Bosch PLR 25 manual

Vis en manual for Bosch PLR 25 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Måleinstrument
  • Model/navn: PLR 25
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 136
Norsk | 137
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
no
Sikkerhetsinformasjon
Les og følg alle anvisningene, for å kunne arbeide
farefritt og sikkert med måleverktøyet. Gjør aldri
varselskilt på måleverktøyet uleselig. TA GODT
VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
f OBS! Hvis det brukes andre betjenings- eller justerings-
innretninger enn de vi har angitt her eller det utføres
andre bruksmetoder, kan dette føre til en farlig
stråle-eksponering.
f Måleverktøyet leveres med et advarselsskilt på tysk
(på bildet av måleverktøyet på bildesiden er dette merket
med nummer 13).
f Lim en norsk etikett over dette tyske advarselsskiltet før
du tar apparatet i bruk for første gang.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv
inn i laserstrålen. Dette måleverktøyet lager laserstråling i
laserklasse 2 jf. IEC 60825-1. Du kan da blende personer.
f Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laser-brille-
ne er til bedre registrering av laserstrålen, men de beskytter
ikke mot laserstrålingen.
f Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken.
Laser-brillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og redu-
serer fargeregistreringen.
f Måleverktøyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fag-
personale og kun med originale reservedeler. Slik opprett-
holdes måleverktøyets sikkerhet.
f La aldri barn bruke laser-måleverktøyet uten oppsyn.
Du kan ufrivillig blende personer.
f Ikke arbeid med måleverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. I måleverktøyet kan det oppstå gnister som
kan antenne støv eller damper.
Side: 137
138 | Norsk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Funksjonsbeskrivelse
Formålsmessig bruk
Måleverktøyet er beregnet til måling av distanser, lengder, høy-
der, avstander og til beregning av flater og volumer. Måleverk-
tøyet er egnet til målinger både innendørs og utendørs.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av måleverktøyet på illustrasjonssiden.
1 Tast for lengdemåling
2 Minne-addisjonstast «M+»
3 Tast for flate- og volummåling
4 Minneaktiverings-tast «M=»
5 Tast for indirekte lengdemåling
6 Tast for kontinuerlig måling
7 På-/av-tast og minne-slettetast
8 Minne-subtraksjonstast «M–»
9 Tast til valg av referansenivå
10 Display
11 Opprettingshjelp
12 Tast for måling
13 Laser-advarselsskilt
14 Anslagsstift
15 Låsing av anslagsstiften
16 Libell
17 Låsing av batteriromdekselet
18 Deksel til batterirom
19 Utgang laserstråling
20 Mottakerlinse
21 Serienummer
22 Laserbriller*
23 Bæreløkke
24 Laser-måltavle*
25 Beskyttelsesveske
* Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen.
Side: 138
Norsk | 139
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Visningselementer
a Målefunksjoner
Lengdemåling
Kontinuerlig måling
Flatemåling
Volummåling
Indirekte lengdemåling
b Batterivarsel
c Temperaturvarsel
d Måleverdi/resultat
e Målenhet
f Referansenivå for målingen
g Laser innkoblet
h Enkeltmåleverdi (ved lengdemåling: resultat)
i Lagring av måleverdier
Side: 139
140 | Norsk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Tekniske data
Digital laser-avstandsmåler PLR 50
Produktnummer 3 603 K16 300
Måleområde 0,05–50 mA)
Målenøyaktighet (typisk) ±2,0 mmB)
Minste indikatorenhet 1 mm
Driftstemperatur – 10 °C ... +50 °CC)
Lagertemperatur – 20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Diameter laserstråle (bei 25 °C) på
10 m avstand ca. 6 mm
Batterier
Battericeller
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Batterilevetid ca.
– Enkeltmålinger
– Kontinuerlig måling
30000D)
5 hD)
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mål 58 x 104 x 36 mm
Beskyttelsestype
(unntatt batterirom)
IP 54 (støv- og sprut-
vannbeskyttet)
A) Rekkevidden blir større, jo bedre laserlyset reflekteres av målets over-
flate (strøende, ikke speilende) og jo lysere laserpunktet er i forhold til
omgivelseslyset (innendørs rom, skumring). Ved ugunstige vilkår (f.eks.
måling utendørs med sterk sol) kan det være nødvendig å bruke en
måltavle.
B) Ved ugunstige vilkår som f.eks. sterk sol eller dårlig reflekterende
overflate er det maksimale avviket ±10 mm på 50 m. Ved gunstige vilkår
må det regnes med en innflytelse på ±0,05 mm/m.
C) I funksjonen for kontinuerlig måling er den maksimale driftstempe-
raturen +40 °C.
D) Med 1,2-V-battericeller er færre målinger mulig enn med 1,5-V-bat-
terier.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til måleverktøyet ditt,
handelsbetegnelsene til de enkelte måleverktøyene kan variere.
Serienummeret 21 på typeskiltet er til en entydig identifisering av
måleverktøyet.
Side: 140
Norsk | 141
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Montering
Innsetting/utskifting av batterier
Til drift av måleverktøyet anbefales det å bruke alkali-mangan-
batterier eller battericeller.
Med 1,2-V-battericeller er færre målinger mulig enn med
1,5-V-batterier.
Til åpning av batteriromdekselet 18 trykker du låsen 17 i pil-
retning og tar av batteriromdekselet. Sett inn de medleverte
batteriene hhv. battericellene. Pass på korrekt poling som vist
på innersiden av batterirommet.
Når batterisymbolet vises for første gang på displayet, er
minst 100 målinger fremdeles mulig. Når batterisymbolet blin-
ker, må du skifte ut batteriene hhv. battericellene, målinger er
ikke lenger mulig.
Skift alltid ut alle batteriene hhv. battericellene på samme tid.
Bruk kun batterier eller battericeller fra en produsent og med
samme kapasitet.
f Ta batteriene hhv. battericellene ut av måleverktøyet,
når du ikke bruker det over lengre tid. Batteriene og batte-
ricellene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut
automatisk.
Bruk
Igangsetting
f Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte solstrå-
ling.
f Ikke utsett måleverktøyet for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. La det f.eks. ikke ligge i bilen over
lengre tid. La måleverktøyet først tempereres ved større
temperatursvingninger før du tar det i bruk. Ved ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger kan presisjonen til
måleverktøyet innskrenkes.
f Unngå heftige støt eller fall for måleverktøyet. Etter sterke
ytre innvirkninger på måleverktøyet bør du alltid utføre en
presisjonstest før du arbeider videre (se «Presisjonskon-
troll av måleverktøyet», side 148).
Side: 141
142 | Norsk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Inn-/utkobling
Til innkobling av måleverktøyet trykker du på på-/av-tasten 7
eller måle-tasten 12. Ved innkobling av måleverktøyet kobles
ikke laserstrålen inn.
Til utkobling av måleverktøyet trykker du lenge på på-/av-
tasten 7.
Hvis det i ca. 5 min ikke trykkes en tast på måleverktøyet,
kobler måleverktøyet seg automatisk ut til skåning av batteriet.
Hvis en måleverdi er lagret, blir den stående ved en automatisk
utkobling. Etter ny innkobling av måleverktøyet anvises «M» på
displayet.
Måling
Etter innkoblingen befinner måleapparatet seg i lengdemålings-
funksjonen. Andre målefunksjoner kan du innstille ved å trykke
på den aktuelle funksjonstasten (se «Målefunksjoner»,
side 143).
Som referansenivå for målingen er det valgt bakkanten på
måleverktøyet etter innkopling. Til skifting av referansenivå se
«Valg av referansenivå», side 143).
Etter valg av målefunksjonen og referansenivået utføres alle
andre skritt ved å trykke tasten for måling 12.
Legg måleverktøyet med valgt referansenivå mot ønsket
målelinje (f.eks. veggen).
Trykk tasten for måling 12 til innkobling av laserstrålen.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke
selv inn i laserstrålen, heller ikke fra en stor avstand.
Rett laserstrålen mot målflaten. Trykk tasten for måling 12 en
gang til til utløsing av målingen.
I funksjonen for kontinuerlig måling begynner målingen alle-
rede etter første trykking på måle-tasten 12.
Måleverdien vises typisk i løpet av 0,5 og senest etter 4 s.
Målingens varighet er avhengig av avstanden, lysforholdene og
refleksjonsegenskapene til målflaten. Slutten på målingen
anvises med et lydsignal. Etter målingen kobles laserstrålen
automatisk ut.
Hvis det ikke utføres en måling ca. 20 s etter siktingen, kobles
laserstrålen automatisk ut for å skåne batteriene.
Side: 142
Norsk | 143
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Valg av referansenivå (se bildene A–C)
Til målingen kan du velge mellom tre forskjellige referansenivåer:
– bakkanten på måleverktøyet (f.eks. legging mot en vegg),
– bakkanten av anslagstiften 14 (f.eks.til målinger fra hjørner),
– forkanten på måleverktøyet (f.eks. ved måling fra en bord-
kant).
Til skifting av referansenivået trykker du på tasten 9, til ønsket
referansenivå vises på displayet. Etter hver innkobling av måle-
verktøyet er bakkanten på måleverktøyet forhåndsinnstilt som
referansenivå.
Målefunksjoner
Lengdemåling
Til lengdemålinger trykker du på tasten 1. På displayet vises
meldingen for lengdemåling .
Trykk en gang på måletasten 12 til sikting
og en gang til til måling.
Måleverdien anvises nede på displayet.
Flatemåling
Til flatemålinger trykker du på tasten 3, til anvisningen for fla-
temåling vises på displayet .
Mål deretter lengde og bredde etter hverandre som for en leng-
demåling. Mellom de to målingene forblir laserstrålen innko-
blet.
Når den andre målingen er avsluttet reg-
nes flaten automatisk ut og anvises. Den
siste enkeltmåleverdien står nede på dis-
playet, sluttresultatet står oppe.
Volummåling
Til volummålinger trykker du på tasten 3, til anvisningen for
volummåling vises på displayet .
Deretter måles lengde, bredde og høyde etter hverandre som
ved en lengdemåling. Mellom de tre målingene forblir laser-
strålen innkoblet.
Når den tredje målingen er avsluttet
regnes volumet automatisk ut og anvises.
Den siste enkeltmåleverdien står nede på
displayet, sluttresultatet står oppe.
Side: 143
144 | Norsk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Indirekte lengdemåling (se bilde D)
Den indirekte lengdemålingen er til beregning av avstander
som ikke kan måles direkte, fordi en hindring kan innskrenke
strålingen eller det ikke finnes en målflate som reflektor. Kor-
rekte resultater oppnås kun når laserstråle og søkt avstand
danner en nøyaktig rett vinkel (den pytagoreiske læresetning).
I det illustrerte eksempelet skal lengden B beregnes. Hertil må
A og C måles. A og B må danne en rett vinkel.
Til indirekte lengdemålinger trykker du på tasten 5. På dis-
playet vises meldingen for indirekte lengdemåling .
Mål avstanden A som for en lengdemåling. Pass på at streknin-
gen A og den søkte avstanden B danner en rett vinkel. Mål der-
etter avstanden C. Mellom de to målingene forblir laserstrålen
innkoblet.
Pass på at referansepunktet for målingen (f.eks. bakkanten på
måleverktøyet) er på nøyaktig samme sted for begge målingene.
Når den andre målingen er avsluttet reg-
nes avstanden B automatisk ut. Den siste
enkeltmåleverdien står nede på displayet,
sluttresultatet B står oppe.
Kontinuerlig måling (se bilde E)
Ved en kontinuerlig måling kan måleverktøyet beveges i forhold
til målet og måleverdien aktualiseres da ca. hvert 0,5 sek. Du
kan for eksempel gå bort fra en vegg til ønsket avstand, den
aktuelle avstanden kan alltid avleses.
Til kontinuerlig måling trykker du på tasten 6. På displayet
vises meldingen for kontinuerlig måling .
Trykk måle-tasten 12 til utløsing av må-
lingen. Beveg måleapparatet helt til øn-
sket avstandsverdi anvises i nede på
displayet.
Ved å trykke på måletasten 12 avbrytes
den kontinuerlige målingen. Den aktuelle
måleverdien anvises i displayet. Ved å trykke på måletasten 12
en gang til startes den kontinuerlige målingen igjen.
Den kontinuerlige målingen kobles automatisk ut etter 5 min.
Den siste måleverdien blir stående på displayet. Hvis du vil
avslutte den kontinuerlige målingen tidligere kan du skifte
målefunksjonen ved å trykke tasten 1, 3 eller 5.
Sletting av måleverdier
Ved å trykke kort på tasten 7 kan du slette den siste enkeltmåle-
verdien i alle målefunksjonene. Ved flere gangers kort trykking
på tasten slettes enkeltmåleverdiene i omvendt rekkefølge.
Side: 144
Norsk | 145
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Minnefunksjoner
Ved utkobling av måleverktøyet opprettholdes verdien i minnet.
Lagring/addering av måleverdier
Trykk minne-addisjonstasten 2 for å lagre
den aktuelle måleverdien – avhengig av
den aktuelle målefunksjonen er det en
lengde-, flate- eller volumverdi. Når en
verdi ble lagret, vises en «M», på dis-
playet «+» bak blinker kort.
Hvis det allerede finnes en verdi i minnet, adderes den nye ver-
dien til minneinnholdet, men kun hvis måleenhetene stemmer
overens.
Hvis det f.eks. befinner seg en flateverdi i minnet, og den aktu-
elle måleverdien er en volumverdi, kan addisjonen ikke utføres.
På displayet blinker kort «Error».
Subtrahering av måleverdier
Trykk på minne-subtraksjonstasten 8 for å trekke den aktuelle
måleverdien av fra minneverdien. Når en verdi ble subtrahert,
vises en «M» på displayet, «–» bak blinker kort.
Hvis det allerede er lagret en verdi, kan den nye verdien kun
trekkes av fra minneinnholdet hvis måleenhetene stemmer
overens (se «Lagring/addering av måleverdier»).
Anvisning av minneverdien
Trykk på minne-tasten 4 for å anvise ver-
dien i minnet. På displayet vises «M=».
Når minneinnholdet «M=» anvises på dis-
playet, kan du fordoble den ved å trykke
på minne-addisjonstasten 2 hhv. nullstille
den ved å trykke på minne-subtraksjons-
tasten 8.
Sletting av minnet
Til sletting av minneinnholdet trykker du først på minneaktive-
rings-tasten 4, slik at «M=» vises på displayet. Deretter trykker
du kort på tasten 7; på displayet vises ingen «M» lenger.
Arbeidshenvisninger
Generelle informasjoner
Mottakerlinsen 20 og laserutgangen 19 må ikke være tildekket
under målingen.
Måleverktøyet må ikke beveges i løpet av en måling (med unn-
tak av funksjonen for kontinuerlig måling). Legg derfor måle-
verktøyet helst mot eller på målepunktene.
Målingen utføres i midtpunktet til laserstrålen, også når det
siktes på skrå mot måleflatene.
Side: 145
146 | Norsk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Innflytelse på måleområdet
Måleområdet er avhengig av lysforholdene og refleksjonsegen-
skapene til målflaten. For å kunne se laserstrålen bedre ved uten-
dørs arbeid og i sterk sol bør du bruke laser-beskyttelsesbrillene
22 og laser-måltavlen 24 (tilbehør), eller skygg for målflaten.
Innflytelser på måleresultatet
På grunn av fysikalske effekter kan det ikke utelukkes at det
oppstår feilmålinger ved måling av forskjellige overflater. Hertil
hører:
– transparente overflater (f.eks. glass, vann),
– speilende overflater (f.eks. polert metall, glass),
– porøse overflater (f.eks. isolasjonsmateriale),
– strukturerte overflater (f.eks. puss, naturstein).
Bruk eventuelt laser-måltavlen 24 (tilbehør) på disse overflatene.
På samme måte kan luftsjikt med forskjellige temperaturer eller
indirekte mottatte refleksjoner påvirke måleresultatet.
Måling med anslagsstift (se bildene Bog F)
Bruk av anslagsstiften 14 er f.eks. egnet til måling fra hjørner
(romdiagonaler) eller dårlig tilgjengelige steder som sjalusi-
skinner.
Skyv låsen 15 til anslagstiften til side for å slå ut stiften.
Innstill referansenivået til måling med anslagstiften ved å
trykke på tasten 9.
Du slår inn anslagsstiften 14 ved å trykke den helt inn i huset.
Stiften låses automatisk.
Oppretting med libell
Libellen 16 muliggjør en enkel vannrett oppretting av måleverk-
tøyet. Slik kan det enklere siktes mot målflater, spesielt ved
store avstander.
Libellen 16 er i kombinasjon med laserstrålen ikke egnet til
nivellering.
Sikting med opprettingshjelp (se bilde G)
Med en opprettingshjelp 11 kan sikting over større avstander
forenkles. Se da langs opprettingshjelpen på oversiden av må-
leverktøyet. Laserstrålen går parallelt langs denne siktlinjen.
Feil – Årsaker og utbedring
Årsak Utbedring
Temperaturvarsel (c) blinker, måling er ikke mulig
Måleverktøyet er utenfor en
driftstemperatur på –10 °C til
+50 °C (i funksjonen for konti-
nuerlig måling opp til +40 °C).
Vent til måleverktøyet har
nådd driftstemperaturen
Side: 146
Norsk | 147
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Måleverktøyet overvåker den korrekte funksjo-
nen ved hver måling. Hvis en defekt finnes,
blinker kun symbolet ved siden av på displayet.
I dette tilfellet – eller hvis de ovennevnte tilta-
kene ikke kunne fjerne en feil – må du levere
måleverktøyet inn til et Bosch-serviceverksted
via forhandleren.
Batterivarsel (b) vises
Batterispenningen reduseres
(måling er fremdeles mulig)
Utskifting av batterier hhv.
battericeller
Batterivarsel (b) blinker, måling er ikke mulig
For liten batterispenning Utskifting av batterier hhv.
battericeller
Meldinger «Error» og «––––» på displayet
Vinkelen mellom laserstråle
og mål er for spiss.
Øk vinkelen mellom laser-
stråle og mål
Målflaten reflekterer for
sterkt (f.eks. speil) hhv. for
svakt (f.eks. sort stoff) eller
omgivelseslyset er for sterkt.
Bruk en laser-måltavle 24
(tilbehør)
Laserstråleutgangen 19 hhv.
mottakerlinsen 20 er dugget
(f.eks. på grunn av hurtig
temperaturskifte).
Tørk laserutgangen 19 hhv.
mottakerlinsen 20 tørr med
en myk klut
Beregnet verdi er større enn
99999 m/m2
/m3
.
Oppdeling av beregningen i
mellomskritt
Meldingen «Error» blinker oppe på displayet
Addisjon/subtraksjon av
måleverdier med forskjellige
målenheter
Det må kun adderes/sub-
traheres måleverdier med
samme målenheter
Måleresultatet er upålitelig
Målflaten er ikke entydig
(f.eks. vann, glass).
Dekk til målflaten
Laserutgangen 19 hhv. motta-
kerlinsen 20 er tildekket.
Hold laserutgangen 19 hhv.
mottakerlinsen 20 fri
Ikke plausibelt måleresultat
Galt referansenivå innstilt Velg referansenivå som
passer til målingen
Hindring der laserstrålen går Laserpunktet må treffe
komplett på målflaten.
Årsak Utbedring
Side: 147
148 | Norsk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Presisjonskontroll av måleverktøyet
Du kan kontrollere måleverktøyets nøyaktighet på følgende
måte:
– Velg en målestrekning på ca. 3 til 10 m (f.eks. rombredde,
døråpning) som ikke forandrer seg og som du kjenner den
nøyaktige lengden på. Målestrekningen må være innendørs,
målflaten for målingen må være glatt og godt reflekterende.
– Mål denne strekningen 10 ganger etter hverandre.
Avviket mellom enkeltmålingene og middelverdien må være
maksimalt ±3 mm. Protokoller målingene slik at nøyaktigheten
kan sammenlignes på et senere tidspunkt.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Måleverktøyet må kun lagres og transporteres i medlevert
beskyttelsesvesken.
Hold måleverktøyet alltid rent.
Dypp aldri måleverktøyet i vann eller andre væsker.
Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjørings-
eller løsemidler.
Stell spesielt mottakerlinsen 20 med samme omhu som briller
eller linsen til et fotoapparat skal behandles med.
Hvis måleverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og
kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres
av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy. Du
må ikke åpne måleverktøyet selv.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på måleverk-
tøyets typeskilt.
Send måleverktøyet inn til reparasjon i beskyttelsesvesken 25.
Side: 148
Norsk | 149
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og ved-
likehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger og
informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel: + 47 (6487) 89 50
Faks: + 47 (6487) 89 55
Deponering
Måleverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Ikke kast måleverktøy i vanlig søppel!
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr.
gamle elektriske og elektroniske apparater og til-
passingen til nasjonale lover må gammelt måle-
verktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og
leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Battericeller/batterier:
Ikke kast battericeller/batterier i vanlig søppel, ild eller vann.
Battericeller/batterier skal samles inn, resirkuleres eller depo-
neres på en miljøvennlig måte.
Kun for EU-land:
Defekte eller oppbrukte battericeller/batterier må resirkuleres
iht. direktiv 91/157/EØF.
Rett til endringer forbeholdes.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PLR 25 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PLR 25

Har du et spørsmål om Bosch PLR 25 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PLR 25. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PLR 25 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.