Bosch PMF 180 E Multi manual

Vis en manual for Bosch PMF 180 E Multi under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Multiverktøy
  • Model/navn: PMF 180 E Multi
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 57
58 | Norsk
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
f Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
f Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
f Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpslersomikkeerforandretpå
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
f Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
f Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
somdetkommervannietelektroverktøy, økerrisikoenfor
elektriske støt.
f Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
f Nårduarbeiderutendørsmedetelektroverktøy,mådu
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
f Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktigeomgivelser,mådubrukeenjordfeilbryter.Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
f Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
f Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
f Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyeter slått av før dukobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
f Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Etverktøy ellerennøkkelsombefinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
f Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
f Brukalltid egnedeklær.Ikkebrukvideklær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
f Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger,måduforvissedegomatdisseertilkobletog
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
f Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider dubedre og sikrerei detan-
gitte effektområdet.
f Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå,erfarlig
og må repareres.
f Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet,
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakeneforhindreren utilsiktetstartingavelektroverktøy-
et.
f Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
f Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
trollerombevegeligeverktøydelerfungererfeilfrittog
ikkeklemmes fast,og om delerer brukketeller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
f Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
f Bruk elektroverktøy,tilbehør, verktøy osv. ihenholdtil
disse anvisningene.Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidetsomskalutføres.Brukavelektroverktøytilandre
formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
Service
f Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale ogkun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for multifunksjons-
verktøy
f Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis
du utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe på
skjultestrømledningereller den egnestrømledningen.
Kontakt med en spenningsførende ledning kan også sette
elektroverktøyets metalldeler under spenning og føre til
elektriske støt.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 58 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 58
Norsk | 59
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
f Bruk elektroverktøyet kun til tørrsliping. Dersom det
kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektris-
ke støt.
f Hold hendene unna sagområdet. Ikke grip under ar-
beidsstykket. Ved kontakt med sagbladet er det fare for
skader.
f Brukegnededetektorertilåfinneskjultestrøm-/gass-/
vannledninger,ellerspørhosdetlokaleel-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medføre
brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forårsaker ma-
terielle skader og kan medføre elektriske støt.
f Holdelektroverktøyetfastmedbeggehenderunderar-
beidet og sørg for å stå stødig. Elektroverktøyet føres
sikrere med to hender.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med hånden.
f Bruk vernehansker ved utskifting av innsatsverktøye-
ne. Innsatsverktøy blir varme ved bruk over lengre tid.
f Skrapikkefuktedematerialer(f. eks. tapet) ogikke på
fuktig undergrunn. Dersom det kommer vann i et elektro-
verktøy, øker risikoen for elektriske støt.
f Flaten som skal bearbeides må ikke behandles med lø-
semiddelholdig væske. Ved oppvarming av arbeidsmate-
rialene ved skraping kan det oppstå giftige damper.
f Værspesieltforsiktig vedbruk av skraperen. Verktøyet
er svært skarpt, det er fare for skader.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstående anvisninger kan medføre elek-
triske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyeter beregnet tilsagingog kappingavtremate-
rialer, kunststoff, gips, ikke-jernholdige metaller og festeele-
menter (f.eks. uherdede spikre, klammer). Det er også egnet
til bearbeidelse av myke veggfliser og til tørr sliping og skra-
ping av mindre flater. Det er spesielt egnet til arbeid kant i
kant og i nærheten av kanter. Elektroverktøyet må utelukken-
de brukes med Bosch-tilbehør.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
1 På-/av-bryter
2 Stillhjul svingtallforvalg
3 Avsugstuss
4 Avsugslange*
5 Håndtak (isolert grepflate)
6 Ventilasjonsspalter
7 Verktøyfeste
8 Dykksagblad
9 Spennskrue med skive
10 Umbrakonøkkel
11 Slipesåle
12 Slipeskive
13 Segmentsagblad
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtrykknivå
85 dB(A); lydeffektnivå 96 dB(A). Usikkerhet K<1,5 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:
Sliping: ah=6,4 m/s2
, K<2,0 m/s2
Saging med dykksagblad: ah=9,9 m/s2
, K<1,5 m/s2
Saging med segmentsagblad: ah=5,0 m/s2
, K<1,5 m/s2
Skraping: ah=11,4 m/s2
, K=2,2 m/s2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Den egner seg til en foreløbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike.
Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestemekstrasikkerhetstiltaktilbeskyttelseavbrukerenmot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Multifunksjonsverktøy PMF 180 E
Produktnummer 3 603 A00 0..
Svingtallforvalg z
Opptatt effekt W 180
Avgitt effekt W 74
Tomgangsturtall n0 min-1
15000–21000
Oscillasjonsvinkel venstre/
høyre ° 1,4
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,2
Beskyttelsesklasse /II
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvi-
kende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.
Leggmerketil produktnummeretpå typeskiltet tilelektroverktøyet ditt.
Handelsbetegnelsene for de enkelte elektroverktøyene kan variere.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 59 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 59
60 | Norsk
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Montering
Verktøyskifte
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
f Bruk vernehansker ved verktøyskifte. Ved berøring av
innsatsverktøyene er det fare for skader.
Valg av innsatsverktøy
Nedenstående tabell viser eksempler for innsatsverktøyene. Ytterligere innsatsverktøy finner du i det omfangrike Bosch-tilbe-
hørprogrammet.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Innsatsverktøy Materiale Anvendelse
Bi-metall-seg-
mentsagblad
Trematerialer, kunststoff,
ikke-jernholdige metaller
Kapping og dykksaging; også til saging
nær kanter, i hjørner og dårlig tilgjengelige områder;
eksempel: kapping av allerede installerte gulvlister eller
dørrammer, dykksaging ved tilpasning av gulvpanel
Slipeplate for slipe-
skivene serie Delta
93 mm
Avhengig av slipeskiven Flatesliping på kanter, i hjørner eller dårlig tilgjengelige om-
råder;
avhengig av slipeskive f.eks. til sliping av tre, maling, lakk,
stein
HCS-dykksagblad
tre
Trematerialer, myke
kunststoffer
Kapping og dype dykksnitt; også til saging nær kanter, i
hjørner og dårlig tilgjengelige områder;
eksempel: smale dykksnitt i massivt tre til innbygging av et
ventilasjonsgitter
HCS-dykksagblad
tre
Trematerialer, myke
kunststoffer
Mindre kapping- og dykksagingssnitt;
eksempel: utsnitt i møbler for kabelkoblinger
Bi-metall-dykksag-
blad metall
Metall (f.eks. uherdede
spik, skruer, mindre profi-
ler), ikke-jernholdige me-
taller
Mindre kapping- og dykksagingssnitt;
eksempel: forkorte smale profiler, kapping av festeelemen-
ter som klemmer
HM-rasp-seg-
mentsagblad
Sementfuger, myke vegg-
fliser, glassfiberarmert
kunststoffogandreabrasi-
ve materialer
Skjæring og kapping nær kanter, i hjørner eller dårlig til-
gjengelige områder;
eksempel: fjerne fuger mellom veggfliser til reparasjonsar-
beider, skjære utsparinger i fliser, gipsplater eller kunst-
stoff
HM-rasp-deltaplate Mørtel, betongrester, tre,
abrasive materialer
Rasping og sliping på hard undergrunn;
eksempel:fjernmørtelellerfliselim(f.eks.vedutskiftingav
skadede fliser)
Skraper, stiv Tepper, belegg Skraping på hard undergrunn;
eksempel: fjerning av teppe- og fliselim
OBJ_BUCH-345-007.book Page 60 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 60
Norsk | 61
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Montering/utskifting av innsatsverktøy
Fjern eventuelt et allerede montert innsatsverktøy.
Til fjerning av innsatsverktøyet løsner du skruen 9 med um-
brakonøkkelen 10 og tar av verktøyet.
Sett innsatsverktøyet (f.eks. dykksagblad 8) slik på verktøy-
festet 7, at utsparingene til verktøyet går i lås på knastene til
verktøyfestet.
For at du kan arbeide sikkert og så lite anstrengende som mu-
lig, kan du sette innsatsverktøyene på verktøyfestet i hvilke
som helst låseposisjon. Sett verktøyet slik på at bøyen peker
nedover (verktøyskriften skal kunne leses ovenfra, se bildet
på bildesiden).
Fest innsatsverktøyet med skruen 9. Skru skruen 9 godt fast
med umbrakonøkkelen 10.
f Kontroller om innsatsverktøyet sitter godt fast. Galt el-
ler ikke sikkert festede innsatsverktøy kan løsne i løpet av
driften og utsette deg for fare.
Påsetting/utskifting av slipeskiven på slipeplaten
Slipesålen 11 er utstyrt med en borrelåsoverflate, slik at sli-
peskiver med borrelås kan festes på en hurtig og enkel måte.
Bank borrelåsen til slipesålen 11 ut før du setter på en slipe-
skive 12, slik at den festes så godt som mulig.
Sett slipeskiven 12 kant i kant på en side av slipesålen 11,
legg slipeskiven deretter på slipesålen og trykk den godt fast.
For å sikre en optimal støvavsuging må du passe på at utstan-
singene på slipeskiven passer overens med boringene på sli-
pesålen.
Til fjerning av slipeskiven 12 tar du tak i en spiss og trekker
den av fra slipesålen 11.
Du kan bruke alle slipeskiver, polerings- og rengjøringpads i
serien Delta 93 mm til Bosch-tilbehørprogrammet.
Slipetilbehør somfilt/polerfiltfestes påsamme måte på slipe-
sålen.
Valg av slipeskive
Avhengig av materialet som skal bearbeides og ønsket slipegrad finnes det forskjellige typer slipepapir:
Støv-/sponavsuging
f Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Brukhelstetstøvavsugsomeregnetfordettematerialet.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
f Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
Tilkobling av støvavsuget
Du må alltid koble til et støvavsug til sliping.
Sett en avsugslange 4 (tilbehør) inn på avsugstussen 3. For-
bindavsugslangen4medenstøvsuger(tilbehør).Enoversikt
over tilkobling til forskjellige støvsugere finner du på slutten
av denne instruksen.
Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbei-
des.
Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.
Slipeskive Materiale Anvendelse Korning
rød kvalitet
– Samtlige trematerialer
(f.eks.hardttre,mykttre,
sponplater, bygningspla-
ter)
– Metallmaterialer
Til forsliping av f. eks. rue, uhøvlede bjelker og bord grov 40
60
Til plansliping og utjevning av små ujevnheter middels 80
100
120
Til ferdig- og finsliping av tre fin 180
240
320
400
hvit kvalitet
– Maling
– Lakk
– Fyller
– Sparkel
Til avsliping av maling grov 40
60
Til sliping av forhåndsmaling (f.eks. fjerning av pensel-
strøk, malingsdrypp og nedrennende maling)
middels 80
100
120
Til siste sliping av grunnmaling før lakkering fin 180
240
320
OBJ_BUCH-345-007.book Page 61 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 61
62 | Norsk
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Bruk
Igangsetting
f Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strøm-
kilden må stemme overens med angivelsene på elek-
troverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket
med 230 V kan også brukes med 220 V.
Inn-/utkobling
Til innkobling av elektroverktøyet skyver du på-/av-bryteren
1 fremover, slik at det vises «I» på bryteren.
Tilutkoblingavelektroverktøyetskyverdupå-/av-bryteren1
bakover, slik at det vises «0» på bryteren.
Forhåndsinnstilling av svingtall
Med stillhjulet for svingtallforvalg 2 kan du forhåndsinnstille
nødvendig svingtall også i løpet av driften.
Det nødvendige svingtallet er avhengig av materiale og ar-
beidsvilkårene og kan finnes frem til praktiske forsøk.
Arbeidshenvisninger
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
Merk: Ikke tett ventilasjonsåpningene 6 til elektroverktøyet
under arbeidet, ellers redusereslevetiden til elektroverktøyet.
VedarbeidmedHCS-verktøymådupassepåatverktøysjiktet
ikke er skadet.
Arbeidsprinsipp
Med den oscillerende driften svinger elektroverktøyet opp til
21000 ganger i minuttet 2,8° frem og tilbake. Dette mulig-
gjør et nøyaktig arbeid på trange steder.
Arbeid med lavt og jevnt presstrykk, ellers
reduseres arbeidseffekten og innsatsverk-
tøyet kan blokkere.
Beveg elektroverktøyet frem og tilbake i lø-
petavarbeidet,slikatinnsatsverktøyetikke
varmes for sterkt opp og ikke blokkerer.
Saging
f Bruk kun uskadede, feilfrie sagblad. Bøyde, uskarpe el-
ler ellers skadede sagblader kan brekke.
f Ved saging av lette bygningsmaterialer må du følge lo-
ver og bestemmelser og materialprodusentensanbefa-
linger.
f Det må kun bearbeides myke materialer som tre, gips-
kartong o.l. med dykksagemetoden!
Før du sager med HCS-sagblad i tre, sponplater, bygningsma-
terialer etc. må du sjekke om disse inneholder fremmedlege-
mer slik som spiker, skruer e.l. Fjern eventuelt fremmedlege-
mene eller bruk bi-metall-sagblad.
Kapping
Merk: Ved kapping av veggfliser må du passe på at verktøye-
ne er utsatt for sterk slitasje når de brukes over lengre tid.
Sliping
Slipemengdenogslipebildetbestemmesvesentligmedvalget
av slipeskive, forhåndsinnstilt svingtallstrinn og presstrykket.
Kun feilfrie slipeskiver gir bra slipeeffekt og skåner elektro-
verktøyet.
Pass på jevnt presstrykk, for å øke levetiden til slipeskivene.
En stor øking av presstrykket fører ikke til en høyere slipeef-
fekt, men til en sterkere slitasje av elektroverktøyet og slipe-
skiven.
Til en punkt-nøyaktig sliping av hjørner, kanter og områder
som er vanskelig tilgjengelige kan du også arbeide med spis-
sen eller en kant på slipesålen.
Enslipeskivesomblebrukttilbearbeidelseavmetall,måikke
lenger brukes til andre materialer.
Bruk kun originalt Bosch slipetilbehør.
Du må alltid koble til et støvavsug til sliping.
Skraping
Velg et høyt svingtalltrinn til skraping.
Arbeid på en myk undergrunn (f.eks. tre) i flat vinkel og med
lite presstrykk. Sparkelen kan ellers skjære inn i undergrun-
nen.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Rengjør rasp-innsatsverktøyene (tilbehør) regelmessig med
en stålbørste.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons-
og kontrollmetoderengang skullesvikte,må reparasjonen ut-
føres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverk-
tøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
OBJ_BUCH-345-007.book Page 62 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PMF 180 E Multi ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PMF 180 E Multi

Har du et spørsmål om Bosch PMF 180 E Multi men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PMF 180 E Multi. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PMF 180 E Multi Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.