Bosch GGS 28 C Professional manual

Vis en manual for Bosch GGS 28 C Professional under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Rettsliper
  • Model/navn: GGS 28 C Professional
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 97
98 | Norsk
3 609 929 C06 | (16.12.10) Bosch Power Tools
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene
og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenstående anvis-
ninger kan medføre elektriske støt, brann og/el-
ler alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjo-
nene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og
sørg for bra belysning. Rotete arbeids-
områder eller arbeidsområder uten lys
kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass el-
ler støv. Elektroverktøy lager gnister som
kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke
forandres på noen som helst måte. Ikke
bruk adapterstøpsler sammen med jor-
dede elektroverktøy. Bruk av støpsler
som ikke er forandret på og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektris-
ke støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektris-
ke støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål,
f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktøydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger øker risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elek-
troverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske
støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et øye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktøyet kan føre til alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste
arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet
– reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktøy-
et er slått av før du kobler det til strøm-
men og/eller batteriet, løfter det opp
eller bærer det. Hvis du holder fingeren
på bryteren når du bærer elektroverktøyet
eller kobler elektroverktøyet til strømmen
i innkoblet tilstand, kan dette føre til
uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler
før du slår på elektroverktøyet. Et verk-
tøy eller en nøkkel som befinner seg i en
roterende verktøydel, kan føre til skader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 98 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 98
Norsk | 99
Bosch Power Tools 3 609 929 C06 | (16.12.10)
e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i
uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av et støvavsug redu-
serer farer på grunn av støv.
4) Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sik-
rere i det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke
lenger kan slås av eller på, er farlig og må
repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten
og/eller fjern batteriet før du utfører inn-
stillinger på elektroverktøyet, skifter til-
behørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker på elek-
troverktøyets funksjon. La disse skade-
de delene repareres før elektroverktøyet
brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverk-
tøy er årsaken til mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy
til andre formål enn det som er angitt kan
føre til farlige situasjoner.
5) Service
a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun re-
pareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjon for rettsliper
Enhetlig sikkerhetsinformasjon til sliping, ar-
beid med stålbørster, polering og modellering:
f Dette elektroverktøyet skal brukes som
sliper, modelleringsmaskin, polermaskin
(GGS 8 CE) og stålbørste (GGS 8 CE). Følg
alle sikkerhetsinformasjoner, anvisninger,
bilder og data som du får levert sammen
med elektroverktøyet. Dersom disse anvis-
ninger ikke følges, kan det resultere i elek-
trisk overslag, brann eller store personska-
der.
f Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt be-
regnet og anbefalt av produsenten for dette
elektroverktøyet. Selv om du kan feste tilbe-
høret på elektroverktøyet ditt, garanterer
dette ingen sikker bruk.
f Det godkjente turtallet til innsatsverktøyet
må være minst like høyt som det maksimale
turtallet som er angitt på elektroverktøyet.
Tilbehør som dreies hurtigere enn godkjent,
kan brekke og slynges rundt.
f Utvendig diameter og tykkelse på innsats-
verktøyet må tilsvare målene for el-verktøy-
et. Innsatsverktøy med gale dimensjoner kan
ikke kontrolleres tilstrekkelig.
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 99 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 99
100 | Norsk
3 609 929 C06 | (16.12.10) Bosch Power Tools
f Slipeskiver, slipesylindere eller annet tilbe-
hør må passe nøyaktig på slipespindelen el-
ler spenntangen til el-verktøyet. Innsats-
verktøy som ikke passer nøyaktig på
slipespindelen til el-verktøyet, dreier seg
ujevnt, vibrerer svært sterkt og kan medføre
at du mister kontrollen.
f Skiver, slipesylindere, skjæreverktøy eller
annet tilbehør som er montert på et dor må
settes helt inn i spenntangen eller chucken.
«Overhenget» hhv. avstanden til doret mel-
lom skiven og spenntangen må være mini-
mal. Hvis doret ikke spennes tilstrekkelig
og/eller overhenget til skiven er for langt, kan
den monterte skiven løsne og kastes ut med
stor hastighet.
f Ikke bruk skadede innsatsverktøy. Sjekk før
hver bruk om innsatsverktøy slik som slipe-
skiver er splintret eller revnet, om slipesy-
lindere er revnet eller svært slitt, om stål-
børster har løse eller har brukkede tråder.
Hvis elektroverktøyet eller innsatsverktøy-
et faller ned, må du kontrollere om det er
skadet eller bruk et ikke skadet innsats-
verktøy. Når du har kontrollert og satt inn
innsatsverktøyet, må du holde personer
som oppholder seg i nærheten unna det ro-
terende innsatsverktøyet og la elektroverk-
tøyet gå i ett minutt med maksimalt turtall.
Skadede innsatsverktøy brekker som regel i
løpet av denne testtiden.
f Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhen-
gig av typen bruk må du bruke visir, øyebe-
skyttelse eller vernebriller. Om nødvendig
må du bruke støvmaske, hørselvern, verne-
hansker eller spesialforkle som holder små
slipe- og materialpartikler unna kroppen
din. Øynene bør beskyttes mot fremmedlege-
mer som kan fly rundt ved visse typer bruk.
Støv- eller pustevernmasker må filtere den
typen støv som oppstår ved denne bruken.
Hvis du er utsatt for sterk støy over lengre
tid, kan du miste hørselen.
f Pass på at andre personer holder tilstrekke-
lig avstand til arbeidsområdet ditt. Alle som
går inn i arbeidsområdet må bruke person-
lig verneutstyr. Brukne deler til verktøyet el-
ler brukne innsatsverktøy kan slynges ut og
derfor også forårsake skader utenfor det di-
rekte arbeidsområdet.
f Hold maskinen kun fast på de isolerte gripe-
flatene når du utfører arbeid der innsats-
verktøyet kan treffe mot skjulte strømled-
ninger eller sin egen strømledning. Kontakt
med spenningsførende ledninger kan også
sette metallgjenstander under spenning og
føre til elektriske støt.
f Hold el-verktøyet alltid godt fast når du
starter det. Ved oppkjøring til full hastighet
kan motorens reaksjonsmoment føre til at
el-verktøyet vrir seg.
f Hvis det er mulig bør du bruker spenntvin-
ger til å fiksere arbeidsstykket. Hold aldri et
lite arbeidsstykke i den ene hånden og verk-
tøyet i den andre når du bruker verktøyet.
Ved å spenne fast små arbeidsstykker har du
hendene ledig til en bedre kontroll over elek-
troverktøyet. Ved kapping av runde arbeids-
stykker, som treplugger, stenger eller rør, har
disse en tendens til å rulle bort, slik at verk-
tøyinnsatsen klemmes fast og kan slynges
mot deg.
f Hold strømledningen unna roterende inn-
satsverktøy. Hvis du mister kontrollen over
elektroverktøyet kan strømledningen kappes
eller komme inn i verktøyet, og hånden eller
armen din kan komme inn i det roterende
innsatsverktøyet.
f Legg aldri elektroverktøyet ned før innsats-
verktøyet er stanset helt. Det roterende inn-
satsverktøyet kan komme i kontakt med over-
flaten der maskinen legges ned, slik at du kan
miste kontrollen over elektroverktøyet.
f Etter utskifting av verktøyinnsatser eller
innstillinger på maskinen må du sørge for at
spenntangemuttere, chucker eller andre
festeelementer er trukket godt fast. Løse
festeelementer kan forskyves uventet og
medføre at du mister kontrollen; ufestede,
roterende komponenter slynges bort med
stor makt.
f La aldri elektroverktøyet være innkoblet
mens du bærer det. Tøyet ditt kan komme
inn i det roterende innsatsverktøyet hvis det
tilfeldigvis kommer i kontakt med verktøyet
og innsatsverktøyet kan da bore seg inn i
kroppen din.
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 100 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 100
Norsk | 101
Bosch Power Tools 3 609 929 C06 | (16.12.10)
f Rengjør ventilasjonsåpningene til elektro-
verktøyet med jevne mellomrom. Motorvif-
ten trekker støv inn i huset, og en stor opp-
samling av metallstøv kan medføre elektrisk
fare.
f Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
brennbare materialer. Gnister kan antenne
disse materialene.
f Bruk ikke innsatsverktøy som krever flyten-
de kjølemidler. Bruk av vann eller andre fly-
tende kjølemidler kan føre til elektriske støt.
Tilbakeslag og tilsvarende advarsler
f Tilbakeslag er innsatsverktøyets plutselige
reaksjon etter at det har hengt seg opp eller
blokkerer. Dette kan gjelde slipeskiven, slipe-
tallerkenen, stålbørsten osv.. Opphenging el-
ler blokkering fører til at det roterende inn-
satsverktøyet stanser helt plutselig. Slik
akselereres et ukontrollert elektroverktøy
mot innsatsverktøyets dreieretning på blok-
keringstedet.
Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten på sli-
peskiven som dykker inn i arbeidsstykket,
henge seg opp og slik brekker slipeskiven el-
ler forårsaker et tilbakeslag. Slipeskiven be-
veger seg da mot eller bort fra brukeren, av-
hengig av skivens dreieretning på
blokkeringsstedet. Slik kan slipeskiver også
brekke.
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilak-
tig bruk av elektroverktøyet. Det kan unngås
ved å følge egnede sikkerhetstiltak som be-
skrevet nedenstående.
f Hold elektroverktøyet godt fast og plasser
kroppen og armene dine i en stilling som
kan ta imot tilbakeslagskrefter. Brukeren
kan beherske tilbakeslagskrefter med egne-
de sikkerhetstiltak.
f Vær spesielt forsiktig i hjørner, på skarpe
kanter osv. Du må forhindre at innsatsverk-
tøy avprelles fra arbeidsstykket eller klem-
mes fast. Det roterende innsatsverktøyet har
en tendens til å klemmes fast i hjørner, på
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette
forårsaker kontrolltap eller tilbakeslag.
f Ikke bruk et tynt sagblad. Slike innsatsverk-
tøy fører ofte til tilbakeslag eller til at man
mister kontrollen over elektroverktøyet.
f Før innsatsverktøyet alltid inn i materialet i
samme retning som skjærekanten forlater
materialet i (tilsvarer retningen som spon
kastes ut i). Hvis du fører elektroverktøyet i
gal retning, kan innsatsverktøyet bryte ut av
arbeidsstykket, slik at elektroverktøyet trek-
kes i denne fremskyvningsretningen.
f Spenn alltid fast arbeidsstykket ved bruk av
kappeskiver, høyhastighets-freseverktøy
eller hardmetall-freseverktøy. Ved den min-
ste fastkiling i sporet kjøres innsatsverktøyet
fast og kan medføre tilbakeslag. Ved fastki-
ling av en kappeskive brekker denne vanlig-
vis. Ved fastkiling av stålsagblad, høyhastig-
hets-freseverktøy eller hardmetall-
freseverktøy kan verktøyinnsatsen springe ut
av sporet og medføre at du mister kontrollen
over elektroverktøyet.
Spesielle sikkerhetsinformasjoner om sliping
f Bruk kun slipeskivetyper som anbefales for
elektroverktøyet ditt, og kun til anbefalt
bruk. F. eks.: Slip aldri med sideflaten på en
kappeskive. Kappeskiver er beregnet til ma-
terialfjerning med kanten på skiven. Kraftinn-
virkning fra siden på denne slipeskiven kan
føre til at den brekker.
f Til koniske og rette slipestifter med gjenger
må du kun bruke uskadede dor i rett størrel-
se og lengde, uten bakskjæring på skulde-
ren. Egnede dor reduserer muligheten for
brudd.
f Unngå blokkering av kappeskiven eller for
sterkt presstrykk. Ikke utfør for dype snitt.
En overbelastning av kappeskiven øker slita-
sjen og tendensen til fastkiling eller blokke-
ring og dermed også muligheten til tilbake-
slag eller brudd på slipeskiven.
f Ikke plasser hånden i rotasjonsretning hhv.
bak den roterende kappeskiven. Hvis du be-
veger kappeskiven i arbeidsstykket bort fra
hånden din, kan elektroverktøyet med den
dreiende skiven slynges rett mot deg i tilfelle
det oppstår et tilbakeslag.
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 101 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 101
102 | Norsk
3 609 929 C06 | (16.12.10) Bosch Power Tools
f Hvis kappeskiven blokkerer eller du avbry-
ter arbeidet, slår du av elektroverktøyet og
holder det rolig til skiven er stanset helt.
Forsøk aldri å trekke den roterende kappe-
skiven ut av snittet, ellers kan det oppstå et
tilbakeslag. Finn og fjern årsaken til blokke-
ringen.
f Ikke start elektroverktøyet igjen så lenge
det befinner seg i arbeidsstykket. La kapp-
eskiven oppnå det maksimale turtallet før
du fortsetter forsiktig med snittet. Ellers
kan skiven henge seg opp, springe ut av ar-
beidsstykket eller forårsake tilbakeslag.
f Støtt plater eller store arbeidsstykker for å
redusere risikoen for tilbakeslag fra en fast-
klemt kappeskive. Store arbeidsstykker kan
bøyes av sin egen vekt. Arbeidsstykket må
støttes på begge sider, både nær kappesnit-
tet og på kanten.
f Vær spesielt forsiktig ved «inndykkingss-
nitt» i vegger eller andre uoversiktelige om-
råder. Den inntrengende kappeskiven kan
treffe på gass- eller vannledninger, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan forårsa-
ke tilbakeslag.
Spesielle advarsler om polering (GGS 8 CE)
f Det må aldri finnes løse deler på polerhet-
ten, spesielt ikke festesnorer. Putt unna el-
ler kapp festesnorene. Løse roterende feste-
snorer kan gripe tak i fingrene dine eller vikle
seg inn i arbeidsstykket.
Spesielle advarsler for arbeid med stålbørster
(GGS 8 CE)
f Husk på at stålbørsten mister stålbiter i lø-
pet av vanlig bruk. Ikke overbelast ståldele-
ne med for sterkt presstrykk. Ståldeler som
slynges bort kan lett trenge inn gjennom tynt
tøy og/eller hud.
f La børstene gå i minst ett minutt i arbeids-
hastighet før de brukes. Pass på at det da
ikke står en annen person foran eller på
samme linje som børsten. I løpet av innkjø-
ringstiden kan løse trådbiter slynges rundt.
f Rett den roterende stålbørsten bort fra deg
selv. Ved arbeid med disse børstene kan det
slynges rundt små partikler og bittesmå tråd-
biter i høy hastighet og slik trenge inn i huden.
Ekstra advarsler
Bruk vernebriller.
f Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt
med elektriske ledninger kan medføre brann
og elektrisk støt. Skader på en gassledning
kan føre til eksplosjon. Inntrenging i en vann-
ledning forårsaker materielle skader og kan
medføre elektriske støt.
f Lås opp av-/på-bryteren og sett den i av-po-
sisjon hvis strømtilførselen avbrytes, f. eks.
ved strømbrudd eller hvis støpselet trekkes
ut. Slik forhindres en ukontrollert ny start.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen,
og la denne siden være utbrettet mens du leser
bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til sliping og avgra-
ding av metall med korundslipeskiver og til ar-
beid med slipebånd.
GGS 8 CE: Elektroverktøyet er i tillegg beregnet
til børsting og polering av metall.
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 102 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 102
Norsk | 103
Bosch Power Tools 3 609 929 C06 | (16.12.10)
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustra-
sjonssiden.
1 Spenntange
2 Spennmutter
3 Slipespindel
4 Spindelhals
5 På-/av-bryter
6 Stillhjul for turtallforvalg
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
7 Håndtak (isolert grepflate)
8 Fastnøkkel på slipespindelen*
9 Fastnøkkel på spennmutteren*
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i
vårt tilbehørsprogram.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisnin-
gene er målt iht. en målemetode som er standar-
disert i EN 60745 og kan brukes til sammenlig-
ning av elektroverktøy med hverandre. Den
egner seg til en foreløbig vurdering av sving-
ningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøy-
et. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre
anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået
avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det også tas hensyn til de tidene maski-
nen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og inn-
satsverktøy, holde hendene varme, organisere
arbeidsforløpene.
GGS ...
Professional
28 C
28 CE
28 LC
28 LCE
8 CE
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er
Lydtrykknivå
Lydeffektnivå
Usikkerhet K=
Bruk hørselvern!
dB(A)
dB(A)
dB
78
89
3
77
88
3
82
93
3
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.
EN 60745:
Overflatesliping (grovsliping med slipeskivediameter 25 mm):
Svingningsemisjonsverdi ah
Usikkerhet K=
m/s2
m/s2
3
1,5
6
1,5
≤2,5
1,5
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.
EN 60745:
Overflatesliping (grovsliping med maks. slipeskivediameter
50 mm):
Svingningsemisjonsverdi ah
Usikkerhet K=
m/s2
m/s2
8
1,5
14
1,5
≤2,5
1,5
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 103 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 103
104 | Norsk
3 609 929 C06 | (16.12.10) Bosch Power Tools
Tekniske data
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 60745 jf. bestemmelsene i direktive-
ne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010
Rettsliper GGS ...
Professional
8 CE 28 C 28 CE 28 LC 28 LCE
Produktnummer 3 601 ... B22 1.. B20 0.. B20 1.. B21 0.. B21 1..
Opptatt effekt W 750 600 650 650 650
Avgitt effekt W 420 350 380 380 380
Nominelt turtall min-1
8000 28000 28000 28000 28000
Turtallinnstillingsområde min-1
2500
– 8000 –
10000
– 28000 –
10000
– 28000
Maks. spenntangediameter mm 8 8 8 8 8
Nøkkelflate på
– Spennmutteren
– Slipespindelen
mm
mm
19
13
19
19
19
19
19
13
19
13
Spindelhals-Ø mm 43 43 43 43 43
Maks. slipeskivediameter mm 50 50 50 50 50
Maks. polerverktøydiameter mm 80 – – – –
Konstantelektronikk z z z z z
Turtallforvalg z – z – z
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Beskyttelsesklasse /II /II /II /II /II
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller
kan disse informasjonene variere noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektroverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-
verktøyene kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 104 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 104
Norsk | 105
Bosch Power Tools 3 609 929 C06 | (16.12.10)
Montering
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres
må støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Montering av slipeverktøy (se bilde A)
f Bruk kun passende og uskadede fastnøkler
(se «Tekniske data»).
– Rengjør slipespindelen 3 og alle delene som
skal monteres.
– Hold slipespindelen 3 med fastnøkkelen 8
fast på nøkkelflaten.
Løsne spennmutteren 2 med fastnøkkelen 9
på nøkkelflaten ved å skru den mot urviserne.
– Sett skaftet til slipeskiven helt inn i spenn-
tangen 1.
– Hold slipespindelen 3 fast med fastnøkkelen
8 og spenn innsatsverktøyet fast med fast-
nøkkelen 9 på nøkkelflaten ved å skru med
urviserne.
Slipeskiven må gå helt rundt. Urunde slipeskiver
må ikke lenger brukes, men skiftes ut.
f Trekk spenntangen ikke fast med spenn-
mutteren sålenge det ikke er montert slipe-
skiver. Spenntangen kan ellers ta skade.
Støv-/sponavsuging
f Støv fra materialer som blyholdig maling, no-
en tresorter, mineraler og metall kan være
helsefarlige. Berøring eller innånding av støv
kan utløse allergiske reaksjoner og/eller ån-
dedrettssykdommer hos brukeren eller per-
soner som befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjel-
der som kreftfremkallende, spesielt i kombi-
nasjon med tilsetningsstoffer til trebearbei-
delse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av
fagfolk.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplas-
sen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med
filterklasse P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de mate-
rialene som skal bearbeides.
f Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett
antennes.
Bruk
Igangsetting
f Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen
til strømkilden må stemme overens med an-
givelsene på elektroverktøyets typeskilt.
Elektroverktøy som er merket med 230 V
kan også brukes med 220 V.
Inn-/utkobling
Til igangsetting av elektroverktøyet må du skyve
på-/av-bryteren 5 fremover.
Til låsing av på-/av-bryteren 5 skyver du på-/av-
bryteren 5 ned foran til den går i lås.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du
på-/av-bryteren 5 hhv. – hvis den er låst – tryk-
ker du på-/av-bryteren 5 ett øyeblikk og slipper
den deretter.
Tilbakeslagsutkopling
Ved plutselig turtallreduksjon, f.eks. blokkering
i kappesnittet, avbrytes motorens strømtilførsel
elektronisk.
Til ny igangsetting setter du på-/av-bryteren 5 i
utkoplet posisjon og slår elektroverktøyet på
igjen.
Konstantelektronikk
Konstantelektronikken holder turtallet nesten
konstant i tomgang og ved belastning; dette sik-
rer en jevn arbeidseffekt.
Turtallforvalg
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
Med stillhjul for turtallforvalg 6 kan nødvendig
turtall forhåndsinnstilles også under drift.
Det nødvendige turtallet er avhengig av materia-
let som skal bearbeides og diameteren på inn-
satsverktøyet. Overhold maksimalt godkjent tur-
tall på innsatsverktøyet.
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 105 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM
Side: 105
106 | Norsk
3 609 929 C06 | (16.12.10) Bosch Power Tools
Arbeidshenvisninger
Beveg slipeskiven jevnt frem og tilbake med
svakt trykk for å oppnå et optimalt arbeidsresul-
tat. For sterkt trykk reduserer ytelsesevnen til
el-verktøyet og slipeskiven slites hurtigere.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspal-
tene alltid rene, for å kunne arbeide bra og
sikkert.
f Ved ekstreme bruksvilkår må du om mulig
alltid bruke et avsuganlegg. I slike tilfeller,
blås gjennom ventilasjonsspaltene og koble
til en jordfeilbryter. Ved bearbeidelse av me-
tall kan det sette seg lededyktig støv inne i
elektroverktøyet. Beskyttelsesisolasjonen til
elektroverktøyet kan innskrenkes.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leve-
res inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektris-
ke og elektroniske apparater og
tilpassingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke
lenger kan brukes samles inn og
leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Posisjon still-
hjul
Tomgangsturtall (min-1
)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000
OBJ_BUCH-1269-003.book Page 106 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch GGS 28 C Professional ennå.

Spør et spørsmål om Bosch GGS 28 C Professional

Har du et spørsmål om Bosch GGS 28 C Professional men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch GGS 28 C Professional. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GGS 28 C Professional Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.