Bosch UNEO manual

Vis en manual for Bosch UNEO under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: UNEO
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Polsk, Russisk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 88
Norsk | 89
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
no
Generelle advarsler for elektro-
verktøy
Les gjennom alle advarslene og
anvisningene. Feil ved overhol-
delsen av advarslene og nedenstående anvisnin-
ger kan medføre elektriske støt, brann og/eller al-
vorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjo-
nene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og
sørg for bra belysning. Rotete arbeidsom-
råder eller arbeidsområder uten lys kan fø-
re til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det be-
finner seg brennbare væsker, gass eller
støv. Elektroverktøy lager gnister som kan
antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke for-
andres på noen som helst måte. Ikke bruk
adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke
er forandret på og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektriske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske
støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektriske
støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål,
f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktøydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger øker risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elektro-
verktøyet i fuktige omgivelser, må du bru-
ke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbry-
ter reduserer risikoen for elektriske støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå
fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et øye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktøyet kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig sik-
kerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste ar-
beidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig
av type og bruk av elektroverktøyet – redu-
serer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagel-
se. Forviss deg om at elektroverktøyet er
slått av før du kobler det til strømmen
og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryte-
ren når du bærer elektroverktøyet eller ko-
bler elektroverktøyet til strømmen i
innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler
før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy
eller en nøkkel som befinner seg i en rote-
rende verktøydel, kan føre til skader.
e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i
uventede situasjoner.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-605-002.book Page 89 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 89
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
90 | Norsk
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løstsit-
tende tøy, smykker eller langt hår kan kom-
me inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og opp-
samlingsinnretninger, må du forvisse deg
om at disse er tilkoblet og brukes på kor-
rekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
4) Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende elek-
troverktøy arbeider du bedre og sikrere i
det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke
lenger kan slås av eller på, er farlig og må
repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/el-
ler fjern batteriet før du utfører innstillin-
ger på elektroverktøyet, skifter tilbehørs-
deler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av
elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må opp-
bevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke er
fortrolig med dette eller ikke har lest dis-
se anvisningene. Elektroverktøy er farlige
når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige verk-
tøydeler fungerer feilfritt og ikke klem-
mes fast, og om deler er brukket eller
skadet, slik at dette innvirker på elektro-
verktøyets funksjon. La disse skadede de-
lene repareres før elektroverktøyet bru-
kes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er
årsaken til mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til
andre formål enn det som er angitt kan fø-
re til farlige situasjoner.
5) Omhyggelig bruk og håndtering av batteri-
drevne verktøy
a) Lad batteriet kun opp i ladeapparater
som er anbefalt av produsenten. Det opp-
står brannfare hvis et ladeapparat som er
egnet til en bestemt type batterier, brukes
med andre batterier.
b) Bruk derfor kun riktig type batterier for
elektroverktøyene. Bruk av andre batteri-
er kan medføre skader og brannfare.
c) Hold batteriet som ikke er i bruk unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer el-
ler andre mindre metallgjenstander, som
kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontak-
tene kan føre til forbrenninger eller brann.
d) Ved gal bruk kan det lekke væske ut av
batteriet. Unngå kontakt med denne væs-
ken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles
med vann. Hvis det kommer væske i øyne-
ne, må du i tillegg oppsøke en lege. Batte-
rivæske som renner ut kan føre til irritasjo-
ner på huden eller forbrenninger.
6) Service
a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repa-
reres av kvalifisert fagpersonale og kun
med originale reservedeler. Slik opprett-
holdes verktøyets sikkerhet.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 90 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 90
Norsk | 91
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
Maskinavhengig sikkerhets-
informasjon
Batteri-borhammer
f Bruk hørselvern. Innvirkning av støy kan føre
til at man mister hørselen.
f Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt med
elektriske ledninger kan medføre brann og
elektrisk støt. Skader på en gassledning kan
føre til eksplosjon. Hull i en vannledning forår-
saker materielle skader.
f Slå elektroverktøyet straks av, hvis innsats-
verktøyet blokkerer. Vær forberedt på høye
reaksjonsmomenter som forårsaker et tilba-
keslag. Innsatsverktøyet blokkerer hvis:
— elektroverktøyet overbelastes eller
— det kiler seg fast i arbeidsstykket som skal
bearbeides.
f Ta kun tak i elektroverktøyet på de isolerte
gripeflatene, hvis du utfører arbeid der inn-
satsverktøyet kan treffe på skjulte strømled-
ninger. Kontakt med en spenningsførende
ledning setter også elektroverktøyets metall-
deler under spenning og fører til elektriske
støt.
f Hold elektroverktøyet fast med begge hen-
der under arbeidet og sørg for å stå stødig.
Elektroverktøyet føres sikrere med to hender.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
f Hold arbeidsplassen ren. Materialblandinger
er spesielt farlige. Lettmetallstøv kan brenne
eller eksplodere.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før
du legger det ned. Innsatsverktøyet kan kile
seg fast og føre til at du mister kontrollen over
elektroverktøyet.
f Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling
før alle arbeider på elektroverktøyet utføres
(f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og
når den transporteres eller lagres. Det er el-
lers fare for skader hvis du trykker på på-/av-
bryteren ved en feiltagelse.
f Unngå en uvilkårlig innkopling. Forviss deg
om at på-/av-bryteren er i utkoplet posisjon
før du setter inn et batteri. Hvis du bærer
elektroverktøyet med fingeren på på-/av-bry-
teren eller setter batteriet inn i et innkoplet
elekroverktøy kan det føre til uhell.
f Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kort-
slutning.
Beskytt el-verktøyet mot varme, f.eks.
også mot permanent solinnvirkning, og
ild. Det er fare for eksplosjoner.
f Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet
kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå
til lege hvis det oppstår helseproblemer.
Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
f Ved defekt batteri kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Sjekk de
aktuelle delene. Rengjør disse eller bytt dem
eventuelt ut.
Batteri-ladeapparat
Hold ladeapparatet unna regn eller fuktig-
het. Dersom det kommer vann i et ladeap-
parat, øker risikoen for elektriske støt.
f Ikke lad opp oppladbare batterier fra andre
produsenter. Ladeapparatet er kun egnet til
opplading av Bosch li-ion-batterier med spen-
ninger som angitt i Tekniske data. Ellers er det
fare for brann og eksplosjoner.
f Hold ladeapparatet rent. Smuss fører til fare
for elektriske støt.
f Før hver bruk må du kontrollere ladeappara-
tet, ledningen og støpselet. Ikke bruk lade-
apparatet hvis du registrerer skader. Du må
ikke åpne ladeapparatet selv og la det alltid
kun repareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Skadet lade-
apparat, ledning og støpsel øker risikoen for
elektriske støt.
f Ikke bruk ladeapparatet på lett brennbar un-
dergrunn (f. eks. papir, tekstiler etc.) eller i
brennbare omgivelser. Ladeapparatet opp-
varmes under oppladingen og det er derfor fa-
re for brann.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 91 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 91
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
92 | Norsk
Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige skader.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til hammerboring i
betong, murstein og stein. Det er også egnet til
boring uten slag i tre, metall, keramikk og kunst-
stoff. Elektroverktøy med elektronisk regulering
og høyre-/venstregang er også egnet til skruing.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustra-
sjonssiden.
1 Verktøyfeste SDS-Quick
2 Støvkappe
3 Låsehylse
4 Omkopler «boring/hammerboring»
5 Batteri-ladetilstandsindikator
6 Dreieretningsanvisning for høyregang
7 Dreieretningsanvisning for venstregang
8 Høyre-/venstrebryter
9 På-/av-bryter
10 Universalbitsholder*
11 Skrubits*
12 Skrubits med kulelås*
13 Bor med sekskantskaft*
14 Bor med SDS-Quick-feste*
15 Kontakt for ladestøpsel
16 Ladestøpsel
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen.
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier funnet i henhold til EN 60745.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lyd-
trykknivå 84 dB(A); lydeffektnivå 95 dB(A). Usik-
kerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Batteri-borhammer Uneo
Produktnummer 3 603 J52 0..
Nominell spenning V= 14,4
Nominelt turtall min-1
0–900
Slagtall min-1
0–4800
Enkeltslagstyrke J 0,9
Verktøyfeste SDS-Quick
Max. bor-Ø
– Betong (med spiral-
bor)
– Stål
– Tre
mm
mm
mm
10
8
10
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,1
Batteri Li-ioner
Kapasitet Ah 1,3
Antall battericeller 4
Ladeapparat
Produktnummer 2 607 225 463
(EU)
2 607 225 465
(UK)
2 607 225 467
(AUS)
Oppladingstid h 3
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elek-
troverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte
elektroverktøyene kan variere.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 92 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 92
Norsk | 93
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre ret-
ninger) beregnet jf. EN 60745:
Hammerboring i betong: Svingningsemisjonsver-
di ah=17,5 m/s2
, usikkerhet K=1,5 m/s2
,
Boring i metall: Svingningsemisjonsverdi
ah=2,9 m/s2
, usikkerhet K=1,5 m/s2
,
Skruer: Svingningsemisjonsverdi ah=2,5 m/s2
,
usikkerhet K=1,5 m/s2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisninge-
ne er målt iht. en målemetode som er standardi-
sert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning
av elektroverktøy med hverandre. Den egner seg
til en foreløbig vurdering av svingningsbelastnin-
gen.
Det angitte svingningsnivået representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøyet.
Men hvis elektroverktøyet brukes til andre anven-
delser, med avvikende innsatsverktøy eller util-
strekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvi-
ke. Dette kan føre til en tydelig øking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det også tas hensyn til de tidene maski-
nen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for ek-
sempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsats-
verktøy, holde hendene varme, organisere ar-
beidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 60745 (akku-redskap) hhv. EN 60335
(akku-ladere) jf. bestemmelsene i direktivene
2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til
28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08
28.02.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montering
f Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling
før alle arbeider på elektroverktøyet utføres
(f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og
når den transporteres eller lagres. Det er el-
lers fare for skader hvis du trykker på på-/av-
bryteren ved en feiltagelse.
Opplading av batteriet (se bilde A)
f Ikke bruk et annet ladeapparat. Det medle-
verte ladeapparatet er tilpasset til Li-ion-bat-
teriet som er innebygget i elektroverktøyet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å si-
kre full effekt fra batteriet, må du lade det full-
stendig opp i ladeapparatet før førstegangs bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid
uten at levetiden forkortes. Det skader ikke bat-
teriet å avbryte oppladingen.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic
Cell Protection (ECP)» mot total utlading. Når
batteriet er utladet, kobles elektroverktøyet ut
med en beskyttelseskobling: Innsatsverktøyet
beveger seg ikke lenger.
Trykk etter automatisk utkobling av
elektroverktøyet ikke videre på på-/
av-bryteren. Batteriet kan ta skade.
Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturover-
våking, som kun aksepterer en opplading i i tem-
peraturområdet mellom 0 °C og 45 °C. Slik opp-
nås en lang levetid for batteriet.
Hvis batteri-ladetilstandsindikatoren 5 lyser rødt
i ca. 5 sekunder ved halvveis eller helt inntryk-
ket på-/av-bryter 9, har batteriet mindre enn 30%
av sin kapasitet og bør opplades.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBS
OBJ_BUCH-605-002.book Page 93 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 93
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
94 | Norsk
Oppladingen begynner såsnart du har satt støp-
selet til ladeapparetet inn i stikkontakten og har
satt ladestøpselet 16 inn i kontakten 15 på un-
dersiden av håndtaket.
Batteri-ladetilstandsindikatoren 5 viser hvor
langt oppladingen er kommet. Ved opplading
blinker meldingen grønt. Hvis batteri-ladetil-
standsindikatoren 5 lyser kontinuerlig grønt, er
batteriet helt oppladet.
Under oppladingen oppvarmes håndtaket på
elektroverktøyet. Dette er normalt.
Når ladeapparatet ikke er i bruk over lengre tid
må det adskilles fra strømnettet.
Elektroverktøyet kan ikke brukes under oppla-
ding; det er ikke defekt hvis det ikke fungerer i lø-
pet av oppladingen.
f Beskytt ladeapparatet mot fuktighet!
Følg informasjonene om kassering.
Verktøyskifte
Med verktøyfestet SDS-Quick kan du
skifte innsatsverktøy på en enkel og
behagelig måte uten å bruke ekstra
verktøy.
SDS-Quick-innsatsverktøy kan av systemgrunner
beveges fritt. Slik oppstår et rundløpsavvik i tom-
gang. Dette kan ingen virkning på borehullets
nøyaktighet, for boret sentrerer seg selv ved bo-
ringen.
Verktøyfestet SDS-Quick kan også brukes for for-
skjellige bortyper med sekskantskaft. Informasjo-
ner om dette finner du på tilbehørssiden på slut-
ten av denne instruksen.
Bruk kun skrubits med kulelås 12 (DIN 3126-
E6.3). Andre skrubits 11 kan du sette inn med en
universalbitsholder med kulelås 10.
Støvkappen 2 forhindrer at det trenger borestøv
inn i verktøyfestet i løpet av driften. Ved innset-
ting av verktøy må du passe på at støvkappen 2
ikke tar skade.
f En skadet støvkappe skal straks skiftes ut.
Det anbefales å la en kundeservice utføre
dette.
Innsetting av SDS-Quick-innsatsverktøy
(se bilde B)
Rengjør innstikksenden og smør den litt inn.
Sett innsatsverktøyet dreiende inn i verktøyfes-
tet til det låses automatisk.
Kontroller låsen ved å trekke i verktøyet.
Fjerning av SDS-Quick-innsatsverktøy
(se bilde C)
Skyv låsehylsen 3 bakover og ta ut innsatsverk-
tøyet.
Støv-/sponavsuging
f Støv fra materialer som blyholdig maling, no-
en tresorter, mineraler og metall kan være hel-
sefarlige. Berøring eller innånding av støv kan
utløse allergiske reaksjoner og/eller ånde-
drettssykdommer hos brukeren eller personer
som befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder
som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon
med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse
(kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbesthol-
dig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med
filterklasse P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de mate-
rialene som skal bearbeides.
Bruk
Igangsetting
Innstilling av driftstypen
Med omkopleren «boring/hammerboring» 4 vel-
ger du elektroverktøyets driftstype.
Merk: Du må kun endre driftstypen når elektro-
verktøyet er slått av! Elektroverktøyet kan ellers
ta skade.
Til skifting av driftstypen dreier du omkopleren
«boring/hammerboring» 4 til ønsket posisjon.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 94 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 94
Norsk | 95
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde D)
f Bruk høyre-/venstrebryteren 8 kun når elek-
troverktøyet står stille.
Med høyre-/venstrebryteren 8 kan du endre
dreieretningen til elektroverktøyet. Ved trykt
på-/av-bryter 9 er dette ikke mulig.
Høyregang: Ved boring og innskruing av skruer
trykker du høyre-/venstrebryteren 8 helt mot ven-
stre.
Dreieretningsindikatoren for høyregang 6
lyser ved trykt på-/av-bryter 9 og når mo-
toren går.
Venstregang: Til løsing hhv. utskruing av skruer
og mutre trykker du høyre-/venstregangsbryteren
8 helt mot høyre.
Dreieretningsindikatoren for venstregang
7 lyser ved trykt på-/av-bryter 9 og når
motoren går.
Inn-/utkobling
Trykk til igangsetting av elektroverktøyet på
på-/av-bryteren 9 og hold den trykt inne.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du
på-/av-bryteren 9.
Ved lave temperaturer oppnår elektroverktøyet
først etter en viss tid den fulle hammer-/slagef-
fekten.
Innstilling av turtallet/slagtallet
Du kan innstille turtallet/slagtallet på innkoplet
elektroverktøy trinnløst, avhengig av hvor langt
du trykker på-/av-bryteren 9 inn.
Svakt trykk på på-/av-bryteren 9 fører til et lavt
turtall/slagtall. Slag-/turtallet økes med økende
trykk.
Batteri-ladetilstandsindikator
Batteri-ladetilstandsindikatoren 5 viser ved halv-
veis eller helt inntrykket på-/av-bryter 9 batteri-
ets ladetilstand i noen sekunder.
Temperaturavhengig overlastbeskyttelse
Ved formålsmessig bruk kan elektroverktøyet
ikke overbelastes. Ved for sterk belastning eller
overskridelse av godkjent batteri-temperatur på
70 °C kopler elektronikken ut elektroverktøyet,
til det igjen er i optimal driftstemperaturområde.
Ved overbelastning blinker batteri-ladetil-
standsindikatoren 5 i tillegg samtidig grønt og
rødt til på-/av-bryteren 9 slippes.
Arbeidshenvisninger
f Sett elektroverktøyet bare mot mutte-
ren/skruen når det er slått av. Innsatsverktøy
som dreier seg kan skli.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspalte-
ne alltid rene, for å kunne arbeide bra og sik-
kert.
f Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling
før alle arbeider på elektroverktøyet utføres
(f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og
når den transporteres eller lagres. Det er el-
lers fare for skader hvis du trykker på på-/av-
bryteren ved en feiltagelse.
f En skadet støvkappe skal straks skiftes ut.
Det anbefales å la en kundeservice utføre
dette.
Hvis batteriet ikke lenger er funksjonsdyktig, må
du henvende deg til en autorisert kundeservice
for Bosch-elektroverktøy.
Posisjon til hammerboring i betong
eller stein
Posisjon til boring uten slag i tre,
metall, keramikk og kunststoff pluss
til skruing
LED Kapasitet
Kontinuerlig grønt lys > 30%
Kontinuerlig rødt lys ≤ 30%
OBJ_BUCH-605-002.book Page 95 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Side: 95
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
96 | Norsk
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om repa-
rasjon og vedlikehold av produktet ditt og reser-
vedelene. Deltegninger og informasjoner om re-
servedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kunderådgiver-teamet er gjerne til hjelp
ved spørsmål om kjøp, bruk og innstilling av pro-
dukter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch A/S
Trollaasveien 8
Postboks 10
1414 Trollaasen
Tel. Kundekonsulent: +47 (6681) 70 00
Fax: +47 (6681) 70 97
Transport
Batteriet er testet jf. UN-håndbok
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 del III, underavsnitt 38.3.
Det har en virksom beskyttelse mot indre over-
trykk og kortslutning samt innretninger til for-
hindring av brudd etter vold og farlig tilbake-
strøm.
Litiumekvivalent-mengden som finnes i batteriet
er under vanlig grenseverdi. Derfor gjelder de na-
sjonale og internasjonale forskriftene for farlig
gods verken for batteriet som enkelt del eller inn-
satt i elektroverktøyet. Men forskriftene for farlig
gods kan være relevant ved transport av flere bat-
terier. Det kan i dette tilfellet være nødvendig å
overholde spesielle vilkår (f. eks. med emballa-
sjen). Nærmere informasjoner får du i en engelsk
informasjon under følgende internettadresse:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres
inn til miljøvennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Ikke kast elektroverktøy i vanlig
søppel!
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektriske
og elektroniske apparater og til-
passingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan bru-
kes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig
resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i
avsnittet «Transport», side 96.
Ikke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann.
Batterier skal samles inn, resirkuleres eller depo-
neres på en miljøvennlig måte.
Kun for EU-land:
Defekte eller oppbrukte batterier må resirkuleres
iht. direktiv 91/157/EØF.
For å ta batteriet ut av elektroverktøyet, trykker
du på-/av-bryteren 9 helt til batteriet er helt utla-
det. Skru skruene på huset ut og ta av selve hu-
set. Adskill koblingene på batteriet og ta batteri-
et ut.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 96 Monday, June 2, 2008 10:32 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch UNEO ennå.

Spør et spørsmål om Bosch UNEO

Har du et spørsmål om Bosch UNEO men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch UNEO. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med UNEO Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.