Bosch UNEO Maxx manual

Vis en manual for Bosch UNEO Maxx under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: UNEO Maxx
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 56
Norsk | 57
Bosch Power Tools 2 609 004 637 | (28.3.11)
f Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
f Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
somdetkommervannietelektroverktøy, økerrisikoenfor
elektriske støt.
f Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
f Nårduarbeiderutendørsmedetelektroverktøy,mådu
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
f Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktigeomgivelser,mådubrukeenjordfeilbryter.Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
f Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
f Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
f Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyeter slått av før dukobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
f Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Et verktøy ellerennøkkelsombefinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
f Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
f Brukalltid egnedeklær.Ikkebrukvideklær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
f Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger,måduforvissedegomatdisseertilkobletog
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
f Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sendeelektroverktøy arbeider dubedre og sikrerei detan-
gitte effektområdet.
f Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå,erfarlig
og må repareres.
f Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet,
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakeneforhindreren utilsiktetstartingavelektroverktøy-
et.
f Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
f Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
trollerombevegeligeverktøydelerfungererfeilfrittog
ikkeklemmes fast,og om delerer brukketeller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
f Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
f Brukelektroverktøy,tilbehør,verktøyosv.ihenholdtil
disseanvisningene.Tahensyntilarbeidsforholdeneog
arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til an-
dreformål enn det som er angitt kanføretil farlige situasjo-
ner.
Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne verktøy
f Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt
av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.
f Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
tøyene. Bruk av andre batterier kan medføre skader og
brannfare.
f Hold batterietsomikke eri bruk unna binders,mynter,
nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til
forbrenninger eller brann.
f Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unn-
gå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt
må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øy-
nene,måduitilleggoppsøkeenlege. Batterivæske som
renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrennin-
ger.
Service
f Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale ogkun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for hammere
f Bruk hørselvern. Innvirkning av støy kan føre til at man
mister hørselen.
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 57 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Side: 57
58 | Norsk
2 609 004 637 | (28.3.11) Bosch Power Tools
f Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis
du utfører arbeid der verktøyet eller skruen kan treffe
på skjulte strømledninger. Kontakt med en spenningsfø-
rendeledningkanogsåsetteelektroverktøyetsmetalldeler
under spenning og føre til elektriske støt.
f Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medføre brann ogelektrisk støt. Skader på en gassled-
ning kan føre til eksplosjon. Hull i en vannledning forårsa-
ker materielle skader.
f Slå elektroverktøyet straks av, hvis innsatsverktøyet
blokkerer. Vær forberedt på høye reaksjonsmomenter
som forårsaker et tilbakeslag. Innsatsverktøyet blokke-
rer hvis:
— elektroverktøyet overbelastes eller
— det kiler seg fast i arbeidsstykket som skal bearbeides.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med hånden.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger
det ned. Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du
mister kontrollen over elektroverktøyet.
f Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot
permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-
het. Det er fare for eksplosjoner.
f Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det
slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det
oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere ånde-
drettsorganene.
f Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verk-
tøyet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelast-
ning.
f Bruk kun originale Bosch batterier med en spenning
som er angitt på typeskiltet til elektroverktøyet ditt.
Ved bruk av andre batterier, f. eks. etterligninger, resirku-
lerte batterier eller batterier fra andre produsenter, er det
fareforfysiskeogmaterialleskaderhvisbatterieneeksplo-
derer.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstående anvisninger kan medføre
elektriske støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til hammerboring i betong, mur-
stein og stein. Det er også egnet til boring uten slag i tre, me-
tall, keramikk og kunststoff. Elektroverktøy med elektronisk
regulering og høyre-/venstregang er også egnet til skruing.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
1 Verktøyfeste SDS-Quick
2 Støvkappe
3 Låsehylse
4 Omkopler «boring/hammerboring»
5 Dreieretningsanvisning for høyregang
6 Dreieretningsanvisning for venstregang
7 Høyre-/venstrebryter
8 På-/av-bryter
9 Batteri-ladeindikator
10 Batteri*
11 Lampen «Power Light»
12 Universalbitsholder*
13 Skrubits*
14 Skrubits med kulelås*
15 Bor med sekskantskaft*
16 Bor med SDS-Quick-feste*
17 Håndtak (isolert grepflate)
18 Batteri-låsetast
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtrykknivå
85 dB(A); lydeffektnivå 96 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) bereg-
net jf. EN 60745:
Hammerboring i betong: Svingningsemisjonsverdi
ah=13 m/s2
, usikkerhet K=3 m/s2
,
Boring i metall: Svingningsemisjonsverdi ah=4 m/s2
, usikker-
het K=1,5 m/s2
,
Skruer: Svingningsemisjonsverdi ah<2,5 m/s2
, usikkerhet
K=1,5 m/s2
.
Batteri-borhammer Uneo Maxx
Produktnummer 3 603 J52 3..
Nominell spenning V= 18
Nominelt turtall min-1
0–900
Slagtall min-1
0–5000
Enkeltslagstyrke tilsvarende
EPTA-Procedure 05/2009 J 0,6
Verktøyfeste SDS-Quick
Max. bor-Ø
– Betong (med spiralbor)
– Stål
– Tre
– Tre (med flatfresbor)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,4
Leggmerketil produktnummeretpå typeskiltet tilelektroverktøyet ditt.
Handelsbetegnelsene for de enkelte elektroverktøyene kan variere.
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 58 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Side: 58
Norsk | 59
Bosch Power Tools 2 609 004 637 | (28.3.11)
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Den egner seg til en foreløbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike.
Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestemekstrasikkerhetstiltaktilbeskyttelseavbrukerenmot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.03.2011
Montering
f Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling før alle ar-
beider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlike-
hold,verktøyskifteosv.)ognårdentransportereseller
lagres. Det er ellers fare for skader hvis du trykker på
på-/av-bryteren ved en feiltagelse.
Opplading av batteriet (se bilde A)
f Bruk kun ladeapparatene som er angitt på tilbehørssi-
den. Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Litium-ion-
batteriet som er innebygget i elektroverktøyet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt
fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet
før førstegangs bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-
den forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladin-
gen.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
Trykk etter automatisk utkobling av elektro-
verktøyet ikke videre på på-/ av-bryteren.
Batteriet kan ta skade.
Til fjerning av batteriet 10 trykker du opplåsingstasten 18 og
trekker batteriet bakover ut av elektroverktøyet. Ikke bruk
makt.
Du kan også la batteriet 10 bli stående i elektroverktøyet til
opplading. I løpet av oppladingen kan elektroverktøyet ikke
koples inn. Trykk på på-/av-bryteren 8 for å vise batteriets la-
detilstand, se avsnitt «Batteri-ladeindikator».
Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervåking, som
kun aksepterer en opplading i i temperaturområdet mellom
0 °C og 45 °C. Slik oppnås en lang levetid for batteriet.
Følg informasjonene om kassering.
Valg av verktøy
Til hammerboring trenger du et SDS-Quick-innsatsverktøy.
Tilboringutenslagitre,metall,keramikkogkunststoffkandu
brukeetegnetSDS-Quick-innsatsverktøyelleretinnsatsverk-
tøy med sekskantskaft.
Bruk kun skrubits med kulelås 14 (DIN 3126-E6.3) til skru-
ing. Andre skrubits 13 kan du sette inn med en universalbits-
holder med kulelås 12.
Etutvalgegnedeinnsatsverktøyfinnerduitilbehøroversikten
bak i denne instruksen.
Verktøyskifte
Med verktøyfestet SDS-Quick kan du skifte
innsatsverktøy på en enkel og behagelig måte
uten å bruke ekstra verktøy.
SDS-Quick-innsatsverktøy kan av systemgrunner beveges
fritt. Slik oppstår etrundløpsavvikitomgang.Dette kan ingen
virkning på borehullets nøyaktighet, for boret sentrerer seg
selv ved boringen.
Verktøyfestet SDS-Quick kan også brukes for forskjellige bor-
typer med sekskantskaft. Informasjoner om dette finner du
på tilbehørssiden på slutten av denne instruksen.
Støvkappen2 forhindreratdettrengerborestøvinniverktøy-
festetiløpetavdriften.Vedinnsettingavverktøymådupasse
på at støvkappen 2 ikke tar skade.
f En skadet støvkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les å la en kundeservice utføre dette.
Innsetting av SDS-Quick-innsatsverktøy (se bilde B)
Rengjør innstikksenden og smør den litt inn.
Sett innsatsverktøyetdreiendeinniverktøyfestettildetlåses
automatisk.
Kontroller låsen ved å trekke i verktøyet.
Fjerning av SDS-Quick-innsatsverktøy (se bilde C)
Skyv låsehylsen 3 bakover og ta ut innsatsverktøyet.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBS
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 59 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Side: 59
60 | Norsk
2 609 004 637 | (28.3.11) Bosch Power Tools
Støv-/sponavsuging
f Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse
P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
f Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
Bruk
Igangsetting
Innsetting av batteriet
f Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en
spenning som er angitt på typeskiltet til elektroverk-
tøyet ditt. Bruk av andre batterier kan medføre skader og
brannfare.
Sett høyre-/venstrebryteren 7 i midten, for å unngå en ufrivil-
liginnkobling.Settdetoppladedebatteriet10innihåndtaket
til det tydelig går i lås og ligger kant i kant med håndtaket.
Innstilling av driftstypen
Med omkopleren «boring/hammerboring» 4 velger du elek-
troverktøyets driftstype.
Merk: Du må kun endre driftstypen når elektroverktøyet er
slått av! Elektroverktøyet kan ellers ta skade.
Til skifting av driftstypen dreier du omkopleren «boring/ham-
merboring» 4 til ønsket posisjon.
Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde D)
f Bruk høyre-/venstrebryteren 7 kun når elektroverk-
tøyet står stille.
Medhøyre-/venstrebryteren7kanduendredreieretningentil
elektroverktøyet. Ved trykt på-/av-bryter 8 er dette ikke mu-
lig.
Høyregang: Ved boring og innskruing av skruer trykker du
høyre-/venstrebryteren 7 helt mot venstre.
Dreieretningsindikatoren for høyregang 5 lyser ved
trykt på-/av-bryter 8 og når motoren går.
Venstregang: Til løsing hhv. utskruing av skruer og mutre
trykker du høyre-/venstregangsbryteren 7 helt mot høyre.
Dreieretningsindikatoren for venstregang 6 lyser
ved trykt på-/av-bryter 8 og når motoren går.
Inn-/utkobling
Trykk til igangsetting avelektroverktøyetpå på-/av-bryteren
8 og hold den trykt inne.
Lampen 11 lyser ved litt eller helt inntrykket på-/av-bryter 8
og muliggjør opplysing av arbeidsområdet ved ugunstige lys-
forhold.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren
8.
Ved lave temperaturer oppnår elektroverktøyet først etter en
viss tid den fulle hammer-/slageffekten.
Innstilling av turtallet/slagtallet
Dukaninnstilleturtallet/slagtalletpåinnkopletelektroverktøy
trinnløst, avhengig av hvor langt du trykker på-/av-bryteren 8
inn.
Svakttrykkpåpå-/av-bryteren8førertiletlavtturtall/slagtall.
Slag-/turtallet økes med økende trykk.
Utløpsbremse
Når du slipper på-/av-bryteren 8 bremses chucken og slik for-
hindres det at innsatsverktøyet fortsetter å gå.
Ved innskruing av skruer slipper du på-/av-bryteren 8 først
nårskruenerskruddkantikantinniarbeidsstykket.Skrueho-
det trenger da ikke inn i arbeidsstykket.
Batteri-ladeindikator
Batteri-ladetilstandsindikatoren9viservedhalvveisellerhelt
inntrykket på-/av-bryter 8 batteriets ladetilstand i noen sek-
under og består av 3 grønne LED.
De 3 LEDene til batteri-ladetilstandsindikatoren 9 og lampen
11 blinker hurtig når batteriets temperatur er utenfor
driftstemperaturområdet på –30 til +65 °C.
Temperaturavhengig overlastbeskyttelse
Ved formålsmessig bruk kan elektroverktøyet ikke overbelas-
tes. Ved for sterk belastning eller overskridelse av godkjent
batteri-temperatur på 65 °C kopler elektronikken ut elektro-
verktøyet, til det igjen er i optimal driftstemperaturområde.
De 3 LEDene til batteri-ladetilstandsindikatoren 9 og lampen
11 blinker hurtig når batteriets temperatur er utenfor
driftstemperaturområdet på –30 til +65°C og/eller overlast-
sikringen er utløst.
Beskyttelse mot total utlading
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
Posisjon til hammerboring i betong eller
stein
Posisjontilboringutenslagitre,metall,kera-
mikk og kunststoff pluss til skruing
LED Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn ≥ 67%
Kontinuerlig lys 2 x grønn 34—66%
Kontinuerlig lys 1 x grønn 11—33%
Langsomt blinklys 1 x grønn ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 60 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Side: 60
Suomi | 61
Bosch Power Tools 2 609 004 637 | (28.3.11)
Arbeidshenvisninger
f Sett elektroverktøyet bare mot mutteren/skruen når
det er slått av. Innsatsverktøy som dreier seg kan skli.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
f Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling før alle ar-
beider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlike-
hold,verktøyskifteosv.)ognårdentransportereseller
lagres. Det er ellers fare for skader hvis du trykker på
på-/av-bryteren ved en feiltagelse.
f En skadet støvkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les å la en kundeservice utføre dette.
Hvisbatterietikkelengererfunksjonsdyktig,måduhenvende
deg til en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktøy.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons-
og kontrollmetoder engang skullesvikte, må reparasjonen ut-
føres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverk-
tøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2002/96/EF
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EF må de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batteriersamlesinnadskiltogleveresinntil
en miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 61.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 61 Monday, March 28, 2011 10:25 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch UNEO Maxx ennå.

Spør et spørsmål om Bosch UNEO Maxx

Har du et spørsmål om Bosch UNEO Maxx men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch UNEO Maxx. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med UNEO Maxx Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.