Bosch BrilliantCare PHC5363 manual

Vis en manual for Bosch BrilliantCare PHC5363 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Krølltang
  • Model/navn: BrilliantCare PHC5363
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 33
32
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
32 no
Sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den. Oppbevar
bruksanvisningen til senere bruk!
Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til andre.
Dette apparatet er beregnet for bruk i hjemmet eller andre ikke-­
kommersielle husholdnings-liknende miljøer. Husholdnings-liknende
miljøer som pauserom i butikker, kontorer, landbruks- og andre
­
småbedrifter eller for gjestenes bruk i vandrerhjem, småhoteller og
liknede bofasiliteter.
¡ Fare for elektrisk støt og brann!
Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med
opplysningene på typeskiltet.
Barn under 8 år må ikke betjene apparatet. Disse apparatene kan
brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller manglende erfarig
og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt
instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår
fra det. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerved-
likehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.
Produktet må bare brukes når strømkabelen og selve apparatet er
uten skade.
Etter bruk og ved eventuelle feil skal støpselet tas ut av stikkontakten.
For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av
andre enn produsentens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved
utskifting av en skadet strømkabel.
Side: 34
33
PHC5363   07/2012
33
no
Ledningen må aldri
● komme i kontakt med varme deler
● trekkes over skarpe kanter
● benyttes som bærehåndtak.
Ta alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Apparatet skal aldri dyppes i vann.
Ikke bruk damprenser.
Varmelementet blir svært varmt. Apparatet må bare holdes i håndta-
ket. Skal kun brukes på tørt hår, aldri på kunstig hår.
Du må kun legge fra deg apparatet på overflater som tåler varme.
Unngå enhver kontakt mellom apparatet og huden.
Må ikke brukes i nærheten av badekar, vaskeservant
eller lignende beholdere som inneholder vann.
¡ Livsfare!
Apparatet må aldri komme i berøring med vann. Fare kan også
­
oppstå når apparatet er slått av, ta derfor alltid ut støpselet etter
bruk eller når du legger apparatet fra deg midlertidig.
Ytterligere vern gir en jordfeilbryter, opptil 30 mA, som monteres i
sikringsskapet. Nærmere opplysninger gis av nærmeste elektro­
entreprenør.
¡ Kvelningsfare!
La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.
Fare for forbrenninger!
Ikke kom i kontakt med huden (hodebunn eller ører).
Side: 35
34
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
34 no
Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.
Du har fått et kvalitetsprodukt som du vil
få mye glede av.
Deler og
betjeningselemener
1 Ringbryter på / av varmetrinn
2 LED-temperaturindikator
3 Ionisrings-knapp
4 LED lyslist ionisering
5 Varmeelement
6 Klemmehåndtak
7 Støttefot
Slik kommer du i gang
● Sett støpslet i en kontakt og plasser appa-
ratet med foten ned på et jevnt under-
lag som tåler varme. La strømledningen
henge ned for å sikre at apparatet står
støtt.
● Skyv ringbryteren 1 fram for å slå appara-
tet på. Ringbryterens stilling bestemmer
nå temperaturen:
1 = ca. 140°C for fint hår
2 = ca. 170°C for normalt hår
3 = ca. 200°C for kraftig hår
● Velg ønsket temperatur. Apparatet var-
mes opp, LED 2 blinker.
● Så snart innstilt temperatur er nådd, lyser
LED 2 konstant. Nå kan hårene krølles.
● Skyv ringbryteren 1 bakover for å slå av.
Bruk
Fare for forbrenninger!
Ikke kom i kontakt med huden (hodebunn
eller ører).
● Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
● Skal bare brukes på ubehandlet og friskt
hår.
● Bør kun brukes av og til på hår med per-
manent eller på hår som er farget eller
slitt.
Info: Tynt hår reagerer veldig raskt på
behandlingen. Jevn varme er spesielt skån-
somt for håret.
● Del det glattkjemmede håret i jevne lok-
ker på ca 2–3 cm hver. Jo tynnere lok-
kene er, desto sterkere blir krøllene,
siden alt håret kommer i kontakt med den
varme krølltangen.
● Du åpner krølltangen ved å trykke på
klemmehåndtaket 6.
● Legg en hårlokk i krølltangen og slipp opp
klemmehåndtaket igjen slik at tangen luk-
ker seg. Bilde a
● Nå trekker du krølltangen helt ut til hår-
tuppene og ruller opp lokkene. Bilde b
Viktig: Bruk hele overflaten av varmeele-
mentet på krølltangen for å vikle opp lange
hårlokker. Dette sikrer at oppvarmingen
fordeler seg jevnt over hele hårlokken slik at
du får et best mulig resultat.
● La krølltangen være noen sekunder i
håret for å forme krøllen.
● Deretter tar du ut hårlokken. Dette gjør du
ved å åpne krølltangen med små beve-
gelser og samtidig dra den sidelengs ut
av håret.
Henvisning: Sørg for at krøllen ikke trek-
kes slik at den jevnes ut igjen.
For å oppnå økt holdbarhet kan du feste
den ferdige (opprullede) hårlokken med en
hårklemme inntil håret er blitt avkjølt.
Side: 36
35
PHC5363   07/2012
35
no
Når du skal legge fra deg tangen plasser
du den med foten ned på et jevnt underlag
som tåler varme. La strømledningen henge
ned for å sikre at apparatet står støtt.
Tips: Vent til håret er godt avkjølt før du
styler det.
Hvis du grer krøllene med fingrene, får frisy-
ren ekstra volum.
For å forme hårlokkene slik at de ser mer
naturlige ut kan krølltangen benyttes med
klemmen lukket, som en krøllstav, slik som
hos frisøren. Du må da holde enden på hår-
lokken i fingerne og rulle den opp rundt den
lukkede krølltangen. Bilde c
La hårlokken være rullet opp rundt krølltan-
gen i noen sekunder, slik at hårlokken får
den formen du ønsker. Deretter slipper du
hårlokken løs fra krølltangen igjen.
Tips: For å gi håret et moderne utseende
bør du unngå å begynne å krølle opp hår-
lokkene helt nede ved hårfestet, men heller
begynne noen centimeter lenger ute.
Du finner mer informasjon om Bosch-styling
på www.bosch-personalstyle.com
Ionisering
Dette apparatet er utstyrt med Quattro-Ion-­
teknologi (4 ioneutganger) med Shine
Boost Power. Ioner er elektrisk ladde par-
tikler som finnes i naturen. I apparatet
­
produseres slike ioner av en ionegene­
rator. Takket være den firedoble ionise-
ringen til Quattro-Ion-krølltangen med
den ­
ekstra brede ionestrømmen, reduse-
res den statiske oppladingen, dvs. det at
hårene ”flyr til alle kanter” merkbart (anti-
statisk effekt). Resultatet: Følbart smidig
hår som er lett å kjemme, med silkeaktig,
tredimensjonal glans. Ioniseringen kan
aktiveres eller deaktiveres med tast 3 på
alle temperaturtrinn. LED lyslisten 4 lyser
rødt så snart ioniseringen er aktivert.
Automatisk avstengning
Av sikkerhetsmessige årsaker er dette
apparatet utstyrt med en automatisk utkob-
lingsfunksjon.
Ca. 40 minutter etter at det er slått på, eller
etter siste gang ringbryteren 1 ble betjent, slår
apparatet seg automatisk av.
Info:
Skyv ringbryteren 1 til et hvilket som helst
temperaturtrinn for å slå apparatet på igjen.
Apparatet varmes opp igjen.
Rengjøring og stell av
apparatet
¡ Fare for strømstøt!
Ta alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Apparatet skal aldri dyppes i vann.
Ikke bruk damprenser.
La apparatet avkjøle før rengjøring.
Bruk en fuktig klut til å gjøre apparatet rent
utvendig og tørk det med en tørr klut. Ikke
bruk sterke rengjøringsmidler, skurepulver o.l.
Side: 37
36
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
36 no
Tekniske data
Strømkilde
(spenning/frekvens)
220-240 V
50 Hz
Effekt 39 W
Oppbevaring
La apparatet kjøle seg ned før du legger det
bort.
Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med
de europeiske retningslinene 2002/96/EG
angående brukte elektriske og elektroniske
apparater (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Retningslinjene
fastsetter rammene i hele EU for retur
og avfallshåndtering av gammelt utstyr.
Faghandelen kan gi opplysninger om
aktuelle avfallsmottak.
A
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibe­
tingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch BrilliantCare PHC5363 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch BrilliantCare PHC5363

Har du et spørsmål om Bosch BrilliantCare PHC5363 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch BrilliantCare PHC5363. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BrilliantCare PHC5363 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.