Bosch PST 700 E manual

Vis en manual for Bosch PST 700 E under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: PST 700 E
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 42
Norsk | 43
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
för avfall som utgörs av elektriska och elek-
troniska produkter och dess modifiering till
nationell rätt måste obrukbara elverktyg
omhändertas separat och på miljövänligt
sätt lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Generelle advarsler for
elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
f Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
f Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
f Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
f Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpslersomikkeerforandretpå
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
f Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
f Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
somdetkommervannietelektroverktøy, økerrisikoenfor
elektriske støt.
f Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
f Nårduarbeiderutendørsmedetelektroverktøy,mådu
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
f Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktigeomgivelser,mådubrukeenjordfeilbryter.Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
f Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
f Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
f Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyeter slått av før dukobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
f Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Et verktøy ellerennøkkelsombefinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
f Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
f Brukalltid egnedeklær.Ikkebrukvideklær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
f Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger,måduforvissedegomatdisseertilkobletog
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av
elektroverktøy
f Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider dubedre og sikrerei detan-
gitte effektområdet.
f Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå,erfarlig
og må repareres.
f Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batte-
rietførduutførerinnstillingerpåelektroverktøyet,skif-
ter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tilta-
kene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøyet.
f Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 43 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Side: 43
44 | Norsk
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
f Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
trollerombevegeligeverktøydelerfungererfeilfrittog
ikkeklemmes fast,ogomdelererbrukketeller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
f Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
f Bruk elektroverktøy,tilbehør, verktøy osv. ihenholdtil
disse anvisningene.Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidetsomskalutføres.Brukavelektroverktøytilandre
formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
Service
f Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for
stikksager
f Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis
du utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe på
skjultestrømledningereller den egnestrømledningen.
Kontakt med en spenningsførende ledning kan også sette
elektroverktøyets metalldeler under spenning og føre til
elektriske støt.
Ytterligere sikkerhets- og
arbeidsinstrukser
f Hold hendene unna sagområdet. Ikke grip under ar-
beidsstykket. Ved kontakt med sagbladet er det fare for
skader.
f Elektroverktøyet må kun føres inn mot arbeidsstykket
i innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis
innsatsverktøyet henger seg opp i arbeidsstykket.
f Pass på at fotplaten ligger godt på under sagingen. Et
sagblad som har kilt seg fast kan brekke eller føre til tilba-
keslag.
f Slå verktøyet av når arbeidet er ferdig og trekk først
sagbladet ut av snittet når sagbladet er helt stanset.
Slik unngår du tilbakeslag og kan legge elektroverktøyet
sikkert ned.
f Bruk kun ikke-skadede og feilfrie sagblad. Bøyde eller
butte sagblad kan brekke, påvirke skjæringen negativt el-
ler forårsake et tilbakeslag.
f Brems ikke sagbladet etter utkobling ved å trykke mot
dette fra siden. Sagbladet kan ta skade, brekke eller for-
årsake et tilbakeslag.
f Brukegnededetektorertilåfinneskjultestrøm-/gass-/
vannledninger,ellerspørhosdetlokaleel-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medføre
brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forårsaker ma-
terielle skader og kan medføre elektriske støt.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med hånden.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger
det ned. Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du
mister kontrollen over elektroverktøyet.
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
f Rengjør skaftet til sagbladet før innsetting. Et tilsmus-
set skaft kan ikke festes sikkert.
f Kontroller om sagbladet sitter godt fast. Et løst sagblad
kan falle ut og skade deg.
f Sagbladetskalikkeværelengerennnødvendigfordette
snittet. Bruk et smalt sagblad til saging i smale kurver.
f Hvis sagbladet klemmer fast når det skal fjernes, må du
trykke sagblad-festet litt fremover (max. 2 mm).
f Støvframaterialersomblyholdigmaling,noentretyper,
mineralerog metallkanværehelsefarlig og føretil aller-
giske reaksjoner, åndedrettssykdommer og/eller kreft.
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materi-
alet.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– DetanbefalesåbrukeenstøvmaskemedfilterklasseP2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
f Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
f Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strøm-
kilden må stemme overens med angivelsene på elek-
troverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket
med 230 V kan også brukes med 220 V.
f Beskyttelsesbøylen (se bilde 13, side 67) forhinderer
enufrivilligberøringavsagbladetiløpetavarbeidetog
må ikke fjernes.
f Før du sager i tre, sponplater, bygningsmateriell etc.
må du sjekke om det finnes spiker, skruer e.l. og even-
tuelt fjerne disse.
f I dyppsagingsmetoden må du kun bearbeide myke ma-
terialer som tre, gipskartong o.l.. Bruk kun korte sag-
blad til dyppsaging.
f Tilpass innstillingene på elektroverktøyet til den aktu-
elle bruken. Ved metallbearbeidelse eller ved trange
kurvesnitt må du f.eks. redusere slagtallet.
f Ved lange og rette snitt i tykt tre (>40 mm) kan skjære-
lengdenbliujevn.Fornøyaktigesnittanbefalesdetåbruke
Bosch-sirkelsag.
f Vedbearbeidelseavsmåellertynnearbeidsstykkermå
du alltid bruke et stabilt underlag hhv. en sagstasjon
(Bosch PLS 300).
f Ved ekstreme bruksvilkår må du om mulig alltid bruke
et avsuganlegg. I slike tilfeller, blås gjennom ventila-
sjonsspaltene og koble til en jordfeilbryter. Ved bear-
beidelse av metall kan det sette seg lededyktig støv inne i
elektroverktøyet. Beskyttelsesisolasjonen til elektroverk-
tøyet kan innskrenkes.
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 44 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Side: 44
Norsk | 45
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke elek-
troverktøyet på en bedre og sikrere måte.
Leveranseomfang
Stikksag.
Skjærelinjekontroll «Cut Control», flisvern, innsatsverktøy og
ytterligere illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen.
Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Formålsmessig bruk
Maskinen er beregnet til å utføre kappinger og utskjæringer i
tre, kunststoff, metall, keramikkplater og gummi på faste un-
derlag. Den er egnet til rette og kurve-snitt med en gjærings-
vinkel på opp til 45°. Ta hensyn til sagbladanbefalingene.
Tekniske data
De Tekniske data til produktet er angitt i tabellen på side 60.
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V.
Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan
disse informasjonene variere noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektro-
verktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-
verktøyene kan variere.
Symbol Betydning
PST 700 E: Stikksag med regule-
ringselektronikk
Grått markert område: Håndtak
(isolert grepflate)
Les all sikkerhetsinformasjonen og
instruksene
Før arbeid på selve elektroverktøyet
utføres må støpselet trekkes ut av
stikkontakten
Bruk vernehansker
Ekstra informasjon
Bevegelsesretning
Reaksjonsretning
Neste aktivitetsskritt
Dette er forbudt
Riktig resultat
Avsuging
Sponblåseinnretning
Innkobling
Utkobling
Låsing av på-/av-bryteren
Lavt slagtall
Høyt slagtall
Påfør kjøle- hhv. smøremiddel langs
skjærelinjen ved saging av metall
Produktnummer (10-sifret)
P1 Opptatt effekt
n0 Tomgangsslagtall
max. skjæredybde
Tre
Aluminium
Metall
Sponplate
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003
/II Symbol for beskyttelsesklasse II
(fullstendig isolert)
LpA Lydtrykknivå
LwA Lydeffektnivå
K Usikkerhet
ah Total svingningsverdi
Symbol Betydning
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 45 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Side: 45
46 | Norsk
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske data (2006/42/EF) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdiene til produktet er angitt i tabellen på side 60.
Støy- og totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retnin-
ger) beregnet jf. EN 60745.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Den egner seg til en foreløbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike.
Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestemekstrasikkerhetstiltaktilbeskyttelseavbrukerenmot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Montering og drift
Vedlikehold og rengjøring
f Hold elektroverktøyet, ventilasjonsspaltene og verk-
tøyfestetalltidrene,foråkunnearbeidebraogsikkert.
Rengjørsagbladfestetmedjevnemellomrom.Tadasagbladet
ut av elektroverktøyet og bank elektroverktøyet svakt på en
plan flate.
Kontroller føringsrullen med jevne mellomrom. Hvis den er
slitt, må den skiftes ut av en autorisert Bosch-kundeservice.
Smør føringsrullen av og til med en dråpe olje (se bilde 14,
side 67).
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Mål for aktiviteten Bilde Side
Innsetting av sagblad 1 61
Fjerning av sagbladet 2 61
Tilpasning av posisjonen til føringsrullen 3 61
Montering av flisvernet 4 62
Montering og bruk av skjærelinjekontrol-
len «Cut Control» 5 62
Tilkobling av avsugingen 6 63
Innstilling av gjæringsvinkelen 7 63–64
Innkopling av sponblåseinnretningen 8 64
Inn-/utkopling 9 65
Elektroverktøyet må kun føres inn mot
arbeidsstykket i innkoplet tilstand 10 65
Dykksaging 11 66
Smøring ved metallbearbeidelse 12 66
Valg av tilbehør – 68–69
Mål for aktiviteten Bilde Side
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 46 Friday, July 1, 2011 10:58 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PST 700 E ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PST 700 E

Har du et spørsmål om Bosch PST 700 E men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PST 700 E. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PST 700 E Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.