Bosch GUS 10.8 V-LI manual

Vis en manual for Bosch GUS 10.8 V-LI under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Saks
  • Model/navn: GUS 10.8 V-LI
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 48
Norsk | 49
Bosch Power Tools 1 609 92A 008 | (17.1.13)
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Brukav støpslersom ikkeerforandret på
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
 Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
somdetkommervannietelektroverktøy, økerrisikoenfor
elektriske støt.
 Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
 Nårduarbeiderutendørsmedetelektroverktøy,mådu
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktigeomgivelser,mådubrukeenjordfeilbryter.Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyeterslåttavførdukoblerdet
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Etverktøy ellerennøkkelsombefinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
 Bruk alltid egnedeklær. Ikke bruk vide klær ellersmyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger,måduforvissedegomatdisseertilkobletog
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre.Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider dubedre og sikrerei detan-
gitte effektområdet.
 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå,erfarlig
og må repareres.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet,
skifter tilbehørsdeler eller leggermaskinen bort. Disse
tiltakeneforhindreren utilsiktetstartingavelektroverktøy-
et.
 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
trollerombevegeligeverktøydelerfungererfeilfrittog
ikkeklemmesfast,og omdelererbrukketellerskadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1417-002.book Page 49 Thursday, January 17, 2013 2:17 PM
Side: 49
50 | Norsk
1 609 92A 008 | (17.1.13) Bosch Power Tools
 Brukelektroverktøy,tilbehør,verktøyosv.ihenholdtil
disseanvisningene.Tahensyntilarbeidsforholdeneog
arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til an-
dreformål enn det som er angitt kanføretil farlige situasjo-
ner.
Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne verktøy
 Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt
av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.
 Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
tøyene. Bruk av andre batterier kan medføre skader og
brannfare.
 Hold batterietsomikkeeri bruk unna binders,mynter,
nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til
forbrenninger eller brann.
 Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå
kontaktmeddennevæsken.Vedtilfeldigkontaktmådet
skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må
du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut
kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale ogkun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjonen for batteri-universal-
kutter
 Ikke bearbeid asbestholdig material. Asbest kan frem-
kalle kreft.
 Passpåspenningsførendeledningervedkutting.Deter
fare for skader.
 Hold aldri hånden foran kniven ved kutting. Det er fare
for skader.
 Unngå en uvilkårlig innkopling. Hvis du bærer et elektro-
verktøy med fingeren på på-/av-bryteren kan det oppstå
uhell.
 Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot per-
manent solinnvirkning, ild, vann og fuktighet. Det
er fare for eksplosjoner.
 Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det
slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det
oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere ånde-
drettsorganene.
 Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verk-
tøyet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelast-
ning.
 Bruk kun originale Bosch batterier med en spenning
som er angitt på typeskiltet til elektroverktøyet ditt.
Ved bruk av andre batterier, f. eks. etterligninger, resirku-
lerte batterier eller batterier fra andre produsenter, er det
fareforfysiskeogmaterialleskaderhvisbatterieneeksplo-
derer.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstående anvisninger kan medføre elek-
triske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til kutting av fleksible, myke ma-
terialer opp til en tykkelse på 11 mm, som tepper, PVC, kar-
tong, lærkanter, stoffer og lignende materialer.
Det er egnet til rette og buede snitt.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssidene.
1 Riflet skrue
2 Skjærelinjemarkering «Cut Control»
3 Justerbar beskyttelsesplate (2 –11 mm)
4 På-/av-bryter
5 Håndtak (isolert grepflate)
6 Batteri
7 Batteri-låsetast
8 Tast for ladetilstandsindikator
9 Batteri-ladeindikator
10 Kniv
11 Skrue til festing av kniven
12 Føringsskinne
Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Det typiske A-bedømte lydtrykknivået for elektroverktøyet er
mindre enn 70 dB(A). Usikkerhet K =3 dB.
Støynivået kan i løpet av arbeidet overskride 80 dB(A).
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:
ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Batteri-universalkutter GUS 10,8 V-LI
Produktnummer 3 603 JB2 9..
Nominell spenning V= 10,8
Tomgangsturtall min-1
700
Skjæreeffekt/batterioppla-
ding (4 mm PVC) ca.
(kun for 1,5 Ah-batteri)
m 230
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
OBJ_BUCH-1417-002.book Page 50 Thursday, January 17, 2013 2:17 PM
Side: 50
Norsk | 51
Bosch Power Tools 1 609 92A 008 | (17.1.13)
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Den egner seg til en foreløbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike.
Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestemekstrasikkerhetstiltaktilbeskyttelseavbrukerenmot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske data (2006/42/EF) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.01.2013
Montering
Opplading av batteriet
 Bruk kun ladeapparatene som er angitt på illustra-
sjonssiden. Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Li-
ion-batteriet som er innebygget i elektroverktøyet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt
fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet
før førstegangs bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-
den forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladin-
gen.
Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervåking, som
kun aksepterer en opplading i i temperaturområdet mellom
0 °C og 45 °C. Slik oppnås en lang levetid for batteriet.
Batteri-ladeindikator
De tre grønne LED ene til batteri-ladetilstandsindikatoren 9
viser batteriets6ladetilstand.Avsikkerhetsgrunner kanlade-
tilstanden kun sjekkes når elektroverktøyet ikke går.
– Til anvisning av ladetilstanden trykker du på tasten 8 på
det utkoplede elektroverktøyet og holder den trykt inne.
Fjerning av batteriet (se bilde A)
– Tilfjerningavbatteriet6trykkerduopplåsingstastene7og
trekkerbatterietbakoverutavelektroverktøyet.Ikkebruk
makt.
Verktøyskifte (se bildene B1 –B2)
 Kniven kan bli varm under drift. La kniven avkjøles før
du tar den ut.
– Løsne justeringsskruen1 og sett beskyttelsesplaten3 helt
opp.
– Med en skrutrekker dreier du kniven 10 helt til et hull i kni-
ven er åpent.
– Settentynn, stabilgjenstand(f.eks.enspiker)innidetåp-
ne hullet, for å blokkere kniven.
– Løsne skruen for knivfestet 11.
– Fjern gjenstanden som du brukte til blokkering av kniven.
– Løft kniven litt opp og trekk den ut nedover.
– Sett den nye kniven med avslipt kant utover på verktøyfes-
tet.
Pass på at kniven smekker i lås på verktøyfestet.
– Trekk skruen fast igjen til festing av kniven.
– Innstill beskyttelsesplaten 3 igjen på materialtykkelsen
som skal skjæres og trekk justeringsskruen 1 fast igjen.
Bruk
 Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle arbeider på
elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en
feiltagelse.
Igangsetting
Innsetting av batteriet
 Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en
spenning som er angitt på typeskiltet til elektroverk-
tøyet ditt. Bruk av andre batterier kan medføre skader og
brannfare.
Merk: Bruk av batterier som ikke er egnet for dette verktøyet
kan føre til feilfunksjoner eller til skader på elektroverktøyet.
– Sett det oppladede batteriet 6 inn i håndtaket til dette går
følbart i lås og ligger kant i kant på håndtaket.
Inn-/utkobling
– Til innkobling av elektroverktøyet skyver du på-/av-bryte-
ren 4 fremover, slik at det vises «I» på bryteren.
– Til utkobling av elektroverktøyet skyver du på-/av-bryte-
ren 4 bakover, slik at det vises «0» på bryteren.
Slåelektroverktøyetkunpånårdubrukerdetforåspareener-
gi.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn ≥2/3
Kontinuerlig lys 2 x grønn ≥1/3
Kontinuerlig lys 1 x grønn <1/3
Blinklys 1 x grønn Reserve
OBJ_BUCH-1417-002.book Page 51 Thursday, January 17, 2013 2:17 PM
Side: 51
52 | Norsk
1 609 92A 008 | (17.1.13) Bosch Power Tools
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
Merk:Hviselektroverktøyetkopler automatiskut pågrunnav
utladet eller overopphetet batteri, kopler du ut elektroverk-
tøyet med på-/av-bryteren 4. Lad opp batteriet hhv. la det av-
kjøleførdukoplerinn elektroverktøyet.Batterietkanellersta
skade.
Arbeidshenvisninger
 Ikke belast elektroverktøyer så sterkt at det stanser.
 Ta aldri på kniven 10 under drift.
Skjæreeffekten til elektroverktøyet er avhengig av materiale-
ne som skal skjæres og batteriets ladetilstand.
For sterk fremskyvning reduserer ytelseseffekten pr. batteri-
opplading sterkt.
Hold kniven alltid ren og fri for materialrester.
Føringsskinnen 12 må ikke kile seg fast ved kuttingen og må
være parallell til kutteflaten.
Ved usakkyndig bruk blir kniven butt.
Tynne materialer som stoff kan trekkes inn i elektroverktøyet
og klemmes fast ved skjæring. Ikke trykk for sterkt ved slike
materialer, slik at du fremdeles kan skjære godt. Hold dem i
spenning ved skjæring og skjær langsomt.
Ikke fjern inntrukket material under drift og slå først av elek-
troverktøyet med på-/av-bryteren 4.
Optimale skjæreresultater oppnår du helst med praktiske for-
søk.
Innstilling av beskyttelsesplaten
 Bruk aldri elektroverktøyet uten beskyttelsesplaten 3.
For å oppnå en optimal beskyttelse for fingrene dine må du
innstille beskyttelsesplaten på materialtykkelsen som skal
skjæres før hver arbeidsomgang.
– Løsne skruen 1.
– Innstill beskyttelsesplaten 3 slik at den ligger løst på mate-
rialet som skal skjæres.
– Trekk justeringsskruen 1 fast igjen.
Merk:Settbeskyttelsesplaten3heltnedetterhverbrukavel-
verktøyet og før du utfører en kontroll eller vedlikehold.
Skjærelinjemarkering «Cut Control»
Den røde linjen på vernedekselet (skjærelinjemarkering
«Cut Control» 2) anviser skjærelinjen til kniven 10.
Deretter kan du føre elektroverktøyet nøyaktig langs skjære-
linjen som er markert på materialet.
Temperaturavhengig overlastbeskyttelse
Ved formålsmessig bruk kan elektroverktøyet ikke overbelas-
tes. Ved for sterk belastning eller hvis det tillatte batteritem-
peraturområdet på 0–70 °C ikke overholdes reduseres tur-
tallet eller elektroverktøyet koples ut. Ved redusert turtall
starter elektroverktøyet først igjen med fullt turtall når den
godkjente batteritemperaturen er nådd. Ved automatisk ut-
kopling kopler du ut elektroverktøyet, lar batteriet avkjøle og
kopler elektroverktøyet inn igjen.
Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet må kun lagres i et temperaturområde på 0 °C til
50 °C. Ikke la batteriet f.eks. ligge i bilen om sommeren.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på
at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.
Følg informasjonene om kassering.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle arbeider på
elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en
feiltagelse.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Ved skjæring kan det samle seg materialrester under beskyt-
telsesplaten.
– Rengjør beskyttelsesplaten 3 regelmessig med en pensel
eller en fuktig klut.
Hviselektroverktøyettiltrossforomhyggeligeproduksjons-og
kontrollmetoderengangskullesvikte,måreparasjonenutføres
av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
OBJ_BUCH-1417-002.book Page 52 Thursday, January 17, 2013 2:17 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch GUS 10.8 V-LI ennå.

Spør et spørsmål om Bosch GUS 10.8 V-LI

Har du et spørsmål om Bosch GUS 10.8 V-LI men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch GUS 10.8 V-LI. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GUS 10.8 V-LI Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.