Bosch TES50621RW manual

Vis en manual for Bosch TES50621RW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: TES50621RW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Slovakisk, Tysk, Italiensk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 24
21
de
TES506.. | 01/2014
21
no
Kjære kaffeelsker,
gratulerer med din nye automatiske
espressomaskin fra Bosch.
Denne bruksanvisningen beskriver ulike
modeller som utstyrsmessig avviker fra
hverandre.
Vær oppmerksom på miniveiledningen som
er vedlagt din maskin.
Den kan oppbevares i et spesielt oppbeva-
ringsrom (5c) slik at den er lett tilgjengelig
senere.
Inkludert i leveringen
(se oversiktsbildet fremst i bruksanvisningen)
1 Helautomatisk espressomaskin TES506
2 Miniveiledning
3 Bruksanvisning
4 Melkeskummer
5 Testremse for måling av
vannets hardhet
6 Pulverskje
Innholdsfortegnelse
Inkludert i leveringen ................................21
Sikkerhedsanvisninger .............................22
Oversikt ....................................................24
Betjeningselementer.................................24
Meldinger på skjermen .............................25
aromaDouble Shot....................................25
Før første bruk..........................................26
Vannilter...................................................27
Menyinstillinger.........................................28
Innstilling av malingsgrad .........................29
Lage kaffedrikker med kaffebønner..........29
Lage kaffedrikker med malt kaffe .............30
Lage varmt vann.......................................30
Lage melkeskum og varm melk................31
Pleie og daglig rengjøring.........................31
Råd om energisparing ..............................34
Serviceprogram ........................................34
Frostbeskyttelse .......................................37
Tilbehør ....................................................37
Avfallshåndtering......................................37
Garanti......................................................37
Små problemer du kan løse selv..............38
Tekniske data............................................40
Side: 25
22 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
22 no
Sikkerhetsanvisninger
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg
den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg
ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til
andre. Dette apparatet er beregnet til bearbeiding av små
mengder i husholdninger eller andre ikke-kommersielle,
husholdningslignende miljøer. Husholdningslignende miljøer
omfatter f.eks. personalkjøkken i butikker, kontorer, landbruks-
og andre småbedrifter eller for gjestenes bruk i vandrerhjem,
småhoteller og liknede bofasiliteter.
¡ Fare for elektrisk støt!
Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med
opplysningene på typeskiltet. For å unngå farlige situasjoner må
apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice.
Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel.
Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og
av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller
manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under
tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har
forstått de farer som utgår fra det. Barn under 8 år må holdes unna
apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet. Barn
må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruker-vedlikehold må
ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er
under oppsyn.
Side: 26
23
de
TES506.. | 01/2014
23
no
Maskinen og strømkabelen må aldri senkes ned i vann. Den må
ikke benyttes dersom nettkabelen eller maskinen er skadet på noen
som helst måte. Trekk i tilfelle feil straks ut nettstøpselet eller slå av
nettspenningen.
¡ Kvelningsfare!
La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.
¡ Fare for skålding!
Kranen/uttaket (6a) til melkeskummeren kan bli svært varm.
Melkeskum eller varm melk kommer nå under høyt trykk ut av
melkeskummeren (6). Merk at melkesprut kan forårsake
forbrenninger. Kranen/uttaket (6a) må ikke berøres eller rettes
mot personer.
La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.
Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6)
er satt helt sammen og montert.
¡ Fare for skade!
Ikke putt ingre eller hånden ned i kaffekvernen.
Side: 27
24 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
24 no
Betjeningselementer
Strømbryter O/I
Med strømbryteren O/I (9) slår du kaffemas-
kinen enten på eller helt av (strømtilførselen
kuttes).
Viktig: Før du slår av maskinen må du
kjøre skylleprogrammet eller trykke på
tasten eoff / j (13).
Knappen d
Ved å trykke på knappen d (11)
kan du brygge to kopper samtidig av
den drikken du har valgt. Knappen
er aktiv for drikker uten melk og uten
aromaDouble Shot-funksjon.
Knappen eoff / j
Når du trykker kort på tasten eoff / j (13),
spyles maskinen og blir deretter slått av.
Dersom du holder tasten eoff / j (13) inne,
kan du enten vise brukerinnstillingene eller
starte avkalkings- og rengjøringsfunksjonen.
Knappen h / g
Ved å trykke på tasten h / g (12) starter
produksjonen av damp for å lage melke-
skum eller varm melk. Du bruker også
denne knappen når du vil lage varmt vann.
Knappen start
Ved å trykke på knappen start (10) starter
maskinen å brygge kaffe eller eventuelt et
service-program.
Ved å trykke nok en gang på knappen
start (10) mens bryggingen av kaffen pågår
kan du stoppe prosessen.
Oversikt
(se oversiktsbilder A, B, C, D og E på
begynnelsen av denne veiledningen)
1 Kaffebønnebeholder
2 Aromalokk
3 Dreievelger for inhetsgrad på malingen
4 Skuff for kaffepulver
(kaffepulver/rengjøringstablett)
5 Kokeenhet (bilde E)
a) Kokeenhet
b) Dør
c) Oppbevaringsrom for miniveiledning
d) Utløserarm for kokeenhet
e) Låsemekanisme
f) Deksel
6 Melkeskummer (bilde C) avtakbar
a) Kran (uttak)
b) Dreievelger for varm melk og
melkeskum
c) Melkeslange
d) Overdel
e) Luftdyse
7 Kaffeuttak, høyderegulerbar
8 Dryppeskål (bilde D)
a) Beskyttelse dryppeskål
b) Kaffebeholder
c) Dryppeskål for kaffeuttak
d) Rist for kaffeuttak
9 Strømbryter O/I
10 Knappen start
11 Knappen d
12 Knappen h / g
13 Knappen eoff / j
14 Dreievelger for ”kaffestyrke”
15 Dreievelger for ”valg av drikke”
16 Skjerm
17 Avtakbar vanntank
18 Deksel for vannbeholder
19 Pulverskje
(hjelp for å sette inn vannilter)
20 Oppbevaringsrom for pulverskje
21 Strømkabel med oppbevaringsrom
Side: 32
29
de
TES506.. | 01/2014
29
no
Vannets hardhet og innstillingsmuligheter:
Trinn Vannets hardhet
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Drikketeller
Her vises hvor mange (kaffe)drikker som er
blitt brygget siden du tok i bruk maskinen.
Innstilling av malingsgrad
Ved hjelp av dreievelgeren (3) for malings-
graden kan du stille hvor int du ønsker å
male kaffebønnene.
¡ OBS!
Finhetsgraden skal kun endres når kver-
nen arbeider! Hvis ikke, kan maskinen
skades. Ikke putt ingre eller hånden ned i
kaffekvernen.
● Når kvernen arbeider stiller du inn drei-
evelgeren (3) slik du ønsker fra inmalt
(a: Drei i retning mot klokka) til grovmalt
(b: Drei i retning med klokka).
a b
Info: Du vil først merke den nye innstillin-
gen etter at to kopper kaffe er laget.
Merk: Hvis skjermen viser meldingen
Innstill grovere maling, males kaffebøn-
nene for int. Bruk grovere malingsgrad.
Tips: Bruk en inere maling for å male
mørkere kaffebønner og en grovere maling
for lyse.
Lage kaffedrikker
med kaffebønner
Denne helautomatiske espressomaskinen
maler kaffebønnene hver gang den lager
kaffe.
Kaffemaskinen må være klar til bruk. Når
du skal brygge en kaffedrikk med melk
må du først sette melkeslangen ned i en
melkebeholder og sette dreievelgeren (6b)
til ”Melkeskum” j.
Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede
melkerester, derfor må melkeskummeren
(6) rengjøres i lunkent vann hver gang
den har vært brukt og spyles med hjelp av
programmet Skyll melkesys.
Tips: Det bør helst brukes kaffebønneblan-
dinger beregnet på espresso- eller helau-
tomatiske kaffemaskiner. Kaffebønnene
bør oppbevares kjølig i en lukket beholder.
Kaffebønnene kan males selv om de er
dypfryste.
Viktig: Fyll opp vanntanken (17) hver dag
med friskt, kaldt vann. Du må passe på at
det alltid er nok vann i vanntanken (17).
Tilberedning
Kaffemaskinen må være klar til bruk.
1. Formvarmet/de kopp(er) settes under
kaffeuttaket (7).
Tips: Når du lager en liten espresso
skal koppen alltid varmes opp på
forhånd, f.eks. med varmt vann.
2. Bruk den øvre dreievelgeren (15) til
å velge kaffedrikk og mengde. Kaffe-
drikken og mengden du har valgt vises
på skjermen.
3. Bruk den nedre dreievelgeren (14) til å
velge styrken på kaffedrikken. Styrken
vises på skjermen. Dersom du vil
brygge to kopper samtidig, trykker du
på knappen d (11) (gjelder kun for
drikker uten melk og uten aromaDouble
Shot-funksjon).
Side: 37
34 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
34 no
10. Sett dekslet (5f) på kokeenheten igjen
og skyv kokeenheten (5a) helt inn i
maskinen.
11. Press utløserarmen (5d) helt opp.
12. Skyv den røde låsemekanismen
(5e) helt mot høyre og lukk døren/
dekslet (5b).
Råd om energisparing
● Dersom espressomaskinen ikke benyttes
skal den slås av. For å gjøre dette trykker
du på knappen eoff / j (13). Maskinen
skylles og slår seg deretter av.
● Maskinen bør ikke slås av dersom den er
i ferd med å lage kaffe eller melkeskum.
Dersom du avbryter bryggingen av kaffe
eller prosessen med å lage melkeskum
fører det til ekstra energiforbruk og mer
restevann i dryppeskålen.
● Kaffemaskinen bør avkalkes med jevne
mellomrom for å forhindre kalkavleiringer
i maskinen. Kalkavleiringer medfører
høyere energiforbruk.
Serviceprogram
Tips: Les også miniveiledningen som ligger
i oppbevaringsrommet (5c).
Avhengig av hvor mye maskinen blir brukt
vil det vises følgende meldinger på skjer-
men med varierende tidsmellomrom:
Må avkalkes! eller
Må rengjøres! eller
calc‘n‘clean nødvendig!
Du bør da straks kjøre serviceprogrammet
for avkalking eller rengjøring. Eventuelt kan
begge operasjonene utføres samtidig ved
hjelp av funksjonen Calc‘n‘Clean (se kapit-
tel ”Calc‘n‘Clean”). Dersom serviceprogram-
met ikke gjennomføres som angitt, kan det
forårsake skader på kaffemaskinen.
¡ OBS!
Ved kjøring av serviceprogrammet må det
kun benyttes de foreskrevne avkalkings- og
rengjøringsmidlene. Les sikkerhetsforskrif-
tene på innpakningen til rengjøringsmid-
delet og følg disse.
Serviceprogrammet må under ingen
omstendigheter avbrytes!
Ikke drikk væskene!
Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker,
sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker!
Det må under ingen omstendigheter tilset-
tes avkalkingstabletter eller andre avkal-
kingsmidler i skuffen for kaffepulver (4)!
Spesialutviklede avkalkingsmidler og
rengjøringstabletter får du i butikker
som forhandler denne maskinen eller
via Bosch kundetjeneste (se kapittel
”Tilbehør”).
Avkalking
Varighet: ca. 25 minutter
Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter
i vannbeholderen (17), må dette fjernes før
avkalkingsprogrammet startes.
Hvis skjermen viser meldingen
Må avkalkes!, trykker du på knappen
eoff / j (13) i 3 sekunder og deretter på
knappen start (10). Avkalkingsprosessen
starter.
Dersom du ønsker å starte avkalkings-
prosessen igjen, trykker du på knappen
eoff / j (13) i minst 3 sekunder. Deretter
trykker du to ganger kort på knappen
eoff / j (13). Drei på den øvre dreievelgeren
(15) inntil skjermen viser meldingen Start
avkalking. Trykk på knappen start (10) for
å starte avkalkingsprogrammet.
Skjermen viser deretter framdriften i
programmet.
Side: 38
35
de
TES506.. | 01/2014
35
no
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Merk: Dersom vannilteret er aktivert,
viser skjermen en melding om at du må
fjerne ilteret og deretter trykke på knappen
start (10) igjen. Fjern ilteret nå dersom
du ikke allerede har gjort det. Trykk på
knappen start (10).
Fyll i avkalkingsm.
Trykk på start
● Fyll opp vanntanken (17) med lunkent
vann til merket ”0,5l” og løs opp 1 Bosch
avkalkingstablett TCZ8002 i vannet.
Ved bruk av TCZ6002 er det tvingende
nødvendig å løse opp 2 tabletter.
● Trykk på knappen start (10).
Plasser beholder
Trykk på start
● Sett en beholder på minst 0,5 liter under
dysen (6a).
● Trykk på knappen start (10).
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
20 minutter.
Rens/fyll vanntank
Trykk på start
● Skyll vanntanken (17) og fyll den opp til
max-merket med friskt, kaldt vann.
● Trykk på knappen start (10).
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
3 minutter, deretter skylles maskinen.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Dersom du bruker vannilter, settes dette
inn igjen nå. Maskinen er nå avkalket og
klar til bruk.
Viktig: Tørk av utstyret med en myk, fuktig
klut for straks å fjerne rester av avkalkings-
middelet. Under slike rester kan det danne
seg korrosjon. Nye svampkluter kan inne-
holde salt. Salt kan føre til overlaterust på
edelstål. Derfor er det tvingende nødvendig
å vaske det grundig bort før bruk.
Rengjøring
Varighet: ca. 10 minutter
Viktig: Rengjør kokeenheten før Service-
programmet startes, se kapittel ”Rengjøring
av kokeenhet”.
Hvis skjermen viser meldingen
Må rengjøres!, trykker du på knappen
eoff / j (13) i 3 sekunder og deretter
på knappen start (10). Rengjørings-
programmet starter.
Dersom du ønsker å starte rengjørings-
prosessen igjen, trykker du på knappen
e off / j (13) i minst 3 sekunder. Deretter
trykker du to ganger kort på knappen
e off / j (13). Drei på den øvre dreievelgeren
(15) inntil skjermen viser meldingen Start
rengjøring. Trykk på knappen start (10) for
å starte rengjøringsprogrammet.
Skjermen viser deretter framdriften i
programmet.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Rengjøring pågår
Apparatet skyller to ganger.
Åpne skuffen
● Åpne pulverskuff (4).
Fyll i rengj.middel
● Legg inn en Bosch rengjøringstablett og
lukk skuffen (4).
Side: 39
36 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
36 no
Rengjøring pågår
Rengjøringsprogrammet starter og varer i
ca 8 minutter.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Kaffemaskinen er nå rengjort og klar til bruk.
Calc‘n‘Clean
Varighet: ca. 35 minutter
Calc‘n‘Clean kombinerer enkeltfunksjonene
for avkalking og rengjøring. Dersom begge
prosessene skal utføres nesten samtidig,
vil maskinen automatisk foreslå dette
serviceprogrammet.
Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter
i vannbeholderen (17), må dette fjernes før
serviceprogrammet startes. Rengjør koke-
enheten før Service-programmet startes, se
kapittel ”Rengjøring av kokeenhet”.
Hvis skjermen viser meldingen
calc‘n‘clean nødvendig!, trykker du på
knappen eoff / j (13) i 3 sekunder og der-
etter på knappen start (10).
Serviceprogrammet starter.
Dersom du ønsker å starte Calc‘n‘Clean
igjen, trykker du på knappen eoff / j (13)
i minst 3 sekunder. Deretter trykker du to
ganger kort på knappen eoff / j (13). Drei
på den øvre dreievelgeren (15) inntil skjer-
men viser meldingen Start calc‘n‘clean.
Trykk på knappen start (10) for å starte
Calc‘n‘Clean.
Skjermen viser deretter framdriften i
programmet.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
calc‘n‘clean pågår
Apparatet skyller to ganger.
Åpne skuffen
● Åpne pulverskuff (4).
Fyll i rengj.middel
● Legg inn en Bosch rengjøringstablett og
lukk skuffen (4).
Merk: Dersom vannilteret er aktivert, viser
skjermen en melding om at du må fjerne
ilteret og deretter trykke på knappen start
(10) igjen. Fjern ilteret nå dersom du ikke
allerede har gjort det. Trykk på knappen
start (10).
Fyll i avkalkingsm.
Trykk på Start
● Fyll opp vanntanken (17) med lunkent
vann til merket ”0,5l” og løs opp 1 Bosch
avkalkingstablett TCZ8002 i vannet.
Ved bruk av TCZ6002 er det tvingende
nødvendig å løse opp 2 tabletter.
● Trykk på knappen start (10).
Plasser beholder
Trykk på start
● Sett en beholder på minst 1 liter under
dysen (6a).
● Trykk på knappen start (10).
calc‘n‘clean pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
22 minutter.
Rens/fyll vanntank
Trykk på start
● Skyll vanntanken (17) og fyll den opp til
max-merket med friskt, kaldt vann.
● Trykk på knappen start (10).
calc‘n‘clean pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
10 minutter, deretter skylles maskinen.
Side: 40
37
de
TES506.. | 01/2014
37
no
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Dersom du bruker vannilter, settes dette
inn igjen nå. Kaffemaskinen er nå rengjort
og klar til bruk.
Viktig: Tørk av utstyret med en myk, fuktig
klut for straks å fjerne rester av avkalkings-
middelet. Under slike rester kan det danne
seg korrosjon. Nye svampkluter kan inne-
holde salt. Salt kan føre til overlaterust på
edelstål. Derfor er det tvingende nødvendig
å vaske det grundig bort før bruk.
Frostbeskyttelse
¡ For å unngå frostskader under trans-
port og lagring må kaffemaskinen på
forhånd tømmes fullstendig.
Info: Kaffemaskinen må være klar til bruk
og vanntanken (17) må være full.
1. Sett et stort kar under kranen/
uttaket (6a).
2. Trykk på knappen h / g (12) og la
maskinen lage damp i ca 15 sekunder.
3. Slå kaffemaskinen helt av med
strømbryteren O/I (9).
4. Tøm vannbeholderen (17) og
dryppeskålen (8).
Tilbehør
Tabellen nedenfor viser tilgjengelig tilbe-
hør du kan kjøpe enten i butikker som
fører denne maskinen eller via Bosch
kundetjeneste.
Tilbehør Bestillingsnummer
I butikk /
Kundetjeneste
Rengjøringstabletter TCZ6001/00310575
Avkalkingstabletter TCZ8002/00576694
Vannilter TCZ7003/00575491
Rengjøringssett TCZ8004/00576331
Melkebeholder med
”Fresh Lock”-lokk
TCZ8009N/00576165
Avfallshåndtering
Vennligst kast innpakningsmaterialet på en
miljø- og forskriftsmessig måte.
Dette apparatet er klassiisert i henhold til
det europeiske direktivet 2012/19/EF om
avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE). Direktivet angir rammene for
innlevering og gjenvinning av innbyttepro-
dukter. Faghandelen kan gi opplysninger om
aktuelle avfallsmottak.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibetin-
gelser som er oppgitt av vår representant i
de respektive land. Detaljer om disse garan-
tibetingelsene får du ved å henvende deg til
elektrohandelen der du har kjøpt apparatet.
Ved krav i forbindelse med garantiytelser,
er det i alle fall nødvendig å legge fram kvit-
tering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.
A
Side: 41
38 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
38 no
Problem Årsak Løsning
Skjermen viser
Fyll på bønner!
selv om det er fylt kaf-
febønner i beholderen (1),
eller kvernen maler ikke
kaffebønnene.
Kaffebønnene faller ikke ned
i kvernen (bønnene er for
glatte).
Bank forsiktig på kaffebønnebe-
holderen (1).
Bytt eventuelt til en annen kaf-
fesort.
Tørk av kaffebønnebeholde-ren
(1) med en tørr klut når behol-
deren er tom.
Det er ikke mulig å lage
varmt vann.
Melkeskummeren (6) er
skittent.
Rengjør melkeskummeren (6),
se kapitlet ”Pleie og daglig
rengjøring”.
For lite eller ikke noe skum
eller
melkeskummeren (6)
suger ikke melk.
Melkeskummeren (6) er
skittent.
Rengjør melkeskummeren (6),
se kapitlet ”Pleie og daglig
rengjøring”.
Uegnet melketype. Bruk kald melk med 1,5 % fett
(lettmelk).
Melkeskummeren (6) er ikke
riktig satt sammen.
Fukt melkeskummerdelene og
trykk de godt i hverandre.
Maskinen er forkalket. Avkalk apparatet i henhold til
instruksjonene.
Kaffe renner kun dråpevis
eller det lyter overhodet
ingen kaffe.
Malingsgraden av kaffebøn-
nene er for in. Det benyttede
kaffepulveret er for inmalt.
Innstill på grovere maling. Bruk
grovere malt kaffe.
Det er mye kalkavleiringer i
maskinen.
Avkalk apparatet i henhold til
instruksjonene.
Kaffen får ikke noe
”Crema”.
Kaffesorten egner seg ikke til
bruk med kaffemaskinen.
Bruk en kaffetype med
en større andel Robusta
kaffebønner.
Kaffebønnene er ikke
nybrente.
Bruk kaffebønner som er
nybrent.
Malingsgraden er ikke tilpas-
set kaffebønnene.
Still inn malingsgraden på
inmalt.
Kaffen er for ”sur”. Malingsgraden er innstilt
på for grov maling, eller det
ferdigmalte kaffepulveret som
benyttes er for grovt malt.
Sett malingsgraden på inere
maling eller bruk ferdigmalt
kaffe som er inere malt.
Kaffesorten er uegnet. Bruk en mørkere brent
kaffesort.
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.
Små problemer du kan løse selv
Side: 42
39
de
TES506.. | 01/2014
39
no
Problem Årsak Løsning
Kaffen er for ”bitter”. Malingsgraden er innstilt
på for in maling, eller det
ferdigmalte kaffepulveret som
benyttes er for inmalt.
Sett malingsgraden på grovere
maling eller bruk ferdigmalt
kaffe som er grovere malt.
Kaffesorten egner seg ikke til
bruk med kaffemaskinen.
Bytt til en annen kaffesort.
Skjermen viser
Feil
Ring hotline
Det har oppstått en feil. Ta kontakt med hotline.
Vannilteret holder ikke i
vanntanken (17).
Vannilteret er ikke festet på
korrekt måte.
Sett vannilteret rett ned i kob-
lingen mot vanntanken og trykk
det på plass.
Skjermen viser
Kontroller
vanntanken
Vanntankt feil montert, eller
nytt vannilter ikke skylt i
samsvar med veiledningen.
Monter vanntanken korrekt,
eller skyll vannilteret i samsvar
med veildeningen og ta det i
bruk.
Kullsyreholdig vann
i vanntanken.
Fyll vanntank med friskt vann
fra springen.
Kaffegruten er ikke fast og
for våt.
Malingsgraden er enten for
in eller for grov eller det bru-
kes for lite kaffepulver.
Instill malingen grovere eller
inere eller bruk to strøkne
måleskjeer kaffepulver.
Skjermen viser
Rengjør kokeenhet
Forurenset kokeenhet (5). Rens kokeenheten (5).
For mye kaffepulver i koke-
enheten (5).
Rens kokeenheten (5)
(fyll på maksimalt 2 strøkne
pulverskjeer med kaffepulver).
Mekanismen i kokeenheten
går tregt.
Ta ut og rengjør kokeenhet,
se kapitlet ”Pleie og daglig
rengjøring”.
Sterkt vekslende kvalitet av
kaffe eller melkeskum.
Apparatet er forkalket. Avkalk apparatet i henhold til
instruksjonene.
Dryppevann på den indre
apparatbunnen når drypp-
eskålen (8) er fjernet.
Tatt ut dryppeskålen (8) for
tidlig.
Vent i noen sekunder før du tar
ut dryppeskålen (8) etter den
siste drikken er ferdig.
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.
Side: 43
40 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
40 no
Problem Årsak Løsning
Skjermen viser
Sett inn bryggenhet
kokeenheten (5) mangler
eller ble ikke gjenkjent.
Slå av maskinen når kokeenhe-
ten (5) står i maskinen, vent i 3
sekunder og start så maskinen
på nytt.
Fabrikkinnstillingene er blitt
endret og skal reaktiveres
(”Reset”).
Det ble foretatt egne innstil-
linger som ikke lenger er
ønsket.
Slå av apparatet med strøm-
bryteren O/I (9). Hold tastene/
knappene eoff / j (13) og
h / g (12) nede og slå på
apparatet med strømbryteren
O/I (9). Deretter bekrefter du
valget med startknappen (10).
Nå er fabrikkinnstillingene
aktivert.
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.
Tekniske data
Strømkilde (spenning – frekvens) 220-240 V – 50/60 Hz
Varmeelementets ytelse 1600 W
Maksimalt statisk pumpetrykk 15 bar
Vanntankens kapasitet (uten ilter) 1,7 l
Kaffebønnebeholderens kapasitet 300 g
Strømkabelens lengde 100 cm
Mål (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm
Vekt, tom 9,3 kg
Type maleenhet (kaffekvern) Keramisk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch TES50621RW ennå.

Spør et spørsmål om Bosch TES50621RW

Har du et spørsmål om Bosch TES50621RW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch TES50621RW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TES50621RW Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.