Bosch PLL 5 manual

Vis en manual for Bosch PLL 5 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Måleinstrument
  • Model/navn: PLL 5
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 131
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
132 | Norsk
no
Sikkerhetsinformasjon
Les og følg alle anvisningene, for å kunne
arbeide farefritt og sikkert med måleverk-
tøyet. Gjør aldri varselskilt på måleverk-
tøyet uleselig. TA GODT VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
f OBS! Hvis det brukes andre betjenings- eller juste-
ringsinnretninger enn de vi har angitt her eller det
utføres andre bruksmetoder, kan dette føre til en
farlig stråle-eksponering.
f Måleverktøyet leveres med et advarselsskilt på
tysk (på bildet av måleverktøyet på bildesiden er
dette merket med nummer 13).
f Lim en norsk etikett over dette tyske advarsels-
skiltet før du tar apparatet i bruk for første gang.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se
ikke selv inn i laserstrålen. Dette måleverktøyet la-
ger laserstråling i laserklasse 2 jf. IEC 60825-1. Du
kan da blende personer.
f Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller.
Laserbrillene er til bedre registrering av laserstrå-
len, men de beskytter ikke mot laserstrålingen.
f Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafik-
ken. Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyt-
telse og reduserer fargeregistreringen.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 132 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 132
Norsk | 133
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
f Måleverktøyet skal alltid kun repareres av kvalifi-
sert fagpersonale og kun med originale reservede-
ler. Slik opprettholdes måleverktøyets sikkerhet.
f La aldri barn bruke laser-måleverktøyet uten opp-
syn. Du kan ufrivillig blende personer.
f Ikke arbeid med måleverktøyet i eksplosjonsutsat-
te omgivelser – der det befinner seg brennbare
væsker, gass eller støv. I måleverktøyet kan det
oppstå gnister som kan antenne støv eller damper.
Ikke bruk måleverktøyet i nærheten av
pacemakere. Magneten 14 oppretter et
felt som kan innskrenke funksjonen til
pacemakere.
f Hold måleverktøyet unna magnetiske databærere
og magnetisk ømfindtlige apparater. Magnetenes
14 virkning kan medføre irreversible datatap.
Funksjonsbeskrivelse
Formålsmessig bruk
Måleverktøyet er beregnet til beregning og anvisning av
nøyaktig vannrette og loddrette linjer. Det er dessuten
egnet til kontroll av lodd og vannrette høyder hhv. flater.
Måleverktøyet er utelukkende egnet til drift på lukkede
steder.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 133 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 133
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
134 | Norsk
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjel-
der for bildet av måleverktøyet på illustrasjonssiden.
1 Veggholder
2 Pin
3 Metallplate for veggholderen
4 Klebestripe*
5 Belteholdeklips
6 Libell for loddrett oppretting
7 Libell for vannrett oppretting
8 Aluminium-flate
9 Utgang laserstråle
10 Låsing av batteridekselet
11 Deksel til batterirom
12 Liggepunkter
13 Laser-advarselsskilt
14 Magneter
15 På-/av-bryter
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leve-
ransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørs-
program.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 134 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 134
Norsk | 135
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Tekniske data
Linjelaser PLL 5
Produktnummer 3 603 K15 000
Arbeidsområde opp til ca.* 5 m
Nivellernøyaktighet** ±1 mm/m
Driftstemperatur +5 °C...+40 °C
Lagertemperatur –20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <2 mW
C6 9,33
Batterier 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 0,12 kg
Mål 142 x 27 x 30 mm
* Ved bruk av veggholderen 1; mindre rekkevidde ved ugunstige
vilkår som f.eks. sterk sol
** Ved riktig posisjon for måleverktøyet (se «Posisjonering av
måleverktøyet», side 138)
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til måleverktøy-
et ditt, handelsbetegnelsene til de enkelte måleverktøyene kan
variere.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 135 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 135
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
136 | Norsk
Montering
Innsetting/utskifting av batterier (se bilde A)
Til drift av måleverktøyet anbefales det å bruke alkali-
mangan-batterier.
Til åpning av batteriromdekselet 11 trykker du på låsen
10 i pilretningen og tar av batteriromdekselet.
Legg batteri-tilbakehentingsbåndet under det første
batteriet som skal settes inn. Sett de medleverte batte-
riene inn i den rekkefølgen som vises på bildet og pass
på riktig poling.
Skift alltid ut alle batteriene på samme tid. Bruk kun
batterier fra en produsent og med samme kapasitet.
f Ta batteriene ut av måleverktøyet, når du ikke bru-
ker det over lengre tid. Batteriene kan korrodere
ved lengre tids lagring og lades ut automatisk.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 136 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 136
Norsk | 137
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Bruk
Igangsetting
f Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte
solstråling.
f Ikke utsett måleverktøyet for ekstreme tempera-
turer eller temperatursvingninger. La det f.eks.
ikke ligge i bilen over lengre tid. La måleverktøyet
først tempereres ved større temperatursvingninger
før du tar det i bruk.
f Unngå heftige støt eller fall. Skader på måleverk-
tøyet kan innskrenke nøyaktigheten. Etter et kraftig
støt eller fall må laserlinjen til kontroll sammenlig-
nes med en kjent loddrett hhv. vannrett referanse-
linje.
Inn-/utkobling
Til innkobling av måleverktøyet trykker du på på-/av-
bryteren 15. Rett etter innkoplingen sender måleverk-
tøyet en laserstråle ut av utgangsåpningen 9.
f Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se
ikke selv inn i laserstrålen, heller ikke fra lang av-
stand.
Til utkobling av måleverktøyet trykker du på på-/av-
bryteren 15 igjen.
f Ikke la det innkoblede måleverktøyet stå uten
oppsyn og slå måleverktøyet av etter bruk. Andre
personer kan blendes av laserstrålen.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 137 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 137
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
138 | Norsk
Målefunksjoner
Merk: Den angitte nivelleringsnøyaktigheten gjelder for
oppretting av laserstrålen i forhold til libellene 6 og 7.
Posisjonering av måleverktøyet (se bilde B)
Måleverktøyets posisjon er viktig for en presis oppret-
ting med libellene.
Den angitte nivelleringsnøyaktigheten oppnås kun når
måleverktøyet er riktig posisjonert.
– Ved den vannrette opprettingen med libellen 7 må
aluminium-liggeflaten 8 til måleverktøyet peke ned-
over.
– Ved den loddrette opprettingen med libellen 6 må
utgangsåpningen til laseren 9 peke oppover.
Oppretting med laserlinje
Vannrett oppretting (se bildene C–D): Sett måleverk-
tøyet med de tre liggepunktene 12 mot veggen og fest
det med magnetene 14 på veggholderen 1 hhv. på en
annen magnetisk flate. Aluminium-liggeflaten 8 til må-
leverktøyet må peke nedover. Rett måleverktøyet vann-
rett opp ved hjelp av libellen 7. Langs den vannrette la-
serlinjen kan du f.eks. rette opp bilderammer eller
fliser.
Loddrett oppretting (se bilde D): Sett måleverktøyet
med de tre liggepunktene 12 mot veggen og fest det
med magnetene 14 på veggholderen 1 hhv. på en an-
nen magnetisk flate. Laser-utgangsåpningen 9 må peke
oppover. Rett måleverktøyet loddrett opp ved hjelp av
libellen 6. Langs den loddrette laserlinjen kan du f.eks.
rette opp over- og underskap.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 138 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 138
Norsk | 139
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Oppretting av referansepunkter (se bilde E): Sett må-
leverktøyet med de tre liggepunktene 12 mot veggen
og fest det med magnetene 14 på veggholderen 1 hhv.
på en annen magnetisk flate. Drei måleverktøyet i hvil-
ken som helst vinkel for å rette laserstrålen opp langs
referansepunktene. Slik kan du henge for eksempel bil-
derammer opp parallelt til en trapp eller et skråtak.
Kontroll av vannrett/loddrett posisjon med libeller
(se bilde F)
Du kan bruke måleverktøyet som et vater til kontroll av
vannrett eller loddrett posisjon, for eksempel til vann-
rett plassering av en vaskemaskin eller et kjøleskap.
Sett måleverktøyet med aluminium-flaten 8 på overfla-
ten som skal kontrolleres. Når apparatet legges på
vannrette overflater må aluminium-flaten 8 peke ned-
over, ved pålegging på loddrette overflater må laser-ut-
gangsåpningen 9 peke oppover.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 139 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 139
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
140 | Norsk
Arbeidshenvisninger
f Hold klebestripene 4 unna småbarn. Barn kan for-
veksle stripene med tyggegummi.
Veggmontering
Til festing av veggholderen på forskjelllige overflater
finnes det fire festemåter:
– Festing med klebestriper (se bilde G): Med klebe-
stripene 4 – som kan løses igjen – kan veggholderen
festes på ømfindtlige underlag uten at disse skades.
Undergrunnen må være rett, fast, tørr, ren, fettfri og
minst 15 °C varm. Trekk en av beskyttelsesfoliene
av fra klebestripen (c) og sett den utstående enden
av klebestripen på baksiden av veggholderen (d).
Trekk den andre beskyttelsesfolien av fra klebestri-
pen (e) og trykk veggholderen med klebestripen
minst 5 sekunder kraftig mot underlaget (f). Til
fjerning av veggholderen trekker du den utstående
enden av klebestripen langsomt og så parallelt til
underlaget som mulig ut (g).
– Festing med pins (se bilde H): Med de vedlagte
pins 2 kan du feste veggholderen på tørrbygg- eller
trevegger. Sett pin’ene gjennom utsparingene på
veggholderen som vist på bildet.
– Festing med en skrue: Sett veggholderen 1 med ut-
sparingen på baksiden på en skrue som peker litt ut
av veggen.
– Festing med klebebånd (se bilde I): Du kan også
feste veggholderen som vist på bildet med vanlig
klebebånd (medleveres ikke).
OBJ_BUCH-311-005.book Page 140 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 140
Norsk | 141
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
For alle fire festemåtene må det passes på at vegghol-
deren 1 er sikkert festet på underlaget. Hvis veggholde-
ren sklir kan det medføre feilmålinger.
Sett måleverktøyet med magnetene 14 på metallplaten
3 til veggholderen 1.
Belteholdeklips
Med belteholdeklipsen 5 kan du f.eks. henge måleverk-
tøyet i et belte, slik at det alltid er klar til bruk.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Sjekk måleverktøyet før hver bruk. Ved synlige ska-
der eller løse deler inne i måleverktøyet kan en sik-
ker funksjon ikke lenger garanteres.
Hold måleverktøyet alltid rent og tørt, for å kunne ar-
beide bra og sikkert.
Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk ren-
gjørings- eller løsemidler.
Hvis måleverktøyet til tross for omhyggelige produk-
sjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må re-
parasjonen utføres av et Bosch service-/garantiverk-
sted. Du må ikke åpne måleverktøyet selv.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du
oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt
på måleverktøyets typeskilt.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 141 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 141
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
142 | Norsk
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon
og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Del-
tegninger og informasjoner om reservedeler finner du
også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om
kjøp, bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
OBJ_BUCH-311-005.book Page 142 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM
Side: 142
Norsk | 143
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Deponering
Måleverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til
miljøvennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Ikke kast måleverktøy i vanlig søppel!
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske
apparater og tilpassingen til nasjonale lo-
ver må gammelt måleverktøy som ikke
lenger kan brukes samles inn og leveres
inn til en miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Ikke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann. Batte-
rier skal samles inn – helst i utladet tilstand – resirku-
leres eller deponeres på en miljøvennlig måte.
Kun for EU-land:
Defekte eller oppbrukte batterier må resirkuleres iht.
direktiv 2006/66/EF.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-311-005.book Page 143 Wednesday, July 14, 2010 11:45 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PLL 5 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PLL 5

Har du et spørsmål om Bosch PLL 5 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PLL 5. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PLL 5 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.