Bosch PSR 14,4 LI manual

Vis en manual for Bosch PSR 14,4 LI under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: PSR 14,4 LI
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 43
44 | Norsk
2 609 005 106 | (18.4.11) Bosch Power Tools
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpslersomikkeerforandretpå
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
f Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
f Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
somdetkommervannietelektroverktøy, økerrisikoenfor
elektriske støt.
f Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
f Nårduarbeiderutendørsmedetelektroverktøy,mådu
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
f Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktigeomgivelser,mådubrukeenjordfeilbryter.Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
f Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
f Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
f Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyeter slått av før dukobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
f Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Et verktøy ellerennøkkelsombefinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
f Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
f Brukalltid egnedeklær.Ikkebrukvideklær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
f Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger,måduforvissedegomatdisseertilkobletog
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverk-
tøy
f Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider dubedre og sikrerei detan-
gitte effektområdet.
f Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå,erfarlig
og må repareres.
f Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batte-
rietførduutførerinnstillingerpåelektroverktøyet,skif-
ter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tilta-
kene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøyet.
f Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
f Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
trollerombevegeligeverktøydelerfungererfeilfrittog
ikkeklemmes fast,og om delerer brukketeller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
f Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
f Bruk elektroverktøy,tilbehør, verktøy osv. ihenholdtil
disse anvisningene.Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidetsomskalutføres.Brukavelektroverktøytilandre
formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne
verktøy
f Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt
av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.
f Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
tøyene. Bruk av andre batterier kan medføre skader og
brannfare.
f Hold batterietsomikke eri bruk unna binders,mynter,
nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til
forbrenninger eller brann.
f Vedgalbrukkandetlekkevæskeutavbatteriet.Unngå
kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må
detskyllesmedvann.Hvisdetkommervæskeiøynene,
måduitilleggoppsøkeenlege.Batterivæskesomrenner
ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
Service
f Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale ogkun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
OBJ_BUCH-1379-001.book Page 44 Monday, April 18, 2011 4:22 PM
Side: 44
Norsk | 45
Bosch Power Tools 2 609 005 106 | (18.4.11)
Sikkerhetsinformasjonerforboremas-
kiner og skrutrekkere
f Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis
du utfører arbeid der verktøyet eller skruen kan treffe
på skjulte strømledninger. Kontakt med en spenningsfø-
rendeledningkanogsåsetteelektroverktøyetsmetalldeler
under spenning og føre til elektriske støt.
f Brukegnededetektorertilåfinneskjultestrøm-/gass-/
vannledninger,ellerspørhosdetlokaleel-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medføre
brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre
til eksplosjon. Hull i en vannledning forårsaker materielle
skader.
f Slå elektroverktøyet straks av, hvis innsatsverktøyet
blokkerer. Vær forberedt på høye reaksjonsmomenter
som forårsaker et tilbakeslag. Innsatsverktøyet blokke-
rer hvis:
— elektroverktøyet overbelastes eller
— det kiler seg fast i arbeidsstykket som skal bearbeides.
f Hold elektroverktøyet godt fast. Ved tiltrekking eller løs-
ning av skruer kan det ett øyeblikk oppstå høye reaksjons-
momenter.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med hånden.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger
det ned. Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du
mister kontrollen over elektroverktøyet.
f Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot
permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-
het. Det er fare for eksplosjoner.
f Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det
slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det
oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere ånde-
drettsorganene.
f Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verk-
tøyet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelast-
ning.
f Bruk kun originale Bosch batterier med en spenning
som er angitt på typeskiltet til elektroverktøyet ditt.
Ved bruk av andre batterier, f. eks. etterligninger, resirku-
lerte batterier eller batterier fra andre produsenter, er det
fareforfysiskeogmaterialleskaderhvisbatterieneeksplo-
derer.
Ytterligere sikkerhets- og arbeidsin-
strukser
f Støv fra materialer som blyholdig maling, noen trety-
per,mineralerogmetallkanværehelsefarligogføretil
allergiske reaksjoner, åndedrettssykdommer og/eller
kreft. Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fag-
folk.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse
P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
f Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
f Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling før alle ar-
beider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlike-
hold,verktøyskifteosv.)ognårdentransportereseller
lagres. Det er ellers fare for skader hvis du trykker på
på-/av-bryteren ved en feiltagelse.
f Batterietleveres delvisoppladet.For åsikrefulleffekt
fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeappa-
ratet før førstegangs bruk.
f Les gjennom driftsinstruksen for ladeapparatet.
f Sett elektroverktøyet bare på skruen når det er slått
av. Innsatsverktøy som dreier seg kan skli.
f Batteri ladeindikatoren viser ved halvveis eller helt
inntrykket på-/av-bryter batteriets ladetilstand i noen
sekunder og består av 3 grønne LED.
f De 3 LEDene til batteri ladeindikatoren blinker hurtig
når batteriets temperatur er utenfor driftstemperatur-
området fra –30 til +65°C og/eller overlastsikringen
har reagert.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke elek-
troverktøyet på en bedre og sikrere måte.
LED Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn > 66%
Kontinuerlig lys 2 x grønn 34—66%
Kontinuerlig lys 1 x grønn 10—33%
Langsomt blinklys 1 x grønn < 10%
Symbol Betydning
PSR 14,4 LI: Akku-borskrutrekker
Grått markert område: Håndtak (isolert
grepflate)
Produktnummer
Les all sikkerhetsinformasjonen og in-
struksene
OBJ_BUCH-1379-001.book Page 45 Monday, April 18, 2011 4:22 PM
Side: 45
46 | Norsk
2 609 005 106 | (18.4.11) Bosch Power Tools
Leveranseomfang
Akku-borskrutrekker.
Batteri, innsatsverktøy og ytterligere illustrert eller beskrevet
tilbehør inngår ikke i standardleveransen.
Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til innskruing og løsning av skru-
er pluss til boring i tre, metall, keramikk og kunststoff.
Tekniske data
De Tekniske data til produktet er angitt i tabellen på side 65.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektro-
verktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-
verktøyene kan variere.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.03.2011
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdiene til produktet er angitt i tabellen på side 65.
Støy- og totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retnin-
ger) beregnet jf. EN 60745.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Den egner seg til en foreløbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike.
Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestemekstrasikkerhetstiltaktilbeskyttelseavbrukerenmot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Ta ut batteriet før det utføres arbeid på
el-verktøyet
Bruk hørselvern.
Bevegelsesretning
Reaksjonsretning
Høyre-/venstregang
Boring
Lite turtall
Stort turtall
Innkobling
Utkobling
U Nominell spenning
n0 Tomgangsturtall
M Max. dreiemoment iht. ISO 5393
Metall
Tre
Ø Bordiameter max.
Ø max. skrue-Ø
Chuckspennområde
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003
LpA Lydtrykknivå
K Usikkerhet
ah Total svingningsverdi
Symbol Betydning
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1379-001.book Page 46 Monday, April 18, 2011 4:22 PM
Side: 46
Suomi | 47
Bosch Power Tools 2 609 005 106 | (18.4.11)
Montering og drift
Vedlikehold og rengjøring
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2002/96/EF
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EF må de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batteriersamlesinnadskiltogleveresinntil
en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Mål for aktiviteten Bilde Side
Fjerning av batteriet 1 66
Innsetting av batteriet 2 66
Montering av innsatsverktøy 3 66
Innstilling av rotasjonsretningen 4 67
Forvalg av dreiemoment 5 67
Valg av borestilling 6 68
Inn-/utkopling 7 68
Kontroll av batteri-ladetilstand 8 68
Valg av tilbehør – 69
VAROITUS
OBJ_BUCH-1379-001.book Page 47 Monday, April 18, 2011 4:22 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PSR 14,4 LI ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PSR 14,4 LI

Har du et spørsmål om Bosch PSR 14,4 LI men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PSR 14,4 LI. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PSR 14,4 LI Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.