Bosch GSC 10.8 V-LI manual

Vis en manual for Bosch GSC 10.8 V-LI under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Saks
  • Model/navn: GSC 10.8 V-LI
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 76
Norsk | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 S25 | (11.12.08)
no
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene
og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenstående anvis-
ninger kan medføre elektriske støt, brann og/
eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informa-
sjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og
sørg for bra belysning. Rotete arbeids-
områder eller arbeidsområder uten lys
kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass
eller støv. Elektroverktøy lager gnister
som kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke
forandres på noen som helst måte. Ikke
bruk adapterstøpsler sammen med jor-
dede elektroverktøy. Bruk av støpsler
som ikke er forandret på og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektris-
ke støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elek-
triske støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål,
f.eks. til å bære elektroverktøyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktøydeler som
beveger seg. Med skadede eller oppho-
pede ledninger øker risikoen for elek-
triske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elek-
troverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske
støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et
øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av
elektroverktøyet kan føre til alvorlige
skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste
arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet
– reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktøy-
et er slått av før du kobler det til strøm-
men og/eller batteriet, løfter det opp
eller bærer det. Hvis du holder fingeren
på bryteren når du bærer elektroverktøyet
eller kobler elektroverktøyet til strømmen
i innkoblet tilstand, kan dette føre til
uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler
før du slår på elektroverktøyet. Et verk-
tøy eller en nøkkel som befinner seg i en
roterende verktøydel, kan føre til skader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-840-002.book Page 77 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM
Side: 77
78 | Norsk
1 609 929 S25 | (11.12.08) Bosch Power Tools
e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i
uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av et støvavsug redu-
serer farer på grunn av støv.
4) Omhyggelig bruk og håndtering
av elektroverktøy
a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke
lenger kan slås av eller på, er farlig og må
repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/
eller fjern batteriet før du utfører innstil-
linger på elektroverktøyet, skifter til-
behørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket
eller skadet, slik at dette innvirker på
elektroverktøyets funksjon. La disse
skadede delene repareres før elektro-
verktøyet brukes. Dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er
lettere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy
til andre formål enn det som er angitt kan
føre til farlige situasjoner.
5) Omhyggelig bruk og håndtering
av batteridrevne verktøy
a) Lad batteriet kun opp i ladeapparater
som er anbefalt av produsenten. Det
oppstår brannfare hvis et ladeapparat
som er egnet til en bestemt type batterier,
brukes med andre batterier.
b) Bruk derfor kun riktig type batterier for
elektroverktøyene. Bruk av andre batteri-
er kan medføre skader og brannfare.
c) Hold batteriet som ikke er i bruk unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer
eller andre mindre metallgjenstander,
som kan lage en forbindelse mellom kon-
taktene. En kortslutning mellom batteri-
kontaktene kan føre til forbrenninger eller
brann.
d) Ved gal bruk kan det lekke væske ut
av batteriet. Unngå kontakt med denne
væsken. Ved tilfeldig kontakt må det
skylles med vann. Hvis det kommer
væske i øynene, må du i tillegg oppsøke
en lege. Batterivæske som renner ut kan
føre til irritasjoner på huden eller for-
brenninger.
6) Service
a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun
repareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktøyets sikkerhet.
OBJ_BUCH-840-002.book Page 78 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM
Side: 78
Norsk | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 S25 | (11.12.08)
Sikkerhetsinformasjoner for batteri-
platesakser
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før
du legger det ned. Innsatsverktøyet kan kile
seg fast og føre til at du mister kontrollen
over elektroverktøyet.
f Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kort-
slutning.
Beskytt batteriet mot varme, f.eks.
også mot permanent solinnvirkning,
og ild. Det er fare for eksplosjoner.
f Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet
kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og
gå til lege hvis det oppstår helseproblemer.
Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
f Ved defekt batteri kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Sjekk
de aktuelle delene. Rengjør disse eller bytt
dem eventuelt ut.
f Bruk batteriet kun i kombinasjon med
Bosch el-verktøyet. Kun slik beskyttes batte-
riet mot farlig overbelastning.
Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige skader.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen,
og la denne siden være utbrettet mens du leser
bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til skjæring av
metallplater uten spontap. Den er egnet til rette
og buede snitt.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustra-
sjonssiden.
1 Batteri-låsetast
2 Batteri
3 Tast for ladetilstandsindikator
4 Batteri-ladetilstandsindikator
5 På-/av-bryter
6 Sponavviser
7 Umbrakonøkkel
8 Skrue for overkniv
9 Overkniv
10 Underkniv
11 Stillskrue underkniv
12 Skrue for underkniv
13 Innstillingsslære*
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i
vårt tilbehørsprogram.
Tekniske data
Batteri-platesaks GSC 10,8 V-LI
Professional
Produktnummer 3 601 J26 1..
Nominell spenning V= 10,8
Tomgangsslagtall n0 min-1
3600
Max. platetykkelse
som skal skjæres* mm 1,3
Minste kurveradius mm 15
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,4
* gjelder for stålplater opp til 400 N/mm2
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elek-
troverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte
elektroverktøyene kan variere.
OBJ_BUCH-840-002.book Page 79 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM
Side: 79
80 | Norsk
1 609 929 S25 | (11.12.08) Bosch Power Tools
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier funnet i henhold til EN 60745.
Det typiske A-bedømte lydtrykknivået for elek-
troverktøyet er mindre enn 70 dB(A). Usikkerhet
K < 1,5 dB.
Støynivået kan i løpet av arbeidet overskride
80 dB(A).
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre
retninger) beregnet jf. EN 60745:
Svingningsemisjonsverdi ah = 3,5 m/s2
,
usikkerhet K < 1,5 m/s2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisnin-
gene er målt iht. en målemetode som er standar-
disert i EN 60745 og kan brukes til sammenlig-
ning av elektroverktøy med hverandre. Den
egner seg til en foreløbig vurdering av sving-
ningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøy-
et. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre
anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået
avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det også tas hensyn til de tidene maski-
nen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og inn-
satsverktøy, holde hendene varme, organisere
arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 60745 jf. bestemmelsene i direkti-
vene 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til
28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 08.12.2008
Montering
Opplading av batteriet
f Bruk kun ladeapparatene som er angitt på
illustrasjonssiden. Kun disse ladeapparate-
ne er tilpasset til Li-ion-batteriet som er inne-
bygget i elektroverktøyet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å
sikre full effekt fra batteriet, må du lade det full-
stendig opp i ladeapparatet før førstegangs
bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid
uten at levetiden forkortes. Det skader ikke bat-
teriet å avbryte oppladingen.
Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturover-
våking, som kun aksepterer en opplading i i tem-
peraturområdet mellom 0 °C og 45 °C. Slik
oppnås en lang levetid for batteriet.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-840-002.book Page 80 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM
Side: 80
Norsk | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 S25 | (11.12.08)
Batteri-ladetilstandsindikator
De tre grønne LED ene til batteri-ladetilstandsin-
dikatoren 4 viser batteriets 2 ladetilstand. Av
sikkerhetsgrunner kan ladetilstanden kun sjek-
kes når elektroverktøyet ikke går.
Til anvisning av ladetilstanden trykker du på
tasten 3 på det utkoplede elektroverktøyet og
holder den trykt inne.
Fjerning av batteriet
Til fjerning av batteriet 2 trykker du opplåsings-
tastene 1 og trekker batteriet bakover ut av elek-
troverktøyet. Ikke bruk makt.
Bruk
Igangsetting
Innsetting av batteriet
f Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier
med en spenning som er angitt på typeskil-
tet til elektroverktøyet ditt. Bruk av andre
batterier kan medføre skader og brannfare.
Merk: Bruk av batterier som ikke er egnet for
dette verktøyet kan føre til feilfunksjoner eller til
skader på elektroverktøyet.
Sett det oppladede batteriet 2 inn i håndtaket til
dette går følbart i lås og ligger kant i kant på
håndtaket.
Inn-/utkobling
Til innkobling av elektroverktøyet skyver du
på-/av-bryteren 5 fremover, slik at det vises «I»
på bryteren.
Til utkobling av elektroverktøyet skyver du
på-/av-bryteren 5 bakover, slik at det vises «0»
på bryteren.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic
Cell Protection (ECP)» mot total utlading. Når
batteriet er utladet, kobles elektroverktøyet ut
med en beskyttelseskobling: Innsatsverktøyet
beveger seg ikke lenger.
Merk: Hvis elektroverktøyet kopler automatisk
ut på grunn av utladet eller overopphetet batte-
ri, kopler du ut elektroverktøyet med på-/av-bry-
teren 5. Lad opp batteriet hhv. la det avkjøle før
du kopler inn elektroverktøyet. Batteriet kan
ellers ta skade.
Arbeidshenvisninger
f Elektroverktøyet er ikke egnet til stasjonær
drift. Det må f.eks. ikke spennes inn i en
skrustikke eller festes på en arbeidsbenk.
f Arbeid kun med montert sponavviser 6.
Pass på at sponavviseren ikke er skadet
eller bøyd. Ved arbeid uten hhv. med skadet
sponavviser er det fare for skader. La en ska-
det sponavviser straks skiftes ut av et autori-
sert Bosch-serviceverksted.
f Bruk arbeidshansker i løpet av arbeidet.
Pass på at skjærte platedeler ikke bøyes i
retning av kroppen. På skjærte plater opp-
står skarpe kanter som du kan skade deg på.
Trykk de bøyde platedelene eventuelt bort
fra kroppen med hansker.
Elektroverktøyet må kun føres inn mot arbeids-
stykket i innkoblet tilstand.
Hold elektroverktøyet i en vinkel på 80 til 90°
mot plateoverflaten og kil det ikke fast på siden.
Før elektroverktøyet jevnt og med svak frem-
skyvning i skjæreretningen. For sterk fremskyv-
ning reduserer innsatsverktøyenes levetid sterkt
og kan skade elektroverktøyet.
Ved skjæring av kurver må du passe spesielt på
at elektroverktøyet ikke kiles fast på siden og du
må kun arbeide med svak fremskyvning.
LED Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn ≥2/3
Kontinuerlig lys 2 x grønn ≥1/3
Kontinuerlig lys 1 x grønn <1/3
Blinklys 1 x grønn Reserve
80–90˚
OBJ_BUCH-840-002.book Page 81 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM
Side: 81
82 | Norsk
1 609 929 S25 | (11.12.08) Bosch Power Tools
Max. platetykkelse som skal skjæres
Den maksimale platetykkelsen dmax som skal
skjæres er avhengig av fastheten på materialet
som skal bearbeides.
Med elektroverktøyet kan det skjæres plater
opp til følgende tykkelse:
Innstilling av knivavstanden a
f Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle
arbeider på elektroverktøyet utføres (f.eks.
vedlikehold, verktøyskifte osv.) hhv. ved
transport og oppbevaring. Det er fare for
skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved
en feiltagelse.
Knivavstanden a (luftspalte mel-
lom eggene) retter seg etter pla-
tetykkelsen som skal bearbeides
dmax.
Knivavstanden a skal være 10 %
av platetykkelsen dmax (f.eks.
0,1 mm knivavstand ved 1 mm
platetykkelse).
På mykere eller seigere materialer må knivav-
standen a reduseres, på harde eller sprø mate-
rialer må den økes.
Løsne skruen 12 på underkniven. Med stillskru-
en 11 innstiller du nødvendig knivavstand a.
Overkniven 9 og underkniven 10 må ikke berøre
hverandre. Sjekk avstanden med innstillings-
læren 13. Trekk skruen 12 på underkniven fast
igjen med et dreiemoment på 3–4 Nm.
Temperaturavhengig overlastbeskyttelse
Ved formålsmessig bruk kan elektroverktøyet
ikke overbelastes. Ved for sterk belastning eller
hvis det tillatte batteritemperaturområdet på
0–70 °C ikke overholdes reduseres slagtallet
eller elektroverktøyet koples ut. Ved redusert
slagtall starter elektroverktøyet først igjen med
fullt slagtall når den godkjente batteritempera-
turen er nådd. Ved automatisk utkopling kopler
du ut elektroverktøyet, lar batteriet avkjøle og
kopler elektroverktøyet inn igjen.
Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet må kun lagres i et temperaturområde
på 0 °C til 45 °C. Ikke la batteriet f.eks. ligge i
bilen om sommeren.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen
er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skif-
tes ut.
Følg informasjonene om kassering.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle
arbeider på elektroverktøyet utføres (f.eks.
vedlikehold, verktøyskifte osv.) hhv. ved
transport og oppbevaring. Det er fare for
skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved
en feiltagelse.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspal-
tene alltid rene, for å kunne arbeide bra og
sikkert.
Materiale Max. fasthet
[N/mm2
]
dmax
[mm]
Stål 400 1,3
600 0,8
800 0,6
Aluminium 250 2,0
a
OBJ_BUCH-840-002.book Page 82 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM
Side: 82
Norsk | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 S25 | (11.12.08)
Utskifting av kniven (se bilde A)
Overkniven 9 og underkniven 10 er like, har fire
snittkanter hver og kan byttes ut mot hverandre.
Drei hhv. skift kniven i god tid, for kun skarpe
innsatsverktøy skjærer bra og skåner elektro-
verktøyet.
Til skifting av overkniven 9 løsner du skruen 8, til
skifting av underkniven 10 løsner du skruen 12.
Drei kniven 90° eller sett inn en ny kniv. Ved inn-
setting av underkniven 10 må du passe på at den
ligger mot stillskruen 11.
Merk: Snu kniven kun i fremstilt retning hhv.
sett den nye kniven inn i posisjonen som vises
på bildet. Med en galt innsatt kniv er et snitt ikke
mulig.
Trekk skruen 8 for overkniven hhv. skruen 12 for
underkniven fast igjen med et dreiemoment på
3–4 Nm. Sjekk knivavstanden a (se «Innstilling
av knivavstanden a», side 82).
Overkniven 9 og underkniven 10 må ikke slipes.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om
reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og
reservedelene. Deltegninger og informasjoner
om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel: + 47 (6487) 89 50
Faks: + 47 (6487) 89 55
Transport
Batteriet er testet jf. UN-håndbok ST/SG/AC.10/
11/Rev.3 del III, underavsnitt 38.3. Det har en
virksom beskyttelse mot indre overtrykk og kort-
slutning samt innretninger til forhindring av
brudd etter vold og farlig tilbakestrøm.
Litiumekvivalent-mengden som finnes i batteriet
er under vanlig grenseverdi. Derfor gjelder de
nasjonale og internasjonale forskriftene for far-
lig gods verken for batteriet som enkelt del eller
innsatt i elektroverktøyet. Men forskriftene for
farlig gods kan være relevant ved transport av
flere batterier. Det kan i dette tilfellet være nød-
vendig å overholde spesielle vilkår (f. eks. med
emballasjen). Nærmere informasjoner får du i en
engelsk informasjon under følgende internett-
adresse: http://purchasing.bosch.com/en/
start/Allgemeines/Download/index.htm.
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leve-
res inn til miljøvennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Ikke kast elektroverktøy i vanlig
søppel!
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektris-
ke og elektroniske apparater og
tilpassingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljø-
vennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene
i avsnittet «Transport»,
side 83.
Ikke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann.
Batterier skal samles inn, resirkuleres eller de-
poneres på en miljøvennlig måte.
Kun for EU-land:
Defekte eller oppbrukte batterier må resirku-
leres iht. direktiv 91/157/EØF.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-840-002.book Page 83 Thursday, December 11, 2008 4:11 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch GSC 10.8 V-LI ennå.

Spør et spørsmål om Bosch GSC 10.8 V-LI

Har du et spørsmål om Bosch GSC 10.8 V-LI men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch GSC 10.8 V-LI. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GSC 10.8 V-LI Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.