Bosch MCP72GPB manual

Vis en manual for Bosch MCP72GPB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Juser
  • Model/navn: MCP72GPB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
 37
 no
 Korrekt bruk
Korrekt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger.
Apparatet må kun brukes til å bearbeide vanlige
husholdningsmengder og også innen vanlige bearbeidelsestider.
Dette apparatet er egnet for utpressing av sitrusfrukt, som
f.eks. ­
sitroner, appelsiner, grapefrukt. Det må ikke brukes til
bearbeidelse av andre substanser eller gjenstander. Apparatet skal
kun brukes med godkjente originaldeler og -tilbehør.
Apparatet skal kun brukes innendørs ved romtemperatur, og ikke
høyere enn 2000 meter over havet.
Viktige sikkerhetsanvisninger
Les nøye igjennom bruksanvisningen og rett deg etter den. Den
må oppbevares omhyggelig! Dersom apparatet blir levert videre,
må denne veiledningen vedlegges. Dersom det ikke blir tatt hensyn
til henvisningene for riktig bruk av apparatet, er produsenten ikke
ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette.
Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og
av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller
manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under
tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har
forstått de farer som utgår fra det. Barn under 8 år må holdes
unna apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet.
Rengjøring og bruker-vedlikehold må ikke utføres av barn, med
mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er under oppsyn. Barn må
ikke leke med apparatet.
W
W Fare for elektrisk støt og brannfare
■
■ Apparatet skal bare kobles til via en forskriftsmessig montert
stikkontakt med jording til et strømnett med vekselstrøm.
■
■ Vær sikker på at systemet for husets beskyttelsesleder
er forskriftsmessig installert.
■
■ Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på
typeskiltet. Må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser
tegn på skade. Reparasjoner på apparatet, f.eks. utskifting av
skadet tilkoblingsledning, må kun foretas av vår kundeservice, for
å unngå at det oppstår farer.
■
■ Apparatet må ikke settes på eller i nærheter av varme overflater,
f.eks. komfyren. La aldri strømkabelen komme i berøring med
varme deler, og trekk den aldri over skarpe kanter.
■
■ Basisapparatet må aldri dyppes ned i væsker eller holdes under
rennende vann og ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Ikke bruk
damprenser. Apparatet må ikke brukes med fuktige hender.
Side: 37
38
no Viktige sikkerhetsanvisninger
En oversikt
X Bilde A
1 Motorblokk
a Drivaksling
b Strømkabel
c Kabelklips
d Driftsindikasjon*
e Tast for utløpsventil
f Føtter
2 Oppsamlingsskål
a Helleåpning
b Utløpsventil
3 Silinnsats
4 Pressekjegle
a Kunststoff*
b Metall*
5 Deksel
6 Glasskaraffel 1,0 liter
a Lokk
b Underskål
7 Bruksanvisning
* avhengig av modell
Denne bruksanvisningen beskriver flere
versjoner av apparatet. Du finner en over-
sikt på sidene med bilder. X Bilde B
Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.
Videre informasjoner om våre produkter
finner du på vår nettside.
Innhold
Korrekt bruk����������������������������������������������37
Viktige sikkerhetsanvisninger�������������������37
En oversikt������������������������������������������������38
Før første gangs bruk�������������������������������39
Betjening��������������������������������������������������39
Stell og daglig rengjøring��������������������������40
Oppbevaring���������������������������������������������40
Avfallshåndtering��������������������������������������41
Garanti������������������������������������������������������41
Små problemer du kan løse selv��������������41
■
■ Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke
er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller
rengjøres og ved feil.
■
■ Apparatet må slås av og kobles fra nettet, før det skiftes
tilbehørsdeler eller ekstrautstyr som beveges under bruk.
■
■ Pressekjegle / drivaksling må aldri drives manuelt.
W
W Fare for kvelning!
Barn må ikke få leke med emballasjen.
W
W Fare for skade!
Glasskaraffelen er ikke varmebestandig. Fyll ikke på varm væske.
W
W Viktig!
Det er tvingende nødvendig å rengjøre apparatet grundig etter hver
bruk eller når det ikke har vært i bruk i en lengre periode. X ”Stell
og daglig rengjøring” se side 40
Side: 38
 39
 no
 Før første gangs bruk
Før første gangs bruk
Før det ny apparatet kan tas i bruk, må det
pakkes fullstendig ut, rengjøres og settes
sammen. Utfør da følgende punkter:
1. Ta motorblokken, glasskaraffelen og alle
tilbehørsdelene ut av emballasjen.
2. Fjern eksisterende forpakningsmateriell.
3. Kontroller at alle delene er fullstendige.
X Bilde A / B
4. Kontroller alle delene med henblikk på
synlige skader.
Obs!
Du må aldri ta i bruk et apparat som har
skader!
5. Rengjør og tørk alle deler grundig før
første bruk. X ”Stell og daglig rengjø-
ring” se side 40
Klargjøring av sitruspresse
og glasskaraffel
X Bilde C
1. Sett oppsamlingsskålen inn i
motorblokken.
Obs!
Kontroller utløpsventilen før du setter inn
oppsamlingsskålen. Den må ikke blokkeres
av fremmedlegemer.
2. Legg silinnsatsen inn i oppsamlingsskå-
len og vri på den til den går i lås.
3. Sett pressekjeglen på drivakslingen.
W
W Fare for elektrisk støt!
Pressekjegle / drivaksling må aldri drives
manuelt.
Sitruspressen er klargjort.
4. Sett glasskaraffelen på underskålen.
Merk: Bruk alltid underskålen. Den fungerer
som sklisikring og bidrar til å dempe lyd.
5. Sett den klargjorte sitruspressen på
glasskaraffelen slik at åpningen er tett
lukket.
Sitruspressen er klargjort for bruk med
glasskaraffelen.
Betjening
Bruk av sitruspresse
med glasskaraffel
X Bilde D
Bruk sitruspressen med glasskaraffelen når
du skal presse større mengder juice, f.eks.
til fersk presset appelsinjuice.
Obs!
Juicen samles opp i glasskaraffelen. Glass-
karaffelen har et volum på ca. 1,0 l. Avslutt
pressingen før juicen når underkanten av
motorblokken.
1. Plasser den klargjorte sitruspressen
med glasskaraffelen på en stabil, vann-
rett arbeidsflate.
2. Koble strømkabelen til stikkontakten.
3. Sett de halverte sitrusfruktene på med
den skårne flaten mot pressekjeglen og
press dem ned.
Sitruspressen starter så snart du presser
frukten mot pressekjeglen. Pressekjeglen
dreier enten med eller mot urviseren. Når
du har tatt bort presset og så presser
frukten ned på nytt, endres pressekjeglens
dreieretning. Ved for sterkt press endrer
pressekjeglen dreieretning i rask rekke-
følge. Reduser presset til pressekjeglen
dreier normalt igjen.
Obs!
Press maks. 10 stk. frukt (ca. 2 kg) etter
hverandre. Avbryt deretter pressingen til
motorblokken igjen har fått romtemperatur.
Først deretter kan du fortsette pressingen.
Merknader:
–
– Pressingen bør gjentas noen ganger for
å få optimal juiceutvinning.
–
– Tøm silinnsatsen med det grove frukt-
kjøttet og kjernene ved behov.
4. For å stoppe pressen, forringes presset
på pressekjeglen. Sitruspressen stopper
så av seg selv.
5. Koble strømkabelen fra stikkontakten.
6. Ta sitruspressen av glasskaraffelen.
Utløpsventilen stenges automatisk så snart
sitruspressen tas av glasskaraffelen.
Side: 39
40
no Stell og daglig rengjøring
7. Lukk glasskaraffelen med lokket når du
skal oppbevare den, f.eks. i kjøleskapet.
8. Ta av lokket for å helle ut juicen.
Bruk av sitruspresse
uten glasskaraffel
X Bilde E
Til utpressing av små mengder juice, f.eks.
sitronsaft til baking eller for å gi smak
til fisk, kan du bruke sitruspressen uten
glasskaraffelen.
Obs!
Juicen samles opp i oppsamlingsskålen.
Oppsamlingsskålen har et volum på ca.
100 ml. Det svarer ca. til saftmengden fra
2 middels store sitroner. Avslutt pressingen
før juicen har nådd opp til overkanten av
oppsamlingsskålen.
1. Plasser den klargjorte sitruspressen på
en stabil, vannrett arbeidsflate.
2. Koble strømkabelen til stikkontakten.
3. Press sitrusfruktene som beskrevet.
X ”Bruk av sitruspresse
med glasskaraffel” se side 39
4. Koble strømkabelen fra stikkontakten.
5. Bruk juicen rett fra utløpsåpningen eller
hell den på et kar.
Stell og daglig rengjøring
X Bilde F
Apparatet må rengjøres grundig etter hver
bruk.
W
W Fare for elektrisk støt!
–
– Koble strømkabelen fra stikkontakten før
rengjøring.
–
– Pressekjegle / drivaksling må aldri
drives manuelt.
–
– Motorblokken må aldri dyppes ned
i vann og må heller ikke rengjøres i
oppvaskmaskin.
W
W Fare for skade!
Glasskaraffelen er ikke varmebestandig.
Fyll ikke på varm væske.
Obs!
–
– Ikke bruk rengjøringsmidler som inne-
holder alkohol eller sprit.
–
– Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander
eller metallgjenstander.
–
– Ikke bruk skurekluter eller skurende
rengjøringsmidler.
Før rengjøring:
1. Ta motorblokken av glasskaraffelen.
2. Ta ut pressekjeglen, silinnsatsen og
oppsamlingsskålen.
Motorblokk
Tørk motorblokken ren med en myk, fuktig
klut og gni den deretter tørr.
Tilbehørsdeler
Rengjør de enkelte delene med såpevann
og en myk klut eller svamp.
Merknad: Glasskaraffel, lokk, underskål,
oppsamlingsskål, silinnsats, de to presse-
kjeglene og dekslet kan også rengjøres i
oppvaskmaskin.
Oppbevaring
X Bilde G
Rengjør alltid apparatet og sørg for å tørke
alle delene før det settes til oppbevaring.
X ”Stell og daglig rengjøring” se side 40
1. Sett sitruspressen komplett sammen og
plasser den på glasskaraffelen.
2. Sett på dekselet.
Side: 40
 41
 no
 Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
J
Vennligst kast innpakningsmaterialet
på en miljø- og forskriftsmessig
måte. Dette apparatet er klassifisert
i henhold til det europeiske direk-
tivet 2012/19/EU om avhending av
elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktivet angir rammene
for innlevering og gjenvinning av
innbytteprodukter. Faghandelen
kan gi opplysninger om aktuelle
avfallsmottak.
Små problemer du kan løse selv
Problem Årsak Utbedring
Det renner saft ut av
sitruspressen selv
om den brukes uten
glasskaraffel.
Utløpsventilen
er blokkert av et
fremmedlegeme.
Stans øyeblikkelig pressingen.
Ta pressekjeglen, silinnsatsen og opp-
samlingsskålen ut av motorblokken. Fjern
fremmedlegemet i oppsamlingsskålens
utløpsventil. Sett sitruspressen sammen
igjen. Fortsett pressingen.
Silinnsatsen er full. Stans øyeblikkelig pressingen.
Ta pressekjeglen og silinnsatsen ut av
motorblokken og rengjør dem. Sett sitrus-
pressen sammen igjen. Fortsett pressingen.
Glasskaraffelen
renner over under
pressingen.
Du har presset for
mye frukt.
Stopp pressingen umiddelbart.
Rengjør apparatet fullstendig og la alle
delene tørke. X ”Stell og daglig rengjøring”
se side 40
Sett sitruspressen komplett sammen igjen
og sett den på den tomme glasskaraffelen.
Fortsett pressingen.
Pressekjeglen skifter
dreieretning i rask
rekkefølge.
Presset på presse-
kjeglen er for stort.
Reduser presset på pressekjeglen til presse-
kjeglen dreier normalt igjen.
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibe-
tingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch MCP72GPB ennå.

Spør et spørsmål om Bosch MCP72GPB

Har du et spørsmål om Bosch MCP72GPB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch MCP72GPB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MCP72GPB Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.