Bosch PLR 50 manual

Vis en manual for Bosch PLR 50 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Måleinstrument
  • Model/navn: PLR 50
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 93
94 | Norsk
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
f Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken. Laserbrillene gir in-
gen fullstendig UV-beskyttelse og reduserer fargeregistreringen.
f Måleverktøyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes måleverktøyets sikker-
het.
f La aldri barn bruke laser-måleverktøyet uten oppsyn. Du kan ufrivillig
blende personer.
f Ikke arbeid med måleverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der
det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. I måleverktøyet kan
det oppstå gnister som kan antenne støv eller damper.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Formålsmessig bruk
Måleverktøyet erberegnettilmålingavdistanser,lengder, høyder,avstanderog
til beregning av flater og volumer. Måleverktøyet er egnet til målinger både
innendørs og utendørs.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av måleverk-
tøyet på illustrasjonssiden.
1 Tast for lengdemåling
2 Minne-addisjonstast «M+»
3 Tast for flate- og volummåling
4 Minneaktiverings-tast «M=»
5 Tast for indirekte lengdemåling
6 Tast for kontinuerlig måling
7 På-/av-tast og minne-slettetast
8 Minne-subtraksjonstast «M–»
9 Tast til valg av referansenivå
10 Display
11 Opprettingshjelp
12 Tast for måling
13 Laser-advarselsskilt
14 Anslagsstift
15 Låsing av anslagsstiften
16 Libell
17 Låsing av batteridekselet
18 Deksel til batterirom
19 Utgang laserstråling
20 Mottakerlinse
21 Serienummer
22 Laserbriller*
23 Bæreløkke
24 Laser-måltavle*
25 Beskyttelsesveske
* Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen.
Visningselementer
a Målefunksjoner
Lengdemåling
Kontinuerlig måling
Flatemåling
Volummåling
Indirekte lengdemåling
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 94 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 94
Norsk | 95
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
b Batterivarsel
c Temperaturvarsel
d Måleverdi/resultat
e Målenhet
f Referansenivå for målingen
g Laser innkoblet
h Enkeltmåleverdi (ved lengdemåling: resultat)
i Lagring av måleverdier
Tekniske data
Montering
Innsetting/utskifting av batterier
Til drift av måleverktøyet anbefales det å bruke alkali-mangan-batterier eller
oppladbare batterier.
Med 1,2-V-batterier er færre målinger mulig enn med 1,5-V-batterier.
Digital laser-avstandsmåler PLR 50
Produktnummer 3 603 K16 300
Måleområde 0,05–50 mA)
Målenøyaktighet (typisk) ±2,0 mmB)
Minste indikatorenhet 1 mm
Driftstemperatur – 10 °C ... +50 °CC)
Lagertemperatur – 20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Diameter laserstråle (bei 25 °C) på 10 m av-
stand ca. 6 mm
Batterier
Oppladbare batterier
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Batterilevetid ca.
– Enkeltmålinger
– Kontinuerlig måling
30000D)
5 hD)
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mål 58 x 104 x 36 mm
Beskyttelsestype (unntatt batterirom) IP 54 (støv- og sprutvannbe-
skyttet)
A) Rekkevidden blir større, jo bedre laserlyset reflekteres av målets overflate (strøende, ikke
speilende)ogjolyserelaserpunkteteriforholdtilomgivelseslyset(innendørsrom,skumring).
Vedugunstigevilkår(f.eks.målingutendørsmedsterksol)kandetværenødvendigåbrukeen
måltavle.
B) Vedugunstigevilkårsomf.eks.sterksolellerdårligreflekterendeoverflateerdetmaksima-
le avviket ±10 mm på 50 m. Ved gunstige vilkår må det regnes med en innflytelse på
±0,05 mm/m.
C) I funksjonen for kontinuerlig måling er den maksimale driftstemperaturen +40 °C.
D) Med 1,2-V-batterier er færre målinger mulig enn med 1,5-V-batterier.
Leggmerke tilproduktnummeretpåtypeskiltettil måleverktøyetditt, handelsbetegnelsenetil
de enkelte måleverktøyene kan variere.
Serienummeret 21 på typeskiltet er til en entydig identifisering av måleverktøyet.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 95 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 95
96 | Norsk
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Til åpning av batteriromdekselet 18 trykker du låsen 17 i pilretning og tar av bat-
teriromdekselet. Sett inn de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene.
Pass på korrekt poling som vist på innersiden av batterirommet.
Nårbatterisymbolet visesforførstegangpådisplayet,erminst100målinger
fremdeles mulig. Når batterisymbolet blinker, må du skifte ut de vanlige batteri-
ene hhv. de oppladbare batteriene, målinger er ikke lenger mulig.
Skiftalltid ut alle de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene på samme
tid. Bruk kun vanlige batterier eller oppladbare batterier fra en produsent og
med samme kapasitet.
f Ta de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene ut av måleverk-
tøyet, når du ikke bruker det over lengre tid. De vanlige og de oppladbare
batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut automatisk.
Bruk
Igangsetting
f Ikke la det innkoblede måleverktøyet stå uten oppsyn og slå måleverk-
tøyet av etter bruk. Andre personer kan blendes av laserstrålen.
f Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte solstråling.
f Ikke utsett måleverktøyet for ekstreme temperaturer eller temperatur-
svingninger. La det f.eks. ikke ligge i bilen over lengre tid. La måleverktøyet
først tempereres ved større temperatursvingninger før du tar det i bruk. Ved
ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan presisjonen til måle-
verktøyet innskrenkes.
f Unngåheftigestøtellerfallformåleverktøyet. Ettersterkeytreinnvirknin-
ger på måleverktøyet bør du alltid utføre en presisjonstest før du arbeider vi-
dere (se «Presisjonskontroll av måleverktøyet», side 100).
Inn-/utkobling
Til innkobling av måleverktøyet trykker du på på-/av-tasten 7 eller måle-tasten
12. Ved innkobling av måleverktøyet kobles ikke laserstrålen inn.
Til utkobling av måleverktøyet trykker du lenge på på-/av-tasten 7.
Hvis det i ca. 5 min ikke trykkes en tast på måleverktøyet, kobler måleverktøyet
seg automatisk ut til skåning av batteriet.
Hvis en måleverdi er lagret, blir den stående ved en automatisk utkobling. Etter
ny innkobling av måleverktøyet anvises «M» på displayet.
Måling
Etter innkoblingen befinner måleapparatet seg i lengdemålings-funksjonen. An-
dre målefunksjoner kan du innstille ved å trykke på den aktuelle funksjonstasten
(se «Målefunksjoner», side 97).
Som referansenivå for målingen er det valgt bakkanten på måleverktøyet etter
innkopling. Til skifting av referansenivå se «Valg av referansenivå», side 97).
Etter valg av målefunksjonen og referansenivået utføres alle andre skritt ved å
trykke tasten for måling 12.
Legg måleverktøyet med valgt referansenivå mot ønsket målelinje (f.eks. veg-
gen).
Trykk tasten for måling 12 til innkobling av laserstrålen.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i laser-
strålen, heller ikke fra lang avstand.
Rett laserstrålen mot målflaten. Trykk tasten for måling 12 en gang til til utløsing
av målingen.
Ifunksjonenforkontinuerlig målingbegynnermålingenalleredeetterførste tryk-
king på måle-tasten 12.
Måleverdien vises typisk i løpet av 0,5 og senest etter 4 s. Målingens varighet er
avhengig av avstanden, lysforholdene og refleksjonsegenskapene til målflaten.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 96 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 96
Norsk | 97
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
Slutten påmålingen anvisesmedetlydsignal.Ettermålingenkobleslaserstrålen
automatisk ut.
Hvis det ikke utføres en måling ca. 20 s etter siktingen, kobles laserstrålen auto-
matisk ut for å skåne batteriene.
Valg av referansenivå (se bildene A–C)
Til målingen kan du velge mellom tre forskjellige referansenivåer:
– bakkanten på måleverktøyet (f.eks. legging mot en vegg),
– bakkanten av anslagstiften 14 (f.eks.til målinger fra hjørner),
– forkanten på måleverktøyet (f.eks. ved måling fra en bordkant).
Til skifting av referansenivået trykker du på tasten 9, til ønsket referansenivå vi-
ses på displayet. Etter hver innkobling av måleverktøyet er bakkanten på måle-
verktøyet forhåndsinnstilt som referansenivå.
Målefunksjoner
Lengdemåling
Til lengdemålinger trykker du på tasten 1. På displayet vises meldingen for leng-
demåling .
Trykk en gang på måletasten 12 til sikting og en gang
til til måling.
Måleverdien anvises nede på displayet.
Flatemåling
Til flatemålinger trykker du på tasten 3, til anvisningen for flatemåling vises på
displayet .
Målderetterlengdeogbreddeetterhverandre somforenlengdemåling. Mellom
de to målingene forblir laserstrålen innkoblet.
Når den andre målingen er avsluttet regnes flaten au-
tomatisk ut og anvises. Den siste enkeltmåleverdien
står nede på displayet, sluttresultatet står oppe.
Volummåling
Til volummålinger trykker du på tasten 3, til anvisningen for volummåling vises
på displayet .
Deretter måles lengde, bredde og høyde etter hverandre som ved en lengdemå-
ling. Mellom de tre målingene forblir laserstrålen innkoblet.
Når den tredje målingen er avsluttet regnes volumet
automatisk ut og anvises. Den siste enkeltmålever-
dien står nede på displayet, sluttresultatet står oppe.
Indirekte lengdemåling (se bilde D)
Den indirekte lengdemålingen er til beregning av avstander som ikke kan måles
direkte, fordi en hindring kan innskrenke strålingen eller det ikke finnes en mål-
flate som reflektor. Korrekte resultater oppnås kun når laserstråle og søkt av-
stand danner en nøyaktig rett vinkel (den pytagoreiske læresetning).
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 97 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 97
98 | Norsk
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
I det illustrerte eksempelet skal lengden B beregnes. Hertil må A og C måles. A
og B må danne en rett vinkel.
Tilindirektelengdemålingertrykkerdupåtasten5.Pådisplayetvisesmeldingen
for indirekte lengdemåling .
MålavstandenAsomforenlengdemåling.PasspåatstrekningenAogdensøkte
avstanden B danner en rett vinkel. Mål deretter avstanden C. Mellom de to må-
lingene forblir laserstrålen innkoblet.
Pass på at referansepunktet for målingen (f.eks. bakkanten på måleverktøyet)
er på nøyaktig samme sted for begge målingene.
Når den andre målingen er avsluttet regnes avstan-
den B automatisk ut. Den siste enkeltmåleverdien
står nede på displayet, sluttresultatet B står oppe.
Kontinuerlig måling (se bilde E)
Ved en kontinuerlig måling kan måleverktøyet beveges i forhold til målet og må-
leverdienaktualiseresdaca.hvert0,5 s.Dukanforeksempelgå bortfraenvegg
til ønsket avstand, den aktuelle avstanden kan alltid avleses.
Til kontinuerlig måling trykker du på tasten 6. På displayet vises meldingen for
kontinuerlig måling .
Trykk måle-tasten 12 til utløsing av målingen. Beveg
måleapparatet helt til ønsket avstandsverdi anvises i
nede på displayet.
Ved å trykke på måletasten 12 avbrytes den kontinu-
erlige målingen. Den aktuelle måleverdien anvises i
displayet. Ved å trykke på måletasten 12 en gang til
startes den kontinuerlige målingen igjen.
Den kontinuerlige målingen kobles automatisk ut etter 5 min. Den siste målever-
dienblirståendepådisplayet.Hvisduvilavsluttedenkontinuerligemålingentid-
ligere kan du skifte målefunksjonen ved å trykke tasten 1, 3 eller 5.
Sletting av måleverdier
Ved å trykke kort på tasten 7 kan du slette den siste enkeltmåleverdien i alle må-
lefunksjonene.Vedfleregangerskorttrykkingpåtastenslettesenkeltmåleverdi-
ene i omvendt rekkefølge.
Minnefunksjoner
Ved utkobling av måleverktøyet opprettholdes verdien i minnet.
Lagring/addering av måleverdier
Trykk minne-addisjonstasten 2 for å lagre den aktuel-
le måleverdien – avhengig av den aktuelle målefunk-
sjonen er det en lengde-, flate- eller volumverdi. Når
enverdiblelagret,visesen«M»,pådisplayet«+»bak
blinker kort.
Hvis det allerede finnes en verdi i minnet, adderes den nye verdien til minneinn-
holdet, men kun hvis måleenhetene stemmer overens.
Hvis det f.eks. befinner seg en flateverdi i minnet, og den aktuelle måleverdien
er en volumverdi, kan addisjonen ikke utføres. På displayet blinker kort «Error».
Subtrahering av måleverdier
Trykkpåminne-subtraksjonstasten8foråtrekkedenaktuellemåleverdienavfra
minneverdien. Når en verdi ble subtrahert, vises en «M» på displayet, «–» bak
blinker kort.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 98 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 98
Norsk | 99
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
Hvis det allerede er lagret en verdi, kan den nye verdien kun trekkes av fra minn-
einnholdet hvis måleenhetene stemmer overens (se «Lagring/addering av måle-
verdier»).
Anvisning av minneverdien
Trykkpåminne-tasten4foråanviseverdieniminnet.
På displayet vises «M=». Når minneinnholdet «M=»
anvises på displayet, kan du fordoble den ved å tryk-
ke på minne-addisjonstasten 2 hhv. nullstilleden ved
å trykke på minne-subtraksjonstasten 8.
Sletting av minnet
Til sletting av minneinnholdet trykker du først på minneaktiverings-tasten 4, slik
at «M=» vises på displayet. Deretter trykker du kort på tasten 7; på displayet vi-
ses ingen «M» lenger.
Arbeidshenvisninger
Generelle informasjoner
Mottakerlinsen 20 og laserutgangen 19 må ikke være tildekket under målingen.
Måleverktøyet må ikke beveges i løpet av en måling (med unntak av funksjonen
for kontinuerlig måling). Legg derfor måleverktøyet helst mot eller på målepunk-
tene.
Målingen utføres i midtpunktet til laserstrålen, også når det siktes på skrå mot
måleflatene.
Innflytelse på måleområdet
Måleområdet er avhengig av lysforholdene og refleksjonsegenskapene til målfla-
ten. For å kunne se laserstrålen bedre ved utendørs arbeid og i sterk sol bør du
bruke laser-beskyttelsesbrillene 22 (tilbehør) og laser-måltavlen 24 (tilbehør),
eller skygg for målflaten.
Innflytelser på måleresultatet
På grunn av fysikalske effekter kan det ikke utelukkesatdetoppstårfeilmålinger
ved måling av forskjellige overflater. Hertil hører:
– transparente overflater (f.eks. glass, vann),
– speilende overflater (f.eks. polert metall, glass),
– porøse overflater (f.eks. isolasjonsmateriale),
– strukturerte overflater (f.eks. puss, naturstein).
Bruk eventuelt laser-måltavlen 24 (tilbehør) på disse overflatene.
Påsammemåtekanluftsjiktmedforskjelligetemperaturerellerindirektemottat-
te refleksjoner påvirke måleresultatet.
Måling med anslagsstift (se bildene Bog F)
Bruk av anslagsstiften 14 er f.eks. egnet til måling fra hjørner (romdiagonaler)
eller dårlig tilgjengelige steder som sjalusiskinner.
Skyv låsen 15 til anslagstiften til side for å slå ut stiften.
Innstill referansenivået til måling med anslagstiften ved å trykke på tasten 9.
Du slår inn anslagsstiften 14 ved å trykke den helt inn i huset. Stiften låses auto-
matisk.
Oppretting med libell
Libellen16muliggjørenenkelvannrettopprettingavmåleverktøyet.Slikkandet
enklere siktes mot målflater, spesielt ved store avstander.
Libellen 16 er i kombinasjon med laserstrålen ikke egnet til nivellering.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 99 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 99
100 | Norsk
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Sikting med opprettingshjelp (se bilde G)
Med en opprettingshjelp 11 kan sikting over større avstander forenkles. Se da
langs opprettingshjelpen på oversiden av måleverktøyet. Laserstrålen går paral-
lelt langs denne siktlinjen.
Feil – Årsaker og utbedring
Måleverktøyet overvåker den korrekte funksjonen ved hver
måling. Hvis en defekt finnes, blinker kun symbolet ved siden
av på displayet. I dette tilfellet – eller hvis de ovennevnte tilta-
keneikkekunnefjerneenfeil–måduleveremåleverktøyetinn
til et Bosch-serviceverksted via forhandleren.
Presisjonskontroll av måleverktøyet
Du kan kontrollere måleverktøyets nøyaktighet på følgende måte:
– Velg en målestrekning på ca. 3 til 10 m (f.eks. rombredde, døråpning) som
ikke forandrer seg og som du kjenner den nøyaktige lengden på. Målestrek-
ningen må være innendørs, målflaten for målingen må være glatt og godt re-
flekterende.
– Mål denne strekningen 10 ganger etter hverandre.
Årsak Utbedring
Temperaturvarsel (c) blinker, måling er ikke mulig
Måleverktøyet er utenfor en driftstem-
peratur på – 10 °C til +50 °C (i funk-
sjonen for kontinuerlig måling opp til
+40 °C).
Vent til måleverktøyet har nådd
driftstemperaturen
Batterivarsel (b) vises
Batterispenningen reduseres (måling
er fremdeles mulig)
Skiftutdevanligehhv.oppladbarebat-
teriene
Batterivarsel (b) blinker, måling er ikke mulig
For liten batterispenning Skiftutdevanligehhv.oppladbarebat-
teriene
Meldinger «Error» og «––––» på displayet
Vinkelen mellom laserstråle og mål er
for spiss.
Øk vinkelen mellom laserstråle og mål
Målflaten reflekterer for sterkt (f.eks.
speil) hhv. for svakt (f.eks. sort stoff)
eller omgivelseslyset er for sterkt.
Bruk en laser-måltavle 24 (tilbehør)
Laserstråleutgangen 19 hhv. motta-
kerlinsen20erdugget(f.eks.pågrunn
av hurtig temperaturskifte).
Tørk laserutgangen 19 hhv. mottaker-
linsen 20 tørr med en myk klut
Beregnet verdi er større enn
99999 m/m2
/m3
.
Oppdeling av beregningen i mellom-
skritt
Meldingen «Error» blinker oppe på displayet
Addisjon/subtraksjon av måleverdier
med forskjellige målenheter
Detmåkunadderes/subtraheresmåle-
verdier med samme målenheter
Måleresultatet er upålitelig
Målflaten er ikke entydig (f.eks. vann,
glass).
Dekk til målflaten
Laserutgangen19hhv.mottakerlinsen
20 er tildekket.
Hold laserutgangen 19 hhv. mottaker-
linsen 20 fri
Ikke plausibelt måleresultat
Galt referansenivå innstilt Velg referansenivå som passer til må-
lingen
Hindring der laserstrålen går Laserpunktet må treffe komplett på
målflaten.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 100 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Side: 100
Norsk | 101
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
Avviket mellom enkeltmålingene og middelverdien må være maksimalt ±3 mm.
Protokoller målingene slik at nøyaktigheten kan sammenlignes på et senere tids-
punkt.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Måleverktøyet må kun lagres og transporteres i medlevert beskyttelsesvesken.
Hold måleverktøyet alltid rent.
Dypp aldri måleverktøyet i vann eller andre væsker.
Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler.
Stell spesielt mottakerlinsen 20 med samme omhu som briller eller linsen til et
fotoapparat skal behandles med.
Hvismåleverktøyettiltrossforomhyggeligeproduksjons-ogkontrollmetoderen
gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et Bosch service-/garantiverk-
sted. Du må ikke åpne måleverktøyet selv.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede pro-
duktnummeret som er angitt på måleverktøyets typeskilt.
Send måleverktøyet inn til reparasjon i beskyttelsesvesken 25.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservicehjelperdegvedspørsmålomreparasjonogvedlikeholdavproduk-
tet ditt og reservedelene. Deltegninger og informasjoner om reservedeler finner
du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp, bruk og innstilling
av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Måleverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Måleverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2002/96/EF om ubrukelige må-
leapparater og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må
defekteelleroppbruktebatterier/oppladbarebatteriersamles
inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 101 Monday, July 18, 2011 7:36 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PLR 50 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PLR 50

Har du et spørsmål om Bosch PLR 50 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PLR 50. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PLR 50 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.