Bosch MESM731M manual

Vis en manual for Bosch MESM731M under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Juser
  • Model/navn: MESM731M
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 48
 49
 no
 Korrekt bruk
Korrekt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger.
Apparatet er egnet til å presse fersk juice ut av frukt og grønnsaker.
Apparatet er egnet til å lage sorbet av frossen frukt eller frosne
grønnsaker ved bruk av sorbet-innsatsen. Apparatet må ikke brukes
til bearbeidelse av andre gjenstander eller substanser. Ved bruk av
andre tilbehørsdeler som er godkjent av produsenten, er det også
mulig med annen bruk i tillegg. Apparatet skal kun brukes med
godkjente originaldeler og -tilbehør. Tilbehørsdelene må aldri brukes
for andre apparater.
Apparatet skal kun brukes innendørs ved romtemperatur, og ikke
høyere enn 2000 meter over havet.
Viktige sikkerhetsanvisninger
Les nøye igjennom bruksanvisningen og rett deg etter den. Den
må oppbevares omhyggelig! Dersom apparatet blir levert videre,
må denne veiledningen vedlegges. Dersom det ikke blir tatt hensyn
til henvisningene for riktig bruk av apparatet, er produsenten ikke
ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette.
Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/
eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått
opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene
ved bruk av apparatet. Barn må holdes borte fra apparatet og
tilkoplingsledningen. De må ikke få lov å betjene apparatet. Barn må
ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke
utføres av barn.
W
W Fare for elektrisk støt og brannfare
■
■ Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på
typeskiltet. Må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser
tegn på skade. Reparasjoner på apparatet, f.eks. utskifting av
skadet tilkoblingsledning, må kun foretas av vår kundeservice, for
å unngå at det oppstår farer.
■
■ Dette apparatet må aldri kobles til tidsur eller stikkontakter med
fjernkontroll. Hold alltid tilsyn med apparatet når det er i bruk!
■
■ Apparatet må ikke settes på eller i nærheter av varme overflater,
f.eks. på plater på komfyren. La aldri strømkabelen komme i
berøring med varme deler, og trekk den aldri over skarpe kanter.
■
■ Basisapparatet må aldri dyppes ned i vann eller vaskes i
oppvaskmaskin. Ikke bruk damprenser. Apparatet må ikke brukes
med fuktige hender.
Side: 49
50
no Viktige sikkerhetsanvisninger
Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.
Mer informasjon om våre produkter
finner du på vår internettside.
Innhold
Korrekt bruk����������������������������������������������49
Viktige sikkerhetsanvisninger�������������������49
En oversikt������������������������������������������������51
Før første gangs bruk�������������������������������51
Symboler og markeringer�������������������������51
Justeringsspak / tetning for fruktkjøtt��������51
Forberedelse��������������������������������������������52
Bruk����������������������������������������������������������53
Rengjøring������������������������������������������������54
Avfallshåndtering��������������������������������������55
Garanti������������������������������������������������������55
Hjelp ved feil���������������������������������������������55
■
■ Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke
er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller
rengjøres og ved feil.
W
W Fare for skade!
■
■ Apparatet må slås av og kobles fra nettet, før det skiftes
tilbehørsdeler eller ekstrautstyr som beveges under bruk. Vent til
drevet har stanset rett etter at apparatet har vært i bruk.
■
■ Du må bare bruke apparatet når det er satt sammen. Bruk det
aldri uten at lokket er satt på og i inngrep!
■
■ Under bruk må du aldri gripe ned i påfyllingssjakten
med hendene. Stikk ikke gjenstander (f.eks. sleiv) ned i
påfyllingssjakten. Bruk kun den støteren som fulgte med i
leveransen!
■
■ Grip aldri inn i roterende deler. Apparatet skal kun brukes med
originaldeler og -tilbehør.
W
W Fare for kvelning!!
Barn må ikke få leke med emballasjen.
W
W Obs!
Det anbefales ikke å la maskinen være innkoblet lenger enn det
som er nødvendig for bearbeidingen av matvarene. Må ikke brukes
på tomgang.
W
W Viktig!
Det er tvingende nødvendig å rengjøre apparatet grundig etter
hver bruk eller når det ikke har vært i bruk i en lengre periode.
X ”Rengjøring” se side 54
Side: 50
 51
 no
 En oversikt
Før første gangs bruk
Før det nye apparatet kan tas i bruk, må
det pakkes fullstendig ut, rengjøres og
kontrolleres.
Obs!
Du må aldri ta i bruk et apparat som har
skader!
■
■ Ta basisapparatet og alle
tilbehørsdelene ut av emballasjen og
fjern eksisterende forpakningsmateriell.
■
■ Kontroller at alle delene er fullstendige
og ikke har synlige skader. X Bilde A
■
■ Rengjør og tørk alle deler grundig
før første bruk. X ”Rengjøring” se
side 54
Symboler og markeringer
Symbol Betydning
K
Sett på lokket (,) og skru
det fast (;).
G
Markering på basisapparatet
for påsetting av lokket.
F Sett på safttrommelen (.).
È É Ê *
Markeringer på safttromme-
len for justeringsspaken *:
Rengjøring, lite fruktkjøtt, mye
fruktkjøtt.
Justeringsspak / tetning for
fruktkjøtt
X Bilde F – Modeller med
justeringsspak
Med justeringsspaken for fruktkjøtt styres
juicens konsistens.
■
■ Skyv spaken mot høyre for å få juice
med mye fruktkjøtt (Ê).
■
■ Sett spaken i midten for juice med
mindre fruktkjøtt eller for sorbet (É).
■
■ Når du skal rengjøre / skylle rent, må du
ta av safttrommelen, snu den og skyve
spaken til stopp som vist (È).
En oversikt
Vennligst brett ut sidene med bilder.
X Bilde A
1 Basisapparat / motorblokk
a Drivaksling
b Markering G
c Bryter (3-trinns)
ON = PÅ
y = AV
{ = reversfunksjon
d Strømkabel
e LED-ring*
f Markering ö
2 Safttrommel
a Tetning for drivaksling
b Åpning for juice
c Deksel for juice (dryppstopp)
d Åpning for fruktkjøtt
e Justeringsspak for fruktkjøtt og
markeringer È É Ê *
f Tetning for fruktkjøtt*
g Markering F
3 Roterende børste med
silikonavstryker
4 Silinnsatser
a fin (svart)
b grov (grå)
5 Sorbet-innsats*
6 Safteskrue
7 Støter
8 Lokk
a Påfyllingssjakt
b Markering K
9 Beholder for juice
10 Beholder for fruktkjøtt
11 Rengjøringsbørste
12 Oppskriftsbok
* Avhengig av modell
Side: 51
52
no Forberedelse
X Bilde G – Modeller med tetning
Tetningen for fruktkjøtt sørger for at juicen
får en konstant konsistens.
■
■ Tetningen må sitte korrekt i åpningen
for fruktkjøtt når du skal lage juice eller
sorbet.
■
■ Når du skal rengjøre / skylle rent, må du
ta av safttrommelen, snu den og trekke
ut tetningen.
Forberedelse
W
W Fare for personskader
Støpselet må først stikkes inn når alle
forberedelsene til arbeidet med apparatet er
avsluttet og alle enkeltdeler er satt korrekt
sammen og koblet til basisapparatet.
Obs!
Sett aldri safttrommelen på basisapparatet
uten tetningen for drivakslingen. Pass på at
tetningen sitter korrekt også etter at den er
satt på.
Viktig: Kontroller at tetningen for fruktkjøtt
stenger åpningen fullstendig før du setter
sammen utstyret. X ”Justeringsspak /
tetning for fruktkjøtt” se side 51
Forberedelse til pressing av juice
X Bildesekvens B
1. Plasser basisapparatet på en stabil,
vannrett arbeidsflate.
2. Sett safttrommelen på basisapparatet.
Sørg da for at utsparingene i bunnen av
safttrommelen flukter med tilsvarende
motstykke på basisapparatet (vær
oppmerksom på markeringene .).
Safttrommelen må sitte i flukt og fast på
basisapparatet.
3. Sett den roterende børsten inn i
safttrommelen.
4. Sett den ønskede silinnsatsen (grov
eller fin) inn i den roterende børsten.
Viktig: Pass på at åpningen og hakkene
i bunnen sitter forsvarlig festet til motstykket
i safttrommelen. Silinnsatsen må ikke
lenger kunne dreies.
5. Sett safteskruen inn i silen og press den
ned til den sitter på drivakslingen.
6. Sett på lokket (,) og drei det til stopp
med urviseren (;).
Forberedelse til å lage sorbet
X Bildesekvens C
1. Plasser basisapparatet på en stabil,
vannrett arbeidsflate.
2. Sett safttrommelen på basisapparatet.
Sørg da for at utsparingene i bunnen av
safttrommelen flukter med tilsvarende
motstykke på basisapparatet (vær
oppmerksom på markeringene .).
Safttrommelen må sitte i flukt og fast på
basisapparatet.
3. Sett sorbet-innsatsen inn i
safttrommelen.
Viktig: Pass på at åpningen og hakkene i
bunnen sitter forsvarlig festet til motstykket
i safttrommelen. Sorbet-innsatsen må ikke
lenger kunne dreies.
4. Sett safteskruen inn i sorbet-innsatsen
og press den ned til den sitter på
drivakslingen.
5. Sett på lokket (,) og drei det til stopp
med urviseren (;).
Forberede matvarene
Viktig: Du må bare bearbeide moden frukt
og grønnsaker. Umoden eller overmoden
frukt vil fort blokkere presseskruen og silen.
■
■ Fjern steiner eller kjerner (f.eks.
i plommer, fersken, kirsebær, osv.).
■
■ Fjern hardt skall (f.eks. på meloner,
ananas, agurk, poteter, osv.).
■
■ Frukt og grønnsaker med tynt skall
(f.eks. epler, pærer, gulerøtter, reddik,
salat, kål, persille, spinat, druer, jordbær,
selleri, osv.) må bare vaskes.
■
■ Skrell sitrusfukt og fjern den hvite
huden, for ellers kan juicen smake
bittert.
■
■ Kutt opp stor fukt og store grønnsaker,
slik at de passer ned i påfyllingssjakten
uten å måtte presses.
Side: 52
 53
 no
 Bruk
Bruk
W
W Fare for personskader
–
– Apparatet skal bare bruke når det er satt
sammen.
–
– Det må aldri brukes uten påsatt og låst
lokk.
–
– Grip ikke inn i påfyllingssjakten med
fingrene. Bruk kun støteren som fulgte
med i leveringen!
Obs!
Det er tvingende nødvendig å bruke
sorbet-innsatsen når det skal arbeides med
frossen frukt. Ikke arbeid med frukt som bli
svært hard når den fryses (f.eks. jordbær).
Pressing av juice
X Bildesekvens D
1. Forbered apparatet som beskrevet.
X ”Forberedelse til pressing av juice”
se side 52
2. Sett en beholder under hver av
åpningene for juice og fruktkjøtt.
3. Åpne dekslet for juicen.
4. Skyv justeringsspaken for fruktkjøtt
(avhengig av modell) til midten (É) eller
helt mot høyre (Ê), slik du ønsker det.
5. Sett i støpselet. Sett bryteren på ON.
Apparatet starter. LED-ringen lyser
(avhengig av modell). Den roterende
børsten roterer.
6. Ha de forberedte matvarene ned i
påfyllingssjakten. Bruk kun den støteren
som fulgte med i leveringen til å skyve
matvarene ned.
7. Juicen renner ned i den høyre
beholderen. Det utpressede fruktkjøttet
samler seg i den venstre beholderen.
8. Når arbeidet er avsluttet eller
juicebeholderen er full, setter du bryteren
på O og venter til apparatet har stanset.
9. Steng dekslet for juicen og tøm
beholderen.
Merknader:
–
– For å få større saftmengde kan du godt
bearbeide ingrediensene med høy
væskeandel i begynnelsen og til slutt
(f.eks. appelsiner, tomater, vannmelon,
etc.). Bearbeid harde og fiberrike ingre-
dienser mellom disse.
–
– Fyll matvarene porsjonsvis på
påfyllingssjakten.
–
– Arbeidet går ikke raskere om du støter
for mye, og det kan føre til at trommelen
renner over.
Lage sorbet
X Bildesekvens E
1. Forbered apparatet med sorbet-innsatsen
som beskrevet. X ”Forberedelse til å
lage sorbet” se side 52
2. Sett en beholder under åpningen for
fruktkjøtt. Skyv justeringsspaken for
fruktkjøtt til stillingen i midten (É). Sett i
støpselet. Sett bryteren på ON. Apparatet
starter. LED-ringen lyser (avhengig av
modell).
3. Fyll de frosne matvarene på
påfyllingssjakten. Bruk kun den støteren
som fulgte med i leveringen til å skyve
matvarene ned.
4. Den ferdige sorbeten samles opp i
venstre beholder.
Reversfunksjon
Reversfunksjonen har til oppgave å løsne
matvarer som har satt seg fast, ved at
snekken roterer bakover en kort tid.
■
■ Sett bryteren på O og vent til drevet
står stille.
■
■ Sett bryteren på { og hold den inne.
■
■ Slipp bryteren løs etter ca. 3-5 sekunder
og vent til drevet har stanset.
■
■ Sett bryteren på ON og fortsett arbeidet.
Merk: Hvis matvarene som har satt
seg fast, ikke har løsnet etter en kort
reversering, må du slå apparatet av,
trekke ut støpselet og rengjøre apparatet.
X ”Rengjøring” se side 54
Side: 53
54
no Rengjøring
Etter arbeidet
■
■ Tøm de to beholderne og sett dem under
åpningene for juice og fruktkjøtt igjen.
■
■ Lukk dekslet og skyv justeringsspaken
for fruktkjøtt helt mot høyre.
■
■ Ha litt vann (ca. 100 ml) på påfyllings-
sjakten og sett bryteren på ON.
■
■ Åpne etter kort tid dekslet og skyv
justeringsspaken for fruktkjøtt helt mot
venstre.
■
■ La apparatet gå helt tomt før du slår
det av.
■
■ Sett bryteren på O og vent til apparatet
har stanset.
■
■ Trekk ut støpselet.
■
■ Rengjør alle delene straks etter bruk.
Rengjøring
Apparatet og enkeltdelene som brukes må
rengjøres grundig etter hver bruk.
W
W Fare for elektrisk støt!
–
– Før rengjøring må støpselet trekkes ut.
–
– Basisapparatet må aldri dyppes ned
i væske og må heller ikke rengjøres i
oppvaskmaskin.
–
– Ikke bruk damprenser.
Obs!
–
– Ikke bruk rengjøringsmidler som
inneholder alkohol eller sprit.
–
– Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander
eller metallgjenstander.
–
– Ikke bruk skurekluter eller skurende
rengjøringsmidler.
–
– Enkeltdelene skal ikke rengjøres
i oppvaskmaskin.
Merknader:
–
– Når du arbeider med f.eks. gulrot, kan
det oppstå misfarginger av plastdelene.
Disse kan fjernes med noen dråper
matolje.
–
– Åpne tetningen for fruktkjøtt helt.
X ”Justeringsspak / tetning for
fruktkjøtt” se side 51
På bilde H finner du en oversikt over
hvordan de enkelte delene blir rengjort.
Ta apparatet fra hverandre
■
■ Vri dekslet til markeringen (,) og ta
det av.
■
■ Ta av den sammensatte safttrommelen.
■
■ Ta i tur og orden ut safteskruen, sil- eller
sorbet-innsatsen og rotasjonsbørsten.
Merk: Hvis enkeltdelene har kilt seg
fast i safttrommelen (f.eks. på grunn av
fruktrester), må du gå fram på følgende
måte.
X Bildesekvens I
1. Snu safttrommelen og legg en fille
under.
2. Press forsiktig mot safteskruens drivak-
sel på undersiden, helt til denne løsner.
3. Ta ut alle enkeltdelene.
Rengjøring av basisapparatet
■
■ Tørk basisapparatet rent med en myk,
fuktig klut og gni det deretter tørt.
Rengjøring av andre deler
■
■ Rengjør safttrommelen, den roterende
børsten, silinnsatsene, sorbet-innsatsen,
safteskruen og støteren med såpevann,
en myk klut/svamp og den børsten som
fulgte med i leveringen, eller legg dem
i oppvaskmaskinen.
■
■ Den inkluderte børsten er spesielt godt
egnet til grundig rengjøring av åpnin-
gene for juice og fruktkjøtt.
■
■ Rengjør lokket med såpevann og en
myk klut/svamp, eller med en myk
børste, og skyll det under rennende
vann.
■
■ La alle delene tørke, eller tørk av dem
med en klut.
Side: 54
 55
 no
 Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
J
Vennligst kast innpakningsmaterialet
på en miljø- og forskriftsmessig
måte. Dette apparatet er klassifisert
i henhold til det europeiske direk-
tivet 2012/19/EU om avhending av
elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktivet angir rammene
for innlevering og gjenvinning av
innbytteprodukter. Faghandelen
kan gi opplysninger om aktuelle
avfallsmottak.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibe-
tingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.
Hjelp ved feil
Problem Årsak Utbedring
Apparatet starter
ikke når det slås på.
Apparatet tilføres ikke strøm. Koble støpselet til stikkontakten.
Lokket sitter ikke korrekt på
safttrommelen.
Sett lokket korrekt på
safttrommelen. Vær
oppmerksom på markeringene.
Hvis det ikke er mulig å lukke
lokket, må du ta delene fra
hverandre igjen og sette dem
sammen på nytt. Kontroller at
alle enkeltdeler sitter korrekt.
Apparatet stopper
under bruk.
For mye materiale eller harde
kjerner / stilker i apparatet.
Bruk reversfunksjonen i noen
sekunder. X ”Reversfunksjon”
se side 53
Lokket sitter ikke korrekt på
safttrommelen.
Sett lokket korrekt på
safttrommelen.
Ikke mulig å
sette safttrom-
melen korrekt på
basisapparatet.
Justeringsspaken for fruktkjøtt
er feil innstilt, eller tetningen er
ikke satt korrekt inn.
Kontroller innstillingen /
tetningen. X ”Justeringsspak /
tetning for fruktkjøtt” se
side 51
Juicen er for tynn
eller for tykk.
Justeringsspaken for fruktkjøtt
er feil innstilt, eller tetningen er
ikke satt korrekt inn.
Kontroller innstillingen /
tetningen. X ”Justeringsspak /
tetning for fruktkjøtt” se
side 51
For store mengder i apparatet. Arbeid ikke med for store
mengder på en gang.
Apparatet går med
høy motorstøy.
Apparatet er ikke satt korrekt
sammen.
Ta apparatet fra hverandre som
beskrevet, og sett det sammen
igjen. X ”Forberedelse” se
side 52
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene! Telefonnumrene står på de
siste sidene i veiledningen.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch MESM731M ennå.

Spør et spørsmål om Bosch MESM731M

Har du et spørsmål om Bosch MESM731M men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch MESM731M. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MESM731M Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.