Bosch PLR 25 manual

Vis en manual for Bosch PLR 25 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Måleinstrument
  • Model/navn: PLR 25
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 84
Norsk | 85
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Lesog følg alleanvisningene,foråkunnearbeidefarefrittog
sikkert med måleverktøyet. Gjør aldri varselskilt på måle-
verktøyet uleselig. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
f OBS! Hvis det brukes andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn
de vi har angitt her eller det utføres andre bruksmetoder, kan dette føre
til en farlig stråle-eksponering.
f Måleverktøyet leveres med et advarselsskilt på tysk (på bildet av måle-
verktøyet på bildesiden er dette merket med nummer 13).
f Lim en norsk etikett over dette tyske advarselsskiltet før du tar appara-
tet i bruk for første gang.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i laser-
strålen. Dette måleverktøyet lager laserstråling i laserklasse 2 jf.
IEC 60825-1. Du kan da blende personer.
f Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laserbrillene er til bedre
registrering av laserstrålen, men de beskytter ikke mot laserstrålingen.
f Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken. Laserbrillene gir in-
gen fullstendig UV-beskyttelse og reduserer fargeregistreringen.
f Måleverktøyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes måleverktøyets sikker-
het.
f La aldri barn bruke laser-måleverktøyet uten oppsyn. Du kan ufrivillig
blende personer.
f Ikke arbeid med måleverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der
det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. I måleverktøyet kan
det oppstå gnister som kan antenne støv eller damper.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Formålsmessig bruk
Måleverktøyet erberegnettilmålingavdistanser,lengder, høyder,avstanderog
til beregning av flater og volumer. Måleverktøyet er egnet til målinger både
innendørs og utendørs.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av måleverk-
tøyet på illustrasjonssiden.
1 På-/av-tast og minne-slettetast
2 Tast til valg av referansenivå
3 Minne-subtraksjonstast «M–»
4 Minne-addisjonstast «M+»
5 Tast for flatemåling
6 Tast for lengdemåling
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 85 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 85
86 | Norsk
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
7 Display
8 Opprettingshjelp
9 Tast for måling
10 Tast for volummåling
11 Minneaktiverings-tast «M=»
12 Tast for kontinuerlig måling
13 Laser-advarselsskilt
14 Låsing av batteridekselet
15 Deksel til batterirom
16 Utgang laserstråling
17 Mottakerlinse
18 Serienummer
19 Laserbriller*
20 Laser-måltavle*
21 Beskyttelsesveske
* Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen.
Visningselementer
a Målefunksjoner
Lengdemåling
Kontinuerlig måling
Flatemåling
Volummåling
b Batterivarsel
c Temperaturvarsel
d Måleverdi/resultat
e Målenhet
f Referansenivå for målingen
g Laser innkoblet
h Enkeltmåleverdi (ved lengdemåling: resultat)
i Lagring av måleverdier
Tekniske data
Digital laser-avstandsmåler PLR 25
Produktnummer 3 603 K16 200
Måleområde 0,05–25 mA)
Målenøyaktighet (typisk) ±2,0 mmB)
Minste indikatorenhet 1 mm
Driftstemperatur – 10 °C ... +50 °CC)
Lagertemperatur – 20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Diameter laserstråle (bei 25 °C) på 10 m av-
stand ca. 6 mm
Batterier
Oppladbare batterier
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V KR03 (AAA)
Batterilevetid ca.
– Enkeltmålinger
– Kontinuerlig måling
30000D)
5 hD)
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 86 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 86
Norsk | 87
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Montering
Innsetting/utskifting av batterier
Til drift av måleverktøyet anbefales det å bruke alkali-mangan-batterier eller
oppladbare batterier.
Med 1,2-V-batterier er færre målinger mulig enn med 1,5-V-batterier.
Til åpning av batteriromdekselet 15 trykker du låsen 14 i pilretning og tar av bat-
teriromdekselet. Sett inn de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene.
Pass på korrekt poling som vist på innersiden av batterirommet.
Nårbatterisymbolet visesforførstegangpådisplayet,erminst100målinger
fremdeles mulig. Når batterisymbolet blinker, må du skifte ut de vanlige batteri-
ene hhv. de oppladbare batteriene, målinger er ikke lenger mulig.
Skiftalltid ut alle de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene på samme
tid. Bruk kun vanlige batterier eller oppladbare batterier fra en produsent og
med samme kapasitet.
f Ta de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene ut av måleverk-
tøyet, når du ikke bruker det over lengre tid. De vanlige og de oppladbare
batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut automatisk.
Bruk
Igangsetting
f Ikke la det innkoblede måleverktøyet stå uten oppsyn og slå måleverk-
tøyet av etter bruk. Andre personer kan blendes av laserstrålen.
f Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte solstråling.
f Ikke utsett måleverktøyet for ekstreme temperaturer eller temperatur-
svingninger. La det f.eks. ikke ligge i bilen over lengre tid. La måleverktøyet
først tempereres ved større temperatursvingninger før du tar det i bruk. Ved
ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan presisjonen til måle-
verktøyet innskrenkes.
f Unngåheftigestøtellerfallformåleverktøyet. Ettersterkeytreinnvirknin-
ger på måleverktøyet bør du alltid utføre en presisjonstest før du arbeider vi-
dere (se «Presisjonskontroll av måleverktøyet», side 91).
Inn-/utkobling
Til innkobling av måleverktøyet trykker du på på-/av-tasten 1 eller måle-tasten
9. Ved innkobling av måleverktøyet kobles ikke laserstrålen inn.
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mål 58 x 104 x 36 mm
Beskyttelsestype (unntatt batterirom) IP 44 (sprutsikker)
A) Rekkevidden blir større, jo bedre laserlyset reflekteres av målets overflate (strøende, ikke
speilende)ogjolyserelaserpunkteteriforholdtilomgivelseslyset(innendørsrom,skumring).
Vedugunstigevilkår(f.eks.målingutendørsmedsterksol)kandetværenødvendigåbrukeen
måltavle.
B) Vedugunstigevilkårsomf.eks.sterksolellerdårligreflekterendeoverflateerdetmaksima-
le avviket ±7 mm på 25 m. Ved gunstige vilkår må det regnes med en innflytelse på
±0,05 mm/m.
C) I funksjonen for kontinuerlig måling er den maksimale driftstemperaturen +40 °C.
D) Med 1,2-V-batterier er færre målinger mulig enn med 1,5-V-batterier.
Leggmerke tilproduktnummeretpåtypeskiltettil måleverktøyetditt, handelsbetegnelsenetil
de enkelte måleverktøyene kan variere.
Serienummeret 18 på typeskiltet er til en entydig identifisering av måleverktøyet.
Digital laser-avstandsmåler PLR 25
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 87 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 87
88 | Norsk
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
Til utkobling av måleverktøyet trykker du lenge på på-/av-tasten 1.
Hvis det i ca. 5 min ikke trykkes en tast på måleverktøyet, kobler måleverktøyet
seg automatisk ut til skåning av batteriet.
Hvis en måleverdi er lagret, blir den stående ved en automatisk utkobling. Etter
ny innkobling av måleverktøyet anvises «M» på displayet.
Måling
Etter innkoblingen befinner måleapparatet seg i lengdemålings-funksjonen. An-
dre målefunksjoner kan du innstille ved å trykke på den aktuelle funksjonstasten
(se «Målefunksjoner», side 88).
Som referansenivå for målingen er det valgt bakkanten på måleverktøyet etter
innkopling. Til skifting av referansenivå se «Valg av referansenivå», side 88).
Etter valg av målefunksjonen og referansenivået utføres alle andre skritt ved å
trykke tasten for måling 9.
Legg måleverktøyet med valgt referansenivå mot ønsket målelinje (f.eks. veg-
gen).
Trykk tasten for måling 9 til innkobling av laserstrålen.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i laser-
strålen, heller ikke fra lang avstand.
Rett laserstrålen mot målflaten. Trykk tasten for måling 9 en gang til til utløsing
av målingen.
Ifunksjonenforkontinuerlig målingbegynnermålingenalleredeetterførste tryk-
king på måle-tasten 9.
Måleverdien vises typisk i løpet av 0,5 og senest etter 4 s. Målingens varighet er
avhengig av avstanden, lysforholdene og refleksjonsegenskapene til målflaten.
Slutten påmålingen anvisesmedetlydsignal.Ettermålingenkobleslaserstrålen
automatisk ut.
Hvis det ikke utføres en måling ca. 20 s etter siktingen, kobles laserstrålen auto-
matisk ut for å skåne batteriene.
Valg av referansenivå (se bildene A–B)
Til målingen kan du velge to forskjellige referansenivåer:
– bakkanten på måleverktøyet (f.eks. legging mot en vegg),
– forkanten på måleverktøyet (f.eks. ved måling fra en bordkant).
Til skifting av referansenivået trykker du på tasten 2, til ønsket referansenivå vi-
ses på displayet. Etter hver innkobling av måleverktøyet er bakkanten på måle-
verktøyet forhåndsinnstilt som referansenivå.
Målefunksjoner
Lengdemåling
Til lengdemålinger trykker du på tasten 6. På displayet vises meldingen for leng-
demåling .
Trykk engangpåmåletasten9tilsiktingogengangtil
til måling.
Måleverdien anvises nede på displayet.
Flatemåling
Tilflatemålingertrykkerdupåtasten5.Pådisplayetvisesmeldingenforflatemå-
ling .
Målderetterlengdeogbreddeetterhverandre somforenlengdemåling. Mellom
de to målingene forblir laserstrålen innkoblet.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 88 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 88
Norsk | 89
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Når den andre målingen er avsluttet regnes flaten au-
tomatisk ut og anvises. Den siste enkeltmåleverdien
står nede på displayet, sluttresultatet står oppe.
Volummåling
Til volummålinger trykker du på tasten 10. På displayet vises meldingen for vo-
lummåling .
Deretter måles lengde, bredde og høyde etter hverandre som ved en lengdemå-
ling. Mellom de tre målingene forblir laserstrålen innkoblet.
Når den tredje målingen er avsluttet regnes volumet
automatisk ut og anvises. Den siste enkeltmålever-
dien står nede på displayet, sluttresultatet står oppe.
Kontinuerlig måling (se bilde C)
Ved en kontinuerlig måling kan måleverktøyet beveges i forhold til målet og må-
leverdienaktualiseresdaca.hvert0,5 s.Dukanforeksempelgå bortfraenvegg
til ønsket avstand, den aktuelle avstanden kan alltid avleses.
Til kontinuerlig måling trykker du på tasten 12. På displayet vises meldingen for
kontinuerlig måling .
Trykk måle-tasten 9 til utløsing av målingen. Beveg
måleapparatet helt til ønsket avstandsverdi anvises i
nede på displayet.
Ved å trykke på måletasten 9 avbrytes den kontinuer-
lige målingen. Den aktuelle måleverdien anvises i dis-
playet. Ved å trykke på måletasten 9 en gang til star-
tes den kontinuerlige målingen igjen.
Den kontinuerlige målingen kobles automatisk ut etter 5 min. Den siste målever-
dienblirståendepådisplayet.Hvisduvilavsluttedenkontinuerligemålingentid-
ligere kan du skifte målefunksjonen ved å trykke tasten 6, 5 eller 10.
Sletting av måleverdier
Ved å trykke kort på tasten 1 kan du slette den siste enkeltmåleverdien i alle må-
lefunksjonene.Vedfleregangerskorttrykkingpåtastenslettesenkeltmåleverdi-
ene i omvendt rekkefølge.
Minnefunksjoner
Ved utkobling av måleverktøyet opprettholdes verdien i minnet.
Lagring/addering av måleverdier
Trykk minne-addisjonstasten 4 for å lagre den aktuel-
le måleverdien – avhengig av den aktuelle målefunk-
sjonen er det en lengde-, flate- eller volumverdi. Når
enverdiblelagret,visesen«M»,pådisplayet«+»bak
blinker kort.
Hvis det allerede finnes en verdi i minnet, adderes
den nye verdien til minneinnholdet, men kun hvis må-
leenhetene stemmer overens.
Hvis det f.eks. befinner seg en flateverdi i minnet, og den aktuelle måleverdien
er en volumverdi, kan addisjonen ikke utføres. På displayet blinker kort «Error».
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 89 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 89
90 | Norsk
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
Subtrahering av måleverdier
Trykkpåminne-subtraksjonstasten3foråtrekkedenaktuellemåleverdienavfra
minneverdien. Når en verdi ble subtrahert, vises en «M» på displayet, «–» bak
blinker kort.
Hvis det allerede er lagret en verdi, kan den nye verdien kun trekkes av fra minn-
einnholdet hvis måleenhetene stemmer overens (se «Lagring/addering av måle-
verdier»).
Anvisning av minneverdien
Trykk på minne-tasten 11 for å anvise verdien i min-
net. På displayet vises «M=». Når minneinnholdet
«M=» anvises på displayet, kan du fordoble den ved
å trykke på minne-addisjonstasten 4 hhv. nullstille
den ved å trykke på minne-subtraksjonstasten 3.
Sletting av minnet
Til sletting av minneinnholdet trykker du først på minneaktiverings-tasten 11,
slikat«M=»visespådisplayet.Derettertrykkerdukortpåtasten1;pådisplayet
vises ingen «M» lenger.
Arbeidshenvisninger
Generelle informasjoner
Mottakerlinsen 17 og laserutgangen 16 må ikke være tildekket under målingen.
Måleverktøyetmåikkebevegesiløpetavenmåling(medunntakavfunksjonenfor
kontinuerligmåling).Leggderformåleverktøyethelstmotellerpåmålepunktene.
Målingen utføres i midtpunktet til laserstrålen, også når det siktes på skrå mot
måleflatene.
Innflytelse på måleområdet
Måleområdet er avhengig av lysforholdene og refleksjonsegenskapene til målfla-
ten. For å kunne se laserstrålen bedre ved utendørs arbeid og i sterk sol bør du
bruke laser-beskyttelsesbrillene 19 (tilbehør) og laser-måltavlen 20 (tilbehør),
eller skygg for målflaten.
Innflytelser på måleresultatet
På grunn av fysikalske effekter kan det ikke utelukkesatdetoppstårfeilmålinger
ved måling av forskjellige overflater. Hertil hører:
– transparente overflater (f.eks. glass, vann),
– speilende overflater (f.eks. polert metall, glass),
– porøse overflater (f.eks. isolasjonsmateriale),
– strukturerte overflater (f.eks. puss, naturstein).
Bruk eventuelt laser-måltavlen 20 (tilbehør) på disse overflatene.
Påsammemåtekanluftsjiktmedforskjelligetemperaturerellerindirektemottat-
te refleksjoner påvirke måleresultatet.
Sikting med opprettingshjelp (se bilde D)
Med en opprettingshjelp 8 kan sikting over større avstander forenkles. Se da
langs opprettingshjelpen på oversiden av måleverktøyet. Laserstrålen går paral-
lelt langs denne siktlinjen.
Feil – Årsaker og utbedring
Årsak Utbedring
Temperaturvarsel (c) blinker, måling er ikke mulig
Måleverktøyet er utenfor en driftstem-
peratur på – 10 °C til +50 °C (i funk-
sjonen for kontinuerlig måling opp til
+40 °C).
Vent til måleverktøyet har nådd
driftstemperaturen
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 90 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 90
Norsk | 91
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Måleverktøyet overvåker den korrekte funksjonen ved hver
måling. Hvis en defekt finnes, blinker kun symbolet ved siden
av på displayet. I dette tilfellet – eller hvis de ovennevnte tilta-
keneikkekunnefjerneenfeil–måduleveremåleverktøyetinn
til et Bosch-serviceverksted via forhandleren.
Presisjonskontroll av måleverktøyet
Du kan kontrollere måleverktøyets nøyaktighet på følgende måte:
– Velg en målestrekning på ca. 3 til 10 m (f.eks. rombredde, døråpning) som
ikke forandrer seg og som du kjenner den nøyaktige lengden på. Målestrek-
ningen må være innendørs, målflaten for målingen må være glatt og godt re-
flekterende.
– Mål denne strekningen 10 ganger etter hverandre.
Avviket mellom enkeltmålingene og middelverdien må være maksimalt ±3 mm.
Protokoller målingene slik at nøyaktigheten kan sammenlignes på et senere tids-
punkt.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Måleverktøyet må kun lagres og transporteres i medlevert beskyttelsesvesken.
Hold måleverktøyet alltid rent.
Batterivarsel (b) vises
Batterispenningen reduseres (måling
er fremdeles mulig)
Skiftutdevanligehhv.oppladbarebat-
teriene
Batterivarsel (b) blinker, måling er ikke mulig
For liten batterispenning Skiftutdevanligehhv.oppladbarebat-
teriene
Meldinger «Error» og «––––» på displayet
Vinkelen mellom laserstråle og mål er
for spiss.
Øk vinkelen mellom laserstråle og mål
Målflaten reflekterer for sterkt (f.eks.
speil) hhv. for svakt (f.eks. sort stoff)
eller omgivelseslyset er for sterkt.
Bruk en laser-måltavle 20 (tilbehør)
Laserstråleutgangen 16 hhv. motta-
kerlinsen17erdugget(f.eks.pågrunn
av hurtig temperaturskifte).
Tørk laserutgangen 16 hhv. mottaker-
linsen 17 tørr med en myk klut
Beregnet verdi er større enn
99999 m/m2
/m3
.
Oppdeling av beregningen i mellom-
skritt
Meldingen «Error» blinker oppe på displayet
Addisjon/subtraksjon av måleverdier
med forskjellige målenheter
Detmåkunadderes/subtraheresmåle-
verdier med samme målenheter
Måleresultatet er upålitelig
Målflaten er ikke entydig (f.eks. vann,
glass).
Dekk til målflaten
Laserutgangen16hhv.mottakerlinsen
17 er tildekket.
Hold laserutgangen 16 hhv. mottaker-
linsen 17 fri
Ikke plausibelt måleresultat
Galt referansenivå innstilt Velg referansenivå som passer til må-
lingen
Hindring der laserstrålen går Laserpunktet må treffe komplett på
målflaten.
Årsak Utbedring
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 91 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Side: 91
92 | Suomi
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
Dypp aldri måleverktøyet i vann eller andre væsker.
Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler.
Stell spesielt mottakerlinsen 17 med samme omhu som briller eller linsen til et
fotoapparat skal behandles med.
Hvismåleverktøyettiltrossforomhyggeligeproduksjons-ogkontrollmetoderen
gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et Bosch service-/garantiverk-
sted. Du må ikke åpne måleverktøyet selv.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede pro-
duktnummeret som er angitt på måleverktøyets typeskilt.
Send måleverktøyet inn til reparasjon i beskyttelsesvesken 21.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservicehjelperdegvedspørsmålomreparasjonogvedlikeholdavproduk-
tet ditt og reservedelene. Deltegninger og informasjoner om reservedeler finner
du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp, bruk og innstilling
av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Måleverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Måleverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2002/96/EF om ubrukelige må-
leapparater og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må
defekteelleroppbruktebatterier/oppladbarebatteriersamles
inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Kaikki ohjeet täytyy lukea ja noudattaa, jotta voisi työsken-
nellä vaarattomasti ja varmasti mittaustyökalun kanssa. Älä
koskaan peitä tai poista mittaustyökalussa olevia varoitus-
kilpiä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.
f Varoitus – jos käytetään muita, kuin tässä mainittuja käyttö- tai säätö-
laitteita tahi menetellään eri tavalla, saattaa tämä johtaa vaarallisen sä-
teilyn altistukseen.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 92 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PLR 25 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PLR 25

Har du et spørsmål om Bosch PLR 25 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PLR 25. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PLR 25 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.