Bosch TCA5309 manual

Vis en manual for Bosch TCA5309 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: TCA5309
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 43
40
no
Sikkerhetsanvisninger
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg
den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg
ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til
andre. Dette apparatet er beregnet til bearbeiding av små
mengder i husholdninger eller andre ikke-kommersielle,
husholdningslignende miljøer. Husholdningslignende miljøer
omfatter f.eks. personalkjøkken i butikker, kontorer, landbruks-
og andre småbedrifter eller for gjestenes bruk i vandrerhjem,
småhoteller og liknede bofasiliteter.
¡ Fare for elektrisk støt!
Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med
opplysningene på typeskiltet. For å unngå farlige situasjoner må
apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice.
Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel.
Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og
av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller
manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under
tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har
forstått de farer som utgår fra det. Barn under 8 år må holdes unna
apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet. Barn
må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruker-vedlikehold må
ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er
under oppsyn.
Side: 44
41
no
Maskinen og strømkabelen må aldri senkes ned i vann. Den må
ikke benyttes dersom nettkabelen eller maskinen er skadet på noen
som helst måte. Trekk i tilfelle feil straks ut nettstøpselet eller slå av
nettspenningen.
¡ Kvelningsfare!
La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.
¡
¡ Fare for skålding!
Dysen for varmtvann/damp blir meget varm. Dysen må bare holdes
i plastdelen, ikke i selve dysens deler. Dysen kan i starten sprute ut
damp eller varmtvann.
¡
¡ Fare for skade!
Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.
Side: 45
42
no
Oversikt
Illustrasjoner A - E
1 Nettbryter (På/Av) auto off
2 	Kaffestyrketast â
3 Koppstørrelsetast E
4 Koppstørrelsetast F
5 Tast h (oppvarming av damp)
6	
Dreievelger g/h
(varmtvann/damp)
7	
Display LED
a Fyll på vann H
b Tøm skål I
c Utfør serviceprogram S
d Bruk dreievelger J
8	
Dyse (for varmtvann/damp)
a Plasthåndtak
b Hylse
c Dysespiss
9 Kaffetapping med høydeinnstilling
10 Deksel for vannbeholder
11 Avtakbar vannbeholder
12 Bønnebeholder med aromadeksel
13 Sjakt for rengjøringstabletter
14 Koppreservoar (forvarming)
15 Skyvevelger for pulverfinhet
16 Oppstillingsrist
17 Skål for kaffegrut
18 Skål for restvann
19 Flyter
20 Kabelrom
21 Dør for kokeenhet
22	
Kokeenhet
a Trykknapp (rød)
b Håndtak
Før første gangs bruk
Generelt
Det må kun fylles rent, kaldt vann uten
kullsyre og ristede kaffebønner (helst
bønneblandinger for espressomaskiner
eller helautomatiske kaffemaskiner) i de
aktuelle beholderne. Det må ikke brukes
­
kaffebønner som er glasserte, karamel-
liserte eller har andre former for sukkerhol-
dige tilsetninger, dette vil tilstoppe kvernen.
På dette apparatet kan vannets hardhets-
grad innstilles (se kapittel ”Innstilling av
vannets hardhetsgrad”).
Igangsetting av apparatet
●
● Plasser enheten på en jevn overflate som
ikke tar skade av eventuelt vannsøl.
●
● Dra ut nettstøpselet med en passende
kabellengde av kabelrommet og koble til.
●
● Ta av vannbeholderen 11, skyll den og fyll
opp med friskt, kaldt vann. Vær obs på
markeringen ”max”.
●
● Sett vannbeholderen 11 rett og trykk den
helt ned.
●
● Fyll kaffebønner i bønnebeholderen.
●
● Sørg for at dreievelgeren 6 står i stilling
”O”.
●
● Trykk inn strømbryter 1 auto off for å slå
maskinen på.
Påfylling av systemet
Ved første gangs bruk må apparatets
­
vannledningssystem være fylt opp.
●
● Sett en kopp under dysen 8.
●
● Sett dreievelgeren 6 til g/h, det
­
strømmer litt vann ut i koppen.
Så snart J blinker, må dreievelgeren 6
stilles tilbake på ”O”.
●
● Nå blinker lysdiodene i koppstørrelsetast
3 E og 4 F, maskinen spyler og varmer
opp.
Maskinen er klar til drift, så snart de to
lysdiodene lyser.
Side: 46
43
no
Betjeningselementer
1 Strømbryter auto off
Med strømbryteren auto off kobles strømtil-
førselen inn eller ut.
Etter at nettbryteren er slått på, varmes
maskinen opp, spyler og er så klar til drift.
De to lysdiodene i koppstørrelsetast 3 E og
4 F lyser.
Maskinen spyles ikke dersom den fremde-
les er varm når den tas i bruk igjen.
Hvis maskinen ikke slås av manuelt, slås
den automatisk av ca. 10 minutter etter
siste produksjon. Maskinen spyler. Den
forhåndsinnstilte utkoblingstiden kan endres
(se kapittel „Automatisk utkobling auto off“).
Maskinen spyler ikke når:
●
● det ikke er lagd kaffe etter at den ble
slått på.
●
● det ble produsert damp like før den ble
slått av.
●
● det kun er produsert varmt vann
eller damp.
2 Kaffestyrkketast â
Kaffestyrken kan stilles inn ved å trykke på
tast â:
â Lysdioden lyser ikke = innstilling normal
â Lysdioden lyser = innstilling sterk
â Lysdioden blinker = bønnebeholderen
er tom
3 Koppstørrelsetast E liten kaffe
Med denne tasten kan det lages en liten
kopp (ca. 40 ml) kaffe.
●
● Trykk på tast 3 E, lysdioden over tasten
blinker. Kaffen males, brygges og renner
ut i koppen. Begge lysdiodene lyser når
prosessen er avsluttet.
Kaffemengden kan endres (se kapittel
„Varig endring av væskemengde“).
4 Koppstørrelsetast F stor kaffe
Med denne tasten kan det lages en stor
kopp (ca. 125ml) kaffe.
●
● Trykk på tast 4 F, lysdioden over tasten
blinker. Kaffen males, brygges og renner
ut i koppen. Begge lysdiodene lyser når
prosessen er avsluttet.
Kaffemengden kan endres (se kapittel
„Varig endring av væskemengde“).
5 Tast h damp
Når det trykkes på tasten h, blir det pro-
dusert damp i apparatet for skumdannelse
eller oppvarming.
6 Dreievelger damp
Når dreievelgeren settes til g eller h,
kan det tappes varmtvann eller damp. For
å kunne tappe damp må dessuten tasten
h være trykket inn i forveien (se kapitlet
”Skumming av melk med damp”).
7 Display
Når lysdiodene lyser eller blinker, har det
følgende betydning:
H lyser	
Vanntanken er tom og må
fylles opp
I lyser	
Skålene er fulle: Skålene må
tømmes og settes inn igjen
I blinker	
Skålene mangler:
Skålene må settes inn igjen
S lyser	
Serviceprogrammet må
gjennomføres, se kapittel
”Serviceprogram”
S blinker	
Serviceprogrammet blir
gjennomført
Jlyser	
Dreievelgeren må settes
til g/h
Jblinker	
Dreievelgeren må settes
til ”O”
Side: 47
44
no
Innstillinger og visning
Innstilling av vannets hardhet
Det er viktig at vannets hardhet innstilles
riktig for at apparatet skal kunne varsle om
behov for avkalking i rett tid. Vannets hard-
het er på forhånd innstilt til 4.
Det lokale vannverket kan gi opplysning om
vannets hardhet på stedet.
Trinn Vannets hardhetsgrad
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
Maskinen må være klar til bruk.
●
● Hold tasten h inne i minst 5 sekunder.
Antallet av lysdioder som nå lyser, 7a H,
b I, c S, d J symboliserer den innstilte
hardhetsgraden.
●
● Tasten h trykkes nå flere ganger helt til
den ønskede hardhetsgraden lyser; for
eksempel vil 7a, b og c lyse for hardhets-
grad 3 (H, I, S).
●
● Trykk en gang på tast â. De innstilte
lysdiodene blinker kort, og den valgte­ 
hardhetsgraden er lagret.
Ved bruk av vannfilteret (spesialtilbehør
best.-nr. 461732) skal vannets hardhet
settes til 1.
Tips: Dersom ingen taster betjenes i løpet
av 90 sekunder, vil apparatet uten lagring
være klar til kaffetapping. Den tidligere
innstilte vannhardheten beholdes.
Første gang filteret er i bruk, eller etter
­
filterbytte, må apparatet skylles.
●
● Vannbeholderen fylles med vann til
merket ”0,5l”.
●
● Det settes et tilstrekkelig stort kar
(ca. 0,5l) under dysen 8.
●
● Dreievelgeren 6 settes til g/h.
●
● Når det ikke kommer mer vann ut av
dysen 8, skal dreievelgeren settes tilbake
til ”O”.
●
● Vannbeholderen og vannledningssyste-
met fylles (se ”Igangsetting av apparatet/
påfylling av systemet”).
Innstilling av malingens finhet
Ved hjelp av skyvevelgeren 15 for malin-
gens finhet kan man velge hvor fint kaf-
fepulveret skal males.
¡
¡ Obs!
Finhetsgraden skal bare innstilles når
kvernen er i drift! I motsatt fall kan apparatet
skades.
●
● Trykk på koppstørrelsetast 4 F.
●
● Når kvernen er i gang, skal skyvevelgeren
15 settes til aktuell posisjon: Jo mindre
punktet er, jo finere blir kaffepulveret.
i
iDen nye innstillingen vil først kunne
merkes ved annen eller tredje kaffekopp.
Tips: Kaffen skal males grovere for mørkt
ristede bønner, og finere for lyst ristede
bønner.
Automatisk utkobling auto off
Det er mulig å endre den forhåndsinnstilte
utkoblingstiden på ca. 10 minutter.
●
● Trykk da koppstørrelsetast 3 E og tast 5
h samtidig i minst 5 sekunder. Lysdio-
dene 7a, b, c og d (H, I, S, J) som nå
lyser, symboliserer innstilt utkoblingstid.
Nå kan utkoblingstiden velges ved å
trykke på tast 5 h:
Lysdiode 7a (H) lyser
= av etter ca. 10 minutter.
Lysdiode 7a og 7b (H, I) lyser
= av etter ca. 30 minutter.
Lysdiode 7a, 7b og 7c (H, I, S) lyser
= av etter ca. 1 time.
Lysdiode 7a, 7b, 7c og 7d (H, I, S, J)
lyser
= av etter ca. 4 timer.
Valget lagres ved å trykke på tast 2 â.
Side: 48
45
no
Innstilling av temperatur
Denne helautomatiske kaffemaskinen gir
anledning til å endre kaffetemperaturen.
●
● Trykk da koppstørrelsetast 3 E og tast 4
F samtidig i minst 5 sekunder. Lysdio-
dene 7a, b og c (H, I, S) som nå lyser,
symboliserer innstilt temperatur. Nå kan
temperaturen velges ved å trykke på tast
5 h:
Lysdiode 7a (H) lyser
= lav temperatur.
Lysdiode 7a og 7b (H, I) lyser
= middels temperatur.
Lysdiode 7a, 7b og 7c (H, I, S) lyser
= høy temperatur.
Valget lagres ved å trykke på tast 2 â.
Flyter
Flyteren 19 i skålen 18 viser når denne må
tømmes.
●
● Dersom flyteren 19 er godt synlig, skal
skålen 18 tømmes.
Tilberedning med
kaffebønner
Denne espresso-/kaffemaskinen maler
fersk kaffe før hver oppvarmingsforløp. Det
bør helst benyttes bønner for espresso eller
kaffeautomat. Bønnene må oppbevares
eller dypfryses kjølig, lufttett og hermetisk
lukket. Kaffebønnene kan også males når
de er dypfryst.
Viktig: Fyll friskt vann på vannbeholderen
hver dag. Det må alltid være tilstrekkelig
med vann i vannbeholderen for drift av
apparatet - den må ikke løpe tørr.
Tips: Koppen(e), spesielt små espresso-
kopper med tykke vegger, bør forvarmes på
koppreservoaret 14 eller skylles med varmt
vann.
Apparatet må være klart til bruk.
●
● Forvarmet(e) kopp(er) settes under
­
kaffetappingen 9.
●
● Trykk på koppstørrelsetast 3 E eller 4 F,
alt etter hvilken væskemengde du ønsker.
Maskinen brygger kaffen og fyller den
deretter i koppen(e).
●
● Kaffeutløpet stoppes automatisk når inn-
stilt mengde har runnet igjennom
i
iMed et nytt trykk på tast 3 E eller 4 F
kan oppvarmingsforløpet stoppes før
tiden.
Ekstra væskemengde
Det er mulig å tappe samme mengde kaffe
på nytt.
●
● Trykk da en gang til på koppstørrelsetast
3 E eller 4 F innen 3 sek etter endt
brygging.
Tips: Det varmes opp med det opprinnelig
brukte kaffepulveret.
Varig endring av
væskemengde
Det er mulig å endre forhåndsinnstilt
mengde for koppstørrelsetast 3 E
(ca. 40 ml) og for koppstørrelsetast 4 F
(ca. 125 ml).
●
● Tast 3 E eller 4 F holdes inne helt til
ønsket kaffemengde er strømmet gjen-
nom (valgmulighet ca. 30–220ml).
i
iMengden kan til enhver tid endres.
Ønsker man på nytt å bruke fabrikkinnstilt
mengde, kan det utføres en „reset“.
Reset: Maskinen må være klar til bruk.
●
● Trekk ut skål 17 og 18. Hold kopp­
størrelse­
tast 3 E og 4 F trykket samtidig
i min. 5 sekunder.
●
● Lysdiode 7a, b, c og d (H, I, S, J)
blinker kort som bekreftelse.
●
● Sett skål 17 og 18 inn igjen.
Nå er standardinnstillngene fra fabrikken på
nytt aktivert.
Side: 49
46
no
Tilberedning av
varmtvann
Apparatet må være klart til bruk. Med denne
tasten er det mulighet for å tilberede varmt
vann, for eksempel for en kopp te.
¡
¡ Fare for forbrenning
Dysen blir meget varm, hold bare i
plasthåndtaket.
●
● Sett en passende kopp under dysen 8.
●
● Skyv hylsen ved dyse 8 helt ned.
●
● Sett dreievelgeren 6 til g/h.
¡
¡ Fare for skålding
Etter innstilling til  g/h kan det sprute
litt. Dyse 8 må ikke berøres eller rettes mot
mennesker.
●
● Forløpet avsluttes ved å sette
­
dreievelgeren 6 til ”O”.
Skumming av melk
med damp
Apparatet må være klart til bruk. Først
skummes melken og deretter tilsettes kaffe,
eller melken kan skummes separat og tilset-
tes kaffen.
¡
¡ Fare for forbrenning
Dysen blir meget varm, hold bare i
plasthåndtaket.
●
● Skyv hylsen ved dyse 8 helt ned.
●
● Koppen fylles cirka 1/3 med melk.
●
● Trykk på tast h. Tastens lysdiode
­
begynner å blinke.
i
iApparatet varmes nå opp i cirka 20 sek.
●
● Dysen 8 senkes dypt ned i melken uten å
berøre koppens bunn.
●
● Så snart lysdioden J lyser, setter du
­
dreievelgeren 6 på g/h.
¡
¡ Fare for skålding
Etter innstilling til g/h kan det sprute litt.
Utstrømmende damp er meget varm, den
kan få væsker til å sprute. Dyse 8 må ikke
berøres eller rettes mot mennesker.
●
● Koppen sirkuleres langsomt til melken er
blitt til skum.
●
● Forløpet avsluttes ved å sette
­
dreievelgeren 6 til ”O”.
i
iTrykk på tasten h og gjenta hele forløpet
for å skumme melk på nytt.
Tips: Dysen 8 må gjøres ren straks etter
avkjøling. Tørkede avsetninger er vanske-
lige å fjerne.
Tips: Bruk helst melk med et fettinnhold
på 1,5%.
Damp for oppvarming
av drikkevarer
¡
¡ Fare for forbrenning
Dysen blir meget varm, hold bare i
plasthåndtaket.
Apparatet må være klart til bruk.
●
● Skyv hylsen ved dyse 8 helt opp.
●
● Trykk på tast h. Tastens lysdiode
­
begynner å blinke.
i
iApparatet varmes nå opp i cirka
20 sekunder.
●
● Dysen 8 senkes dypt ned i den væsken
som skal varmes.
●
● Så snart lysdioden J lyser, setter du
­
dreievelgeren 6 på g/h.
¡
¡ Fare for skålding
Etter innstilling til g/h kan det sprute litt.
Utstrømmende damp er meget varm, den
kan få væsker til å sprute. Dyse 8 må ikke
berøres eller rettes mot mennesker.
●
● Forløpet avsluttes ved å sette
­
dreievelgeren 6 til ”O”.
i
iTrykk igjen på tasten h og gjenta hele
forløpet for igjen å tappe damp.
Tips: Dysen 8 må gjøres ren straks
etter avkjøling. Tørkede avsetninger er
­
vanskelige å fjerne.
Side: 50
47
no
Pleie og daglig rengjøring
¡
¡ Fare for elektrisk støt!
Dra ut nettstøpselet før rengjøring.
Apparatet må aldri senkes ned i vann.
Det må ikke brukes damprenser.
●
● Huset tørkes rent med en fuktig klut. Det
må ikke brukes noen skuremidler.
●
● Eventuelle rester av kalk, kaffe, melk eller
avkalkingsmiddel skal alltid fjernes umid-
delbart. Under slike rester kan det danne
seg korrosjon.
●
● Nye svampkluter kan inneholde salt.
Salt kan føre til overflaterust på edelstål.
Derfor er det tvingende nødvendig å
vaske det grundig bort før bruk.
●
● Alle løse deler skal bare vaskes for hånd.
●
● Vannbeholderen 11 må kun skylles med
vann.
●
● Skål for kaffen 17 og restvann 18 tas ut,
tømmes og rengjøres.
●
● Tørk av maskinen innvendig
(oppsamlingsbeholderne).
●
● Dører for kokeenheten 21 åpnes og kaffe-
restene i det innvendige rommet fjernes.
Dørene lukkes igjen.
Tips: Hvis maskinen slås på når den er
kald, eller slås av etter at det er trukket en
kopp kaffe, utfører maskinen automatisk en
spyling. Systemet rengjør med andre ord
seg selv automatisk.
Dyse 8 for varmtvann/damp
●
● Dyse 8 skrus av damprøret.
●
● Alle deler skilles (fig. D).
●
● Det gjøres rent med oppvaskmiddel og en
myk børste. Dysespissen 8c renses foran
med en stump nål.
●
● Alle deler skylles rene og tørkes.
Rengjøring av kokeenheten
Kokeenheten kan tas av for rengjøring
(fig. E).
●
● Slå maskinen av med strømbryteren
1 auto off.
●
● Dør 21 til kokeenheten 22 åpnes.
●
● Den røde knappen 22a holdes inne og
håndtaket 22b dreies oppover til det
smetter på plass med et klikk.
●
● Kokeenheten 22 tas forsiktig ut ved
hjelp av håndtaket, og rengjøres under
­
rennende vann uten oppvaskmiddel.
Det må ikke brukes oppvaskmaskin.
●
● Apparatets innvendige rom suges rent
eller tørkes av med en fuktig klut.
●
● Kokeenheten 22 settes inn til den treffer
stoppet.
●
● Den røde knappen 22a holdes inne og
håndtaket 22b dreies nedover til det
smetter på plass med et klikk.
Kokeenheten er sikret.
●
● Kokeenhetens dører settes på plass
igjen.
Side: 51
48
no
Serviceprogram:
Kombinert avkalkings- og
rengjøringsprosess
Dersom lysdioden S lyser mens apparatet
er slått på, må apparatet umiddelbart avkal-
kes og rengjøres med serviceprogrammet.
Dersom serviceprogrammet ikke utføres i
samsvar med veiledningen, kan apparatet
skades.
Spesialutviklet og velegnet avkalkings-
middel (best.-nr 310967) og rengjørings-
tabletter (best.-nr. 310575) kan bestilles
via kundeservice.
¡
¡ Obs!
For hvert serviceprogram må det benyttes
avkalkings- og rengjøringsmiddel for gjen-
nomstrømning ifølge veiledningen.
Serviceprogrammet må under ingen
omstendigheter avbrytes!
Ikke drikk væskene!
Bruk aldri eddik eller eddikbaserte midler!
Fyll aldri på avkalkingstabletter eller
andre avkalkingsmidler i sjakten for
rengjøringstabletter!
i
iMens serviceprogrammet kjører (ca.
40 min.) blinker lysdioden S.
Viktig: Dersom det er satt et filter inn i
vannbeholderen, må dette ubetinget fjernes
før serviceprogrammet startes.
Start av serviceprogrammet
Maskinen må være klar til bruk.
●
● Skål 17 og skål 18 tømmes og settes
tilbake inn igjen.
●
● Trykk tast 4 F og tast 5 h i minst
5 sekunder.
Lysdioden S begynner å blinke og apparatet
skyller 2x gjennom kaffeutløpet.
●
● Skålen 17 tømmes og settes inn igjen.
Lysdiodene i tast h og H „Påfylling av
vann“ lyser.
●
● Legg en rengjøringstablett inn i sjakten
13.
●
● Fyll vannbeholderen med lunkent vann,
tilsett avkalkingsmiddel og la det bli helt
oppløst i vann (samlet væskemengde
0,5 liter)
eller
fyll ferdigblandet avkalkingsblanding i
vannbeholderen (samlet væskemengde
0,5 liter).
●
● Trykk på tast h, apparatet begynner å
avkalke. Varighet ca. 10 minutter. Avkal-
kingsvæsken strømmer ut i skål 18.
Lysdioden J lyser.
●
● Sett et tilstrekkelig stort kar (ca. 0,5 liter)
under dysen 8.
●
● Sett dreivelgeren 6 til g/h, apparatet
innleder avkalkingsforløpet som varer ca.
5 minutter. Avkalkingsvæsken strømmer
ut i karet.
Lysdioden I lyser.
●
● Skålen 17 tømmes og settes inn igjen.
Lysdioden h lyser.
●
● Vannbeholderen 11 tømmes, rengjøres,
fylles med vann til merket ”max” og settes
inn igjen.
●
● Det settes et tilstrekkelig stort kar
(ca. 0,5 l) under dysen 8.
●
● Trykk på tast h, apparatet begynner å
skylle, noe vann strømmer ut i karet.
Side: 52
49
no
Lysdioden J blinker.
●
● Sett dreievelgeren 6 til ”O”, apparatet
vil nå begynne rengjøringsprosessen.
Varighet ca. 10 minutter. Først strømmer
væsken inne i apparatet, ut i skål 17 og
deretter gjennom kaffeutløpet.
Lysdioden I lyser.
●
● Skål 17 og skål 18 tømmes, rengjøres og
settes tilbake inn igjen.
Maskinen varmes opp og er klar til bruk
igjen når lysdioden i koppstørrelsetast 3 E
og 4 F lyser.
Viktig: Dersom serviceprogrammet skulle
bli avbrutt, for eksempel på grunn av
strømsvikt, må det umiddelbart skylles før
det tas i bruk igjen.
Maskinen må være klar til bruk.
Lysdiodene â og h blinker
●
● Skyll vannbeholderen 11 grundig og fyll
opp med frisk vann.
●
● Trykk på tast h, apparatet skyller i
skålen.
Lysdioden J lyser.
●
● Hold en kopp under dyse 8 og
still ­
dreievelgeren 6 på g/h.
Vannet ­
strømmer inn i koppen.
Lysdioden J blinker.
●
● Still dreievelgeren 6 tilbake til ”O”.
Apparatet skyller og er igjen klart til drift.
Frostbeskyttelse
For å unngå frostskader under transport og
lagring, må apparatet på forhånd tømmes
fullstendig.
Apparatet må være klart til bruk.
●
● Vannbeholderen tas ut, tømmes og settes
tilbake på plass.
●
● Sett et stort og smalt kar under kranen 8.
●
● Trykk på tasten h.
●
● Så snart lysdioden J lyser, setter du
­
dreievelgeren 6 på g/h.
Nå vil apparatet avgi damp en stund.
●
● Når det ikke kommer mer damp ut av
kranen 8, settes dreievelgeren tilbake
til ”O”.
●
● Slå av apparatet.
Avfallshåndtering
J
Vennligst kast innpakningsmaterialet
på en miljø- og forskriftsmessig
måte. Dette apparatet er klassifisert
i henhold til det europeiske direk-
tivet 2012/19/EU om avhending av
elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktivet angir rammene
for innlevering og gjenvinning av
innbytteprodukter. Faghandelen
kan gi opplysninger om aktuelle
avfallsmottak.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibe-
tingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.
Side: 53
50
no
Mindre feil som du selv kan avhjelpe
Feil Årsak Tiltak
Ingen varmtvanns- eller
dampleveranse mulig.
Dyse 8 er tilstoppet. Rens dyse 8.
For lite skum eller for
flytende skum.
Hylse b på dyse 8 ikke i riktig
posisjon.
Skyv hylsen b ved dyse 8
ned.
Uegnet melk. Bruk kald melk med 1,5%
fettinnhold.
Kaffen kommer bare i
dråper.
For fint malt. Innstill grovere maling.
Kaffen strømmer ikke. Vannbeholderen er ikke fylt
eller satt riktig på.
Fyll vannbeholderen og sørg
for riktig feste, fyll eventuelt
vannledningssystemet (se
”Igangsetting av apparatet”).
Kaffen er ikke ”kremet”
(skumbelegg).
Uegnet kaffetype.
Bønnene er ikke lenger
nyristede.
Bytt kaffetype.
Bruk friske bønner.
Malingsgraden er ikke
avstemt etter kaffebønnene.
Optimer graden av maling.
Kvernen maler ikke
kaffebønner.
Bønnene faller ikke ned i kver-
nen (for oljeaktige bønner).
Bank lett på
bønnebeholderen.
Høyt støynivå fra
kvernen.
Fremmedpartikler i kvernen
(f.eks. småstein som også
forekommer på utsøkte
kaffetyper).
Ta kontakt over Hotline.
Lysdioden S og tast â
blinker vekselvis.
Kokeenheten 22 mangler, er
ikke satt riktig inn eller låst.
Sett inn kokeenheten 22 og
lås den.
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch TCA5309 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch TCA5309

Har du et spørsmål om Bosch TCA5309 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch TCA5309. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TCA5309 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.