Bosch PBH 2800 RE manual

Vis en manual for Bosch PBH 2800 RE under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: PBH 2800 RE
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Tjekkisk,

Innholdsfortegnelse

Side: 114
Norsk | 115
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
no
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene
og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenstående anvis-
ninger kan medføre elektriske støt, brann og/el-
ler alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjo-
nene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og
sørg for bra belysning. Rotete arbeids-
områder eller arbeidsområder uten lys
kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass el-
ler støv. Elektroverktøy lager gnister som
kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke
forandres på noen som helst måte. Ikke
bruk adapterstøpsler sammen med jor-
dede elektroverktøy. Bruk av støpsler
som ikke er forandret på og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektris-
ke støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektris-
ke støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål,
f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktøydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger øker risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elek-
troverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske
støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et øye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktøyet kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste
arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet
– reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktøy-
et er slått av før du kobler det til strøm-
men og/eller batteriet, løfter det opp
eller bærer det. Hvis du holder fingeren
på bryteren når du bærer elektroverktøyet
eller kobler elektroverktøyet til strømmen
i innkoblet tilstand, kan dette føre til
uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler
før du slår på elektroverktøyet. Et verk-
tøy eller en nøkkel som befinner seg i en
roterende verktøydel, kan føre til skader.
ADVARSEL
Side: 115
116 | Norsk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i
uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av et støvavsug redu-
serer farer på grunn av støv.
4) Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sik-
rere i det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke
lenger kan slås av eller på, er farlig og må
repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten
og/eller fjern batteriet før du utfører inn-
stillinger på elektroverktøyet, skifter til-
behørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker på elek-
troverktøyets funksjon. La disse skade-
de delene repareres før
elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlike-
holdte elektroverktøy er årsaken til mange
uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy
til andre formål enn det som er angitt kan
føre til farlige situasjoner.
5) Service
a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun re-
pareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for hammere
f Bruk hørselvern. Innvirkning av støy kan føre
til at man mister hørselen.
f Bruk ekstrahåndtakene som leveres
sammen med elektroverktøyet. Hvis du mis-
ter kontrollen, kan dette føre til skader.
f Hold elektroverktøyet på de isolerte gripe-
flatene, hvis du utfører arbeid der innsats-
verktøyet kan treffe på skjulte strømlednin-
ger eller den egne strømledningen. Kontakt
med en spenningsførende ledning kan også
sette elektroverktøyets metalldeler under
spenning og føre til elektriske støt.
f Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt
med elektriske ledninger kan medføre brann
og elektrisk støt. Skader på en gassledning
kan føre til eksplosjon. Inntrenging i en vann-
ledning forårsaker materielle skader og kan
medføre elektriske støt.
f Hold elektroverktøyet fast med begge hen-
der under arbeidet og sørg for å stå stødig.
Elektroverktøyet føres sikrere med to hen-
der.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
Side: 116
Norsk | 117
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
f Hold arbeidsplassen ren. Materialblandinger
er spesielt farlige. Lettmetallstøv kan brenne
eller eksplodere.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før
du legger det ned. Innsatsverktøyet kan kile
seg fast og føre til at du mister kontrollen
over elektroverktøyet.
f Bruk aldri elektroverktøyet med skadet led-
ning. Ikke berør den skadede ledningen og
trekk støpselet ut hvis ledningen skades i
løpet av arbeidet. Med skadet ledning øker
risikoen for elektriske støt.
Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige skader.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til hammerboring i
betong, murstein og stein og til lette meiselar-
beider. Det er også egnet til boring uten slag i
tre, metall, keramikk og kunststoff. Elektroverk-
tøy med elektronisk regulering og høyre-/venst-
regang er også egnet til skruing.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustra-
sjonssiden.
1 Selvspennende byttechuck (PBH 3000-
2 FRE)
2 SDS-plus byttechuck
(PBH 3000-2 FRE)
3 Verktøyfeste SDS-plus
4 Støvkappe
5 Låsehylse
6 Byttechuck-låsering (PBH 3000-2 FRE)
7 Låsetast for på-/av-bryter
8 På-/av-bryter
9 Stillhjul for turtallforvalg
10 Høyre-/venstrebryter
11 Låsetast for slag-/dreiestopp-bryter
12 Slag-/dreiestopp-bryter
13 Girvalgbryter (PBH 3000-2 FRE)
14 Låsetast for girvalgbryter
(PBH 3000-2 FRE)
15 Tast for dybdeanleggsinnstilling
16 Vingeskrue for innstilling av ekstrahåndtak
17 Ekstrahåndtak (isolert grepflate)
18 Dybdeanlegg
19 Håndtak (isolert grepflate)
20 Sikringsskrue for nøkkelchuck*
21 Nøkkelchuck*
22 SDS-plus-festeskaft for chuck*
23 Selvspennende chuck (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
24 Chuckfeste (PBH 3000-2 FRE)
25 Fremre hylse (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Bakre hylse (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Avsugåpning for Sugfix*
28 Klemskrue Sugfix*
29 Dybdeanlegg Sugfix*
30 Teleskoprør Sugfix*
31 Vingeskrue Sugfix*
32 Føringsrør Sugfix*
33 Universalholder med SDS-plus-festeskaft*
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i
vårt tilbehørsprogram.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier funnet i henhold til EN 60745.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lyd-
trykknivå 89 dB(A); lydeffektnivå 100 dB(A).
Usikkerhet K2 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre ret-
ninger) beregnet jf. EN 60745:
Hammerboring i betong: Svingningsemisjons-
verdi ah=14 m/s2
, usikkerhet K=1,5 m/s2
,
Meisling: Svingningsemisjonsverdi ah=12 m/s2
,
usikkerhet K=1,5 m/s2
,
Boring i metall: Svingningsemisjonsverdi
ah<2,5 m/s2
, usikkerhet K=1,5 m/s2
,
Skruing: Svingningsemisjonsverdi ah<2,5 m/s2
,
usikkerhet K=1,5 m/s2
.
Side: 117
118 | Norsk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisnin-
gene er målt iht. en målemetode som er standar-
disert i EN 60745 og kan brukes til sammenlig-
ning av elektroverktøy med hverandre. Den
egner seg til en foreløbig vurdering av sving-
ningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøy-
et. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre
anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået
avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det også tas hensyn til de tidene maski-
nen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og inn-
satsverktøy, holde hendene varme, organisere
arbeidsforløpene.
Tekniske data
Borhammer
PBH ...
2800 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Produktnummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Turtallstyring z z z z
Dreiestopp z z z z
Høyre-/venstregang z z z z
Byttechuck – – – z
Leveranseomfang
– Selvspennende chuck – z z z
Opptatt effekt W 720 730 750 750
Slagtall ved nominelt turtall min-1
4000 4000 4000 4000
Enkeltslagstyrke J 0–2,6 0–2,7 0–2,8 0–2,8
Nominelt turtall min-1
1100 1100 1100 1100
Tomgangsturtall
– 1. gir
– 2. gir
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Verktøyfeste SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Diameter spindelhals mm 43 43 43 43
Godkjent bordiameter max.:
– Betong
– Murverk (med hullborkrone)
– Stål
– Tre
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,0 3,0 3,0 3,3
Beskyttelsesklasse / II / II / II / II
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] 230/240 V. Ved lavere spenning og på visse nasjonale modeller kan
disse informasjonene variere noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektroverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-
verktøyene kan variere.
Side: 118
Norsk | 119
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 60745 jf. bestemmelsene i direktive-
ne 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til
28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 29.03.2007
Montering
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Ekstrahåndtak
f Bruk elektroverktøyet kun med ekstrahånd-
taket 17.
Svinge ekstrahåndtaket (se bilde A)
Du kan svinge ekstrahåndtaket 17 hvor som
helst, for å oppnå en sikker og lite anstrengende
arbeidsposisjon.
– Skru vingeskruen til innstilling av ekstrahånd-
taket 16 mot urviserne og sving ekstrahånd-
taket 17 til ønsket posisjon. Deretter skrur
du vingeskruen 16 fast igjen med urviserne.
Innstilling av boredybden (se bilde B)
Med dybdeanlegget 18 kan ønsket boredybde X
bestemmes.
– Trykk tasten til innstilling av dybdeanlegget
15 og sett dybdeanlegget inn i ekstrahåndta-
ket 17.
Riflingen på dybdeanlegget 18 må peke ned-
over.
– Skyv SDS-plus-innsatsverktøyet helt inn verk-
tøyfestet SDS-plus 3. Bevegeligheten til SDS-
plus-verktøyet kan ellers føre til en gal innstil-
ling av boredybden.
– Trekk dybdeanlegget så langt ut at avstanden
mellom spissen på boret og spissen på dyb-
deanlegget tilsvarer ønsket boredybde X.
Valg av chuck og verktøy
Til hammerboring og meisling trenger du SDS-
plus-verktøy, som settes inn i en SDS-plus-
chuck.
Til boring uten slag i tre, metall, keramikk og
kunststoff pluss skruing og gjengeskjæring bru-
kes verktøy uten SDS-plus (f.eks. bor med sylin-
drisk tange). For disse verktøyene trenger du en
selvspennende chuck eller en nøkkelchuck.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus-byttechucken 2 kan
ganske enkelt skiftes ut mot medlevert selv-
spennende byttechuck 1.
Chuckbytte (PBH 2800 RE/
PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set)
For å kunne arbeide med verktøy uten SDS-plus
(f. eks. bor med sylindrisk tange), må du sette
inn en nøkkelchuck hhv. selvspennende chuck.
Montering av nøkkelchucken (tilbehør)
(PBH 2800 RE) (se bilde C)
– Skru SDS-plus-festeskaftet 22 inn i en nøk-
kelchuck 21. Sikre nøkkelchucken 21 med
sikringsskruen 20. Husk at sikringsskruen er
venstregjenget.
Innsetting av nøkkelchuck hhv. selvspennende
chuck (se bilde D)
– Rengjør innstikksenden til festeskaftet og
smør den litt inn.
– Sett nøkkelchucken 21 hhv. den selvspen-
nende chucken 23 med festeskaftet dreiende
inn i verktøyfestet til den låses automatisk.
– Kontroller låsen ved å trekke i nøkkelchucken
hhv. den selvspennende chucken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Side: 119
120 | Norsk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Fjerning av nøkkelchucken hhv. den selvspen-
nende chucken
– Skyv låsehylsen 5 bakover og ta ut nøkkel-
chucken 21 hhv. den selvspennende chucken
23.
Fjerning/innsetting av byttechucken
(PBH 3000-2 FRE)
Fjerning av byttechucken (se bilde E)
– Grip tak rundt byttechuckens låsering 6 og
trekk den kraftig i pilretningen. Byttechucken
løsner og kan tas av fremover.
– Beskytt byttechucken mot smuss etter de-
montering.
Innsetting av byttechucken (se bilde F)
– Rengjør byttechucken før den settes inn og
smør innstikkingsenden litt.
– Ta tak med hele hånden rundt SDS-plus-
byttechucken 2 hhv. den selvspennende
byttechucken 1. Skyv byttechucken dreiende
inn på chuckfestet 24, til du tydelig hører en
låselyd.
– Byttechucken låses automatisk. Kontroller lå-
sen ved å trekke i byttechucken.
Verktøyskifte
Støvkappen 4 forhindrer at det trenger borestøv
inn i verktøyfestet i løpet av driften. Ved innset-
ting av verktøy må du passe på at støvkappen 4
ikke tar skade.
f En skadet støvkappe skal straks skiftes ut.
Det anbefales å la en kundeservice utføre
dette.
Innsetting av SDS-plus-innsatsverktøy
(se bilde G)
Med SDS-plus-chucken kan du skifte innsats-
verktøy på en enkel og behagelig måte uten å
bruke ekstra verktøy.
– PBH 3000-2 FRE: Sett inn SDS-plus-
byttechucken 2.
– Rengjør innstikksenden og smør den litt inn.
– Sett innsatsverktøyet dreiende inn i verktøy-
festet til det låses automatisk.
– Kontroller låsen ved å trekke i verktøyet.
SDS-plus-innsatsverktøy kan av systemgrunner
beveges fritt. Slik oppstår et rundløpsavvik i
tomgang. Dette kan ingen virkning på borehul-
lets nøyaktighet, for boret sentrerer seg selv ved
boringen.
Fjerning av SDS-plus-innsatsverktøy
(se bilde H)
– Skyv låsehylsen 5 bakover og ta ut innsats-
verktøyet.
Innsetting av innsatsverktøy uten SDS-plus i
nøkkelchucken (PBH 2800 RE)
Merk: Bruk ikke verktøy uten SDS-plus til ham-
merboring eller meisling! Verktøy uten SDS-plus
og deres chucker tar skade ved hammerboring
og meisling.
– Sett inn nøkkelchucken 21.
– Åpne nøkkelchucken 21 ved å dreie den så
langt at verktøyet kan settes inn. Sett inn
verktøyet.
– Sett chucknøkkelen inn i de tilsvarende bo-
ringene på nøkkelchucken 21 og spenn verk-
tøyet jevnt fast.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posi-
sjon «Boring».
Fjerning av innsatsverktøy uten SDS-plus fra
nøkkelchucken (PBH 2800 RE)
– Drei hylsen til nøkkelchucken 21 med chuc-
knøkkelen mot urviserne til innsatsverktøyet
kan tas ut.
Innsetting av innsatsverktøy uten SDS-plus i
den selvspennende chucken
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (se bilde I)
Merk: Bruk ikke verktøy uten SDS-plus til ham-
merboring eller meisling! Verktøy uten SDS-plus
og deres chucker tar skade ved hammerboring
og meisling.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Sett inn
den selvspennende chucken 23.
– PBH 3000-2 FRE: Sett inn den selvspennen-
de byttechucken 1.
– Hold den bakre hylsen 26 til den selvspen-
nende chucken 23 fast og drei den fremre
hylsen 25 mot urviserne til verktøyet kan set-
tes inn. Sett inn verktøyet.
Side: 120
Norsk | 121
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
– Hold bakre hylse til den selvspennende
chucken 23 fast og skru den fremre hylsen
kraftig fast med hånden til det ikke lenger hø-
res en slurelyd. Chucken låses da automa-
tisk.
– Kontroller om verktøyet sitter godt fast ved å
trekke i det.
Merk: Hvis verktøyfestet ble åpnet helt, kan det
høres slurelyder når verktøyfestet skrus fast
igjen og verktøyfestet lukkes ikke.
Drei da den fremre hylsen 25 en gang mot urvi-
serne. Deretter kan verktøyfestet lukkes.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posi-
sjon «Boring».
Fjerning av innsatsverktøy uten SDS-plus fra
den selvspennende chucken
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (se bilde J)
– Hold den bakre hylsen 26 til den selvspen-
nende chucken fast og drei den fremre hyl-
sen 25 til den selvspennende chucken mot
urviserne til verktøyet kan tas ut.
Støvavsug med Sugfix (tilbehør)
Montering av Sugfix (se bilde K)
Til støvavsugingen trenger man en sugfix (tilbe-
hør). Ved boring fjærer sugfix tilbake, slik at sug-
fix-hodet alltid holdes tett mot undergrunnen.
– Trykk på tasten for dybdeanleggsinnstilling
15 og ta dybdeanlegget 18 ut. Trykk på tas-
ten 15 igjen og sett sugfix forfra inn i ekstra-
håndtaket 17.
– Du tilkobler en avsugslange (diameter
19 mm, tilbehør) til avsugåpningen 27 på
sugfixen.
Støvsugeren må være egnet til materialet som
skal bearbeides.
Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfrem-
kallende eller tørt støv må du bruke en spesial-
støvsuger.
Innstilling av boredybden på Sugfix
(se bilde L)
Du kan bestemme den ønskede bordybden X
også ved montert sugfix.
– Skyv SDS-plus-innsatsverktøyet helt inn verk-
tøyfestet SDS-plus 3. Bevegeligheten til SDS-
plus-verktøyet kan ellers føre til en gal innstil-
ling av boredybden.
– Løsne vingeskruen 31 på Sugfix.
– Sett elektroverktøyet godt på stedet som
skal bores uten å slå det på. SDS-plus-inn-
satsverktøyet må da ligge mot flaten.
– Forskyv føringsrøret 32 til Sugfix slik i holde-
ren at Sugfix-hodet ligger på flaten som skal
bores. Skyv føringsrøret 32 ikke lenger over
teleskoprøret 30 enn nødvendig, slik at en så
stor del av skalaen på teleskoprøret 30 som
mulig er synlig.
– Trekk vingeskruen 31 fast igjen. Løsne klem-
skruen 28 på dybdeanlegget til Sugfix.
– Forskyv dybdeanlegget 29 slik på teleskoprø-
ret 30 at avstanden X som vises på bildet til-
svarer ønsket boredybde.
– Trekk klemskruen 28 fast i denne posisjonen.
Side: 121
122 | Norsk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Bruk
Igangsetting
f Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen
til strømkilden må stemme overens med an-
givelsene på elektroverktøyets typeskilt.
Elektroverktøy som er merket med 230 V
kan også brukes med 220 V.
Innstilling av driftstypen
Med slag-/dreiestopp-bryteren 12 velger du
driftstypen til elektroverktøyet.
Merk: Du må kun endre driftstypen når elektro-
verktøyet er slått av! Elektroverktøyet kan ellers
ta skade.
– Trykk frigjøringsknappen 11 til skifting av
driftstypen og drei slag-/dreiestopp-bryteren
12 i ønsket posisjon, til den hørbart går i lås.
Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde M)
Med høyre-/venstrebryteren 10 kan du endre
dreieretningen til elektroverktøyet. Ved trykt
på-/av-bryter 8 er dette ikke mulig.
Høyregang: Trykk høyre-/venstre-bryteren 10
helt mot høyre.
Venstregang: Trykk høyre-/venstre-bryteren
10 helt mot venstre.
Sett dreieretningen til hammerboring, boring og
meisling alltid på Høyregang.
PBH 2800 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Posisjon til boring uten slag i tre,
metall, keramikk og kunststoff
pluss til skruing og gjengeskjæ-
ring
Posisjon til hammerboring i be-
tong eller stein
Posisjon Vario-Lock til innstilling
av meiselposisjonen
I denne posisjonen går slag-/drei-
estopp-bryteren 12 ikke i lås.
Posisjon til meisling
PBH 3000-2 FRE
For driftstypene hammerboring, vario-lock og
meisling må girvalgbryteren 13 settes på gir 1.
Posisjon til boring uten
slag (gir 1) i tre, metall,
keramikk og kunststoff
pluss til skruing og gjen-
geskjæring
Posisjon til boring uten
slag (gir 2) i tre, metall,
keramikk og kunststoff
Posisjon til hammerbo-
ring i betong eller stein
Posisjon Vario-Lock til
innstilling av meiselposi-
sjonen
I denne posisjonen går
slag-/dreiestopp-bryte-
ren 12 ikke i lås.
Posisjon til meisling
Side: 122
Norsk | 123
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Inn-/utkobling
– Til innkobling av elektroverktøyet trykker du
på på-/av-bryteren 8.
– Til låsing av på-/av-bryteren holder du denne
trykt inne og trykker i tillegg på låsetasten 7.
– Til utkobling av elektroverktøyet slipper du
på-/av-bryteren 8. Ved låst på-/av-bryter 8
trykker du denne først og slipper den deret-
ter.
Innstilling av turtallet/slagtallet
Du kan innstille turtallet/slagtallet på innkoplet
elektroverktøy trinnløst, avhengig av hvor langt
du trykker på-/av-bryteren 8 inn.
Svakt trykk på på-/av-bryteren 8 fører til et lavt
turtall/slagtall. Slag-/turtallet økes med økende
trykk.
Forhåndsvalg av turtallet/slagtallet
Med stillhjul for turtallforvalg 9 kan nødvendig
turtall forhåndsinnstilles også under drift.
Med begrensningen kan på-/av-bryteren 8 kun
trykkes inn til forhåndsvalgt maksimalgrense.
Mekanisk girvalg (PBH 3000-2 FRE)
Med girvalgbryteren 13 kan det forhåndsinnstil-
les to turtallområder:
Gir 1:
Lavt turtallområde; til hammerboring, meisling,
boring med stor bordiameter, skruing og gjenge-
skjæring.
Gir 2:
Høyt turtallområde; til boring med liten bordia-
meter.
– Til girskifte trykker du på låsetasten 11 på
slag-/dreiestopp-bryteren 12 og dreier
slag-/dreiestopp-bryteren til posisjon «Bo-
ring». Trykk så på låsetasten 14 på girvalgbry-
teren 13 og drei girvalgbryteren til gir 2.
Merk: Slag-/dreiestopp-bryteren12 må kun drei-
es ved utkoplet elektroverktøy. Også ved drei-
ning av girvalgbryteren 13 skal elektroverktøyet
være utkoplet.
Hammerboring og meisling er utelukkende mulig
med gir 1. Den spesielle formen til girvalgbryte-
ren 13 og slag-/dreiestopp-bryteren 12 forhin-
drer i disse driftstypene en omkobling til gir 2.
Før skifting av driftstypen fra boring til hammer-
boring, vario-lock hhv. meisling må girvalgbryte-
ren 13 settes tilbake på gir 1.
Overlastkopling
f Hvis innsatsverktøyet er fastklemt og har
hengt seg opp, avbrytes driften av bore-
spindelen. På grunn av de kreftene som da
oppstår må du alltid holde elektroverktøyet
godt fast med begge hendene og sørge for å
stå stødig.
f Slå av elektroverktøyet og løsne innsats-
verktøyet hvis elektroverktøyet blokkerer.
Ved innkobling med blokkert boreverktøy
oppstår det høye reaksjonsmomenter.
Arbeidshenvisninger
Dreieretning ved meisling
Sett dreieretningen til meisling alltid på Høyre-
gang. Slik unngås en sterkere slitasje på kullbør-
stene.
Endring av meiselstillingen (Vario-Lock)
Du kan låse meiselen i 36 stillinger. Slik kan du
innta den mest optimale arbeidsposisjonen.
– Sett meiselen inn i verktøyfestet.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posi-
sjon «Vario-Lock» (se «Innstilling av driftsty-
pen», side 122).
– Drei verktøyfestet til ønsket meiselstilling.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 12 inn i posi-
sjon «Meisling». Verktøyfestet er da låst.
– Sett dreieretningen til meisling på Høyre-
gang.
Side: 123
124 | Norsk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Innsetting av skrubits (se bilde N)
f Sett elektroverktøyet bare mot mutte-
ren/skruen når det er slått av. Innsatsverk-
tøy som dreier seg kan skli.
Til bruk av skrubits trenger du en universalhol-
der 33 med SDS-plus-festeskaft (tilbehør).
– Rengjør innstikksenden til festeskaftet og
smør den litt inn.
– Sett universalholderen dreiende inn i verk-
tøyfestet til den låses automatisk.
– Kontroller låsen ved å trekke i universalhol-
deren.
– Sett en skrubits inn i universalholderen. Bruk
kun skrubits som passer til skruehodet.
– Til fjerning av universalholderen skyver du lå-
sehylsen 5 bakover og tar universalholderen
33 ut av verktøyfestet.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspal-
tene alltid rene, for å kunne arbeide bra og
sikkert.
f En skadet støvkappe skal straks skiftes ut.
Det anbefales å la en kundeservice utføre
dette.
Rengjør verktøyfestet 3 etter hver bruk.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tlf.: + 47 (6487) 89 50
Faks: + 47 (6487) 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leve-
res inn til miljøvennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Ikke kast elektroverktøy i vanlig
søppel!
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektris-
ke og elektroniske apparater og
tilpassingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljø-
vennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch PBH 2800 RE ennå.

Spør et spørsmål om Bosch PBH 2800 RE

Har du et spørsmål om Bosch PBH 2800 RE men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch PBH 2800 RE. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PBH 2800 RE Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.