Bosch Styline TKA8653 manual

Vis en manual for Bosch Styline TKA8653 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: Styline TKA8653
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, , Russisk

Innholdsfortegnelse

Side: 35
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
32 no
Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.
Du har fått et kvalitetsprodukt som du vil
få mye glede av.
Bruksanvisningen må leses nøye, følges
og oppbevares!
Denne håndboken beskriver to modeller:
–	TKA863.
Kaffetrakter med glasskanne
–	TKA863.
Kaffetrakter med termoskanne
Sikkerhetsanvisninger
Dette apparatet er beregnet for bruk i
hjemmet eller andre ikke-kommersielle
husholdnings-liknende miljøer.

! 	Fare for elektrisk støt!
Kaffemaskinen må kun kobles til og brukes
i samsvar med informasjonen på typeskiltet
for maskinen.
Den må ikke benyttes dersom nettkabelen
eller maskinen er skadet på noen som helst
måte.
Personer (også barn) med reduserte
sanseevner eller mentale ferdigheter eller
som ikke har den erfaringen og kunnskapen
som kreves, skal ikke ta apparatet i bruk.
Unntak gjelder bare hvis de har tilsyn eller
har blitt forklart hvordan apparatet skal
håndteres av en person som er ansvarlig
for sikkerheten deres.
Hold barn borte fra maskinen. Barn må
være under tilsyn for å unngå at de leker
med maskinen.
Etter bruk og ved eventuelle feil skal
støpselet tas ut av stikkontakten.
For å unngå farlige situasjoner må appara-
tet ikke repareres av andre enn produsen-
tens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved
utskifting av en skadet strømkabel.
Ledningen må aldri:
–	komme i kontakt med varme deler,
–	trekkes over skarpe kanter,
–	benyttes som bærehåndtak.
Ikke sett maskinen eller kannen på eller
i nærheten av varme overflater, f.eks.
stekeplater. Kaffekannen skal kun benyttes
med denne kaffemaskinen og kun for å
lage kaffe.
Varmeplaten må aldri dekkes til.
Ta bare tak i de hertil tiltenkte håndtakene
på maskindelene under bruk.
Du må alltid holde kaffetrakteren under
oppsikt når du bruker den!
Deler og
betjeningsknapper
	 1	Vannbeholder med indikator for
vannmengde (kan fjernes)
	 2	Lokk på vannbeholder (kan fjernes)
	 3	Filterhus (kan svinges ut)
	 4	Filterbeholder (kan vaskes i
oppvaskmaskin)
	 5	Dryppstopp
	 6	TKA863.	 Glasskanne med lokk
	 (kan vaskes i oppvaskmaskin)	
TKA865.	 Termoskanne med lokk
	 7	O PÅ/AV-tast
	 8	K Indikator for lavt vannivå
	 9	start-knapp
	
10	Avkalkingsknapp med indikator calc
	
11	Oppbevaring av strømkabel
12	Klokke
13	Programmeringsknapp h
14	Programmeringsknapp min
15	prog -knapp
16	Skjerm (automatisk av) auto off
	
17	Pulverskje
kun TKA863.
	
18	Varmeplate
kun TKA865.
19 Åpne-knapp (på håndtaket)
TKA863_110708.indd 32 11.07.2011 15:26:53
Side: 36
TKA863. | TKA865.   07/2011
33
no
Merk: Det er mulig at det lukter litt ”ny mas-
kin”, dette er normalt. Dersom dette er tilfel-
le kan du fylle vannbeholderen med en svak
eddikoppløsning (1 kopp eddik og 5 kopper
vann) og så starte rengjøringsprosessen.
Deretter skyller du trakteren to ganger med
6 kopper vann.
●	Kaffekannen bør vaskes grundig.
Koke kaffe
●	Ta ut vannbeholderen 1, fyll den med
vann og sett den tilbake på plass.
●	Sving ut filterhuset 3.
●	Sett i et 1x4 papirfilter i filterholderen 4 og
fyll på ønsket mengde kaffe.
●	Sving filterhuset 3 tilbake til det klikker på
plass.
●	Plasser kannen 6 med lukket lokk under
filterhuset 3.
●	Trykk på knappen 9 start for å starte
traktingen.
●	Dette vil også aktivere funksjonen
auto off (automatisk av) og skjermbelys-
ningen.
kun TKA863.
Kaffetrakteren har funksjonen auto off
(automatisk av) (energisparefunksjon), som
setter kaffetrakteren i energisparemodus
etter ca 2 timer.
kun TKA865.
Kaffetrakteren har funksjonen auto off
(automatisk av), som setter kaffetrakteren
i energisparemodus når kaffen er ferdig
traktet.
Tips: Hvis du skyller termoskannen med
varmt vann før du bruker kaffetrakteren vil
kaffen holde seg varm enda lenger.
Viktig: Når trakteprosessen er ferdig må du
vente litt slik at all kaffen får tid til å renne ut
av filteret og ned i kannen.
La kaffetrakteren kjøle seg ned i 5 minut-
ter før du trakter en ny kjele med kaffe.
Generell informasjon
–	Fyll vanntanken 1 kun med rent, kaldt
vann. Fyll aldri melk, te, kaffe eller lig-
nende i vannbeholderen, det vil ødelegge
kaffetrakteren.
–	Fyll aldri vannbeholderen 1 over merket
”8 À” (TKA865.) eller ”10 À” (TKA863.).
–	Bruk middels finmalt kaffe (ca. 6 gram pr.
kopp = strøket pulverskje 17).
–	Kok alltid minst 3 kopper kaffe. Et
mindre mål kaffe enn dette vil resultere
i kaffe som blir svakere og med lavere
temperatur (1 kopp er lik ca 125 ml).
–	Kaffekannen 6 må aldri fjernes mens
du koker kaffe, da dette kan føre til at
filterholderen 4 renner over.
–	Kontroller at lokket på kaffekannen
er lukket når du plasser kannen 6 i
kaffetrakteren.
–	Ikke bruk andre typer kanner, den spesi-
alkonstruerte dryppstoppen vil da aktive-
res slik at kaffen ikke renner ned i kan-
nen.
–	Det kan samle seg litt vann på filterholde-
ren 4, dette er normalt og betyr ikke at det
er noe galt med kaffetrakteren.
Før førstegangs bruk
●	Fjern eventuelle klistremerker eller
plastfolie.
●	Dra ut ønsket lengde med strømkabel
fra oppbevaringsrommet 11 og sett i
kontakten.
●	Trykk på O AV/PÅ-tasten 7, dermed
blinker skjermen.
●	Still inn klokkeslettet ved å trykke på
knappen 13 h for timer, og knappen 14
min for minutter.
Merk: Du kan endre klokkeslettet. Trykk på
knappene 13 h og 14 min samtidig og still
inn korrekt klokkeslett.
●	Når du skal rengjøre fyller du vannbe-
holderen med 6 kopper vann og setter
den tilbake på plass. Trykk på knappen 9
start for å starte rengjøringsprogrammet.
●	Gjenta rengjøringsprosessen.
TKA863_110708.indd 33 11.07.2011 15:26:53
Side: 37
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
34 no
Indikator for 	
lavt vannnivå K
Kaffetrakteren merker automatisk dersom
vannivået i vannbeholder er lavt (mindre
enn ca 4 kopper).
Hvis vannivået er lavt, lyser K og trakteti-
den vil automatisk bli forlenget. Dette sikrer
optimal trakting av kaffen.
kun TKA865.
Termoskanne
Viktig: Skal ikke benyttes for å holde
melkeprodukter eller babymat varm, fare
for bakteriedannelse. Ikke sett kannen i en
mikrobølge- eller stekeovn. Kullsyreholdige
drikker må ikke oppbevares eller
transporteres i kannen.
Husk å skylle kannen godt etter vask.
Lokket er designet slik at det ikke er
hermetisk tett, for å unngå at det suger
seg fast. Termokannen må derfor ikke
transporteres liggende, det kan føre til at
kaffe kan lekke ut.
Termokannen rommer ca. 8 kopper kaffe.
Lokket på termokannen kan åpnes med
åpneknappen 19.
●	Åpne lokket (Fig. d)
●	Lukke lokket (Fig. e)
●	Fjerne lokket (Fig. f)
Råd angående trakting av
kaffe
Malt kaffe bør lagres på et kjølig sted, den
kan også oppbevares i fryseren.
Når en kaffepose er blitt åpnet må du passe
på å lukke den godt igjen etter hver bruk for
å bevare aromaen.
Måten kaffebønnene brennes på har
betydning for kaffens smak og aroma.
Mørkere brenning	 = mer smak
Lysere brenning	 = mer syrlig smak
Tidsur (timer)
Kaffetrakteren er utstyrt med et tidsur
(timer).
Det gjør at du kan stille inn et klokkeslett
for når kaffetrakteren automatisk skal starte
trakteprosessen. Tidsuret vil kun fungere
dersom kaffetrakteren er slått på eller
befinner seg i energisparemodus.
●	Den interne klokken må være korrekt
innstilt (vise riktig klokkeslett).
●	Trykk og hold nede knappen 15 prog når
du vil programmere tidsuret (Fig. a).
●	Bruk knappen 13 h for å angi time og
knappen 14 min for å angi minuttinnstil-
lingen for når du vil at trakteprosessen
skal starte. (Fig. b og c).
●	Slipp knappen 15 prog opp igjen for å
lagre den angitte starttiden. Skjermen 12
viser et lite klokkesymbol for å indikere at
tidsuret er aktivert.
●	Fyll beholderen med vann, sett i filter
og fyll på kaffe på vanlig måte og sett
kannen 6 på plass under filterhuset 3.
●	Trakteprosessen starter automatisk på
det klokkeslettet du har innstilt, samtidig
forsvinner klokkesymbolet fra skjermen.
Merk: Hvis du vil kontrollere det innstilte
klokkeslettet, må du trykke og holde nede
knappen 15 prog.
Slå tidsuret (timer-funksjonen) på/av
Trykk på knappen 15 prog. Dersom klok-
kesymbolet på skjermen lyser, betyr det at
tidsuret er aktivert. Dersom klokkesymbolet
på skjermen ikke lyser, betyr det at tidsuret
er av.
Merk: Hvis du slår av kaffetrakteren med
tasten 7 eller dersom strømmen kuttes
(kontakten tas ut eller sikringen går), vil
klokkeslett og eventuell tidsurinnstilling bli
lagret i ca 4 dager. Dersom kaffetrakteren
står lenger uten strøm, må klokken stilles
inn på nytt.
Tips: Dersom kaffetrakteren ikke skal brukes
i en lengre periode, bør du slå den av med
tasten 7.
TKA863_110708.indd 34 11.07.2011 15:26:53
Side: 38
TKA863. | TKA865.   07/2011
35
no
Rengjøring
Du må aldri senke enheten ned i vann eller
vaske den i oppvaskmaskin!
Du må aldri damprense enheten.
Ta ut kontakten før du rengjør enheten.
–	Alle deler som kommer i kontakt med kaf-
fen bør rengjøres etter hver gangs bruk.
–	Kaffetrakteren kan rengjøres utvendig
med en fuktig klut, ikke bruk sterke eller
etsende vaskemidler.
–	Rengjør vannbeholderen 1 i springen,
ikke bruk en stiv børste for å vaske den.
kun TKA863.
–	Glasskannen 6 og lokket kan vaskes i
vaskemaskin.
kun TKA865.
–	Skyll termoskannen 6 og lokket og
rengjør utsiden med en fuktig klut. Den
skal ikke vaskes i oppvaskmaskin eller
senkes helt ned i oppvaskvann.
	 Tips: Avleiringer som sitter svært godt
fast kan fjernes med en blanding av soda
og vaskemaskinsåpe eller rensetabletter
for tanninnplantater.
–	Oppbevar termokannen uten å
sette på lokket, for å unngå lukt- og
bakteriedannelse.
Avkalking
Denne enheten er utstyrt med en automa-
tisk avkalkingsindikator. Hvis calc (avkal-
king) lyser, betyr det at kaffetrakteren bør
avkalkes.
Hyppig avkalking
–	gjør at enheten varer lenger,
–	at den fungerer som den skal,
–	forhindrer unødige mengder damp,
–	gjør trakteprosessen raskere,
–	sparer energi.
Bruk et vanlig avkalkingsprodukt som du får
kjøpt i butikken for å avkalke kaffetrakteren.
●	Maskinen må være slått på.
●	Kontroller at lokket på kaffekannen
er lukket når du plasser kannen 6 i
kaffetrakteren.
●	Følg produsentens anvisninger angående
avkalkingsløsningen og hell den i
vannbeholderen 1.
Advarsel: Ikke fyll på mer enn 6 kopper.
●	Trykk og hold nede knappen for
avkalking 10 calc i minst 2 sekunder.
Avkalkingsprosessen starter.
●	Avkalkingsprogrammet avbryter proses-
sen flere ganger i noen minutter for at av-
kalkingsløsningen skal kunne fjerne alle
kalkbelegg. Hele avkalkingsprosessen tar
ca 30 minutter. Når programmet er aktivt,
blinker indikeringen calc.
●	Når kalkfjerningen er avsluttet, slukkes
indikeringen calc. Kjør maskinen to gan-
ger med rent vann uten kaffe. Ikke fyll på
mer enn 6 kopper med vann.
●	Rengjør grundig alle deler som kan tas ut,
samt kannen.
TKA863_110708.indd 35 11.07.2011 15:26:53
Side: 39
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
36 no
Løsninger på vanlige feil
Kaffetrakteren bruker merkbart lengre tid
eller slår seg av før trakteprosessen er
ferdig.
�	
Dette betyr at kaffetrakteren må avkalkes.
●	Gjennomfør avkalkingsprosessen i følge
veiledningen. For å starte avkalkingspro-
sessen trykker du og holder knappen 10
calc (avkalking) nede i minst 2 sekunder.
Tips: Hvis du bor i et området med svært
hardt vann bør du avkalke kaffetrakteren
oftere enn det calc (avkalking) indikatoren
tilsier.
Dryppstoppen 5 lekker.
�	
Den må rengjøres.
●	Rengjør dryppstoppen 5 (i filterholderen
4) under springen mens du manuelt
åpner og lukker den flere ganger.
Avfallshåndtering A
Dette apparatet er merket i samsvar med
de europeiske retningslinene 2002/96/EG
angående brukte elektriske og elektroniske
apparater (waste electrical and electronic
equipment-WEEE). Retningslinjene
fastsetter rammene i hele EU for retur
og avfallshåndtering av gammelt utstyr.
Faghandelen kan gi opplysninger om
aktuelle avfallsmottak.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibe­
tingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det nødvendig å legge
fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.
TKA863_110708.indd 36 11.07.2011 15:26:53

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch Styline TKA8653 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch Styline TKA8653

Har du et spørsmål om Bosch Styline TKA8653 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch Styline TKA8653. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Styline TKA8653 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.