Bosch PLS 300 manual

Vis en manual for Bosch PLS 300 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Sagestasjon
  • Model/navn: PLS 300
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 79
80 | Norsk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
no
Sikkerhetsinformasjon
Generelle sikkerhetsinformasjoner
Les alle vedlagte advarsler og in-
strukser for sagstasjonen eller
elektroverktøyet som skal monte-
res. Feil ved overholdelsen av sik-
kerhetsinformasjonene og anvisnin-
gene kan medføre elektriske støt,
brann og/eller alvorlige skader.
Sikkerhetsinformasjoner for sag-
stasjoner
f Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
ta batteriet ut av elektroverktøyet før du ut-
fører maskininnstillinger eller skifter ut til-
behørsdeler. En uvilkårlig starting av elektro-
verktøy er årsak til mange uhell.
f Sett sagstasjonen korrekt sammen før du
monterer elektroverktøyet. Kun en feilfri
oppbygging muliggjør en sikker føring av el-
verktøyet.
f Sett sagstasjonen på en fast, plan og vann-
rett flate. Hvis sagstasjonen kan skli eller vip-
pe, kan elektroverktøyet eller arbeidsstykket
ikke føres jevnt og sikkert.
f Sett elektroverktøyet sikkert på sagstasjo-
nen før du bruker det. Hvis elektroverktøyet
sklir på sagstasjonen kan du miste kontrol-
len.
f Pass på at kabelen til el-verktøyet ikke kom-
mer inn mellom basisenheten og førings-
skinnen. Hvis kabelen skades eller kappes, er
det fare for elektriske støt.
f Fjern el-verktøyet før du bygger om sagsta-
sjonen eller slår opp føringsskinnen. El-
verktøyet kan falle ned, skades eller føre til
skader.
f Bruk ikke en defekt sagstasjon. Kun en in-
takt sagstasjon kan føre el-verktøyet sikkert.
f Sørg for at lange og tunge arbeidsstykker
ikke får sagstasjonen ut av likevekt. Lange
og tunge arbeidsstykker må støttes på den
frie enden.
f Bruk beskyttelseshansker når du skjærer
fliser. På brutte fliser oppstår skarpe kanter
som du kan skade deg på.
f Bruk sagstasjonen kun til skjæring av den
type materialer som er angitt til formåls-
messig bruk. Marmor eller granitt og fliser
med grov overflatestruktur og natursteinfli-
ser kan ikke skjæres.
Funksjonsbeskrivelse
Formålsmessig bruk
PLS 300: Sammen med el-verktøyet er sagsta-
sjonen beregnet til saging av rette langsgående
og tverrsnitt av planker og profiler av hardt og
mykt tre samt aluminium og kunststoff.
Det kan innstilles horisontale gjæringsvinkler
med maksimalt –45° til +45° og vertikale gjæ-
ringsvinkler på maksimalt 0° til 45°.
Sagstasjonen er kun beregnet til bruk med stikk-
sager fra Bosch hobby-håndverker-programmet
PST.
f Bruk kun sagblad som anbefales av Bosch
(se side 223). Hvis du bruker for tynne sag-
blad, er det fare for at sagsnittet «glipper».
PLS 300 Set, PTC 1: Sammen med fliseskjære-
ren er sagstasjonen beregnet til skjæring av ke-
ramikk- og steinfliser opp til en maksimal tykkel-
se på 10 mm.
Det kan innstilles horisontale gjæringsvinkler
med maksimalt –45° til +45°.
Side: 80
Norsk | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av sagstasjonen på illustra-
sjonssidene.
PLS 300
1 Basisenhet
2 Skala for gjæringsvinkel (horisontal)
3 Låseknott for høydejusteringen
4 Føringsskinne med sagslisse
5 Sideanlegg til føringsskinnen
6 Underlagsforlengelse
7 Ekstra underlag
8 Bro
9 Endestopp for vertikale gjæringssnitt
10 Spak til låsing av føringsskinnen
11 Markering for opprettingen
12 Låseknott for valgfri gjæringsvinkel
(horisontal)
13 Vinkelanviser (horisontal)
PTC 1*
14 Fliseskjærer
15 Anlegg med skala
16 Bruddkjegle
* kun i kombinasjon med PLS 300 Set
Tekniske data
f Bruk kun sagblad som anbefales av Bosch
(se side 223). Hvis du bruker for tynne sag-
blad, er det fare for at sagsnittet «glipper».
Sagstasjon PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Produktnummer 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Saging
– Maks. skjærelengde ved tverrsnitt (90°)
– Max. skjærehøyde
– Gjæringsvinkel
horisontal
vertikal
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Skjæring av fliser
– Maks. skjærelengde ved tverrsnitt (90°)
– Max. skjærehøyde
– Gjæringsvinkel
horisontal
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,4 + 0,2
Mål for egnede sagblad
Maks. total lengde mm 100
Maks. fortannet lengde mm 76
Side: 81
82 | Norsk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Bruk
Saging
Arbeidsforberedelse
Sagstasjonen må settes sammen avhengig av
forskjellige typer bruk:
– Saging av panel
(f. eks. laminat)
– Saging av profiler
(f. eks. sokkellister)
Sammenskruing er ikke nødvendig.
Paneler (tverrsnitt) (se bildene A1–A3)
– Sett underlagsforlengelsene 6 på på venstre
og høyre side av basisenheten 1.
– Sett de andre underlagene 7 avhengig av ar-
beidssstykkets lengde inn i indre eller ytre fø-
ring på underlagsforlengelsene.
– Løsne låseknotten 3 med få omdreininger.
– Drei spaken 10 til låsing av føringsskinnen
mot venstre og slå føringsskinnen 4 opp.
– Marker ønsket skjærelinje på arbeidsstykket.
– Legg arbeidsstykket flatt liggende med vin-
duet nedover mot anlegget til basisenheten
1.
– Slå føringsskinnen ned og rett arbeidsstykket
opp med skjærelinjen langs markeringen 11.
– Lås føringsskinnen 4 med spaken 10.
– Trekk låseknotten 3 fast.
Paneler (horisontalt gjæringssnitt)
(se bilde B)
Den horisontale gjæringsvinkelen kan innstilles i
et område på 45° (venstre side) opp til 45°
(høyre side).
– Løs låseknotten 12.
– Drei føringsskinnen 4 mot venstre eller høyre
til vinkelanviseren 13 viser den ønskede gjæ-
ringsvinkelen.
– Trekk låseknotten 12 fast igjen.
Til en hurtig og presis innstilling av standardvin-
kler smekker føringsskinnen i lås ved 0° og 45°.
– Ytterligere arbeidsskritt se
«Paneler (tverrsnitt)» på side 82.
Profiler (vertikalt gjæringssnitt)
(se bildene C1–C3)
– Sett underlagsforlengelsene 6 på på venstre
og høyre side på fremre posisjon til broen 8.
– Slå den røde endestoppen 9 180° bakover.
– Løsne låseknotten 3 med få omdreininger.
– Drei spaken 10 til låsing av føringsskinnen
mot venstre og slå føringsskinnen 4 opp.
– Marker ønsket skjærelinje på arbeidsstykket.
– Legg arbeidsstykket
flatt liggende mot
anlegget til under-
lagsforlengelsene 6.
– Slå føringsskinnen
ned og rett arbeidsstykket opp med skjære-
linjen langs markeringen 11.
– Lås føringsskinnen 4 med spaken 10.
– Trekk låseknotten 3 fast.
– Innstill fotplaten til stikksagen i henhold til
ønsket vinkel.
Informasjoner om innstillingen finner du i
driftsinstruksen for stikksagen.
Merk: Det røde endestoppet 9 som er slått bak-
over er et anlegg for fotplaten til el-verktøyet.
Side: 82
Norsk | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Paneler (langsgående snitt, utsparing)
(se bilde D)
– Løsne låseknotten 3 med få omdreininger.
– Fjern føringsskinnen 4 og broen 8 fra basi-
senheten 1.
– Sett underlagsforlengelsene 6 på på venstre
og høyre side av basisenheten 1.
– Sett de andre underlagene 7 avhengig av ar-
beidssstykkets lengde omvendt (se bilde D)
inn i indre eller ytre føring på underlagsfor-
lengelsene.
f Pass på at skjærelinjen ligger i utspart om-
råde mellom de ekstra underlagene, slik at
du ikke sager i sagstasjonen.
Merk: Ved saging av langsgående snitt er sagsta-
sjonen kun en underlagsflate. Arbeidsstykket
kan ikke spennes fast. Hold det derfor godt fast
i løpet av sagingen.
Arbeidshenvisninger
f Bruk kun sagblad som anbefales av Bosch
(se side 223). Hvis du bruker for tynne sag-
blad, er det fare for at sagsnittet «glipper».
Fotplaten til stikksagen må alltid befinne seg i
fremre posisjon.
Tykkelsen på materialet som skal skjæres er av-
hengig av sageeffekten til den aktuelle stikksa-
gen.
Informasjoner om dette finner du i driftsinstruk-
sen for stikksagen.
For å oppnå en optimal arbeidssikkerhet må ar-
beidsstykket alltid fikseres.
Saging
– Sett el-verktøyet med fotplaten slik på fø-
ringsskinnen 4 at du alltid sager i retning av
låseknotten 3.
– Slå på elektroverktøyet.
– Sag gjennom arbeidsstykket med jevn frem-
føring.
– Slå av elektroverktøyet og vent til sagbladet
er helt stanset.
– Fjern el-verktøyet fra føringsskinnen og løsne
arbeidsstykket.
Transport
– Fjern el-verktøyet før transporten.
Side: 83
84 | Norsk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Tips om bruken
Nedenstående finner du tips om utførelse av langsgående eller gjæringssnitt (90°/45°).
Arbeidsinformasjoner og tips om bruken av sag-
stasjonen PLS 300 finner du under:
www.bosch-do-it.com/pls300
Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du henven-
de deg til vår kunde-hotline:
Norsk
Tel: + 47 (6487) 89 50
Problem Årsak Utbedring
Sagesnittet «glipper» Føringsskinnen 4 er ikke fiksert Fikser føringsskinnen i henhold til
høyden på arbeidsstykket, sørg for
en fast innspenning av arbeids-
stykket
For tynt sagblad Bruk medlevert sagblad T144DP
For høy sagehastighet (el-verktøy-
et ble skjøvet for sterkt)
Sag gjennom arbeidsstykket med
en jevn, svak fremskyvning
Trykk ikke mot sideanleggene 5
Innstilt vinkel mellom fotplate og
sagblad er ikke riktig
Rett fotplaten opp mot sagbladet
og trekk fast igjen
Sagbladet går ikke i føringsrullen
(se bilde E)
Juster føringsrullen slik at sagbla-
det føres
(se driftsinstruksen for stikksa-
gen)
Treoverflaten ser ikke pen
ut
Arbeidsstykket er saget med den
synlige siden oppover
Sag arbeidsstykket med den synli-
ge siden nedover (se bilde A3)
Slitt sagblad Sett inn et nytt sagblad
For høy sagehastighet (el-verktøy-
et ble skjøvet for sterkt)
Sag gjennom arbeidsstykket med
en jevn, svak fremskyvning
Trykk ikke mot sideanleggene 5
Saget med pendelbevegelse Slå av pendelbevegelsen
Side: 84
Norsk | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Bruk
Skjæring av fliser
Arbeidsforberedelse
Hvis sagstasjonen skal brukes til skjæring av fli-
ser, må du bruke ekstrasettet PTC 1.
Anlegget 15 leveres slått sammen i to deler.
– Før førstegangs bruk setter du begge delene
til anlegget 15 slik sammen at det deretter
ikke kan tas fra hverandre.
Langsgående snitt (se bildene F1–F3)
– Løsne låseknotten 3 med få omdreininger.
– Drei spaken 10 til låsing av føringsskinnen
mot venstre og slå føringsskinnen 4 opp.
– Sett anlegget 15 inn i midten på sporet til
broen 8 og skyv det helt inn mot basisenhe-
ten 1.
– Marker ønsket skjærelinje på arbeidsstykket.
– Legg arbeidsstykket flatt liggende med vin-
duet oppover mot anlegget 15.
– Slå føringsskinnen 4 ned og rett arbeidsstyk-
ket opp langs skjærelinjen på skalaen til an-
legget 15.
– Med hånden trykker du så føringsskinnen 4
ned ved arbeidsstykket.
– Trekk låseknotten 3 fast.
– Lås føringsskinnen 4 med spaken 10.
Diagonalsnitt (se bilde G)
Den horisontale gjæringsvinkelen kan innstilles i
et område på 45° (venstre side) opp til 45°
(høyre side).
– Løs låseknotten 12.
– Drei føringsskinnen 4 mot venstre eller høyre
til vinkelanviseren 13 viser den ønskede gjæ-
ringsvinkelen.
– Trekk låseknotten 12 fast igjen.
Til en hurtig og presis innstilling av standardvin-
kler smekker føringsskinnen i lås ved 0° og 45°.
– Ytterligere arbeidsskritt se «Langsgående
snitt» på side 85.
Arbeidshenvisninger
Skjæring av fliser (se bildene H1–H3)
– Sett fliseskjæreren 14 inn i sageslissen til fø-
ringsskinnen 4 over anlegget 15.
Pilen på fliseskjæreren må peke mot deg.
– Trekk fliseskjæreren 14 med jevnt trykk over
hele flisen.
– Fjern fliseskjæreren 14 fra føringsskinnen 4.
– Drei spaken 10 til låsing av føringsskinnen
mot venstre og slå føringsskinnen 4 opp.
– Legg bruddkjeglen 16 på et stabilt underlag.
Legg flisen på bruddkjeglen, slik at bruddkje-
glen er plassert under skjærelinjen og på kan-
tene til flisen.
Ved diagonalsnitt skal bruddkjeglen plasse-
res under skjærelinjen og litt lengre innover.
– Trykk samtidig med begge håndbakene på yt-
tersiden av flisen til denne brekker.
Side: 85
86 | Norsk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Tips om bruken
Arbeidsinformasjoner og tips om bruken av sag-
stasjonen PLS 300 finner du under:
www.bosch-do-it.com/pls300
Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du henven-
de deg til vår kunde-hotline:
Norsk
Tel: + 47 (6487) 89 50
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Hvis sagstasjonen til tross for omhyggelige pro-
duksjons- og kontrollmetoder en gang skulle gå
i stykker, må reparasjonen utføres av et autori-
sert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på sagstasjonens typeskilt.
Rengjøring
Fjern støv og spon etter hver arbeidsrunde ved
å blåse gjennom med trykkluft eller bruk en pen-
sel.
Garantivilkår
Ved gal bruk kan det forekomme at det sages inn
i føringsskinnen 4 eller i broen 8. Dette medfø-
rer ikke garantikrav, fordi sagstasjonens funk-
sjon ikke påvirkes av dette.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Sagstasjonen, tilbehøret og emballasjen må le-
veres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Rett til endringer forbeholdes.
Problem Årsak Utbedring
Flisen brekker ikke langs
skjærelinjen
Risselinjen er ikke gjennomgående Øk presstrykket ved skjæring av
flisene og riss opp jevnt
Fliseskjæreren 14 er satt galt inn Sett fliseskjæreren riktig inn
(se bilde H1)
Ujevn overflatestruktur på flisen Øk presstrykket ved skjæring av
flisene og skjærehastigheten
Bruddkjeglen galt plassert ved
brekking av flisen
Plasser bruddkjeglen under skjæ-
relinjen og på kantene til flisen
(se bilde H3)
Ved diagonalsnitt må bruddkje-
glen plasseres under skjærelinjen
og litt lengre innover
Risselinjen er ikke gjennomgående Øk presstrykket ved skjæring av
flisene

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PLS 300 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PLS 300

Har du et spørsmål om Bosch PLS 300 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PLS 300. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PLS 300 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.