Bosch MUM57810 Styline manual

Vis en manual for Bosch MUM57810 Styline under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Kjøkkenmaskin
  • Model/navn: MUM57810 Styline
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 107
108 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Innhold
For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . 108
En oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Rengjøring og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Oppbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Hjelp ved feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Eksempler på bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Henvisning om avskaffing . . . . . . . . . . . . . 118
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ekstra tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
For din egen sikkerhet
Les nøye igjennom denne anvisningen før bruk, her får du viktige
sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.
Dersom det ikke blir tatt hensyn til henvisningene for riktig bruk av
apparatet, er produsenten ikke ansvarlig for skader som oppstår på
grunn av dette.
Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse av vanlige mengder for
husholdningen og ikke for industrielt bruk. Rom med husholdningspreget
bruk kan være f.eks. bruk i rom som er ment for medarbeidere i butikker,
på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsrom, såsom bruk av gjester
i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter. Maskinen må
kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder og også innen
vanlige bearbeidelsestider. Tillatt største mengder (se “Eksempler på bruk”)
må ikke overskrides!
Dette apparatet er egnet for røring, elting eller visping av matvarer. Det må
ikke brukes til bearbeidelse av andre gjenstander hhv. substanser.
Ved bruk av det tilbehøret som er godkjent av produsenten er det mulig
med andre anvendelser.
Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør. Under bruken av
tilbehøret, må den vedlagte bruksanvisningen følges.
Bruksanvisningen må oppbevares. Dersom du gir maskinen videre til
andre, bør bruksanvisningen leveres med.
, Generelle sikkerhetsveiledninger
Fare for strømstøt
Dette apparatet må ikke brukes av barn.
Apparatet og tilkoplingsledningen må holdes borte fra barn.
Apparatene kan brukes av personer med redusert fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller som mangler erfaring, dersom de er under
oppsyn eller dersom de har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet
og det kan sikres at de har forstått farene som kan resultere av dette.
no
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK
sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
Side: 108
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 109
Barn må ikke få leke med apparatet.
Apparatet må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på
typeskiltet. Det må kun benyttes når ledningen og apparatet selv ikke
viser tegn på ytre skade.
Apparatet må alltid skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og
når det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres.
Ikke trekk ledningen over skarpe ting eller varme flater.
Dersom ledningen på dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av
produsenten, vår kundeservice eller av en annen kvalifisert person for
å unngå at det oppstår fare.
Reparasjoner på apparatet må kun foretas av vår kundeservice.
, Sikkerhetsveiledninger for dette apparatet
Fare for skade
Fare for elektrisk støt!
Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med
maskinen er foretatt.
Basismaskinen må aldri dyppes ned i væske eller holdes under rennende
vann.
Ikke bruk damprenser.
Svingarmen må ikke innstilles når maskinen er i gang. Vent til maskinen er
helt stoppet.
Verkøy/tilbehør må kun skiftes når drevet står stille – etter at apparatet er
slått at, går drevet etter i kort tid.
Apparatet må kun slås på og av med dreiebryteren.
Når apparatet ikke skal brukes, må støpselet trekkes ut.
Før feil blir utbedret, må støpselet trekkes ut.
Fare for skade på grunn av roterende verktøy
Mens arbeidet pågår må du aldri gripe ned i bollen. Du må kun arbeide med
påsatt lokk (12)!
Verktøyet må kun skiftes når motoren står stille. Etter at maskinen er slått
av, går den raskt i posisjon for skift av verktøy – og blir stående der.
Svingarmen må først beveges etter at verktøyet står stille.
Apparatet kan av sikkerhetsgrunner kun drives når drev som ikke brukes er
dekket til med drivlokk (5, 8).
Gjennomløpskutteren må kun settes på/tas av når drevet står stille og når
støpselet er trukket ut. Ta ikke ned i påfyllingssjakten.
no
Side: 109
110 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Fare for skade på grunn av skarpe kniver!
Ikke grip i de skarpe knivene og kantene på kutteskivene. Kutteskivene må
kun tas i langs kanten!
Miksekniven må ikke berøres med bare hender.
Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!
Grip aldri ned i den påsatte mikseren! Mikseren må kun settes på/tas av når
drevet står stille! Mikseren må kun brukes når den er montert sammen og
med påsatt lokk.
Fare for skolding!
Ved bearbeiding av varme mikseprodukter, kommer det damp ut av
trakten i lokket. Fyll derfor på maksimalt 0,5 liter varm eller skummende
væske.
Viktig!
Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør. Under bruken av
tilbehøret, må den vedlagte bruksanvisningen følges.
Bruk kun et verktøy hhv. tilbehør.
, Forklaringer av symbolene på apparatet hhv. tilbehøret
Anvisninger i bruksanvisningen må følges.
Vær forsiktig! Roterende kniver.
Vær forsiktig! Roterende verktøy.
Ikke grip ned i påfyllingsåpningen.
Sikkerhetssystemer
Innkoplingssikring
Se tabell “Arbeidsposisjoner”.
Apparatet lar seg kun slå på i Pos. 1 og 3:
– når bollen (11) er satt på, er skrudd på til den
stopper og
– når lokket på mikserdrevet (8) er satt på.
Sikring mot gjeninnkopling
Ved strømbrudd forblir maskinen innkoplet, men
blir ikke automatisk startet når strømmen
kommer igjen. For innkopling igjen dreies
bryteren på 0/off, deretter slås den på.
Overbelastningssikring
Slås motoren av under bruk av seg selv, er
overbelastningsvernet aktivert. En mulig årsak
kan være at det blir bearbeidet for store
mengder matvarer.
Hvordan du går fram dersom et av
sikkerhetssystemene er aktivert,
se “Hjelp ved feil”.
no
Side: 110
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 111
Bruksanvisningen beskriver forskjellige
utførelser (se også modelloversikt, Bilde ).
Dette apparatet er vedlikeholdsfritt.
En oversikt
Vennligst brett ut sidene
med bilder. Bilde 
Basismaskin
1 Utløsningstast
2 Svingarm
“Easy Armlift” funksjon for understøttelse av
bevegelsen av armen oppover
(se “Arbeidsposisjoner”).
3 Dreiebryter
Etter utkoplingen (stilling 0/off) går
maskinen automatisk i den optimale
posisjonen for skift av verktøy.
0/off = stop
M = Momentkopling med høyeste turtall,
hold bryteren for ønsket miksetid fast.
Trinn 1–7, arbeidshastighet:
1 = lavt turtall – langsomt,
7 = høyt turtall – hurtig.
4 Driftsindikasjon
Lyser under driften (turtallsbryter på M eller
1–7).
Blinker dersom det er gjort feil ved
betjeningen av apparatet, dersom den
elektroniske sikringen er utløst hhv. ved en
defekt på apparatet, se kapittel “Hjelp ved
feil”.
5 Beskyttelsesdeksel for drevene
For å ta av lokket på drevet, trykkes det på
baksiden og lokket kan tas av.
6 Drev for
– gjennomløpskutter og
– sitruspresse (ekstra tilbehør *).
Når den ikke brukes må beskyttelseslokket
settes på.
7 Drev for verktøy (rørepinne, visp,
eltekrok) og kjøttkvern (ekstra tilbehør *)
8 Beskyttelsesdeksel for mikserdrevet
9 Drev for mikser (ekstra tilbehør *)
Når det ikke er i bruk, må beskyttelseslokket
settes på.
10 Kabelopprullingsautomatikk
Bollen med tilbehør
11 Rustfri eltebolle i stål
12 Lokk
Verktøy
13 Rørepinne “Profi Flexi”
14 Visp “Profi”
15 Eltekrok med deigskrape
16 Veske for tilbehør
For oppbevaring av verktøy og kutteskiver.
Gjennomløpskutter
17 Støter
18 Lokk med påfyllingssjakt
19 Kutteskiver
19a Vende-skjæreskive “Profi Supercut” –
grov/fin
19b Vende-raspeskive – grov/fin
19c Raspeskive – middels fin
19d Riveskive – grov *
19e Asia grønnsaksskive*
20 Skiveholder
21 Kasse med utløpsåpning
Mikser *
22 Miksebeger
23 Lokk
24 Trakt
* Dersom en av tilbehørsdelene ikke er med i
leveringsomfanget, kan den kjøpes i
handelen hos vår kundeservice.
no
Side: 111
112 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Arbeidsposisjoner Bilde 
lÄë>
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=îÉêâí›óÉíL
íáäÄÉÜ›êÉí=Éê=ë~íí=é™=ÇÉí=êáâíáÖÉ=ÇêÉîÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä=ÇÉååÉ=í~ÄÉääÉå=çÖ=ë~íí=á=êáâíáÖ=éçëáëàçå=çÖ=
~êÄÉáÇëëíáääáåÖK
pîáåÖ~êãÉå=ã™=î‹êÉ=êáâíáÖ=ëãÉââÉí=á=îÉÇ=ÜîÉê=
~î=~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåÉK
Innstilling av arbeidsposisjonen:
 Trykk utløsningstasten og flyt på svingarmen.
Bevegelsen understøttes med en hånd.
 Flytt svingarmen inntil den smekker i ønsket
posisjon.
* Innsetting/uttaking av visp/rørepinne og
eltekrok, påfylling av større arbeidsmengder.
Betjening
lÄë>
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÇêáîÉë=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLîÉêâí›ó=á=
~êÄÉáÇëëíáääáåÖK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ëÉííÉë=á=Ö~åÖ=å™ê=ÇÉå=Éê=íçãK=
^éé~ê~íÉí=çÖ=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=áââÉ=ìíëÉííÉë=Ñçê=
î~êãÉâáäÇÉêK=aÉäÉåÉ=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=
ãáâêçÄ›äÖÉK
 Apparatet og tilbehøret må rengjøres grundig
før første gangs bruk, se “Rengjøring og
pleie”.
Forberedning
 Sett basismaskinen på et glatt og rent
underlag.
 Trekk ut kabelen med ett trekk inntil ønsket
lengde (maks 100 cm) og slipp den langsomt
igjen. Kabelen er nå sikret (bilde ).
 Forringing av arbeidslengden:
Trekk lett i kabelen og rull den inn til ønsket
lengde. Deretter trekker du lett i kabelen igjen
og slipper den langsomt. Dermed er kabelen
sikret fast.
lÄë>
h~ÄÉäÉå=ã™=áââÉ=ÑçêÇêÉáÉë=å™ê=ÇÉå=ëâóîÉë=áååK=
sÉÇ=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=â~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââ=
ã™=â~ÄÉäÉå=áââÉ=ëâóîÉë=áåå=ãÉÇ=Ü™åÇK=aÉêëçã=
â~ÄÉäÉå=âäÉããÉë=Ñ~ëíI=ã™=ÇÉå=íêÉââÉë=ÜÉäí=ìí=
çÖ=ë™=êìääÉë=çéé=áÖàÉåK
 Stikk inn støpselet.
no
Henvisning:
Svingarmen er utstyrt med “Easy Armlift”
funksjon. Denne understøtter bevegelsen til
svingarmen oppover.
Posisjon Drev Verktøy/
tilbehør/
Arbeidshastighet
1 7
1–5
1–7
1–3
2 7 * –
3 6
3–7
3–5
4
9 5–7
7 5–7
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
pí›éëÉäÉí=ã™=Ñ›êëí=ëíáââÉë=áåå=å™ê=~ääÉ=
ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉåÉ=íáä=~êÄÉáÇÉí=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå=Éê=
ÑçêÉí~ííK
Viktig henvisning
I denne bruksveiledningen finnes det et
klistremerke med retningsverdier for
arbeidshastigheten på apparatet når det
brukes verktøy hhv. tilbehør.
Vi anbefaler å lime dette klistremerket på
apparatet (bilde ).
Side: 112
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 113
Bolle og verktøy
lÄë>
_çääÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=Ñçê=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÇÉííÉ=
~éé~ê~íÉíK
Rørepinne “Profi Flexi” (13)
For røring av deig, f.eks. kakedeig
Visp “Profi” (14)
for pisking av eggehvite, kremfløte og lett
deig, f.eks. biskuitdeig
Eltekrok (15)
For elting av tyngre deig og for å røre inn
ingredienser som ikke skal hakkes (f.eks.
rosiner, sjokoladebiter)
Viktig henvisning om bruk
av vispen Bilde 
Vispene bør nesten berøre bunnen på bollen, for
å blande ingrediensene best mulig. Dersom
ikke, kan høydeinnstillingen til vispen innstilles
som følger:
 Trekk ut støpselet.
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 2.
 Sett inn vispen inntil den smekker i
drevet.
 Hold vispen fast og løsne mutteren med
kjevenøkkel (SW 8) i klokkens retning.
 Høyden på vispen kan så innstilles ved å
dreie på vispen inntil optimal høyde:
– når det dreies i klokkens retning: løftes
opp
– når det dreies imot klokkens retning:
senkes
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 1.
Kontroller høyden på vispen, om
nødvendig må du korrigere den.
 Når høyden er riktig innstilt, trykkes
utløsningstasten og svingarmen settes i
posisjon 2.
 Hold fast vispen og skru mutteren fast med
kjevenøkkel (SW 8) imot klokkens retning.
Arbeider med bollen og verktøy Bilde 
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 2.
 Sett inn bollen:
– Sett inn bollen som er bøyet framover og
plasser den.
– Drei den imot klokkens retning til den
stopper.
 Alt etter oppgave stikker du inn rørepinnen,
vispen eller eltekroken i drevet til de smekker
i.
Henvisning:
Ved bruk av eltekroken dreies deigskrapen til
eltekroken smekker fast (bilde -4b).
 Fyll på tilsetningene som skal bearbeides
i bollen.
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 1.
 Sett lokket på.
 Sett dreiebryteren på ønsket trinn.
Vår anbefaling:
– Rørepinne “Profi Flexi”:
røres først inn på trinn 1–2, deretter på trinn
3–5 alt etter behov
– Visp “Profi”:
trinn 7, blanding på trinn 1
– Eltekrok:
først innrøring på trinn 1, deretter elting på
trinn 3
Påfylling av tilsetninger
 Slå maskinen av med dreiebryteren.
 Fyll på tilsetninger igjennom fyllåpningen
i lokket.
eller
 Ta av lokket.
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 2.
 Fyll på ingrediensene.
no
c~êÉ=é™=Öêìåå=~î=êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó
jÉåë=~êÄÉáÇÉí=é™Ö™ê=ã™=Çì=~äÇêá=ÖêáéÉ=åÉÇ=á=
ÄçääÉåK=aì=ã™=âìå=~êÄÉáÇÉ=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââ=
ENOF>
sÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ãçíçêÉå=ëí™ê=
ëíáääÉK=bííÉê=~í=ã~ëâáåÉå=Éê=ëä™íí=~îI=Ö™ê=ÇÉå=
ê~ëâí=á=éçëáëàçå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›ó=Ó=çÖ=Ääáê=
ëí™ÉåÇÉ=ÇÉêK==pîáåÖ~êãÉå=ã™=Ñ›êëí=ÄÉîÉÖÉë=
ÉííÉê=~í=îÉêâí›óÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
^î=ëáââÉêÜÉíëÖêìååÉê=ã™=~éé~ê~íÉí=âìå=
ÄêìâÉë=ÇÉêëçã=ÇÉ=ÇêÉî=ëçã=áââÉ=ÄêìâÉë=Éê=
ÇÉââÉí=íáä=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉê=ERI=UFK
Side: 113
114 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Etter arbeidet
 Slå maskinen av med dreiebryteren.
 Trekk ut støpselet.
 Ta av lokket.
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 2.
 Ta verktøyet av drevet.
 Ta av bollen.
 Rengjør alle delene, se “Rengjøring og pleie”.
Gjennomløpskutter
lÄë>
dàÉååçãä›éëâìííÉê=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå=Éê=
âçãéäÉíí=ë~íí=ë~ããÉåK=dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=
ã™=~äÇêá=ãçåíÉêÉë=ë~ããÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK
dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=á=ÇÉå=
ÇêáÑíëéçëáëàçåÉå=ëçã=Éê=îáëíK
Beskyttelse mot overbelastning Bilde 
For å forhindre at apparatet tar større skade
dersom gjennomløpskutteren blir overbelastet,
har drivakslingen på gjennomløpskutteren en
kjerv (fastlagt bruddsted). Ved overbelastning
bryter drivakslingen på dette stedet.
En ny skiveholder med drivaksling fåes hos
kundeservice.
Vende-skjæreskive “Profi
Supercut” – grov/fin
For skjæring av frukt og grønnsaker. Arbeid på
trinn 5.
Betegnelse på vende-skjæreskiven:
“Grob” (Grov) for den grove skjæresiden
“Fein” (Fin) for den fine skjæresiden
lÄë>
sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=ëâà‹êÉ=
Ü~êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ëàçâçä~ÇÉK=
hçâíÉI=Ñ~ëíÉ=éçíÉíÉê=ã™=âìå=ëâà‹êÉë=å™ê=ÇÉ=Éê=
â~äÇÉK
Vende-raspeskive – grov/fin
For å raspe grønnsaker, frukt og ost,
dessuten hard ost (f.eks. Parmesan). Arbeid på
trinn 3 eller 4.
Betegnelsen på vende-raspeskiven:
“2” for den grove raspeskiven
“4“ for den fine raspeskiven
lÄë>
aÉååÉ=îÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=
ê~ëéÉ=å›ííÉêK=jóâ=çëí=ã™=âìå=ê~ëéÉë=ãÉÇ=ÇÉå=
ÖêçîÉ=ëáÇÉå=é™=íêáåå=TK
Raspeskive – middels fin
For riving av rå poteter, hard ost (f.eks.
Parmesan), kald sjokolade og nøtter.
Arbeid på trinn 7.
lÄë>
oáîÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=êáîáåÖ=~î=ãóâ=çëí=
ÉääÉê=çëí=á=ëâáîÉêK
Riveskive – grov
for riving av rå poteter, f.eks. for
potetkaker eller kumle.
Arbeid på trinn 7.
Asia grønnsaksskive
Skjærer frukt og grønnsaker i fine striper
for asiatiske grønnsakretter.
Arbeid på trinn 5.
Arbeider med gjennomløps-
kutteren Bilde 
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 2.
 Sett inn bollen:
– Sett inn bollen som er bøyet framover og
plasser den.
– Drei den imot klokkens retning til den
stopper.
 Trykk utløsningstasten og sett
svingarmen i posisjon 3.
 Vernelokket på drevet på
gjennomløpskutteren tas av (bilde -5a).
 Hold skiveholderen fast i nederste enden,
begge spissene må peke oppover.
 Den ønskede skjære- eller riveskiven legges
forsiktig oppå spissen av skiveholderen
(bilde -6a). Ved vendeskiver må det
passes på at den riktige siden peker
oppover.
 Skiveholderen holdes i den øvre enden og
settes inn i kassen (bilde -6b).
 Sett på lokket (ta hensyn til markeringen) og
drei det i klokkens retning til anslag.
no
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
fââÉ=Öêáé=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ=â~åíÉåÉ=é™=
âìííÉëâáîÉåÉK=hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë=á=ä~åÖë=
â~åíÉå>
dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=
å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=çÖ=å™ê=ëí›éëÉäÉí=Éê=íêìââÉí=
ìíK
q~=áââÉ=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK
Side: 114
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 115
 Gjennomløpskutter som vist på bilde -8
settes på drevet og dreies i klokkens retning
inntil anslag.
 Dreiebryteren settes på anbefalt trinn.
 Matvarene som skal bearbeides fylles ned
i påfyllingssjakten og skyves ned med
støteren.
lÄë>
rååÖ™=~í=ÇÉ=íáåÖÉåÉ=ëçã=Éê=ëâ™êÉí=çéé=ÜçéÉê=
ëÉÖ=çéé=á=ìíä›éë™éåáåÖÉåK
Tips: For jevne skjæreresultater må tynt
skjæregods bearbeides i bunter.
Henvisning: Dersom matvarene blir klemt fast
i gjennomløpskutteren, må kjøkkenmaskinen
straks slås av, støpselet må trekkes ut, vent til
drevet står stille, ta lokket av og tøm
påfyllingssjakten.
Etter arbeidet
 Slå maskinen av med dreiebryteren.
 Gjennomløpskutteren dreies imot klokkens
retning og tas av.
 Drei lokket mot klokkens retning og ta det av.
 Ta av skiveholderen med skiven. Hertil
trykkes fingeren nedenfra mot drivakslingen
(bilde ).
 Rengjør delene.
Mikser
lÄë>
jáâëÉêÉå=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=~êÄÉáÇ=ãÉÇ=
ÇóéÑêçëåÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Eìååí~íí=áëÄáíÉêFK=
fââÉ Äêìâ=ãáâëÉêÉå=å™ê=ÇÉå=Éê=íçãK
Arbeide med mikseren Bilde 
 Trykk utløserknappen og sett
svingarmen i posisjon 4.
 Ta av vernedekselet på mikserdrevet.
 Miksebegeret settes på (markering på
håndtaket på basismaskinen) og dreies
i klokkens retning inntil anslag.
 Fyll på ingrediensene.
Maksimal mengde væske = 1,25 liter,
maksimal mengde skummende eller varme
væsker = 0,5 liter, optimale mengde for
bearbeiding, fast = 50 til 100 gram.
 Sett på lokket og drei det inn i
mikserhåndtaket imot klokkens retning inntil
anslag. Lokket må være fast lukket.
 Sett dreiebryteren på ønsket trinn.
Påfylling av tilsetninger (bilde -8)
 Slå maskinen av med dreiebryteren.
 Ta lokket av og fyll på ingredienser
eller
 ta ut trakten og fyll faste ingredienser etter
hverandre ned i påfyllingsåpningen
eller
 fyll flytende væske ned igjennom trakten.
Etter arbeidet
 Slå maskinen av med dreiebryteren.
 Drei mikseren i klokkens retning og ta den av.
Tips: Rengjør mikseren helst straks etter bruk.
Rengjøring og pleie
lÄë>
fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK=
lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=
Rengjøring av basismaskinen
 Trekk ut støpselet.
 Tørk av maskinen og vernedekslene for
drevene med en fuktig klut. Om nødvendig
må du bruke litt oppvaskmiddel.
 Deretter må apparatet tørkes av.
no
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî>
dêáé=~äÇêá=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉå>=
jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=ÇêÉîÉí=
ëí™ê=ëíáääÉ>=jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå=Éê=
ãçåíÉêí=ë~ããÉå=çÖ=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââK
c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ>
sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~êãÉ=ãáâëÉéêçÇìâíÉêI=
âçããÉê=ÇÉí=Ç~ãé=ìí=~î=íê~âíÉå=á=äçââÉíK=
cóää ÇÉêÑçê=é™=ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=
ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>
j~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=
ëâóääÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉêK
Side: 115
116 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Rengjøring av rørebollen og verktøy
Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin.
Kunststoffdelene må ikke klemmes fast
i maskinen, de kan bli deformert under
vaskingen!
Rengjøring av gjennomløpskutteren
Alle delene på gjennomløpskutteren kan vaskes
i oppvaskmaskin.
Tips: For fjerning av rødt belegg etter arbeid
med f.eks. gulrøtter, smøres litt matolje på en
klut og gjennomløpskutteren (ikke kutteskiven)
tørkes av med dette etterpå. Skyll deretter
gjennomløpskutteren.
Rengjøring av mikseren
Miksebeger, lokk og trakten kan vaskes
i maskinen.
Tips: Etter at du har bearbeidet væsker, er det
ofte tilstrekkelig å rengjøre mikseren uten å ta
den av apparatet. Hell litt oppvaskmiddel inn
i den påsatte mikseren. Slå mikseren på i noen
få sekunder (trinn M). Hell vaskevannet av og
skyll mikseren deretter med rent vann.
Oppbevaring
Bilde 
 Verktøy og kutteskivene må oppbevares
i tilbehørsvesken.
 Tilbehørsvesken kan oppbevares i bollen.
Hjelp ved feil
Svingarmen må være riktig smekket i ved
hver av arbeidsposisjonene.
Forsøk først om du ikke kan utbedre det
oppståtte problemet med hjelp av de følgende
henvisningene.
Feil
Apparatet starter ikke.
Utbedring:
 Kontroller strømforsyningen
 Kontroller støpselet.
 Kontroller svingarmen. Er den i riktig
posisjon? Er den smekket i?
 Skru mikseren hhv. bollen fast til anslag.
 Sett på mikserlokket og skru fast inntil
anslag.
 Sett beskyttelsesdekselet på de drev som
ikke brukes.
 Sikringen mot innkopling er aktiv. Sett
maskinen på 0/off og sett den så tilbake til
det ønskede trinnet.
Feil
Maskinen slås av under driften. Sikringen for
overbelastning er utløst. Det ble bearbeidet for
store mengder matvarer samtidig.
Utbedring:
 Slå av maskinen.
 Reduser mengden matvarer som skal
bearbeides. Tillatt største mengder
(se “Eksempler på bruk”) må ikke
overskrides!
no
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê>
jáâëÉâåáîÉå=ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ=
ÜÉåÇÉêK
Viktig henvisning
Vesken for tilbehøret må rengjøres om
nødvendig. Ta hensyn til henvisningene om
pleie i vesken.
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
k™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=ëâ~ä=ÄêìâÉëI=ã™=ëí›éëÉäÉí=
íêÉââÉë=ìíK
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
c›ê=ÑÉáä=Ääáê=ìíÄÉÇêÉíI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK
Henvisning:
Driftsindikasjonen blinker dersom det oppstår
en feil ved betjeningen av apparatet, dersom
de elektroniske sikringene utløses hhv. dersom
det oppstår en defekt på apparatet.
Side: 116
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 117
Feil
Ved en feiltakelse ble låseknappen betjent når
drevet var i gang. Svingarmen beveger seg
oppover. Drevet slås av, men blir ikke stående i
posisjonen for skift av verktøy.
Utbedring:
 Sett dreiebryteren på 0/off.
 Sett svingarmen i posisjon 1.
 Slå apparatet på (trinn 1).
 Slå apparatet av igjen.
Verktøyet blir nå stående i posisjonen for skift
av verktøy.
Feil
Mikseren begynner ikke å arbeide eller blir
stående under bruken, drevet “brummer”.
Kniven er blokkert.
Utbedring:
 Slå av maskinen og trekk ut støpselet.
 Ta av mikseren og fjern hindringen.
 Sett mikseren på igjen.
 Slå på maskinen igjen.
Eksempler på bruk
Vispet kremfløte
100 g–600 g
 Fløten vispes i 1½ til 4 minutter på
trinn 7 med vispen (alt etter mengde og
egenskapen til fløten).
Stiv eggehvite
1 til 8 eggehviter
 Eggehviten vispes 4 til 6 minutter på
trinn 7 med vispen.
Biskuitdeig
dêìååçééëâêáÑí
2 egg
2–3 ss varmt vann
100 g sukker
1 pk vaniljesukker
70 g mel
70 g potetmel
evt. bakepulver
 Visp alt sammen (unntatt mel og potetmel) i
4–6 min. på trinn 7 med vispen til det hele blir
kremaktig.
 Sett så dreiebryteren på trinn 1 og bland inn
det silte melet og potetmelet i porsjoner av
ca. ½ til 1 minutt med èn skje av gangen.
Største mengde: 2 ganger grunnoppskriften.
Rørt formkakedeig
dêìååçééëâêáÑí
3–4 egg
200–250 g sukker
1 klype salt
1 pk vaniljesukker eller skall av ½ sitron
200–250 g smør eller margarin (med
romtemperatur)
500 g mel
1 pk bakepulver
125 ml melk
 Rør først alle ingrediensene i ½ minutt på
trinn 1, deretter røres på trinn 3 i 5–4 minutter
med rørepinnen.
Største mengde: 1,5 ganger
grunnoppskriften.
Mørdeig
dêìååçééëâêáÑí
125 g smør (romtemperatur)
100–125 g sukker
1 egg
1 klype salt
litt skall av sitron eller vaniljesukker
250 g mel
evt. bakepulver
 Rør først alle ingrediensene i ½ minutt på
trinn 1, deretter på trinn 3 i 2–3 min. med
rørepinnen.
Fra og med 500 mel:
 Elt alle ingrediensene med eltekroken ca. ½
min. på trinn 1, deretter 3–4 min. på trinn 3.
Største mengde: 2 ganger grunnoppskriften.
Gjærdeig
dêìååçééëâêáÑí
500 g mel
1 egg
80 g fett (romtemperatur)
80 g sukker
200–250 ml lunken melk
25 g gjær eller 1 pakke tørrgjærr
Skall av ½ sitron
1 klype salt
no
Viktig henvisning
Dersom feilen ikke lar seg utbedre, må du
henvende deg til vår kundeservice.
Side: 117
118 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Elt først alle ingrediensene i ca. ½ minutt på
trinn 1 med eltekroken, deretter elter du på
trinn 3 i 3–6 minutter
Største mengde: 1,5 ganger
grunnoppskriften.
Pastadeig
dêìååçééëâêáÑí
300 g mel
3 egg
etter behov 1–2 ss (10–20 g) kaldt vann
 Alle ingrediensene bearbeides i ca. 3 til 5
minutter på trinn 3 til det dannes en deig.
Største mengde: 1,5 ganger
grunnoppskriften.
Brøddeig
dêìååçééëâêáÑí
750 g mel
2 pakker tørrgjærr
2 ts salt
450–500 ml varmt vann
Elt først alle ingrediensene i ca. ½ minutt på trinn
1 med eltekroken, deretter elter du på trinn 3
i 4–5 minutter
Majones
2 egg
2 ts sennep
¼ liter olje
2 ss sitronsaft eller eddik
1 klype salt
1 klype sukker
Ingrediensene bør ha samme temperatur.
 Bland sammen alle ingrediensene i noen
sekunder (unntatt oljen) på trinn 3 eller 4.
 Slå mikseren over på trinn 7. La oljen renne
langsomt igjennom trakten og miks til
majonesen emulgerer.
Majonesen må brukes opp snart, da den ikke
tåler lang lagring.
Honning pålegg
30 g smør (fra kjøleskapet, 7 °C)
190 g honning (fra kjøleskapet, 7 °C)
 Smøret skjæres i små stykker og helles ned
i mikseren.
 Fyll på honning og mikse alt i 15 sek.
på trinn 7.
Henvisning om avskaffing
Dette apparatet tilsvarer det europeiske
direktivet 2012/19/EG som
kjennetegner gamle elektro- og
elektronikk apparater (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktivet angir rammen for returnering og
gjenvinningavdegamleapparatenesomergyldig
for hele EU.
Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
på fåes ved henvendelse til faghandelen eller
hos kommunen.
Garantibetingelser
For dette apparatet gjelder de garanti-
betingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig
å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
no
Side: 118
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 119
Ekstra tilbehør
MUZ5ZP1
Sitruspresse
For pressing av appelsiner, sitroner og grapefrukt.
MUZ5CC1
Terningkutter
For skjæring av frukt og grønnsaker i jevnt store terninger
MUZ5FW1
Kjøttkvern
For kutting av ferskt kjøtt for tilberedning av karbonader
eller kjøttpudding.
MUZ45LS1
Innsats for hullskive
fin (3 mm),
grov (6 mm)
For kjøttkvernen MUZ5FW1.
Fin for tilberedning av postei eller mousse, grov for
stekepølser og bacon.
MUZ45SV1
Forsats for
sprøytebakst
For kjøttkvernen MUZ5FW1.
Med metallsjablone for 4 forskjellige bakeformer.
MUZ45RV1
Raspepåsats
For kjøttkvernen MUZ5FW1.
For riving av nøtter, mandler, sjokolade og tørkete
rundstykker.
MUZ45FV1
Forsats for fruktpresse
For kjøttkvernen MUZ5FW1.
For pressing og mosing av bærfrukt med unntak
bringebær, tomater og nyper. Samtidig blir f.eks. stilkene
og kjernene på solbær/rips automatisk fjernet.
MUZ45PS1
Pommes frites skive
For gjennomløpskutteren MUZ5DS1.
For skjæring av rå poteter for Pommes frites.
MUZ45AG1
Asia grønnsaksskive
For gjennomløpskutteren MUZ5DS1.
Skjærer frukt og grønnsaker i fine striper for asiatiske
grønnsakretter.
no
Side: 119
120 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Dersom en del av tilbehøret ikke skulle være med i leveringsomfanget, kan denne fåes i handelen
eller hos kundeservice.
MUZ45RS1
Riveskive grov
For gjennomløpskutteren MUZ5DS1.
For riving av rå poteter, f.eks. for potetkaker eller kumle.
MUZ45KP1
Skive for stekte
potetkaker
For gjennomløpskutteren MUZ5DS1.
For riving av rå poteter til “Rösti” og stekte potetkaker,
for skjæring av frukt og grønnsaker i tykke skiver.
MUZ5ER2
Rustfri eltebolle i stål
I bollen kan det bearbeides opptil 750 g mel pluss
ingredienser.
MUZ5KR1
Rørebolle av kunststoff
I bollen kan det bearbeides opptil 750 g mel pluss
ingredienser.
MUZ5MX1
Påsats for mikser av
plast
For miksing av drikker, for mosing av frukt og grønnsaker,
for tilberedning av majones, for kutting av frukt og nøtter,
for knusing av isbiter.
MUZ5MM1
Multimikser
For å hakke urter, grønnsaker, epler og kjøtt, for å raspe
gulrøtter, reddik og ost, for å rive nøtter og kald sjokolade.
no
Endringer forbeholdes.
Side: 186
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 187
Ecæå õ¹o ¸e ¹a®, ¹o ÿoæo²e¸åe ­e¸ñå®a
ªæø ­μ¢å­a¸åø ¯o²¸o o¹pe¨ºæåpo­a¹¿ ÿo
­¾co¹e cæeªº÷óå¯ o¢paμo¯:
 Åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe 2.
 c¹a­å¹¿ ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
­ ÿpå­oª ªo íå®caýåå.
 šªep²å­a¹¿ ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
å o¹®pº¹å¹¿ ¨a¼®º c ÿo¯oó¿÷ ¨aeñ¸o¨o
®æ÷ña (òåpå¸a μe­a 8) ÿo ñaco­o¼
c¹peæ®e.
 ¥o­opañå­aø ­e¸ñå®, o¹pe¨ºæåpo­a¹¿
e¨o ÿoæo²e¸åe ÿo ­¾co¹e ªo
ªoc¹å²e¸åø oÿ¹å¯a濸o¨o peμºæ¿¹a¹a:
— ­paóe¸åe ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e:
ÿoª¸ø¹åe
— ­paóe¸åe ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å:
oÿºc®a¸åe
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼
®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe 1.
¥po®o¸¹poæåpo­a¹¿ ÿoæo²e¸åe
­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø ÿo ­¾co¹e, ÿpå
¸eo¢xoªå¯oc¹å o¹®oppe®¹åpo­a¹¿.
 Ecæå ÿoæo²e¸åe ÿo ­¾co¹e
o¹pe¨ºæåpo­a¸o ÿpa­å濸o, ¸a²a¹¿
¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe-
­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe «2».
 šªep²å­a¹¿ ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
å ÿpå®pº¹å¹¿ ¨a¼®º c ÿo¯oó¿÷ ¨aeñ¸o¨o
®æ÷ña (òåpå¸a μe­a 8) ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å.
Pa¢o¹a co c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe¼
å ¸acaª®a¯å Påcº¸o® 
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å
ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­
ÿoæo²e¸åe 2.
 šc¹a¸o­®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå:
— Ha®æo¸å¹¿ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº
­ÿepeª å μa¹e¯ ºc¹a¸o­å¹¿ ee,
— ÿo­ep¸º¹¿ ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å ªo íå®caýåå.
  μa­åcå¯oc¹å o¹ ­åªa ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­­c¹a­å¹¿ ­ÿpå­oª ªo
íå®caýåå ­e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø,
­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø åæå ¯ecå濸¾¼
®p÷®.
š®aμa¸åe:
¥på ºc¹a¸o­®e ®p÷®a ªæø ¹ec¹a
ÿo­opañå­a¼¹e o¹ªeæå¹eæ¿ ªo ¹ex ÿop,
ÿo®a ¸acaª®a ¸e μaíå®cåpºe¹cø
(påcº¸o® -4b).
 ³a¨pºμ广 ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾e ªæø ÿepepa¢o¹®å
帨peªåe¸¹¾.
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼
®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe 1.
 Ha®p¾¹¿ ®p¾ò®o¼.
 šc¹a¸o­å¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c¹ºÿe¸¿.
Haòa pe®o¯e¸ªaýåø:
— e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø «Profi
Flexi»:
c¸añaæa ÿepe¯eòå­a¹¿ ¸a 1—2-¼
c¹ºÿe¸å, μa¹e¯, ÿpå ¸eo¢oxoªå¯oc¹å,
ÿepe®æ÷ñ广 ¸a 3—5-÷ c¹ºÿe¸¿
— ¥poíeccåo¸a濸¾¼ ­e¸ñå® ªæø
­μ¢å­a¸åø:
7-ø c¹ºÿe¸¿, ªo¢a­æe¸åe ®o¯ÿo¸e¸¹o­
¸a 1-¼ c¹ºÿe¸å
— Mecå濸aø ¸acaª®a:
c¸añaæa μa¯eòå­a¸åe ¸a 1-¼ c®opoc¹å,
μa¹e¯ ­¾¯eòå­a¸åe ¸a 3-¼
©oμa¨pºμ®a 帨peªåe¸¹o­
 ¾®æ÷ñ广 ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ÿepe®æ÷ña¹eæø.
 ¾ÿoæ¸å¹¿ ªoμa¨pºμ®º 帨peªåe¸¹o­
ñepeμ ªoμa¨pºμoñ¸oe o¹­epc¹åe
­ ®p¾ò®e.
åæå
 C¸ø¹¿ ®p¾ò®º.
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe 2.
 ³a¨pºμ广 帨peªåe¸¹¾.
¥ocæe pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñ广 ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ÿepe®æ÷ña¹eæø.
 Åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
 C¸ø¹¿ ®p¾ò®º.
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe 2.
 Åμ­æeñ¿ ¸acaª®º åμ ÿpå­oªa.
 C¸ø¹¿ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº.
 ¥po­ec¹å ñåc¹®º ­cex ªe¹aæe¼,
c¯. paμªeæ «Ñåc¹®a å ºxoª».
ru
Side: 187
188 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
š¸å­epca濸aø peμ®a
¸å¯a¸åe!
š¸å­epca濸º÷ peμ®º åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o ­ ÿoæ¸oc¹¿÷ co¢pa¸¸o¯ ­åªe.
š¸å­epca濸º÷ peμ®º ¸å®o¨ªa ¸e
co¢åpa¹¿ ¸a oc¸o­¸o¯ ¢æo®e.
š¸å­epca濸º÷ peμ®º åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o ­ º®aμa¸¸o¯ pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå.
³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å Påcº¸o® 
ѹo¢¾ ÿpeªo¹­pa¹å¹¿ μ¸añå¹e濸¾e
ÿo­pe²ªe¸åø aòe¨o ÿpå¢opa ­o ­pe¯ø
ÿepe¨pºμ®å º¸å­epca濸o¼ peμ®å,
ÿpå­oª¸o¼ ­aæ º¸å­epca濸o¼ peμ®å
c¸a¢²e¸ ¸aceñ®o¼ (μaªa¸¸oe ¯ec¹o
cæo¯a).  cæºñae ÿepe¨pºμ®å ÿpå­oª¸o¼
­aæ cæo¯ae¹cø ­ õ¹o¯ ¯ec¹e.
Ho­¾¼ ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ c ÿpå­oª¸¾¯
­aæo¯ ¯o²¸o ÿpå¢pec¹å ­ cep­åc¸o¼
c溲¢e.
©­ºc¹opo¸¸å¼ pe²ºóå¼ ªåc®
«Profi Supercut» — ®pºÿ¸oe/
¯eæ®oe ¸a¹åpa¸åe
ªæø ¸apeμa¸åø ípº®¹o­ å o­oóe¼.
¥epepa¢o¹®a ÿpoåμ­oªå¹cø ¸a 5-¼
c¹ºÿe¸å.
O¢oμ¸añe¸åø ¸a ª­ºc¹opo¸¸e¯ ªåc®e-
peμ®e: «Grob» c¹opo¸a ªæø ¸apeμa¸åø ¸a
¹oæc¹¾e æo¯¹å®å; «Fein» c¹opo¸a ªæø
¸apeμa¸åø ¸a ¹o¸®åe æo¯¹å®å
¸å¯a¸åe!
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-peμ®a ¸e
ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ¸apeμa¸åø ¹­epªo¨o
c¾pa, xæe¢a, ¢ºæoñe® å òo®oæaªa.
ape¸¾¼, ¸epaμ­apå­a÷óå¼cø
®ap¹oíeæ¿ ¸apeμa¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe
oxæa²ªe¸åø.
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a —
c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å
o¹­epc¹åø¯å
ªæø ò帮o­®å o­oóe¼, ípº®¹o­ å c¾pa
æ÷¢¾x cop¹o­, ®po¯e ¹­epªo¨o
(¸aÿp., ÿap¯eμa¸a). ¥epepa¢o¹®a
ÿpoåμ­oªå¹cø ¸a 3-¼ åæå 4-¼ c¹ºÿe¸å.
O¢oμ¸añe¸åø ¸a ª­ºc¹opo¸¸e¯ ªåc®e-
ò帮o­®e:
«2» c¹opo¸a c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å
“4» c¹opo¸a c ¯eæ®å¯å o¹­epc¹åø¯å
¸å¯a¸åe!
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a ¸e
ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø opexo­.
Mø¨®å¼ c¾p ò帮o­a¹¿ ¹oæ¿®o ¸a c¹opo¸e
c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å ¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å.
©åc®-¹ep®a ªæø cpeª¸e¨o
åμ¯eæ¿ñe¸åø
ªæø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø,
¹­epªo¨o c¾pa (¸aÿp., ÿap¯eμa¸a),
oxæa²ªe¸¸o¨o òo®oæaªa å opexo­.
¥epepa¢o¹®a ÿpoåμ­oªå¹cø ¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å.
¸å¯a¸åe!
©åc®-¹ep®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø
¸a¹åpa¸åø ¯ø¨®o¨o å ¸apeμ¸o¨o c¾pa.
©åc®-¹ep®a ªæø ®pºÿ¸o¨o
åμ¯eæ¿ñe¸åø
©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø, ¸aÿp.,
ªæø ªpa¸å®o­ åæå ®æeýo®.
¥epepa¢o¹®a ÿpoåμ­oªå¹cø ¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å.
©åc® ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼
ªæø ¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å
Hapeμae¹ ípº®¹¾ å o­oóå ¹o¸®å¯å
ÿoæoc®a¯å ªæø o­oó¸¾x ¢æ÷ª aμåa¹c®o¼
®ºx¸å.
¥epepa¢o¹®a ÿpoåμ­oªå¹cø ¸a 5-¼ c¹ºÿe¸å.
Pa¢o¹a c º¸å­epca濸o¼
peμ®o¼ Påcº¸o® 
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe 2.
 šc¹a¸o­®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå:
— Ha®æo¸å¹¿ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº
­ÿepeª å μa¹e¯ ºc¹a¸o­å¹¿ ee,
— ÿo­ep¸º¹¿ ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å ªo íå®caýåå.
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼
®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe 3.
 C¸ø¹¿ μaó幸º÷ ®p¾ò®º c ÿpå­oªa
º¸å­epca濸o¼ peμ®å (påcº¸o® -5a).
ru
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
He ¹po¨a¹¿ oc¹p¾e ¸o²å å ­¾c¹ºÿ¾
ªåc®o­-åμ¯eæ¿ñå¹eæe¼. ©åc®å-
åμ¯eæ¿ñå¹eæå ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o μa ®paø!
šc¹a¸a­æå­a¹¿/c¸å¯a¹¿ º¸å­epca濸º÷
peμ®º ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å
ÿpå­oªa å åμ­æeñe¸åø ­åæ®å åμ
poμe¹®å.
He oÿºc®a¹¿ pº®å ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
Side: 188
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 189
 μø¹¿ ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ μa ¸å²¸å¼
®o¸eý, ÿpå õ¹o¯ o¢a μº¢ýa ªo沸¾
ÿo®aμ¾­a¹¿ ­­epx.
 šc¹a¸o­å¹¿ ¸º²¸¾¼ ªåc®-peμ®º åæå
ªåc®-ò帮o­®º oc¹opo²¸o ¸a μº¢ý¾
ªep²a¹eæø ªåc®o­ (påcº¸o® -6a).
¥på ºc¹a¸o­®e ª­ºc¹opo¸¸åx ªåc®o­
cæeªå¹¿ μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸º²¸aø c¹opo¸a
¸axoªåæac¿ c­epxº.
 μø¹¿ ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ μa ­epx¸å¼ ®o-
¸eý å ­c¹a­å¹¿ ­ ®opÿºc (påcº¸o® -6b).
 Ha®p¾¹¿ ®p¾ò®º (o¢pa¹å¹¿ ­¸å¯a¸åe ¸a
¯e¹®º) å ÿo­ep¸º¹¿ ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e
ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹¿ º¸å­epca濸º÷ peμ®º ¸a
ÿpå­oªe ¹a®, ®a® åμo¢pa²e¸o ¸a
påcº¸®e -8, å ÿo­ep¸º¹¿ ee ÿo ñaco­o¼
c¹peæ®å ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
¸a pe®o¯e¸ªºe¯º÷ c¹ºÿe¸¿.
 ³a¨pºμ广 ÿpoªº®¹¾ ªæø ÿepepa¢o¹®å
­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ å ÿoª¹aæ®å­a¹¿
¹oæ®a¹eæe¯.
¸å¯a¸åe!
Åμ¢e¨a¹¿ c®oÿæe¸åø ¸apeμa¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ ­ ­¾xoª¸o¯ o¹­epc¹åå.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ÿoæºñe¸åø
pa­¸o¯ep¸¾x peμºæ¿¹a¹o­ ¹o¸®åe
ÿpoªº®¹¾ ¸apeμa¹¿ ÿºñ®a¯å.
š®aμa¸åe:  cæºñae μa®æå¸å­a¸åø
ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ­ ò帮o­®e
¸eÿpep¾­¸o¨o ªe¼c¹­åø — ­¾®æ÷ñå¹e
®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸, åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ
poμe¹®å, ªo²ªå¹ec¿ ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å
ÿpå­oªa, c¸å¯å¹e ®p¾ò®º c ò帮o­®å
¸eÿpep¾­¸o¨o ªe¼c¹­åø å oc­o¢oªå¹e
μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ o¹ ÿpoªº®¹o­.
¥ocæe pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñ广 ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ÿepe®æ÷ña¹eæø.
 ¥o­ep¸º¹¿º¸å­epca濸º÷peμ®ºÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å å c¸ø¹¿.
 ¥o­ep¸º¹¿ ®p¾ò®º ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å å c¸ø¹¿ ee.
 C¸ø¹¿ ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ ­¯ec¹e c
ªåc®o¯. ©æø õ¹o¨o ¸a²a¹¿ ÿaæ¿ýe¯ ¸a
ÿpå­oª¸o¼ ­aæ c¸åμº (påcº¸o® ).
 ¥po­ec¹å ñåc¹®º ªe¹aæe¼.
Må®cep
¸å¯a¸åe!
Må®cep ¯o²¸o ÿo­peªå¹¿. He ÿepepa¢a-
¹¾­a¹¿ μa¯opo²e¸¸¾e 帨peªåe¸¹¾ (μa
åc®æ÷ñe¸åe¯ ®º¢å®o­ 濪a). Må®cep ¸e
ªoæ²e¸ pa¢o¹a¹¿ ÿºc¹o¼.
Pa¢o¹a c ¯å®cepo¯ Påcº¸o® 
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸-
ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe 4.
 C¸ø¹¿ c ÿpå­oªa ¯å®cepa μaó幸º÷
®p¾ò®º.
 šc¹a¸o­å¹¿ c¹a®a¸ ¯å®cepa (¯e¹®a ¸a
pºñ®e ªo沸a co­ÿaªa¹¿ c ¯e¹®o¼ ¸a
oc¸o­¸o¯ ¢æo®e) å ÿo­ep¸º¹¿ ÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa.
 ³a¨pºμ广 帨peªåe¸¹¾.
¯a®cå¯a濸oe ®oæåñec¹o ²åª®oc¹å =
1,25 æå¹p; ¯a®cå¯a濸oe ®oæåñec¹o
ÿe¸øóe¼cø åæå ¨opøñe¼ ²åª®oc¹å =
0,5 æå¹p; oÿ¹å¯a濸oe ®oæåñec¹o ªæø
ÿepepa¢o¹®å ¹epª¾x ÿpoªº®¹o­ =
50—100 ¨pa¯¯;
 Ha®p¾¹¿ ®p¾ò®º å μa­ep¸º¹¿ ee ÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa ­ pºñ®º
¯å®cepa. Kp¾ò®a ªo沸a
μaíå®cåpo­a¹¿cø.
 šc¹a¸o­å¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c¹ºÿe¸¿.
ru
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢
oc¹p¾e ¸o²å/­paóa÷óå¼cø
ÿpå­oª!
Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¹¿ pº®å ­ ºc¹a¸o-
­æe¸¸¾¼ ¯å®cep! Må®cep c¸å¯a¹¿/
ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa! Åcÿoæ¿μo­a¹¿
¯å®cep ¹oæ¿®o ­ co¢pa¸¸o¯ ­åªe å
c ¸a®p¾¹o¼ ®p¾ò®o¼.
Oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø!
¥på ÿepepa¢o¹®e ­ ¯å®cepe ¨opøñåx
ÿpoªº®¹o­ ñepeμ ­opo¸®º ­ ®p¾ò®e
­¾xoªå¹ ÿap. ³aæå­a¹¿ ¸e ¢oæee
0,5 æå¹pa ¨opøñe¼ åæå cå濸o-
ÿe¸øóe¼cø ²åª®oc¹å.
Side: 189
190 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
©oμa¨pºμ®a
帨peªåe¸¹o­ (påcº¸o® -8)
 ¾®æ÷ñ广 ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ÿepe®æ÷ña¹eæø.
 C¸ø¹¿ ®p¾ò®º, å ªo¢a­å¹¿ 帨peªåe¸¹¾
åæå
 åμ­æeñ¿ ­opo¸®º, å ÿoc¹eÿe¸¸o
μa¨pº²a¹¿ ¹­epª¾e 帨peªåe¸¹¾ ñepeμ
ªoμa¨pºμoñ¸oe o¹­epc¹åe
åæå
 μaæ广 ²åª®åe 帨peªåe¸¹¾ ñepeμ
­opo¸®º.
¥ocæe pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñ广 ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ÿepe®æ÷ña¹eæø.
 ¥o­ep¸º¹¿ ¯å®cep ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e,
å c¸ø¹¿ e¨o.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ¯å®cep æºñòe ­ce¨o
ÿo¯¾¹¿ cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø.
Ñåc¹®a å ºxoª
¸å¯a¸åe!
He åcÿoæ¿μo­a¹¿ a¢paμå­¸¾e ñåc¹øóåe
cpeªc¹­a. ¥o­epx¸oc¹å ÿpå¢opa ¯o¨º¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸¾.
Ñåc¹®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®a
 Åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥po¹epe¹¿ oc¸o­¸o¼ ¢æo® å μaó幸¾e
®p¾ò®å ÿpå­oªo­ ­æa²¸o¼ ¹®a¸¿÷. ¥på
¸eo¢xoªå¯oc¹å åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¸e¯¸o¨o
cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾.
  μa®æ÷ñe¸åe ÿpo¹epe¹¿ ÿpå¢op ¸acºxo.
Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ¸acaªo®
C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº å ¸acaª®å ¯o²¸o
¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå ¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿
¯e²ªº ¸axoªøóe¼cø ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e ÿocºªo¼, ¹a® ®a® o¸å ­ ÿpoýecce
¯¾¹¿ø ¯o¨º¹ o®o¸ña¹e濸o ªeíop¯åpo-
­a¹¿cø!
Ñåc¹®a º¸å­epca濸o¼ peμ®å
ce ªe¹aæå º¸å­epca濸o¼ peμ®å ¯o²¸o
¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ºc¹pa¸e¸åø ®pac¸o¨o
¸aæe¹a ÿocæe ÿepepa¢o¹®å ¹a®åx
ÿpoªº®¹o­, ®a® ¸aÿp., ¯op®o­¿, ¸aæ广
¸e¯¸o¨o ÿåóe­o¨o pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa
¸a ¹®a¸¿ å ÿpo¹epe¹¿ e÷ º¸å­epca濸º÷
peμ®º (¸e ªåc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå). ¥ocæe
õ¹o¨o ÿpo¯¾¹¿ º¸å­epca濸º÷ peμ®º.
Ñåc¹®a ¯å®cepa
C¹a®a¸ ¯å®cepa, ®p¾ò®º å ­opo¸®º ¯o²¸o
¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ñåc¹®å ¯å®cepa
ÿocæe ÿepepa¢o¹®å ²åª®oc¹e¼ μañac¹º÷
e¨o ¸eo¢øμa¹e濸o c¸å¯a¹¿ c ÿpå¢opa.
©æø õ¹o¨o ªo¢a­å¹¿ ­ ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼
¯å®cep ¸e¯¸o¨o ­oª¾ co cpeªc¹­o¯ ªæø
¯¾¹¿ø ÿocºª¾. ®æ÷ñ广 ¯å®cep ¸a
¸ec®oæ¿®o ce®º¸ª (c¹ºÿe¸¿ «M»). ¾æ广
pac¹­op ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a, å ÿpo¯¾¹¿
¯å®cep ñåc¹o¼ ­oªo¼.
Xpa¸e¸åe
Påcº¸o® 
 šæo²å¹¿ ¸acaª®å å ªåc®å-
åμ¯eæ¿ñå¹eæå ­ cº¯®º ªæø
ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼.
 Cº¯®º ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ xpa¸å¹¿
­ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe.
ru
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¹¿
­ ²åª®oc¹¿ å ¸e ªep²a¹¿ ÿoª
ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªo¼.
He åcÿoæ¿μo­a¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢
oc¹p¾e ¸o²å!
He ¹po¨a¹¿ ¸o²å ¯å®cepa ¨o澯å
pº®a¯å.
a²¸oe º®aμa¸åe
Cº¯®º ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ñåc¹å¹¿
ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å. Cæeªo­a¹¿
º®aμa¸åø¯ ÿo ºxoªº ­ cº¯®e.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
¥på ¸eåcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¢opa åμ­æeñ¿
­å殺 åμ poμe¹®å.
Side: 197
198 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å
MUZ5ZP1
Co®o­¾²å¯aæ®aªæø
ýå¹pºco­¾x
©æø ­¾²å¯a¸åø co®a åμ aÿeæ¿cå¸o­, æå¯o¸o­
å ¨pe¼ÿípº¹o­.
MUZ5CC1
Hacaª®a ªæø
¸apeμa¸åø ®º¢å®a¯å
©æø ¸apeμa¸åø ípº®¹o­ å o­oóe¼ ¸a ®º¢å®å
oªå¸a®o­o¨o paμ¯epa
MUZ5FW1
Møcopº¢®a
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø c­e²e¨o ¯øca ªæø
ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¹ap¹apa åæå ¢æ÷ª åμ íapòa.
MUZ45LS1
Ko¯ÿæe®¹ íop¯o-
­oñ¸¾x ªåc®o­
c ¯eæ®å¯å (3 ¯¯) å
c ®pºÿ¸¾¯å (6 ¯¯)
o¹­epc¹åø¯å
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
C ¯eæ®å¯å o¹­epc¹åø¯å ªæø ÿaò¹e¹o­ å
¢º¹ep¢poª¸¾x ¯acc, c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å ªæø
²ape¸¾x ®oæ¢aco® å caæa.
MUZ45SV1
Hacaª®a-òa¢æo¸ªæø
­¾ÿeñ®å
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
C¯e¹aææåñec®å¯òa¢æo¸a¯ªæø4paμæåñ¸¾xíop¯
ÿeñe¸¿ø.
MUZ45RV1
Hacaª®a-¹ep®a
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
©æø ¸a¹åpa¸åø opexo­, ¯å¸ªaæø, òo®oæaªa å cºxåx
¢ºæo®.
MUZ45FV1
Hacaª®a-ÿpecc ªæø
o¹²å¯a co®a
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯ºcca åμ ø¨oª, ®po¯e ¯aæ帾,
ÿo¯åªopo­ å òåÿo­¸å®a. Oª¸o­pe¯e¸¸o
a­¹o¯a¹åñec®å o¹ªeæøe¹ ­e¹oñ®å å μep¸¾ò®å,
¸aÿp., o¹ c¯opoªå¸¾.
MUZ45PS1
©åc® ªæø ®ap¹oíeæø
ípå
©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1.
©æø ¸apeμa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø ªæø ®ap¹oíeæø
ípå.
ru

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch MUM57810 Styline ennå.

Spør et spørsmål om Bosch MUM57810 Styline

Har du et spørsmål om Bosch MUM57810 Styline men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch MUM57810 Styline. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MUM57810 Styline Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.