Bosch TES50328RW manual

Vis en manual for Bosch TES50328RW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: TES50328RW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Italiensk, Tyrkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
da	 Dansk	 2
no	 Norsk	 20
sv	 Svenska	 39
i	 Suomi	 57
es	 Español	 75
pt	 Português	 95
E-Nr. ……… FD… …
4
5 6 7
1
2 3
Pakken indeholder (se	side	3)	/	Innhold i pakken (se	side	21)
Följande ingår (se	sidan	40)	/	Pakkauksen sisältö (katso	sivu	58)
Volumen de suministro (véase	la	página	76)
Incluído na entrega (ver	página	96)
Side: 23
20 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Kjære	kaffeelsker,	
gratulerer	med	din	nye	automatiske	
	
espressomaskin	fra	Bosch.	
Vær	oppmerksom	på	miniveiledningen	som	
er	vedlagt	din	maskin.	
Den	kan	oppbevares	i	et	spesielt	oppbeva-
ringsrom	(5c)	slik	at	den	er	lett	tilgjengelig	
senere.
Sikkerhetsanvisninger
Bruksanvisningen må leses nøye, følges
og oppbevares! Hvis du gir enheten vi-
dere til en annen person, må du legge
ved bruksanvisningen.
Denne helautomatiske espressomaski-
nen er designet for å lage små mengder
med kaffe til privat bruk eller for bruk i
ikke-kommersielle, husholdningslignen-
de miljøer som for eksempel små kanti-
ner for butikker, kontorer, landbruk eller
andre mindre næringsforetak, eller for
bruk av gjester ved bed-and-breakfast-
og andre små hoteller av lignende type.
¡ Fare for elektrisk støt!
Kaffemaskinen	må	kun	kobles	til	og	brukes	i	
samsvar	med	informasjonen	på	typeskiltet	
for	maskinen.
Den	må	ikke	benyttes	dersom	nettkabelen	
eller	maskinen	er	skadet	på	noen	som	helst	
måte.
Maskinen	skal	kun	benyttes	innendørs	og	
ved	romtemperatur.
Personer	(også	barn)	med	reduserte	sanse-
evner	eller	mentale	ferdigheter	eller	som	
ikke	har	den	erfaringen	og	kunnskapen	som	
kreves,	skal	ikke	ta	apparatet	i	bruk.	Unntak	
gjelder	bare	hvis	de	har	tilsyn	eller	har	blitt	
forklart	hvordan	apparatet	skal	håndteres	
av	en	person	som	er	ansvarlig	for	sikkerhe-
ten	deres.
Hold	barn	borte	fra	maskinen.	Barn	må	
være	under	tilsyn	for	å	unngå	at	de	leker	
med	maskinen.
Innholdsfortegnelse
Innhold	i	pakken	.......................................21
Oversikt	....................................................21
Betjeningselementer	
.................................22
−	Strømbryter	O/I	....................................22
−	Knappen	e	off /	j	
..................................22
−	Knappen	h...........................................22
−	Knappen	start	.......................................22
−	Dreievelger	for	kaffestyrke	....................22
−	Dreievelger	for	valg	av	drikke................22
−	Melkeskummer	
......................................22
−	Dreievelger	
............................................22
Meldinger	på	skjermen	.............................23
aromaDoubleShot.....................................23
Før	du	tar	maskinen	i	bruk........................23
Vannfilter	
...................................................25
Menyinstillinger	
.........................................26
−	Slå av	
..................................................26
−	Filter	
...................................................26
−	Start Calc‘n‘Clean	........................26
−	Temperatur	.......................................26
−	Språk	..................................................26
−	Vannets hardhet	............................26
Innstilling	av	malingsgrad	.........................26
Lage	kaffe	med	kaffebønner	
.....................27
Lage	kaffe	med	ferdigmalt	kaffe	...............27
Lage	varmt	vann	
.......................................28
Lage	melkeskum	og	varm	melk	
................28
Pleie	og	daglig	rengjøring	
.........................29
−	Rengjøring	av	melkeskummeren	..........30
−	Rengjøre	kokeenheten	
..........................30
Råd	om	energisparing	..............................31
Serviceprogram	........................................31
−	Avkalking	
...............................................32
−	Rengjøring.............................................33
−	Calc‘n‘Clean	..........................................34
Frostbeskyttelse	.......................................35
Tilbehør	....................................................35	
Avfallshåndtering	......................................35
Garanti	
......................................................35
Små	problemer	du	kan	løse	selv	..............36
Tekniske	data............................................38
Side: 24
21
no
TES503..			01/2011
Oversikt
Figurene A, B, C, D og	E
	 1	 Kaffebønnebeholder
2	 Aromalokk
	 3	 Dreievelger	for	inhetsgrad	på	malingen
4	 Skuff	for	kaffepulver	
	 	 (kaffepulver/rengjøringstablett)
	 5	 Kokeenhet	(igur	E)
	 	 a)	Kokeenhet
	 	 b)	Dør
	 	 c)	Oppbevaringsrom	for	miniveiledning
	 	 d)	Trykknapp
	 	 e)	Låsemekanisme
	 6		Melkeskummer	(igur	C)
	 	 a)	Dampventil
	 	 b)	Luftdyse
	 	 c)	Kran	(uttak)
	 	 d)	Dreievelger	for	varm	melk	og	
	 	 	 melkeskum
	 	 e)	Melkeslange
	 7	 	
Kaffeuttak,	høyderegulerbar
	 8	 Dryppeskål	(igur	D)
	 	 a)	Beskyttelse	dryppeskål
	 	 b)	Kaffebeholder
	 	 c)	Dryppeskål	for	kaffeuttak
	 	 d)	Rist	for	kaffeuttak
	 	 e)	Flottør
	 9	 Strømbryter	O/I
	
10	 Knappen	start
	
11	 Knappen	h
12	 Knappen	e	off /	j
13	 Dreievelger	for	kaffestyrke
	
14	 Dreievelger	for	valg	av	drikke
	
15	 Skjerm
	
16	 Avtakbar	vanntank
	
17	 Deksel	for	vannbeholder
18	 	
Pulverskje	(hjelp	for	å	sette	inn	
vannilter)
19	 Oppbevaringsrom	for	pulverskje
20	 Strømkabel	med	oppbevaringsrom
Dra	straks	ut	kontakten	dersom	det	oppstår	
en	feil.
For	å	unngå	personskader,	må	reparasjoner	
av	maskinen,	som	f.eks.	utskiftning	av	en	
skadet	nettkabel,	kun	utføres	av	en	repre-
sentant	fra	vår	kundeservice.
Maskinen	og	strømkabelen	må	aldri	senkes	
ned	i	vann.
Ikke	putt	ingre	eller	hånden	ned	i	kaffekver-
nen.
Maskinen	må	kun	brukes	i	frostfrie	rom.
¡ Fare for skålding!
Kranen/uttaket	(6c)	til	melkeskummeren	
kan	bli	svært	varm.	La	den	avkjøle	seg	etter	
bruk	før	du	tar	i	den.
Maskinen	skal	ikke	brukes	med	mindre	
melkeskummeren	(6)	er	satt	helt	sammen	
og	montert.
¡ Kvelningsfare!
La	aldri	små	barn	leke	med	innpakningsma-
terialet.
Innhold i pakken
Se	oversiktsillustrasjonen	foran	i	
brukerveiledningen
1		 	
Helautomatisk	espressomaskin	TES503
2		 Miniveiledning
3		 Bruksanvisning
4		 Melkeskummer/Dreievelger
5		 	
Testremse	for	måling	av	vannets	
hardhet
6		 	
Pulverskje
7		 Fett	(på	tube)
Side: 25
22 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Betjeningselementer
Strømbryter O/I
Med	strømbryteren	O/I (9)	slår	du	kaffemas-
kinen	enten	på	eller	helt	av	(strømtilførselen	
kuttes).
Viktig: Før	du	slår	av	maskinen	må	du	kjø-
re	skylleprogrammet	eller	trykke	på	tasten	
e	off /	j	(12).
Knappen eoff / j
Når	du	trykker	kort	på	tasten	e	off /	j		(12),	
spyles	maskinen	og	blir	deretter	slått	av.	
Dersom	du	holder	tasten	e	off /	j		(12)	inne,	
kan	du	enten	vise	brukerinnstillingene	eller	
starte	avkalkings-	og	rengjøringsfunksjo-
nen.
Knappen h
Ved	å	trykke	på	tasten	h	(11)	starter	pro-
duksjonen	av	damp	for	å	lage	melkeskum	
eller	varm	melk.
Knappen start
Ved	å	trykke	på	knappen	start	(10)	starter	
maskinen	å	brygge	kaffe	eller	eventuelt	et	
service-program.
Ved	å	trykke	nok	en	gang	på	knappen	start	
(10)	mens	bryggingen	av	kaffen	pågår	kan	
du	stoppe	prosessen.
Dreievelger for kaffestyrke
Med	dreievelgeren	(13)	stil-
ler	du	inn	styrken	på	kaffen.
h
til
g
Ekstra svak
Svak
Normal
Sterk
DoubleShot sterk +
DoubleShot sterk ++
Med	denne	kaffestyrken	
brygges	kaffen	i	2	omganger.	
Se	også	kapittel	
„aromaDoubleShot“	på	side	
23.
Dreievelger for valg av drikke
Med	dreievelgeren	(14)	kan	
du	velge	hvilken	drikk	du	
ønsker,	samt	mengde.	Du	
kan	også	endre	på	bruker-
innstillingene	med	den.
a	
til
c
Liten Espresso
Espresso
Liten Café Crème
Café Crème
Stor Café Crème
b	
til
d
2 små Espresso
2 Espresso
2 små Café Crème
2 Café Crème
2 store Café Crème
e Skyll maskinen
f Rengjør melkesys.
Merk:	Dersom	du	velger	en	drikk	som	ikke	
kan	brygges,	vises	følgende	på	skjermen;	
Ugyldig kombinasjon.	Da	må	du	en-
dre	på	styrken	på	kaffen	eller	valg	av	drikke.
Melkeskummer
Melkeskummeren	(6)	kan	åpnes	eller	luk-
kes	ved	å	dra	den	ut	eller	skyve	den	inn.
Dreievelger
Dersom	du	ønsker	å	lage	melkeskum	–	for	
eksempel	for	å	lage	Latte	Macchiato	eller	
Cappuccino	–	dreier	du	symbolet	j	slik	at	
det	peker	framover.
Dersom	du	vil	varme	melk	dreier	du	symbo-
let	i	slik	at	det	peker	framover.
Side: 26
23
no
TES503..			01/2011
Dersom	du	vil	varme	vann	stiller	du	inn	
dreievelgeren	vannrett.
Meldinger på skjermen
Skjermen	(15)	viser,	i	tillegg	til	meldinger	
om	hvilken	prosess	eller	tilstand	maskinen	
bei
	nner	seg	i,	meldinger	som	krever	at	du	
utfører	bestemte	handlinger.	Når	du	har	
utført	den	handlingen	som	kreves	forsvinner	
meldingen,	og	skjermen	viser	igjen	menyen	
for	valg	av	drikke.
aromaDoubleShot
Mengden	av	oppløste	bitterstoffer	og	uøn-
skede	aromastoffer	øker	jo	lengre	kaffen	
brygges.	Dette	får	innvirking	på	kaffens	
smak	og	aroma.	TES503	har	derfor	en	spe-
siell	aromaDoubleShot-funksjon	i	forbin-
delse	med	brygging	av	ekstra	sterk	kaffe.	
Når	halvparten	av	kaffemengden	er	bryg-
get,	males	resten	av	kaffebønnene	og	re-
sten	av	kaffen	brygges,	på	denne	måten	
produseres	det	kun	velsmakende	og	beha-
gelige	aromastoffer.	
AromaDoubleShot-funksjonen	aktiveres	ved	
følgende	innstillinger:
Før du tar maskinen i bruk
Generelt
I	de	respektive	beholderne	må	det	kun	fyl-
les	kaldt	vann	uten	kullsyre,	og	kaffebønne-
blandinger,	helst	for	espresso	eller	automa-
ter.	Det	må	ikke	benyttes	kaffebønner	som	
er	glaserte,	karamelliserte	eller	som	på	
annen	måte	er	sukkerholdige,	da	disse	vil	
forårsake	at	kokeenheten	tilstoppes.
På	denne	kaffemaskinen	kan	du	stille	inn	
hardheten	på	vannet.	Fra	fabrikken	er	hard-
hetsgraden	satt	til	4.	Hardhetsgraden	på	
vannet	kontrolleres	med	de	medfølgende	
testremsene.	Dersom	testen	viser	at	hard-
hetsgraden	ikke	tilsvarer	grad	4,	må	maski-
nen	innstilles	deretter.	(Se	Vannets
hardhet i	kapittel	”Menyinstillinger”	på	
side	26).
Ta i bruk maskinen
1.	 Plasser	espressomaskinen	på	et	jevnt	
og	plant	underlag	som	tåler	vekten	av	
maskinen	og	ikke	skades	av	eventuelt	
vannsøl.	Ventilasjonsåpningene	på	mas-
kinen	må	ikke	dekkes	til.
2.	 Dra	ut	nettkabelen	fra	oppbevarings-
rommet	(20)	og	sett	støpselet	i	en	
strømkontakt.	Kabellengden	kan	regule-
res	ved	å	skyve	kabelen	tilbake	oppover	
eller	dras	ut	nedover.	Plasser	kaffemas-
kinen	med	baksiden	ut	mot	kanten	av	
benken	eller	bordet	og	dra	enten	kabe-
len	nedover	eller	skyv	den	oppover.
3.	 Sett	sammen	melkeskummeren.	Maski-
nen	skal	ikke	brukes	med	mindre	melke-
skummeren	(6)	er	satt	helt	sammen	og	
montert.
Side: 27
24 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
4.	 Lukk	opp	lokket	(17)	på	vannbeholde-
ren.
5.	 Ta	av	vannbeholderen	(16),	skyll	den	og	
fyll	den	med	friskt,	kaldt	vann.	Vær	opp-
merksom	på	max-merket.
6.	 Sett	vanntanken	(16)	på	plass	og	trykk	
den	helt	ned.
7.	 Lukk	lokket	på	vanntanken	(17)	igjen.
8.	 Fyll	kaffebønner	i	kaffebønnebehol-
deren	(1).	(For	brygging	av	kaffe	med	
ferdigmalt	kaffe,	se	kapittel	„Lage	kaffe	
med	ferdigmalt	kaffe“	på	side	27.)
9.	 Slå	på	strømbryteren	O/I (9).	På	skjer-
men	(15)	vises	menyen	for	innstilling	av	
skjermspråk.
10.	Med	den	øvre	dreievelgeren	(14)	velger	
du	det	skjermspråket	du	ønsker.
Du	kan	velge	mellom	følgende	språk:
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
11.	Trykk	på	knappen	start	(10).	Det	valgte	
språket	er	lagret.	På	skjermen	vises	
Dra ut melkeskmr.
12.	Sett	koppen	e.l.	under	kranen/uttaket	
(6c).
13.	Dra	melkeskummeren	(6)	forsiktig	ut,	
slik	at	den	åpnes.	Maskinen	spyler	nå	
melkeskummeren	(6)	med	vann.	På	
skjermen	vises Skyv inn
melkeskmr.
14.	Skyv	melkeskummeren	(6)	inn	for	å	
lukke	den.
Maskinen	varmes	opp	og	spyler.	Litt	vann	
kommer	ut	av	kaffekranen/uttaket.	Når	
skjermen	viser	menyen	for	valg	av	drikke	
betyr	det	at	maskinen	er	klar	til	bruk.
Slå av kaffemaskinen
Når	maskinen	ikke	har	vært	i	bruk	på	en	
time,	vil	den	automatisk	spyle	og	deretter	
slå	seg	av	(tidsintervallet	kan	endres,	se	
Slå av i	kapittel	”Menyinstillinger”	på	side	
26).	
Unntak:	Dersom	du	kun	har	laget	varmt	
vann	eller	damp	vil	maskinen	slå	seg	av	
uten	å	kjøre	skylleprosessen	først.
Hvis	du	vil	slå	av	maskinen	manuelt	må	du	
trykke	på	knappen	e	off /	j	(12).	Maskinen	
skylles	og	slår	seg	deretter	av.
Merk:	Ved	første	gangs	bruk,	etter	bruk	av	
et	serviceprogram	eller	etter	at	apparatet	
har	vært	ute	av	bruk	for	en	lengre	periode,	
vil	ikke	den	første	drikken	inneholde	full	
aroma	og	bør	ikke	drikkes.
Første	gang	du	bruker	espressomaskinen	
får	du	ikke	et	passe	tykt	og	fast	skum	
(crema)	før	etter	noen	få	kopper.
Ved	lengre	bruk	er	det	normalt	at	det	danner	
seg	vanndråper	i	ventilasjons	
	
	
åpningene.
Side: 28
25
no
TES503..			01/2011
Vannilter
Et	vanni
	lter	kan	gjøre	at	det	blir	mindre	
kalkavleiringer.
Før	du	kan	bruke	et	nytt	vanni
	lter	må	det	
spyles.	Da	går	du	fram	på	følgende	måte:
1.	 Bruk	pulverskjeen	(18)	til	å	trykke	vann-
i
	lteret	godt	på	plass	i	vanntanken.
2.	 Fyll	vanntanken	(16)	med	vann	opp	til	
max-merket.
3.	 Hold	knappen	e	off /	j	(12)	inne	i	minst	
3	sekunder.	Menyen	åpnes.
4.	 Trykk	på	tasten	e	off /	j	(12)	l
	ere	gan-
ger	inntil	Filter	mangler/gml	vises	
på	skjermen.
5.	 Med	den	øvre	dreievelgeren	(14)	
Aktiver filter	velger	du	det	du	øn-
sker.
6.	 Trykk	på	knappen	start	(10).	
7.	 Sett	en	beholder	på	ca	0,5	liter	under	
kranen/uttaket	(6c).
8.	 Trykk	på	knappen	start	(10).	
9.	 Dra	melkeskummeren	(6)	ut	for	å	åpne	
den.
10.	Vannet	går	nå	først	gjennom	i
	lteret	for	å	
spyle	det.
11.	Lukk	melkeskummeren	(6)	ved	å	skyve	
den	inn.
12.	Tøm	deretter	beholderen.	
Maskinen	er	nå	klar	til	bruk.
Info: Ved	å	spyle	i
	lteret	aktiveres	samtidig	
telleren	som	viser	når	du	bør	skifte	i
	lter.
Hvis	meldingen	Skift filter vises	på	
skjermen,	eller	senest	etter	2	måneder	har	
ikke	lenger	vanni
	lteret	noen	effekt.	Av	hygi-
eniske	grunner	og	for	at	kaffemaskinen	ikke	
skal	få	et	kalkbelegg	(dette	kan	skade	mas-
kinen)	skal	i
	lteret	skiftes.	Filter	(TCZ7003)	
får	du	kjøpt	i	butikker	som	selger	denne	
maskinen	eller	via	Siemens	kundetjeneste	
(467873).	Dersom	du	ikke	setter	inn	et	nytt	
i
	lter,	skal	innstillingen	Filter	settes	til	
mangler/gml.
Info:	Ved	hjelp	av	i
	lterindikatoren	kan	du	
markere	i	hvilken	måned	du	skiftet	i
	lter.	Du	
kan	også	markere	når	(hvilken	måned)	du	
må	skifte	i
	lter	neste	gang	(senest	etter	to	
måneder).
Info: Dersom	kaffemaskinen	i	en	lengre	
periode	ikke	blir	benyttet	(f.eks.	i	forbindelse	
med	ferier)	bør	i
	lteret	som	står	i	maskinen	
spyles	før	den	tas	i	bruk	igjen.	For	å	gjøre	
dette	brygger	du	en	kopp	med	varmt	vann	
som	du	så	kaster.
Side: 29
26 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Menyinstillinger
Ved	hjelp	av	menyvalgene	kan	du	stille	inn	
kaffemaskinen	nøyaktig	slik	det	passer	for	
deg.	
1.	 Trykk	på	knappen	e	off /	j		(12)	minst	3	
sekunder.	
2.	 Trykk	lere	ganger	på	knappen	e	off /	
j		(12)	inntil	menyvalgene	du	vil	bruke	
vises	på	skjermen.
3.	 Med	den	øvre	dreievelgeren	(14)	velger	
du	den	innstillingen	du	ønsker.
4.	 Bekreft	valget	med	knappen	start	(10).
Dersom	du	ønsker	å	forlate	menyen	uten	å	
velge	noe,	vrir	du	dreievelgeren	tilbake	til	
Tilbake	og	trykker	deretter	på	knappen	
start	(10).		
Du	kan	endre	følgende	innstillinger:
Slå av:	Her	bestemmer	du	hvor	lang	tid	
kaffemaskinen	skal	vente	etter	siste	drikk	
ble	laget	før	den	automatisk	slår	seg	av.	Du	
kan	stille	inn	et	tidsintervall	fra	15	minutter	
til	4	timer.	Standardinnstillingen	er	1	time,	
dette	tidsintervallet	kan	gjøres	kortere	for	å	
spare	energi.
Filter:	Her	kan	du	stille	inn	om	du	benytter	
et	vannilter	i	maskinen	eller	ikke.	Dersom	
du	ikke	bruker	et	vannilter	skal	innstillingen	
stå	på	Filter mangler/gml.	Dersom	
du	bruker	et	vannilter	skal	innstillingen	stå	
Aktiver filter.	Før	du	kan	ta	i	bruk	et	
nytt	vannilter	må	det	vaskes	(se	kapittel	
„Vannilter“	på	side	25).
Start Calc‘n‘Clean:	Her	kan	du	manu-
elt	velge	serviceprogrammene	
(Calc‘n‘Clean		/	Avkalking	/	
Rengjøring).	Trykk	på	knappen	start	
(10)	og	kjør	gjennom	programmet	du	har	
valgt	(se	kapittel	„Serviceprogram“	på	side	
31).
Temperatur:	Her	kan	temperaturen	
(Høy	/	Middels	/	Lav)	stilles	inn.
Språk:	Her	kan	du	velge	språket	på	skjer-
men.
Vannets hardhet:	På	denne	kaffemas-
kinen	kan	du	stille	inn	hardheten	på	vannet.	
Det	er	viktig	å	stille	inn	korrekt	hardhet	på	
vannet	som	benyttes,	slik	at	kaffemaskinen	
kan	vise	når	den	bør	avkalkes.	
Forhåndsinnstillingen	for	hardheten	på	van-
net	er	4.	
Hardheten	på	vannet	kan	kontrolleres	ved	
hjelp	av	testremsene	som	følger	med	mas-
kinen.	Ditt	lokale	vannverk	vil	også	kunne	
opplyse	om	hardheten	på	springvannet	der	
du	bor.	
Hold	testremsen	nede	i	vannet	noen	sek-
under	og	ta	den	opp	og	rist	forsiktig.	
Resultatet	kan	avleses	etter	ca	ett	minutt.
Vannets	hardhet	og	innstillingsmuligheter:
Trinn Vannets	hardhet
Tysk	(°dH) Fransk	(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Innstilling av malingsgrad
Ved	hjelp	av	dreievelgeren	(3)	for	malings-
graden	kan	du	stille	hvor	int	du	ønsker	å	
male	kaffebønnene.
NB!
Finhetsgraden skal kun endres når kvernen
arbeider! Hvis ikke, kan maskinen skades.
Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffe-
kvernen.
	
● Når	kvernen	arbeider	stiller	du	inn	drei-
evelgeren	(3)	slik	du	ønsker	fra	inmalt		
(a:	Drei	i	retning	mot	klokka)	til	grovmalt	
(b:	Drei	i	retning	med	klokka).
Side: 30
27
no
TES503..			01/2011
	
	
	
	
	
	
	
a b
Info: Du	vil	først	merke	den	nye	innstillin-
gen	etter	at	to	kopper	kaffe	er	laget.
Tips: Bruk	en	inere	maling	for	å	male	mør-
kere	kaffebønner	og	en	grovere	maling	for	
lyse.
Lage kaffe med
kaffebønner
Denne	helautomatiske	espressomaskinen	
maler	kaffebønnene	hver	gang	den	lager	
kaffe.	
Tips:	Det	bør	helst	brukes	kaffebønneblan-
dinger	beregnet	på	espresso-	eller	helauto-
matiske	kaffemaskiner.	Kaffebønnene	bør	
oppbevares	kjølig	i	en	lukket	beholder.	
Kaffebønnene	kan	males	selv	om	de	er	
dypfryste.
Viktig:	Fyll	opp	vanntanken	(16)	hver	dag	
med	friskt,	kaldt	vann.	Du	må	passe	på	at	
det	alltid	er	nok	vann	i	vanntanken	(16).
De	ulike	kaffedrikkene	velges	ved	å	trykke	
på	de	tilsvarende	knappene.	
Tilberedning
Kaffemaskinen	må	være	klar	til	bruk.
1.	 Formvarmet/de	kopp(er)	settes	under	
kaffeuttaket	(7).	
Tips:	Når	du	lager	en	liten	espresso	
skal	koppen	alltid	varmes	opp	på	for-
hånd,	f.eks.	med	varmt	vann.
2.	 Bruk	den	øvre	dreievelgeren	(14)	til	å	
velge	kaffedrikk	og	mengde.	
Kaffedrikken	og	mengden	du	har	valgt	
vises	på	skjermen.
3.	 Bruk	den	nedre	dreievelgeren	(13)	til	å	
velge	styrken	på	kaffedrikken.	Styrken	
vises	på	skjermen.
4.	 Trykk	på	knappen	start	(10).
Maskinen	brygger	kaffen	og	fyller	den	i	
koppen(e).	
Merk:	Noen	valg	innebærer	at	kaffen	blir	
brygget	i	to	porsjoner	rett	etter	hverandre	
(se	kapittel	„aromaDoubleShot“	på	side	23).	
Vent	til	prosessen	er	helt	ferdig.
Ved	å	trykke	en	gang	til	på	knappen	
start	(10)	kan	du	avbryte	prosessen	før	den	
er	ferdig.
Lage kaffe med
ferdigmalt kaffe
Denne	espressomaskinen	kan	også		
lage	kaffe	med	ferdigmalt	kaffe	(ikke	pulver-
kaffe).
Merk:	Når	du	lager	kaffe	med	ferdigmalt	
kaffe	er	ikke	aromaDoubleShot-funksjonen	
tilgjengelig.
Viktig:	Fyll	opp	vanntanken	(16)	hver	dag	
med	friskt,	kaldt	vann.	Du	må	passe	på	at	
det	alltid	er	nok	vann	i	vanntanken	(16).
Tilberedning
1.	 Åpne	pulverskuff	(4).
2.	 Fyll	skuffen	med	maks	2	strøkne	kaffe-
skjeer	med	malt	kaffe.		
NB!	Det	må	ikke	fylles	i	hele	kaffebøn-
ner	eller	pulverkaffe	(Nescafé).
3.	 Lukk	kaffepulverskuffen	(4).
4.	 Velg	den	drikken	du	ønsker	ved	å	dreie	
på	den	øvre	dreievelgeren	(14)	(kun	èn	
kopp	av	gangen).
5.	 Trykk	på	knappen	start	(10).
Maskinen	brygger	kaffen	og	fyller	den	i	kop-
pen.	
Side: 31
28 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Merk:	Dersom	du	ønsker	en	kopp	til	laget	
med	malt	kaffe,	må	du	gjenta	prosessen.	
Dersom	det	ikke	lages	mer	kaffe	innen	90	
sekunder,	vil	kokekammeret	automatisk	
tømmes	for	å	forhindre	at	det	blir	for	fullt.	
Maskinen	skyller	automatisk.	
Lage varmt vann
¡ Forbrenningsfare!
Melkeskummeren	(6)	blir	svært	varm.	
Melkeskummeren	(6)	må	kun	berøres	på	
plastikkdelene.
Kaffemaskinen	må	være	klar	til	bruk.
1.	 Sett	en	oppvarmet	kopp	eller	et	glass	
under	melkeskummeren	(6).
2.	 Hold	dreievelgeren	(6d)	vannrett.
3.	 Dra	melkeskummeren	(6)	ut	for	å	åpne	
den.	Kaffemaskinen	varmes	nå	opp.	Det	
vil	nå	renne	varmt	vann	i	ca	40	sek-
under	ut	av	kranen/uttaket	for	melke-
skum	(6).	
4.	 Prosessen	stoppes	ved	å	trykke	inn	
melkeskummeren	(6)	igjen.
Lage melkeskum og
varm melk
¡ Forbrenningsfare!
Melkeskummeren	(6)	blir	svært	varm.	
Melkeskummeren	(6)	må	kun	berøres	på	
plastikkdelene.
Tips:	Skum	opp	melk	først	og	brygg	deret-
ter	kaffen,	eller	lag	melkeskum	separat	som	
du	så	heller	på	kaffen.
Kaffemaskinen	må	være	klar	til	bruk.
1.	 Sett	den	forvarmede	koppen	under	
	
kranen/uttaket	(6c).
2.	 Før	melkeslangen	(6e)	ned	i	melkebe-
holderen.
3.	 Still	inn	dreievelgeren	(6d)	på	”Varm	
melk”	i	eller	”Melkeskum”	j.
4.	 Trykk	på	knappen	h	(11).
Knappen	h	(11)	blinker,	og	maskinen	
varmer	nå	opp	i	ca	20	sekunder.	
Deretter	vises	Dra ut melkeskmr.	
på	skjermen.
5.	 Dra	melkeskummeren	(6)	ut	for	å	åpne	
den.
¡ Forbrenningsfare!
Melkeskum	eller	varm	melk	kommer	nå	
under	høyt	trykk	ut	av	melkeskummeren	
(6).	Merk	at	melkesprut	kan	forårsake	for-
brenninger.	Åpne	melkeskummeren	(6)	
forsiktig.	Kranen/uttaket	(6c)	må	ikke	berø-
res	eller	rettes	mot	personer.
6.	 Lukk	dampventilen	(6)	ved	å	trykke	den	
inn	igjen.
Side: 32
29
no
TES503..			01/2011
Tips: For	å	få	best	melkeskum,	bør	du	bru-
ke	kald	melk	med	et	fettinnhold	på	minst	
1,5		%.
Viktig:	Det	er	vanskelig	å	fjerne	inntørkede	
melkerester,	derfor	må	melkeskummeren	
(6)	rengjøres	i	lunkent	vann	hver	gang	den	
har	vært	brukt	og	spyles	med	hjelp	av	
programmet	Rengjør melkesys.	(se	
side	30).
Pleie og daglig rengjøring
¡ Fare for elektrisk støt!
Dra	støpslet	ut	av	kontakten	i	veggen	før	
rengjøring	av	kaffemaskinen.
Senk	aldri	maskinen	ned	i	vann.
Bruk	ikke	et	apparat	for	rengjøring	med	
damp.
	
● Puss	huset	med	et	bløtt,	fuktig	tørkle.	
	
● Bruk	ikke	rengjøringsmaterialer	som	riper	
eller	rengjøringsmidler.
	
● Rester	av	kalk,	kaffe,	melk	eller	avkal-
kingsmiddel	skal	alltid	fjernes	umiddel-
bart.	Under	slike	rester	kan	det	danne	
seg	korrosjon.
	
● Dryppeskålen	(8c)	med	kaffebeholderen	
(8b)	dras	ut	fremover.	Ta	av	beskyttelsen	
(8a)	og	dryppebeskyttelsen	(8d).	
Dryppeskålen	og	kaffebeholderen	tømmes	
og	rengjøres.	
	
● Ta	ut	pulverskuffen	(4)	og	gjør	den	ren.	
	
● Ta	ut	l
	ottøren	(8e)	og	gjør	den	ren	med	
en	fuktig	klut.
	
● Følgende deler skal ikke vaskes i opp-
vaskmaskin:	Låsen	til	oppbevaringsrom-
met	for	miniveiledningen	(5c),	beskyttelse	
for	dryppeskål	(8a),	l
	ottør	(8e),	skuff	for	
kaffepulver	(4),	kokeenhet	(5a).
	
● Følgende	deler	kan	vaskes	i	oppvask-
maskin:	Dryppeskål	(8c),	kaffebeholder	
(8b),	rist	for	kaffeuttak	(8d),	aromalokk	(2)	
og	pulverskje	(18)
	
● Oppsamlingsbeholderne	(skåler	og	kaf-
fepulverskuff)	inne	i	maskinen	tørkes	av.
Viktig:	Dryppeskålen	(8c)	og	kaffebeholde-
ren	(8b)	må	tømmes	og	rengjøres	daglig	for	
å	forhindre	soppdannelse.
Merk:	Hvis	kaffemaskinen	slås	på	med	
strømbryteren	O/I	(9)	når	den	er	kald	eller	
blir	slått	av	automatisk	etter	at	du	har	bryg-
get	kaffe,	vil	den	automatisk	gjennomføre	
en	spyleprosess.	Systemet	renser	med	
andre	ord	seg	selv	automatisk.
Viktig:	Dersom	kaffemaskinen	ikke	skal	
benyttes	i	en	lengre	periode	(f.eks.	i	forbin-
delse	med	ferier)	bør	hele	enheten,	inklu-
dert	melkeskummersystemet	og	kokeenhe-
ten	rengjøres	grundig.
Side: 33
30 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Rengjøring av melkeskummeren
Hvis	melkeskummeren	ikke	blir	rengjort	
etter	bruk	vil	etter	en	viss	tid	følgende	be-
skjed	vises	på	skjermen:	
Rengjør melkesys.!
Melkeskummeren	skal	rengjøres	etter	hver	
bruk!	Når	maskinen	skal	rengjøres	lar	du	
dreievelgeren	(6d)	stå	i	den	stillingen	den	
sist	ble	brukt	i.
Automatisk	forrengjøring	av	
melkeskummeren:
1.	 Velg	f	med	dreievelgeren	(14).
2.	 Sett	en	tom,	høy	beholder	under	kranen/
uttaket	(6c).
3.	 Skyv	kaffekranen	så	nærme	beholderen	
som	mulig.
4.	 Sett	melkeslangen	(6e)	ned	i	bollen.
5.	 Trykk	på	knappen	start	(10).
6.	 Dra	melkeskummeren	(6)	ut	for	å	åpne	
den.
Kaffemaskinen	fyller	nå	automatisk	vann	i	
bollen	og	suger	det	opp	igjen	via	melkeslan-
gen	(6e)	for	å	skylle	melkesystemet.
Skylleprosessen	avsluttes	etter	ca.	1	minutt.	
7.	 Lukk	melkeskummeren	(6)	ved	å	skyve	
den	inn.
8.	 Tøm	bollen	og	rengjør	melkeslangen	
(6e).
I	tillegg	skal	melkesystemet	renses	grundig	
regelmessig	(i	oppvaskmaskin	eller	for	
hånd).
Ta	fra	hverandre	melkeskummeren	for	å	
rengjøre	den:
1.	 Ta	kranen/uttaket	(6c)	av	dampventilen	
(6a)	(igur C).
2.	 Rengjør	enkeltdelene	med	såpevann	og	
en	bløt	børste.	Om	nødvendig	kan	du	la	
delene	ligge	en	stund	i	varmt	såpevann.
3.	 Spyl	alle	delene	med	rent	vann	og	tørk	
av	dem.
4.	 Sett	sammen	alle	delene	og	trykk	mel-
keskummeren	inn	i	maskinen	til	den	
sitter	ordentlig	på	plass.
¡ Fare for skålding!
Maskinen	skal	ikke	brukes	med	mindre	
melkeskummeren	(6)	er	satt	helt	sammen	
og	montert.
Rengjøre kokeenheten
Rengjør	kokeenheten	jevnlig!	
Automatisk	forrengjøring	av	kokeenheten:
1.	 Velg	e	med	dreievelgeren	(14).
2.	 Sett	et	tomt	glass	under	kranen/uttaket	
(7).
3.	 Trykk	på	knappen	start	(10).
Maskinen	skyller	automatisk.
I	tillegg	til	det	automatiske	rengjøringspro-
grammet	bør	kokeenheten	(5a)	tas	av	for	
rengjøring	med	jevne	mellomrom	(Bilde E
foran	i	brukerveiledningen).
1.	 Slå	kaffemaskinen	helt	av	med	strøm-
bryteren	O/I	(9).	Alle	knappelysene	
slukkes.
2.	 Åpne	døren	(5b)	til	kokeenheten.
3.	 Skyv	den	røde	låsen	(5e)	på	kokeenhe-
ten	helt	mot	høyre.
4.	 Trykk	på	den	røde	knappen	(5d)	og	ta	
tak	i	kokeenheten	ved	gripetakene	og	
dra	kokeenheten	forsiktig	ut	av	maski-
nen.
Side: 34
31
no
TES503..			01/2011
5.	 Rengjør	kokeenheten	(5a)	under	ren-
nende	vann.
Viktig:	Ikke	bruk	oppvask-	eller	andre	ren-
gjøringsmidler,	og	ikke	vask	den	i	oppvask-
maskinen.
6.	 Gjør	grundig	rent	inne	i	kaffemaskinen	
med	en	fuktig	klut	og	fjern	eventuelle	
kafferester.
7.	 La	kokeenheten	(5a)	og	selve	maskinen	
stå	til	den	er	tørr.
8.	 Deretter	settes	kokeenheten	(5a)	helt	
inn	i	maskinen	igjen.
9.	 Skyv	den	røde	låsemekanismen	(5e)	
helt	mot	høyre	og	lukk	døren/dekslet	
(5b).
Merk:	Etter	en	grundig	rengjøring	bør	pak-
ningene	i	kokeenheten	regelmessig	settes	
inn	med	fett	for	å	sikre	optimalt	vedlikehold	
av	enheten.	Bruk	en	type	fett	som	er	spesi-
alutviklet	for	dette	formålet	(bestillingsnum-
mer	311368),	og	smør	det	tynt	på	paknin-
gene.
Råd om energisparing
	
● Espressomaskinen	slår	seg	automatisk	
av	etter	en	time	(fabrikkinnstilling).	
Standardinnstillingen	på	en	time	kan	
endres	(se	Slå av	i	kapittel	
”Menyinstillinger”	på	side	26).
	
● Dersom	espressomaskinen	ikke	benyttes	
skal	den	slås	av.	For	å	gjøre	dette	trykker	
du	på	knappen	e	off /	j	(12).	Maskinen	
skylles	og	slår	seg	deretter	av.
	
● Maskinen	bør	ikke	slås	av	dersom	den	er	
i	ferd	med	å	lage	kaffe	eller	melkeskum.	
Dersom	du	avbryter	bryggingen	av	kaffe	
eller	prosessen	med	å	lage	melkeskum	
fører	det	til	ekstra	energiforbruk	og	mer	
restevann	i	dryppeskålen.
	
● Kaffemaskinen	bør	avkalkes	med	jevne	
mellomrom	for	å	forhindre	kalkavleiringer	
i	maskinen.	Kalkavleiringer	medfører	
høyere	energiforbruk.
Serviceprogram
Tips:	Les	også	miniveiledningen	som	ligger	
i	oppbevaringsrommet	(5c).
Avhengig	av	hvor	mye	maskinen	blir	brukt	
vil	det	vises	følgende	meldinger	på	skjer-
men	med	varierende	tidsmellomrom:
Må avkalkes!
eller
Må rengjøres!
eller
Calc‘n‘Clean nødvendig!
Du	bør	da	straks	kjøre	serviceprogrammet	
for	avkalking	eller	rengjøring.	Eventuelt	kan	
begge	operasjonene	utføres	samtidig	ved	
hjelp	av	funksjonen	Calc‘n‘Clean	(se	kapit-
tel	„Calc‘n‘Clean“	på	side	34).	Dersom	servi-
ceprogrammet	ikke	gjennomføres	som	an-
gitt,	kan	det	forårsake	skader	på	kaffemas-
kinen.
Side: 35
32 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
NB!
Ved kjøring av serviceprogrammet må det
kun benyttes de foreskrevne avkalkings- og
rengjøringsmidlene. Les sikkerhetsforskrif-
tene på innpakningen til rengjøringsmidde-
let og følg disse.
Serviceprogrammet må under ingen om-
stendigheter avbrytes!
Ikke drikk væskene!
Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker,
sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker!
Det må under ingen omstendigheter tilset-
tes avkalkingstabletter eller andre avkal-
kingsmidler i skuffen for kaffepulver (4)!
Spesialutviklede avkalkingsmidler og
rengjøringstabletter får du i butikker
som forhandler denne maskinen eller via
Siemens kundetjeneste.
Bestillingsnr I	butikken Kundetjeneste
Rengjørings-
tabletter
TCZ6001 310575
Avkalkings-
tabletter
TCZ6002 310967
Viktig:	Dersom	det	er	satt	inn	et	vannilter	i	
vannbeholderen	(16),	må	dette	fjernes	før	
serviceprogrammet	startes.
Avkalking
Varighet:	ca.	25	minutter.
Viktig:	Dersom	det	er	satt	inn	et	vannilter	i	
vannbeholderen	(16),	må	dette	fjernes	før	
avkalkingsprogrammet	startes.
Hvis	skjermen	viser	meldingen	Må
avkalkes!,	trykker	du	på	knappen	e	off /	
j		(12)	i	3	sekunder	og	deretter	på	knappen	
start	(10).	Avkalkingsprosessen	starter.
Dersom	du	ønsker	å	starte	avkalkingspro-
sessen	igjen,	trykker	du	på	knappen	e	off /	
j		(12)	i	minst	3	sekunder.	Deretter	trykker	
du	to	ganger	kort	på	knappen	e	off /	j		(12).	
Drei	på	den	øvre	dreievelgeren	(14)	inntil	
skjermen	viser	meldingen	Start
avkalking.	Trykk	på	knappen	start	(10)	
for	å	starte	avkalkingsprogrammet.
Skjermen	viser	deretter	framdriften	i	pro-
grammet.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
	
● Tøm	dryppeskålen	(8)	og	sett	den	tilbake	
igjen.
Merk:	Dersom	vannilteret	er	aktivert,	viser	
skjermen	en	melding	om	at	du	må	fjerne	
ilteret	og	deretter	trykke	på	knappen	
start	(10)	igjen.	Fjern	ilteret	nå	dersom	du	
ikke	allerede	har	gjort	det.	Trykk	på	knap-
pen	start	(10).
Fyll i avkalkingsm.
Trykk på start
	
● Fyll	opp	vanntanken	(16)	med	lunkent	
vann	til	merket	0,5l,	og	løs	opp	2	Bosch	
avkalkingstabletter	i	vannet.	
	
● Trykk	på	knappen	start	(10).
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
10	minutter.
Side: 36
33
no
TES503..			01/2011
Plasser beholder
Dra ut melkeskmr
	
● Sett	en	beholder	på	minst	0,5	liter	under	
dysen	(6c).
	
● Dra	melkeskummeren	(6)	ut	for	å	åpne	
den.
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
12	minutter.
Rens/fyll vanntank
Trykk på start
	
● Skyll	vanntanken	(16)	og	fyll	den	opp	til	
max-merket	med	friskt,	kaldt	vann.
	
● Trykk	på	knappen	start	(10).
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
30	sekunder,	deretter	skylles	maskinen.
Skyv inn melkeskmr
	
● Lukk	melkeskummeren	(6)	ved	å	trykke	
den	inn	igjen.
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
1	minutter.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
	
● Tøm	dryppeskålen	(8)	og	sett	den	tilbake	
igjen.
Dersom	du	bruker	vannilter,	settes	dette	
inn	igjen	nå.	Maskinen	er	nå	avkalket	og	
klar	til	bruk.
Rengjøring
Varighet:	ca.	10	minutter.
Hvis	skjermen	viser	meldingen	Må
rengjøres!,	trykker	du	på	knappen	e	off
/	j		(12)	i	3	sekunder	og	deretter	på	knappen	
start	(10).	Rengjøringsprogrammet	starter.	
Dersom	du	ønsker	å	starte	rengjøringspro-
sessen	igjen,	trykker	du	på	knappen	e	off /	
j		(12)	i	minst	3	sekunder.	Deretter	trykker	
du	to	ganger	kort	på	knappen	e	off /	j		(12).	
Drei	på	den	øvre	dreievelgeren	(14)	inntil	
skjermen	viser	meldingen	Start
rengjøring.	Trykk	på	knappen	start	(10)	
for	å	starte	rengjøringsprogrammet.
Skjermen	viser	deretter	framdriften	i	pro-
grammet.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
	
● Tøm	dryppeskålen	(8) og	sett	den	tilbake	
igjen.	
Rengjøring pågår
Apparatet	skyller	to	ganger.
Åpne skuffen
	
● Åpne	pulverskuff	(4).
Fyll i rengj.middel
	
● Legg	inn	en	Bosch	rengjøringstablett	og	
lukk	skuffen	(4).
Rengjøring pågår
Rengjøringsprogrammet	starter	og	varer	i	
ca	8	minutter.	
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
	
● Tøm	dryppeskålen	(8)	og	sett	den	tilbake	
igjen.
Kaffemaskinen	er	nå	rengjort	og	klar	til	
bruk.
Side: 37
34 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Calc‘n‘Clean
Varighet:	ca.	35	minutter.
Calc‘n‘Clean	kombinerer	enkeltfunksjonene	
for	avkalking	og	rengjøring.	Dersom	begge	
prosessene	skal	utføres	nesten	samtidig,	vil	
maskinen	automatisk	foreslå	dette	service-
programmet.
Viktig:	Dersom	det	er	satt	inn	et	vannilter	i	
vannbeholderen	(16),	må	dette	fjernes	før	
serviceprogrammet	startes.
Hvis	skjermen	viser	meldingen	
Calc‘n‘Clean nødvendig!,	trykker	du	
på	knappen	e	off /	j		(12)	i	3	sekunder	og	
deretter	på	knappen	start	(10).
Serviceprogrammet	starter.
Dersom	du	ønsker	å	starte	Calc‘n‘Clean	
igjen,	trykker	du	på	knappen	e	off /	j		(12)	i	
minst	3	sekunder.	Deretter	trykker	du	to	
ganger	kort	på	knappen	e	off /	j		(12).	Drei	
på	den	øvre	dreievelgeren	(14)	inntil	skjer-
men	viser	meldingen	Start
Calc‘n‘Clean.	Trykk	på	knappen	start	
(10)	for	å	starte	Calc‘n‘Clean.
Skjermen	viser	deretter	framdriften	i	pro-
grammet.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
	
● Tøm	dryppeskålen	(8) og	sett	den	tilbake	
igjen.	
Calc‘n‘Clean pågår
Apparatet	skyller	to	ganger.
Åpne skuffen
	
● Åpne	pulverskuff	(4).
Fyll i rengj.middel
	
● Legg	inn	en	Bosch	rengjøringstablett	og	
lukk	skuffen	(4).
Merk:	Dersom	vannilteret	er	aktivert,	viser	
skjermen	en	melding	om	at	du	må	fjerne	
ilteret	og	deretter	trykke	på	knappen	start	
(10)	igjen.	Fjern	ilteret	nå	dersom	du	ikke	
allerede	har	gjort	det.	Trykk	på	knappen	
start	(10).
Fyll i avkalkingsm.
Trykk på start
	
● Fyll	opp	vanntanken	(16)	med	lunkent	
vann	til	merket	0,5l,	og	løs	opp	2	Bosch	
avkalkingstabletter	i	vannet.	
	
● Trykk	på	knappen	start	(10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
10	minutter.
Plasser beholder
Dra ut melkeskmr
	
● Sett	en	beholder	på	minst	1	liter	under	
dysen	(6c).
	
● Dra	melkeskummeren	(6)	ut	for	å	åpne	
den.
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
12	minutter.
Rens/fyll vanntank
Trykk på start
	
● Skyll	vanntanken	(16)	og	fyll	den	opp	til	
max-merket	med	friskt,	kaldt	vann.
	
● Trykk	på	knappen	start	(10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkingsprogrammet	starter	og	varer	i	ca	
30	sekunder,	deretter	skylles	maskinen.
Skyv inn melkeskmr
	
● Lukk	melkeskummeren	(6)	ved	å	skyve	
den	inn.
Calc‘n‘Clean pågår
Rengjøringsprogrammet	starter	og	varer	i	
ca	8	minutter.	
Side: 38
35
no
TES503..			01/2011
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
	
● Tøm	dryppeskålen	(8)	og	sett	den	tilbake	
igjen.
Dersom	du	bruker	vannilter,	settes	dette	
inn	igjen	nå.	Kaffemaskinen	er	nå	rengjort	
og	klar	til	bruk.
Frostbeskyttelse
¡ For å unngå frostskader under trans-
port og lagring må kaffemaskinen på
forhånd tømmes fullstendig.
Info:	Kaffemaskinen	må	være	klar	til	bruk	
og	vanntanken	(16)	må	være	full.
1.	 Sett	et	stort	kar	under	kranen/uttaket	
(6c).
2.	 Trykk	på	knappen	h	(11).	
Knappen	h	(11)	blinker,	og	maskinen	
varmer	nå	opp	i	ca	20	sekunder.	
Deretter	vises	Dra ut melkeskmr	
på	skjermen.
3.	 Åpne	melkeskummeren	(6)	ved	å	dra	
den	ut	og	la	det	slippe	ut	damp	i	ca	15	
sekunder.
4.	 Slå	kaffemaskinen	helt	av	med	strøm-
bryteren	O/I	(9).
5.	 Tøm	vannbeholderen	(16)	og	
dryppeskålen	(8).
Tilbehør
Tabellen	nedenfor	viser	tilgjengelig	tilbehør	
du	kan	kjøpe	enten	i	butikker	som	fører	
denne	maskinen	eller	via	Siemens	kunde-
tjeneste.
Bestillingsnr I	butikken Kundetjeneste
Rengjørings-
tabletter
TCZ6001 310575
Avkalkings-
tabletter
TCZ6002 310967
Vannfilter TCZ7003 467873
Melke-
beholder	
(isolert)
TCZ7009 674992
Fett		
(på	tube)
– 311368	
Avfallshåndtering A
Vennligst	kast	innpakningsmaterialet	på	en	
miljø-	og	forskriftsmessig	måte.	Dette	appa-
ratet	er	merket	i	samsvar	med	de	europeiske	
retningslinene	2002/96/EG	angående	brukte	
elektriske	og	elektroniske	apparater	(waste	
electrical	and	electronic	equipment-WEEE).	
Retningslinjene	fastsetter	rammene	i	hele	
EU	for	retur	og	avfallshåndtering	av	gammelt	
utstyr.	Faghandelen	kan	gi	opplysninger	om	
aktuelle	avfallsmottak.
Garanti
For	dette	apparatet	gjelder	de	garantibe-
tingelser	som	er	oppgitt	av	vår	representant	
i	de	respektive	land.	Detaljer	om	disse	ga-
rantibetingelsene	får	du	ved	å	henvende	
deg	til	elektrohandelen	der	du	har	kjøpt	
apparatet.	Ved	krav	i	forbindelse	med	ga-
rantiytelser,	er	det	i	alle	fall	nødvendig	å	
legge	fram	kvittering	for	kjøpet	av	appara-
tet.
Det	tas	forbehold	om	endringer.
Side: 39
36 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Problem Årsak Løsning
Skjermen	viser	
Fyll på bønner! selv	
om	det	er	fylt	kaffebønner	
i	beholderen	(1),	eller	
kvernen	maler	ikke	kaffe-
bønnene.
Kaffebønnene	faller	ikke	
ned	i	kvernen	(bønnene	er	
for	glatte).
Bank	forsiktig	på	kaffebønne-
beholderen	(1).
Bytt	eventuelt	til	en	annen	
kaffesort.	
Tørk	av	kaffebønnebeholde-
ren	(1)	med	en	tørr	klut	når	
beholderen	er	tom.
Det	er	ikke	mulig	å	lage	
varmt	vann.
Melkeskummeren	(6)	er	
skittent.
Rengjør	melkeskummeren	(6),	
se	kapitlet	”Pleie	og	daglig	
rengjøring”.
For	lite	eller	ikke	noe	
skum
eller
melkeskummeren	(6)	
suger	ikke	melk.
Melkeskummeren	(6)	er	
skittent.
Rengjør	melkeskummeren	(6),	
se	kapitlet	”Pleie	og	daglig	
rengjøring”.
Det	er	mye	kalkavleiringer	i	
maskinen.
Kaffemaskinen	må	avkalkes.
Uegnet	melketype. Bruk	kald	melk	med	1,5	%	fett	
(lettmelk).
Melkeskummeren	(6)	er	ikke	
riktig	satt	sammen.
Fukt	melkeskummerdelene	og	
trykk	de	godt	i	hverandre.
Kaffe	renner	kun	dråpevis	
eller	det	flyter	overhodet	
ingen	kaffe.
Malingsgraden	av	kaffebøn-
nene	er	for	in.	Det	benyt-
tede	kaffepulveret	er	for	
inmalt.
Innstill	på	grovere	maling.	
Bruk	grovere	malt	kaffe.
Det	er	mye	kalkavleiringer	i	
maskinen.
Kaffemaskinen	må	avkalkes.
Kaffen	får	ikke	noe	
”Crema”.
Kaffesorten	egner	seg	ikke	
til	bruk	med	kaffemaskinen.
Bruk	en	kaffetype	med	en	
større	andel	Robusta	kaffe-
bønner.
Kaffebønnene	er	ikke	ny-
brente.
Bruk	kaffebønner	som	er	ny-
brent.
Malingsgraden	er	ikke	til-
passet	kaffebønnene.
Still	inn	malingsgraden	på	
inmalt.
Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!
Små problemer du kan løse selv
Side: 40
37
no
TES503..			01/2011
Små problemer du kan løse selv
Problem Årsak Løsning
Kaffen	er	for	”sur”. Malingsgraden	er	innstilt	på	
for	grov	maling,	eller	det	
ferdigmalte	kaffepulveret	
som	benyttes	er	for	grovt	
malt.
Sett	malingsgraden	på	inere	
maling	eller	bruk	ferdigmalt	
kaffe	som	er	inere	malt.
Kaffesorten	er	uegnet. Bruk	en	mørkere	brent	kaffe-
sort.
Kaffen	er	for	”bitter”. Malingsgraden	er	innstilt	på	
for	in	maling,	eller	det	fer-
digmalte	kaffepulveret	som	
benyttes	er	for	inmalt.
Sett	malingsgraden	på	grovere	
maling	eller	bruk	ferdigmalt	
kaffe	som	er	grovere	malt.
Kaffesorten	egner	seg	ikke	
til	bruk	med	kaffemaskinen.
Bytt	til	en	annen	kaffesort.
Skjermen	viser	Feil
Ring hotline
Det	har	oppstått	en	feil. Ta	kontakt	med	hotline.		
Vannilteret	holder	ikke	i	
vanntanken	(16).
Vannilteret	er	ikke	festet	på	
korrekt	måte.
Sett	vannilteret	rett	ned	i	kob-
lingen	mot	vanntanken	og	
trykk	det	på	plass.
Kaffegruten	er	ikke	fast	og	
for	våt.
Malingsgraden	er	enten	for	
fin	eller	for	grov	eller	det	
brukes	for	lite	kaffepulver.
Instill	malingen	grovere	eller	
finere	eller	bruk	to	strøkne	
måleskjeer	kaffepulver.
Displayet	viser	
Rengjør kokeenhet
Forurenset	kokeenhet	(5). Rens	kokeenheten	(5).
For	mye	kaffepulver	i	koke-
enheten	(5).
Rens	kokeenheten	(5)
(fyll	på	maksimalt	2	strøkne	
pulverskjeer	med	kaffepulver).
Mekanismen	i	kokeenheten	
går	tregt.
Ta	ut	kokeenheten	og	sett	inn	
pakningene	med	spesialfett	
(bestillingsnummer	311368),	
se	kapitlet	”Pleie	og	daglig	
rengjøring”.
Sterkt	vekslende	kvalitet	
av	kaffe	eller	melkeskum.	
Apparatet	er	forkalket. Avkalk	apparatet	slik	det	er	
beskrevet	i	instruksjonene	
med	to	avkalkingstabletter.
Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!
Side: 41
38 no
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Problem Årsak Løsning
Dryppevann	på	den	indre	
apparatbunnen	når	
dryppeskålen	(8)	er	fjer-
net.
Tatt	ut	dryppeskålen	(8)	for	
tidlig.
Vent	i	noen	sekunder	før	du	
tar	ut	dryppeskålen	(8)	etter	
den	siste	drikken	er	ferdig.
Displayet	viser		
Sett inn bryggenhet
Bryggeenheten	(5)	mangler	
eller	ble	ikke	gjenkjent.
Slå	av	maskinen	når	brygge-
enheten	(5)	står	i	maskinen,	
vent	i	3	sekunder	og	start	så	
maskinen	på	nytt.
Fabrikkinnstillingene	er	
blitt	endret	og	skal	
reaktiveres	(”Reset”).
Det	ble	foretatt	egne	
innstillinger	som	ikke	lenger	
er	ønsket.
Slå	av	apparatet	med	strøm-
bryteren	O/I	(9).	Hold	tastene/
knappene	e	off /	j		(12)	og	h	
(11)	nede	og	slå	på	apparatet	
med	strømbryteren	O/I	(9).	
Deretter	bekrefter	du	valget	
med	startknappen	(10).	Nå	er	
fabrikkinnstillingene	aktivert.
Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!
Små problemer du kan løse selv
Tekniske data
Strømkilde	(spenning/frekvens) 220-240	V	/	50-60	Hz
Varmeelementets	ytelse 1600	W
Maksimalt	statisk	pumpetrykk 15	bar
Vanntankens	kapasitet	(uten	filter) 1,7	l
Kaffebønnebeholderens	kapasitet 300	g
Strømkabelens	lengde 100	cm
Mål	(H	x	B	x	D) 385	x	280	x	479	mm
Vekt,	tom 9,3	kg
Type	maleenhet	(kaffekvern) Keramisk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch TES50328RW ennå.

Spør et spørsmål om Bosch TES50328RW

Har du et spørsmål om Bosch TES50328RW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch TES50328RW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TES50328RW Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.