Bosch PBH 2900 RE manual

Vis en manual for Bosch PBH 2900 RE under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: PBH 2900 RE
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 74
Norsk | 75
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
för kasserade elektriska och elektroniska
apparaterochdessmodifieringtillnationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhänder-
tas separat och på miljövänligt sätt lämnas
in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontak-
ten.Støpseletmåikkeforandrespånoensomhelstmåte.
Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektro-
verktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og pas-
sende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
 Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
somdetkommervannietelektroverktøy,økerrisikoenfor
elektriske støt.
 Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe
kanterellerverktøydelersombevegerseg.Medskadede
eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
 Nårduarbeiderutendørsmedetelektroverktøy,mådu
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktigeomgivelser,mådubrukeenjordfeilbryter.Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyeterslåttavførdukoblerdet
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Etverktøy ellerennøkkelsombefinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
 Bruk alltid egnedeklær. Ikke bruk vide klær ellersmyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger,måduforvissedegomatdisseertilkobletog
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre.Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider dubedre og sikrerei detan-
gitte effektområdet.
 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå,erfarlig
og må repareres.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batte-
rietførduutførerinnstillingerpåelektroverktøyet,skif-
ter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tilta-
kene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøyet.
 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
ADVARSEL
OBJ_BUCH-318-007.book Page 75 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 75
76 | Norsk
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
trollerombevegeligeverktøydelerfungererfeilfrittog
ikkeklemmesfast,ogomdelererbrukketellerskadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
 Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidetsomskalutføres.Brukavelektroverktøytilandre
formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale ogkun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for hammere
 Bruk hørselvern. Innvirkning av støy kan føre til at man
mister hørselen.
 Bruk ekstrahåndtakene hvis slike følger med elektro-
verktøyet. Hvis du mister kontrollen, kan det oppstå per-
sonskader.
 Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis
duutførerarbeidderinnsatsverktøyetellerskruenkan
treffe på skjulte strømledninger eller den egne strøm-
ledningen.Kontaktmedenspenningsførendeledningkan
også sette elektroverktøyets metalldeler under spenning
og føre til elektriske støt.
 Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en gassled-
ningkanføretileksplosjon.Inntrengingienvannledningfor-
årsaker materielle skader og kan medføre elektriske støt.
 Holdelektroverktøyetfastmedbeggehenderunderar-
beidet og sørg for å stå stødig. Elektroverktøyet føres
sikrere med to hender.
 Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med hånden.
 Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger
det ned. Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du
mister kontrollen over elektroverktøyet.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Lesgjennom alle advarsleneog anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstående anvisninger kan medføre elek-
triske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til hammerboring i betong, mur-
stein og stein og til lette meiselarbeider. Det er også egnet til
boring uten slag i tre, metall, keramikk og kunststoff. Elektro-
verktøy med elektronisk regulering og høyre-/venstregang er
også egnet til skruing.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
1 Selvspennende byttechuck (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus byttechuck(PBH 3000-2 FRE)
3 Verktøyfeste SDS-plus
4 Støvkappe
5 Låsehylse
6 Byttechuck-låsering (PBH 3000-2 FRE)
7 Låsetast for på-/av-bryter
8 På-/av-bryter
9 Stillhjul for turtallforvalg
10 Høyre-/venstrebryter
11 Låsetast for slag-/dreiestopp-bryter
12 Slag-/dreiestopp-bryter
13 Girvalgbryter (PBH 3000-2 FRE)
14 Låsetast for girvalgbryter (PBH 3000-2 FRE)
15 Tast for dybdeanleggsinnstilling
16 Vingeskrue for innstilling av ekstrahåndtak
17 Ekstrahåndtak (isolert grepflate)
18 Dybdeanlegg
19 Håndtak (isolert grepflate)
20 Sikringsskrue for nøkkelchuck*
21 Nøkkelchuck*
22 SDS-plus-festeskaft for chuck*
23 Selvspennende chuck
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Chuckfeste (PBH 3000-2 FRE)
25 Fremre hylse
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Bakre hylse
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Avsugåpning for Sugfix*
28 Klemskrue Sugfix*
29 Dybdeanlegg Sugfix*
30 Teleskoprør Sugfix*
31 Vingeskrue Sugfix*
32 Føringsrør Sugfix*
33 Universalholder med SDS-plus-festeskaft*
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 76 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 76
Norsk | 77
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Elektroverktøyets typiske A-bedømtestøynivåer:Lydtrykkni-
vå 89 dB(A); lydeffektnivå 100 dB(A). Usikkerhet K =3 dB.
Bruk hørselvern!
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set:
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:
Hammerboring i betong: ah=19 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Meisling: ah=16,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Boring i metall: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Skruing: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 3000-2 FRE:
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:
Hammerboring i betong: ah=16 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Meisling: ah=14 m/s2
, K=2 m/s2
,
Boring i metall: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Skruing: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE:
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.
Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette
kanføretilentydeligøkingavvibrasjonsbelastningenoverhe-
le arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestemekstrasikkerhetstiltaktilbeskyttelseavbrukerenmot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Borhammer PBH ... 2800 RE 2900 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Produktnummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Turtallstyring     
Dreiestopp     
Høyre-/venstregang     
Byttechuck – – – – 
Leveranseomfang
– Selvspennende chuck – –   
Opptatt effekt W 720 730 730 750 750
Slagtall ved nominelt turtall min-1
4000 4000 4000 4000 4000
Enkeltslagstyrke tilsvarende
EPTA-Procedure 05/2009 J 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
Nominelt turtall min-1
1100 1100 1100 1100 1100
Tomgangsturtall
– 1. gir
– 2. gir
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Verktøyfeste SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Diameter spindelhals mm 43 43 43 43 43
Godkjent bordiameter max.:
– Betong
– Murverk (med hullborkrone)
– Stål
– Tre
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01:2014 kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3
Beskyttelsesklasse / II / II / II / II / II
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere
noe.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 77 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 77
78 | Norsk
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745, EN 50581:2012 jf.
bestemmelsene i direktivene 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EC.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Montering
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
Ekstrahåndtak
 Bruk elektroverktøyet kun med ekstrahåndtaket 17.
Svinging av ekstrahåndtaket (se bilde A)
Dukansvingeekstrahåndtaket17hvorsomhelst,foråoppnå
en sikker og lite anstrengende arbeidsposisjon.
– Skru vingeskruen til innstilling av ekstrahåndtaket 16 mot
urviserne og sving ekstrahåndtaket 17 til ønsket posisjon.
Deretter skrur du vingeskruen 16 fast igjen med urviserne.
Innstilling av boredybden (se bilde B)
Med dybdeanlegget 18 kan ønsket boredybde X bestemmes.
– Trykktasten tilinnstillingavdybdeanlegget15ogsettdyb-
deanlegget inn i ekstrahåndtaket 17.
Riflingen på dybdeanlegget 18 må peke nedover.
– Skyv SDS-plus-innsatsverktøyet helt inn verktøyfestet
SDS-plus 3. Bevegeligheten til SDS-plus-verktøyet kan el-
lers føre til en gal innstilling av boredybden.
– Trekk dybdeanlegget så langt ut at avstanden mellom spis-
sen på boret og spissen på dybdeanlegget tilsvarer ønsket
boredybde X.
Valg av chuck og verktøy
Til hammerboring og meisling trenger du SDS-plus-verktøy,
som settes inn i en SDS-plus-chuck.
Til boring uten slag i tre, metall, keramikk og kunststoff pluss
skruing brukes verktøy uten SDS-plus (f.eks. bor med sylin-
drisk tange). For disse verktøyene trenger du en selvspen-
nende chuck eller en nøkkelchuck.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus-byttechucken 2 kan ganske en-
kelt skiftes ut mot medlevert selvspennende byttechuck 1.
Chuckbytte
(PBH 2800 RE/PBH 2900RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
For å kunne arbeide med verktøy uten SDS-plus (f. eks. bor
med sylindrisk tange), må du sette inn en nøkkelchuck hhv.
selvspennende chuck.
Montering av nøkkelchucken (tilbehør)
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE) (se bilde C)
– Skru SDS-plus-festeskaftet 22 inn i en nøkkelchuck 21.
Sikre nøkkelchucken 21 med sikringsskruen 20. Husk at
sikringsskruen er venstregjenget.
Innsetting av nøkkelchuck hhv. selvspennende chuck
(se bilde D)
– Rengjørinnstikksendentilfesteskaftetogsmørdenlittinn.
– Sett nøkkelchucken 21 hhv. den selvspennende chucken
23 med festeskaftet dreiende inn i verktøyfestet til den lå-
ses automatisk.
– Kontroller låsen ved å trekke i nøkkelchucken hhv. den
selvspennende chucken.
Fjerning av nøkkelchucken hhv. den selvspennende chuc-
ken
– Skyv låsehylsen 5 bakover og ta ut nøkkelchucken21 hhv.
den selvspennende chucken 23.
Fjerning/innsetting av byttechucken
(PBH 3000-2 FRE)
Fjerning av byttechucken (se bilde E)
– Grip tak rundt byttechuckens låsering 6 og trekk den kraf-
tig i pilretningen. Byttechucken løsner og kan tas av frem-
over.
– Beskytt byttechucken mot smuss etter demontering.
Innsetting av byttechucken (se bilde F)
– Rengjør byttechucken før den settes inn og smør innstik-
kingsenden litt.
– TatakmedhelehåndenrundtSDS-plus-byttechucken2hhv.
denselvspennendebyttechucken1.Skyvbyttechuckendrei-
ende inn på chuckfestet 24, til du tydelig hører en låselyd.
– Byttechucken låses automatisk. Kontroller låsen ved å
trekke i byttechucken.
Verktøyskifte
Støvkappen4forhindreratdettrengerborestøvinniverktøy-
festetiløpetavdriften.Vedinnsettingavverktøymådupasse
på at støvkappen 4 ikke tar skade.
 En skadet støvkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les å la en kundeservice utføre dette.
Innsetting av SDS-plus-innsatsverktøy (se bilde G)
Med SDS-plus-chucken kan du skifte innsatsverktøy på en en-
kel og behagelig måte uten å bruke ekstra verktøy.
– PBH 3000-2 FRE: Sett inn SDS-plus-byttechucken 2.
– Rengjør innstikksenden og smør den litt inn.
– Settinnsatsverktøyetdreiende inniverktøyfestettildetlå-
ses automatisk.
– Kontroller låsen ved å trekke i verktøyet.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-318-007.book Page 78 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 78
Norsk | 79
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
SDS-plus-innsatsverktøykanavsystemgrunnerbevegesfritt.
Slik oppstår et rundløpsavvik i tomgang. Dette kan ingen virk-
ning på borehullets nøyaktighet, for boret sentrerer seg selv
ved boringen.
Fjerning av SDS-plus-innsatsverktøy (se bilde H)
– Skyv låsehylsen 5 bakover og ta ut innsatsverktøyet.
Innsetting av innsatsverktøy uten SDS-plus i nøkkelchuc-
ken (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
Merk:BrukikkeverktøyutenSDS-plustilhammerboringeller
meisling! Verktøy uten SDS-plus og deres chucker tar skade
ved hammerboring og meisling.
– Sett inn nøkkelchucken 21.
– Åpne nøkkelchucken 21 ved å dreie den så langt at verk-
tøyet kan settes inn. Sett inn verktøyet.
– Sett chucknøkkelen inn i de tilsvarende boringene på nøk-
kelchucken 21 og spenn verktøyet jevnt fast.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posisjon «Boring».
Fjerning av innsatsverktøy uten SDS-plus fra nøkkelchuc-
ken (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
– Drei hylsen til nøkkelchucken 21 med chucknøkkelen mot
urviserne til innsatsverktøyet kan tas ut.
Innsetting av innsatsverktøy uten SDS-plus i den selv-
spennende chucken
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(se bilde I)
Merk:BrukikkeverktøyutenSDS-plustilhammerboringeller
meisling! Verktøy uten SDS-plus og deres chucker tar skade
ved hammerboring og meisling.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Sett inn den selv-
spennende chucken 23.
– PBH 3000-2 FRE: Sett inn den selvspennende byttechuc-
ken 1.
– Hold den bakre hylsen 26 til den selvspennende chucken
23 fast og dreidenfremre hylsen25 mot urviserne til verk-
tøyet kan settes inn. Sett inn verktøyet.
– Holdbakrehylsetildenselvspennendechucken 23fastog
skru den fremre hylsen kraftig fast med hånden til det ikke
lenger høres en slurelyd. Chucken låses da automatisk.
– Kontroller om verktøyet sitter godt fast ved å trekke i det.
Merk:Hvisverktøyfestetbleåpnethelt, kan dethøres slurely-
der når verktøyfestet skrus fast igjen og verktøyfestet lukkes
ikke.
Dreidadenfremrehylsen25 engangmoturviserne.Deretter
kan verktøyfestet lukkes.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posisjon «Boring».
Fjerning av innsatsverktøy uten SDS-plus fra den selv-
spennende chucken
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(se bilde J)
– Hold den bakre hylsen 26 til den selvspennende chucken
fast og drei den fremre hylsen 25 til den selvspennende
chucken mot urviserne til verktøyet kan tas ut.
Støvavsug med Sugfix (tilbehør)
 Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materia-
let.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse
P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.
 Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
Montering av Sugfix (se bilde K)
Til støvavsugingen trenger man en sugfix (tilbehør). Ved bo-
ring fjærer sugfix tilbake, slik at sugfix-hodet alltid holdes tett
mot undergrunnen.
– Trykk på tasten for dybdeanleggsinnstilling 15 og ta dyb-
deanlegget 18 ut. Trykk på tasten 15 igjen og sett sugfix
forfra inn i ekstrahåndtaket 17.
– Du tilkobler en avsugslange (diameter 19 mm, tilbehør) til
avsugåpningen 27 på sugfixen.
Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbei-
des.
Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.
Innstilling av boredybden på Sugfix (se bilde L)
Du kan bestemme den ønskede bordybden X også ved mon-
tert sugfix.
– Skyv SDS-plus-innsatsverktøyet helt inn verktøyfestet
SDS-plus 3. Bevegeligheten til SDS-plus-verktøyet kan el-
lers føre til en gal innstilling av boredybden.
– Løsne vingeskruen 31 på Sugfix.
– Settelektroverktøyet godtpå stedetsomskalbores utenå
slå det på. SDS-plus-innsatsverktøyet må da ligge mot fla-
ten.
– Forskyv føringsrøret 32 til Sugfix slik i holderen at Sugfix-
hodetliggerpåflatensomskalbores.Skyvføringsrøret32
ikkelengeroverteleskoprøret30ennnødvendig,slikaten
så stor del av skalaen på teleskoprøret 30 som mulig er
synlig.
– Trekk vingeskruen 31 fast igjen. Løsne klemskruen 28 på
dybdeanlegget til Sugfix.
– Forskyv dybdeanlegget 29 slik på teleskoprøret 30 at
avstanden X som vises på bildet tilsvarer ønsket boredyb-
de.
– Trekk klemskruen 28 fast i denne posisjonen.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 79 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 79
80 | Norsk
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Bruk
Igangsetting
 Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strøm-
kilden må stemme overens med angivelsene på elek-
troverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket
med 230 V kan også brukes med 220 V.
Innstilling av driftstypen
Med slag-/dreiestopp-bryteren 12 velger du driftstypen til
elektroverktøyet.
Merk: Du må kun endre driftstypen når elektroverktøyet er
slått av! Elektroverktøyet kan ellers ta skade.
– Trykk frigjøringsknappen 11 til skifting av driftstypen og
dreislag-/dreiestopp-bryteren12iønsketposisjon,tilden
hørbart går i lås.
Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde M)
Med høyre-/venstrebryteren 10 kan du endre dreieretningen
til elektroverktøyet. Ved trykt på-/av-bryter 8 er dette ikke
mulig.
Høyregang: Trykk høyre-/venstre-bryteren 10 helt mot
høyre.
Venstregang:Trykkhøyre-/venstre-bryteren10heltmot
venstre.
Sett dreieretningen til hammerboring, boring og meisling all-
tid på Høyregang.
Inn-/utkobling
– Til innkobling av elektroverktøyet trykker du på på-/av-
bryteren 8.
– Til låsing av på-/av-bryteren holder du denne trykt inne og
trykker i tillegg på låsetasten 7.
– Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryte-
ren 8. Ved låst på-/av-bryter 8 trykker du denne først og
slipper den deretter.
Slåelektroverktøyetkunpånårdubrukerdetforåspareenergi.
Innstilling av turtallet/slagtallet
Dukaninnstilleturtallet/slagtalletpåinnkopletelektroverktøy
trinnløst, avhengig av hvor langt du trykker på-/av-bryteren 8
inn.
Svakttrykkpåpå-/av-bryteren8førertiletlavtturtall/slagtall.
Slag-/turtallet økes med økende trykk.
Forhåndsvalg av turtallet/slagtallet
Med stillhjul for turtallforvalg 9 kan nødvendig turtall for-
håndsinnstilles også under drift.
Med begrensningen kan på-/av-bryteren 8 kun trykkes inn til
forhåndsvalgt maksimalgrense.
Mekanisk girvalg (PBH 3000-2 FRE)
Med girvalgbryteren 13 kan det forhåndsinnstilles to turtall-
områder.
Gir 1:
Lavt turtallområde; til hammerboring, meisling, boring med
stor bordiameter, skruing og gjengeskjæring.
Gir 2:
Høyt turtallområde; til boring med liten bordiameter.
– Til girskifte trykker du på låsetasten 11 på slag-/dreie-
stopp-bryteren 12 og dreier slag-/dreiestopp-bryteren til
posisjon«Boring». Trykkså på låsetasten 14pågirvalgbry-
teren 13 og drei girvalgbryteren til gir 2.
Merk: Slag-/dreiestopp-bryteren12 må kun dreies ved utko-
plet elektroverktøy. Også ved dreining av girvalgbryteren 13
skal elektroverktøyet være utkoplet.
Hammerboringogmeisling erutelukkende mulig medgir 1. Den
spesielle formen til girvalgbryteren 13 og slag-/dreiestopp-bry-
teren 12 forhindrer i disse driftstypene en omkobling til gir 2.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Posisjon til boring uten slag i tre, metall, ke-
ramikk og kunststoff pluss til skruing og
gjengeskjæring
Posisjon til hammerboring i betong eller
stein
Posisjon Vario-Lock til innstilling av meisel-
posisjonen
I denne posisjonen går slag-/dreiestopp-
bryteren 12 ikke i lås.
Posisjon til meisling
PBH 3000-2 FRE
For driftstypene hammerboring, vario-lock og meisling må
girvalgbryteren 13 settes på gir 1.
Posisjon til boring uten slag
(gir 1) i tre, metall, keramikk og
kunststoff pluss til skruing og
gjengeskjæring
Posisjon til boring uten slag
(gir 2) i tre, metall, keramikk og
kunststoff
Posisjon til hammerboring i be-
tong eller stein
PosisjonVario-Locktilinnstilling
av meiselposisjonen
I denne posisjonen går slag-/drei-
estopp-bryteren 12 ikke i lås.
Posisjon til meisling
PBH 3000-2 FRE
OBJ_BUCH-318-007.book Page 80 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 80
Suomi | 81
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Før skifting av driftstypen fra boring til hammerboring, vario-
lock hhv. meisling må girvalgbryteren 13 settes tilbake på gir 1.
Overlastkopling
 Hvis innsatsverktøyet er fastklemt og har hengt seg
opp,avbrytes driftenav borespindelen.På grunn av de
kreftene som da oppstår må du alltid holde elektro-
verktøyet godt fast med begge hendene og sørge for å
stå stødig.
 Slå av elektroverktøyet og løsne innsatsverktøyet hvis
elektroverktøyet blokkerer. Ved innkobling med blok-
kert boreverktøy oppstår det høye reaksjonsmomenter.
Arbeidshenvisninger
Dreieretning ved meisling
Sett dreieretningen til meisling alltid på Høyregang. Slik unn-
gås en sterkere slitasje på kullbørstene.
Endring av meiselstillingen (Vario-Lock)
Dukanlåsemeiseleni36stillinger.Slikkanduinntadenmest
optimale arbeidsposisjonen.
– Sett meiselen inn i verktøyfestet.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posisjon «Vario-
Lock» (se «Innstilling av driftstypen», side 80).
– Drei verktøyfestet til ønsket meiselstilling.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posisjon «Meis-
ling». Verktøyfestet er da låst.
– Sett dreieretningen til meisling på Høyregang.
Innsetting av skrubits (se bilde N)
 Sett elektroverktøyet bare mot mutteren/skruen når
det er slått av. Innsatsverktøy som dreier seg kan skli.
Til bruk av skrubits trenger du en universalholder 33 med
SDS-plus-festeskaft (tilbehør).
– Rengjørinnstikksendentilfesteskaftetogsmørdenlittinn.
– Sett universalholderen dreiende inn i verktøyfestet til den
låses automatisk.
– Kontroller låsen ved å trekke i universalholderen.
– Sett en skrubits inn i universalholderen. Bruk kun skrubits
som passer til skruehodet.
– Til fjerning av universalholderen skyver du låsehylsen 5
bakover og tar universalholderen 33 ut av verktøyfestet.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
 En skadet støvkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les å la en kundeservice utføre dette.
– Rengjør verktøyfestet 3 etter hver bruk.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
VAROITUS
OBJ_BUCH-318-007.book Page 81 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PBH 2900 RE ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PBH 2900 RE

Har du et spørsmål om Bosch PBH 2900 RE men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PBH 2900 RE. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PBH 2900 RE Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.