaldt vann
gjennomstrømme trakteren minst to ganger for å
rense maskinen.
Ved bruk av eddikessens, går du frem som føIger:
1. Fyll vanntanken med kaldt vann til markeringen
for 3 kopper.
2. Tilsett eddikessens til markeringen for 6 kopper.
3. Plassér kannen med lukket lokk på platen 9, lukk
filterholderen 8 (uten filter) og slå på
kaffetrakteren.
4. La avkalkingsoppløsningen strømme gjennom.
5. Gjenta denne prosedyren med nylaget avkal-
kingsoppløsning så mange ganger som det er
nødvendig for å oppnå den opprinnelige gjen-
nomstrømningstid (ca. 50 - 60 sekunder pr.
kopp).
6. La maksimum mengde friskt, kaldt vann
gjennomstrømme maskinen minst to ganger for å
rense maskinen.
Med forbehold om endringer.
Dette produktet oppfyller kravene i
EU-direktivene EMC 89/336/EEC og
Low Voltage 73/23/EEC.
Ved slutten av produktets levetid bør det
avhendes på en kommunal miljøstasjon
eller leveres til en elektroforhandler.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons-
eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi
finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil
bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig
effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke auto-
risert person eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres
eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til
nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold
til NEL’s Leveringsbetingelser.
S
Våra p
krav n
hoppa
ka
Viktig
Läs n
börjar
Förva
lera at
m
ren in
Br
stand
endas
fälliga
använ
Brygg
Använ
vatten
Innan
den in
m
brygg
N
och Iå
das ån
och d
M
8
12 ko
Beskr
1
2
3
C
4
D
d
5
6
7
8
9
0
q
w
Termo
Flaska
gar va
se ut
kans f
Kontro
tappa
den fö
Extra
servic
Det är
skillna
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 30

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun AromaSelect KF 177 ennå.

Spør et spørsmål om Braun AromaSelect KF 177

Har du et spørsmål om Braun AromaSelect KF 177 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun AromaSelect KF 177 . Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AromaSelect KF 177 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.