Bosch Rotak 40 manual

Vis en manual for Bosch Rotak 40 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Motorgressklipper
  • Model/navn: Rotak 40
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 37
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
38 | Norsk
no
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenstående instrukser.
Gjør deg kjent med betjeningselementene og den
korrekte bruken av hageredskapet. Ta godt vare på
driftsinstruksen til senere bruk.
Forklaring av bildesymbolene
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Pass på at personer som står i nærheten
ikke skades av fremmedlegemer som slyn-
ges bort.
Hold personer i nærheten på sikker avstand
fra hageredskapet.
Skarp(e) kniv(er). Beskytt tær og fingre.
Stemmer ikke.
Slå av hageredskapet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før du utfører innstillinger
eller en rengjøring, hvis ledningen har ho-
pet seg opp eller hvis du må la hageredska-
pet stå uten oppsyn – også hvis det kun er
en kort stund. Hold ledningen unna knive-
ne.
Ikke berør noen av delene på hageredska-
pet før de er helt stanset. Knivene fortset-
ter å rotere etter at hageredskapet er slått
av og kan forårsake skader.
Ikke bruk hageredskapet i regn eller la den
stå ute i regnvær.
Beskytt deg mot elektriske støt.
Hold ledningen unna knivene.
Betjening
f La aldri barn eller personer som ikke er kjent med
disse instruksene få lov til å bruke hageredskapet.
Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt bruke-
rens alder. Oppbevar hageredskapet utilgjengelig
for barn når det ikke er i bruk.
f Dette hageredskapet er ikke beregnet til å brukes
av personer (inklusive barn) med innskrenkede fy-
siske, sensoriske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og/eller manglende kunnska-
per, hvis de ikke er under oppsyn eller får instruk-
ser om bruken av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre at de
leker med hageredskapet.
f Klipp aldri plenen når det oppholder seg personer,
særskilt barn eller husdyr, like i nærheten.
f Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på an-
dre mennesker eller deres eiendom.
f Ikke bruk hageredskapet barbent eller med åpne
sandaler. Bruk alltid solide sko og lange bukser.
f Undersøk flaten som skal bearbeides nøye og fjern
steiner, stokker, tråder eller andre fremmedlege-
mer.
f Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskru-
ene og klippekomponenten er slitt eller skadet.
Skift slitte eller skadede kniver og knivskruer alltid
ut som komplett sett, slik at det ikke oppstår en
ubalanse.
f Klipp kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
f Bruk hageredskapet helst ikke i vått gress.
f Du må alltid gå rolig, aldri løpe.
f Bruk aldri hageredskapet med defekte beskyttelse-
sinnretninger, deksler eller uten sikkerhetsinnret-
ninger, som f. eks. avbøyervern og/eller gressopp-
samlerkurv.
f Det kan være farlig å arbeide i skråninger:
– Klipp ikke spesielt bratte skråninger.
– På skrå flater eller vått gress må du passe på å
stå stødig.
– På skrå flater må du klippe på tvers og ikke
opp- og nedover.
– Vær svært forsiktig når du skifter retning i skrå-
ninger.
– Vær spesielt forsiktig når du går bakover eller
trekker hageredskapet.
– Skyv hageredskapet alltid fremover når du klip-
per gressplenen og trekk det aldri mot krop-
pen.
f Knivene må stå stille når du vipper hageredskapet
til transport, når du går over flater uten gress og
når du transporterer hageredskapet til og fra områ-
det som skal klippes.
f Ikke vipp hageredskapet når motoren startes, unn-
tatt hvis dette er nødvendig til starting i høyt gress.
I dette tilfellet må siden som peker bort fra bruke-
ren ikke løftes lenger opp med håndtaket enn nød-
vendig. Pass på at hendene dine holder i grepet når
du slipper hageredskapet ned igjen.
f Slå hageredskapet på som beskrevet i driftsin-
struksen, og pass på at føttene dine er godt unna
de roterende delene.
f Sørg for at hender og føtter ikke kommer i nærhe-
ten av eller under roterende deler.
f Hold deg på avstand til utkastsonen når du arbei-
der med hageredskapet.
f Du må aldri løfte eller bære hageredskapet mens
motoren går.
f Hold strøm- og skjøteledninger unna kniven. Kni-
ven kan skade ledningen og medføre at du berører
spenningsførende deler. OBS! Det er fare for elek-
triske støt.
Trekk støpselet ut av stikkontakten:
– alltid når du forlater hageredskapet,
– før blokkeringer fjernes,
– når du sjekker, rengjør eller arbeider på hage-
redskapet,
– etter kollisjon med et fremmedlegeme. Sjekk
straks om hageredskapet er skadet og la det
om nødvendig repareres,
– hvis hageredskapet begynner å vibrere uvanlig
sterkt (må straks sjekkes).
Strømtilkobling
f Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller
arbeider i nærheten av de skarpe knivene.
f Spenningen til strømkilden må stemme overens
med angivelsene på maskinens typeskilt.
f Det anbefales å koble denne maskinen kun til en
stikkontakt som er sikret med en 30 mA jordfeil-
bryter.
f Ved utskifting av kabelen på denne maskinen må
det kun brukes en strømledning som anbefales av
produsenten, bestillings-nr. og type se bruksanvis-
ningen.
f Ta aldri i støpselet med våte hender.
f Ikke kjør over, press eller dra i strøm- eller skjøte-
ledningen, ellers kan den ta skade. Beskytt lednin-
gen mot varme, olje og skarpe kanter.
f Skjøteledningen må ha det tverrsnittet som er an-
gitt i bruksanvisningen og må være vannsprut-
beskyttet. Stikkforbindelsen må ikke ligge i vannet.
Vedlikehold
f Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller
arbeider i nærheten av de skarpe knivene.
f Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt
fast, slik at hageredskapet befinner seg i en sikker
arbeidstilstand.
f Kontroller gressoppsamlerkurvens tilstand og sli-
tasje med jevne mellomrom.
f Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld
ut slitte eller skadede deler.
f Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
Elektrisk sikkerhet
f OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider
må maskinen slås av og støpselet trekkes ut. Det
samme gjelder hvis strømledningen er skadet,
kuttet eller oppviklet.
STOP
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 38 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Side: 38
Norsk | 39
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
f Etter at hageredskapet er slått av, fortsetter kni-
vene å dreie seg i noen få sekunder.
f Vær forsiktig – ikke ta på den roterende kniven.
Hageredskapet er verneisolert for din egen sikkerhet
og trenger ingen jording. Driftsspenningen er på
230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V,
240 V avhengig av modellen). Bruk kun godkjente skjø-
teledninger. Informasjon får du av ditt autoriserte ser-
viceverksted.
Det må kun brukes skjøteledninger av typen H05VV-F,
H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).
Hvis du bruker skjøteledning for maskinen, må du kun
bruke ledninger med følgende ledertverrsnitt:
– 1,0 mm2
: maksimal lengde 40 m
– 1,5 mm2
: maksimal lengde 60 m
– 2,5 mm2
: maksimal lengde 100 m
Merk: Hvis det brukes en skjøteledning må denne ha
en jordingstråd – som beskrevet i sikkerhetsforskrif-
tene – som via støpselet er forbundet med jordings-
tråden i det elektriske anlegget.
I tvilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker eller
nærmeste Bosch serviceverksted.
f OBS! Ikke forskriftsmessige skjøteledninger kan
være farlige. Skjøteledninger, støpsler og koblin-
ger må være vanntette modeller som er godkjent
for utendørs bruk.
Til øking av sikkerheten anbefales det å bruke en jord-
feilbryter (RCD) med en jordfeilstrøm på maksimalt
30 mA. Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres før
hver bruk.
Hvis tilkoplingsledningen er skadet må den kun repa-
reres av et autorisert Bosch-verksted.
Informasjon for produkter som ikke selges i GB:
OBS: For din egen sikkerhet er det nødvendig at støp-
selet på hageredskapet forbindes med skjøtelednin-
gen. Koplingen til skjøteledningen må være beskyttet
mot vannsprut, bestå av gummi eller ha gummitrekk.
Skjøteledningen må brukes med strekkavlastning.
Tilkoplingsledningen må sjekkes mht. skader med jev-
ne mellomrom og må kun brukes i en feilfri tilstand.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forstå-
else av driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og
deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjel-
per deg med å bruke hageredskapet på en bedre og
sikrere måte.
Formålsmessig bruk
Hageredskapet er beregnet til å klippe gressplener på
private områder.
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Samsvarserklæring
Produktkategori: 32
Angitt instans:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekniske underlag hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Symbol Betydning
Bevegelsesretning
Bruk vernehansker
Vekt
Innkobling
Utkobling
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Tilbehør/reservedeler
Gressklipper Rotak 40 Rotak 43
Produktnummer 3 600 H81 C.. 3 600 H81 D..
Opptatt effekt W 1700 1800
Knivbredde cm 40 43
Klippehøyde mm 20 –70 20 – 70
Volum, gressoppsamlerkurv l 50 50
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 13,4 13,5
Beskyttelsesklasse /II /II
Serienummer se typeskiltet på hageredskapet
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale mo-
deller kan disse informasjonene variere noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte ha-
geredskapene kan variere.
Innkoblinger fører til korte spenningsreduksjoner. Ved ugunstige nettvilkår kan det oppstå forstyrrelser på andre
apparater. Ved nettimpedanser på mindre enn 0,36 Ohm forventes det ingen forstyrrelser.
Måleverdier for lyden funnet i henhold til 2000/14/EF
(1,60 m høyde, 1 m avstand).
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er:
lydtrykknivå
lydeffektnivå
usikkerhet K
Bruk hørselvern!
dB(A)
dB(A)
dB
85
94
=2
85
94
=2
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60335:
Svingningsemisjonsverdi ah
Usikkerhet K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data»
stemmer overens med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:
EN 60335 jf. bestemmelsene i direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2000/14/EF.
2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå
samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg VI.
dB(A) 96 96
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 39 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Side: 39
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
40 | Norsk
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.08.2010
Montering og drift
Feilsøking
Kundeservice og kunderådgivning
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du
oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt
på hageredskapets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Hageredskaper må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
må gamle elektriske og elektroniske mas-
kiner som ikke lenger kan brukes samles
inn og leveres inn til en miljøvennlig resir-
kulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification Mål for aktiviteten Bilde
Leveranseomfang 1
Montering av bøylehåndtaket 2
Sammensetting av gressoppsamler-kurven 3
Innsetting/fjerning av gressoppsamlerkurven 3
Innstilling av klippehøyde 4
Montering av skjøteledningen 5
Innkopling 5
Utkopling 5
Arbeidshenvisninger 5 – 6
Vedlikehold av kniven 7
Valg av tilbehør 8
STOP
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Motoren starter
ikke
Nettspenningen finnes ikke Sjekk og slå på
Nett-stikkontakten er defekt Bruk en annen stikkkontakt
Skjøteledningen er skadet Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er
skadet
Sikringen er utløst Utskifting av sikringen
For høyt gress Innstill en større klippehøyde og vipp hage-
redskapet for å redusere startbelastningen
Motorvernet er utløst La motoren avkjøle og innstill større klippe-
høyder
Hageredskapet går
rykkvis
Skjøteledningen er skadet Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er
skadet
Interne kabelforbindelser i hageredskapet er
defekt
Ta kontakt med kundeservice
Motorvernet er utløst La motoren avkjøle og innstill større klippe-
høyder
Hageredskapet et-
terlater et uregel-
messig klippebilde
og/eller
motoren går tungt
For liten klippehøyde Innstill en høyere klippehøyde
Kniven er butt Utskifting av kniven
Tetting mulig Sjekk undersiden av hageredskapet og fri-
gjør den eventuelt igjen (bruk alltid arbeids-
hansker)
Kniven er galt montert Monter kniven riktig
Etter innkopling av
hageredskapet
dreier kniven seg
ikke
Knivene blokkeres av gress Slå av hageredskapet
Fjern tettingen (bruk alltid arbeidshansker)
Løs knivmutter/-skrue Trekk fast knivmutter/-skrue (17 Nm)
Sterke vibrasjoner/
lyder
Løs knivmutter/-skrue Trekk fast knivmutter/-skrue (17 Nm)
Skadet kniv Utskifting av kniven
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 40 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch Rotak 40 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch Rotak 40

Har du et spørsmål om Bosch Rotak 40 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch Rotak 40. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Rotak 40 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.