Bosch ART 30 Combitrim manual

Vis en manual for Bosch ART 30 Combitrim under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Gresstrimmer
  • Model/navn: ART 30 Combitrim
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Slovakisk, Ungarsk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 5
6 • F016 L70 346 • 05.11
K L
M N
CLICK!
O
20
9
9
21
22
23
10 24
25
25
26
27
13
14
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 67
Norsk - 1
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
OBS! Les nøye gjennom de nedenstående anvis-
ningene. Gjør deg kjent med betjeningselemen-
tene og korrekt bruk av gresstrimmeren. Ta godt
vare på bruksanvisning til senere bruk.
Forklaring av symbolene på gresstrimmeren
Generell advarsel.
Les bruksanvisningen.
Bruk vernebriller.
Pass på at personer som står i nærheten ikke ska-
des av gjenstander som slynges ut.
Hold personer i nærheten i en sikker avstand fra
gressklipperen.
Slå av gresstrimmeren og trekk støpselet ut
av stikkkontakten før du utfører innstillinger
eller rengjør gresstrimmeren, hvis ledningen
har hopet seg opp eller hvis du lar gresstrim-
meren stå uten oppsyn ett øyeblikk. Hold
ledningen unna skjæretråden.
Ikke bruk gresstrimmeren i regn eller la den
stå utendørs i regn.
■ Bruk aldri gresstrimmeren med skadede deksler
eller verneutstyr, eller hvis disse er fjernet.
■ Før bruk må det kontrolleres om strømledningen
hhv. skjøteledningen er skadet eller for gammel.
Hvis ledningen skades ved bruk, må støpselet
straks trekkes ut av stikkontakten. IKKE BERØR
LEDNINGEN FØR STØPSELET ER TRUKKET
UT AV STIKKONTAKTEN. Ikke bruk gresstrim-
meren hvis ledningen er skadet eller slitt.
■ Før bruk og etter et støt/slag må maskinen kon-
trolleres med hensyn til slitasje eller skader og
eventuelt repareres.
■ Ikke bruk gresstrimmeren barbeint eller med
åpne sandaler, bruk alltid solide sko og lange
bukser.
■ Hold skjøteledningen unna skjærende deler.
■ La aldri barn eller personer som ikke kjenner
disse anvisningene bruke gresstrimmeren. Na-
sjonale forskrifter innskrenker eventuelt bruke-
rens alder. Oppbevar gresstrimmeren utilgjenge-
lig for barn når den ikke brukes.
■ Bruk aldri gresstrimmeren når andre personer –
særskilt barn eller husdyr – oppholder seg i nær-
heten.
■ Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på an-
dre personer eller deres eiendeler.
■ Vent til den roterende tråden er stanset helt før du
berører denne. Tråden fortsetter å rotere etter at
motoren er slått av og kan forårsake skader.
■ Bruk kun gresstrimmeren i dagslys eller bra kuns-
tig lys.
■ Bruk helst ikke gresstrimmeren i vått gress.
■ Slå av gresstrimmeren når den transporteres fra/
til arbeidsstedet.
■ Pass på at hender og føtter ikke er nær den rote-
rende tråden før du slår på gresstrimmeren.
■ Sørg for at hender og føtter ikke er i nærheten av
den roterende tråden.
■ Bruk aldri tråder av metall i denne gresstrimme-
ren.
■ Gresstrimmeren må kontrolleres og vedlikehol-
des med jevne mellomrom.
■ La gresstrimmeren kun repareres av autoriserte
service-verksteder.
■ Sørg alltid for at ventilasjonsspaltene er frie for
gressrester.
■ Vær forsiktig med kniven du bruker til å kappe trå-
den med. Når tråden er trukket inn, må gresstrim-
meren alltid settes i sin normale arbeidsposisjon
før den slås på.
■ Slå av gresstrimmeren og trekk støpselet ut
av stikkontakten:
– alltid når gresstrimmeren er uten oppsyn
– før utskifting av trådspolen
– når ledningen har hopet seg opp
– før rengjøring, eller når det utføres arbeider på
gresstrimmeren.
■ Maskinen må oppbevares på et sikkert, tørt sted,
utilgjengelig for barn. Ikke sett andre gjenstander
på maskinen.
■ For sikkerhets skyld må slitte eller skadede deler
skiftes ut.
■ Sørg for at deler som monteres er fra Bosch.
Sikkerhetsinformasjoner
360°
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 68
Norsk - 2
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Maskinen er beregnet til klipping av gress og ugress
under busker og i skråninger og i kanter, der man
ikke kommer godt til med en gressklipper.
Den er beregnet til bruk i en omgivelsestemperatur
på mellom 0 °C og 40 °C.
Denne håndboken inneholder anvisninger om kor-
rekt montering og sikker bruk av produktet. Det er
viktig at du leser disse anvisningene nøye.
Ta gresstrimmeren forsiktig ut av emballasjen, kon-
trollér om de nedenstående delene er fullstendige:
– Trimmer
– Vernedeksel
– Justerbart håndtak (montert)
– Hjul (bare ART 30/3000 COMBITRIM)
– Tre-vernebøyle
(bare ART 30/3000 COMBITRIM)
– Ekstra kraftig trimmetråd
– Bruksanvisning
Hvis deler mangler eller er skadet, må du henvende deg til
din forhandler.
1 På-/av-bryter
2 Håndtak
3 Innstillingsmutter for håndtaket
4 Justérbart håndtak
5 Klemhylse
6 Rør
7 Trimmerhode
8 Ventilasjonsspalter
9 Tre-vernebøyle
(bare ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Vernedeksel
11 Hjul (bare ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Pedal til innstilling av trimmerhodets skråstilling
13 Ekstra kraftig trimmetråd
14 Spole med ekstra kraftig trimmetråd
15 Støpsel**
16 Serienummer
**forskjellig fra land til land
Tilbehør som er beskrevet og illustrert i
bruksanvisningen inngår ikke alltid i leveransen.
Tekniske data
Gresstrimmer ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Bestillingsnummer 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Opptatt effekt [W] 400 450 500
Tomgangsturtall [min-1] 12 500 11 500 10 500
Trådmating Pro-trykk-automatikk Pro-trykk-automatikk Pro-trykk-automatikk
Justérbart håndtak ● ● ●
Skråstilling for
trimmerhode/Innstil-
ling for å trimme kan-
ter ● ● ●
Trimmetråd [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Skjærediameter [cm] 23 26 30
Trådspolens
kapasitet [m] 8 8 8
Ekstra kraftig
trimmetråd [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Vekt (uten
ekstrautstyr) [kg] 2,7 3,0 3,2
Beskyttelsesklasse / II / II / II
Serienummer Se serienummeret 16 (typeskiltet) på maskinen.
Formålsmessig bruk
Innledning
Dette inngår i leveransen
Maskinelementer
F016 L70 346.book Seite 2 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 69
Norsk - 3
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Elektrisk sikkerhet
Maskinen er verneisolert for din egen sikkerhet og
trenger ingen jording. Driftsspenningen er på
230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V av-
hengig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteled-
ninger. Informasjoner får du av et Bosch service-
verksted.
For ekstra sikkerhet anbefales det å bruke en jord-
feilbryter (RCD) med en jordfeilstrøm på 30 mA.
Denne jordfeilbryteren bør kontrolleres før hver
bruk.
OBS! For din egen sikkerhet er det nødvendig at
støpslet 15 på maskinen forbindes med skjøteled-
ning 17.
Sammenkoblingsstedet til skjøteledningen må være
beskyttet mot sprut, være av gummi eller med gum-
miovertrekk.
Skjøteledningen må brukes med en strekkavlast-
ning.
Tilkoblingsledningen må med jevne mellomrom kon-
trolleres med hensyn til skader og må kun brukes i
en bra tilstand.
Hvis tilkoblingsledningen er skadet må den kun re-
pareres av et autorisert Bosch-verksted.
Det må kun brukes skjøteledninger av typen
H05VV-F eller H05RN-F.
Produktet må ikke koples til stikkontakten
før det er komplett satt sammen.
Montering av vernedekselet
Sett vernedekselet 10 på trimmerhodet 7.
➊ Hekt vernedekselet inn på trimmerhodet og skyv
dekselet bakover.
➋ Trykk vernedekselet ned til dette går sikkert i lås
(klikk).
Montere hjulene (bare ART 30/3000 COMBITRIM)
Sett hjulene 11 på føringsstangen 6.
Monter skruen 19 og vingemutteren 18.
Merk: Hjulenes posisjon kan endres ved å løsne vin-
gemutteren 18 og forskyve hjulene til ønsket stilling.
Hjulene kan forskyves oppover og nedover
langs føringsstangen 6 og innstilles på nødvendig
klippehøyde.
Bruk av det bevegelige håndtaket
Det bevegelige håndtaket 4 kan settes i forskjellige
stillinger:
➊ For å forandre posisjonen, løs innstillingsmutter 3
og innstill det bevegelige håndtaket 4.
➋ Skru innstillingsmutter 3 fast for å være sikker på
at det bevegelige håndtak 4 blir stående i en be-
stemt stilling.
Stille inn trimmerlengden
➊ Drei klemhylse 5 90°.
➋ For å øke trimmerlengden, trekk ut føringsstan-
gen, for å minske trimmerlengden, skyv inn førings-
stangen. Drei klemhylsen 5 fast igjen.
Innstille trimmerhodets skråstilling:
For å forandre den skråstilling gresset trimmes i,
trykk pedal 12 ned og drei føringsstangen 6 i den
ønskede stilling.
Løsne pedal 12 igjen.
Innstilling for å trimme kanter
Forskyv hjulene (hvis de er montert):
➊ Løsne vingemutteren 18.
➋ Drei hjul 11 90° som vist på tegningen.
➌ Trekk fast vingemutteren 18.
Innstille trimmerhodets skråstilling:
➊ Trykk ned pedal 12.
➋ Sett føringsstang 6 i nederste posisjon. Løsne
pedal 12 igjen.
Forskyve trimmerhodet:
➊ Løsne klemhylse 5.
➋ Drei føringsstang 6 90° for å bringe trimmerho-
det 7 i en optimal stilling for å trimme/skjære kanter,
slik dette er vist på tegningen. Drei klemhylse 5 fast
igjen.
Steiner, løse trebiter og andre gjenstander
må fjernes fra flaten som skal klippes.
Etter utkobling av gresstrimmeren fortsetter
trimmetråden å gå i noen sekunder. Vent til mo-
toren/trimmetråden står stille, før gresstrimme-
ren slås på igjen.
Ikke slå av og på igjen etter kort tid.
For din sikkerhet
OBS! Slå av maskinen og trekk ut støpselet før
du innstiller eller rengjør gressklipperen eller
hvis ledningen er kappet, skadet eller har ho-
pet seg opp.
Etter utkobling av gresstrimmeren fortsetter
trimmetråden å gå i noen sekunder.
OBS! Ikke berør den roterende trimmetråden.
Montering
A
B1
B2
Innstilling
Klipping og kanttrimming
B3
C
D
E
F
G
H
F016 L70 346.book Seite 3 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 70
Norsk - 4
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Inn- og utkobling
Trykk bryter 1 og hold den trykt inne. For å slå av,
slippes bryter 1.
Klippe gress
Beveg gresstrimmeren mot venstre og høyre og
hold den samtidig i tilstrekkelig avstand fra kroppen.
Gresstrimmeren kan klippe gress effektivt opp til en
høyde på 15 cm. Høyere gress må klippes trinnvis.
Ta hjulene av før du trimmer langt gress (bare
ART 30/3000 COMBITRIM).
Trimme meget langt gress/ugress
Maskinen er utstyrt med en ekstra kraftig trimme-
tråd, monteringen er beskrevet i avsnittet «Vedlike-
hold av spolen».
Når du har å gjøre med meget lange og motstands-
dyktige planter, hjelper den ekstra kraftige trimme-
tråden til å forbedre arbeidsytelsen og gir bedre re-
sultater.
Kanttrimming
Før gresstrimmeren langs plenkantene. For å unngå
en hurtig slitasje av tråden, må kontakt med faste
overflater eller murer unngås.
Benytt tre-vernebøylen 9 som styringshjelp (bare
ART 30/3000 COMBITRIM – kan fås som ekstraut-
styr til ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Klipping rundt trær og busker
Klipp forsiktig rundt trær og busker, slik at de ikke
berøres av tråden.
Planter kan dø hvis barken skades.
Benytt det innstillbare håndtaket og tre-vernebøy-
len 9 til bedre styring av maskinen (bare ART 30/
3000 COMBITRIM – kan fås som ekstrautstyr til
ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Den roterende tråden kan slites eller revne. Det mer-
ker man når motoren går uten last og gresset ikke
klippes.
Trykk den startede gresstrimmeren mot bakken
eller en fast overflate og slipp den igjen. (nødvendig
presstrykk ca. 3 kg). Slik frigir utløseren 20 klippe-
tråden. Trådspolen frigir ca. 4 cm tråd ved hver be-
tjening.
Når tråden er helt brutt må det trykkes to ganger, for
å få en full skjærediameter.
Når tråden overskrider den maksimale skjæredi-
ameteren kappes den av kniven 24 som er integrert
i vernedekselet 10.
Før alle arbeider utføres på gresstrimme-
ren må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Merk: Utfør følgende servicearbeider med jevne
mellomrom, for å sikre en lang og pålitelig bruk.
Undersøk maskinen med jevne mellomrom med
hensyn til åpenlyse feil slik som løse fester og slitte
eller skadede deler.
Kontrollér at deksler og verneinnretninger ikke er
skadet og er korrekt plassert. Utfør eventuelle vedli-
keholds- eller reparasjonsarbeider før gressklippe-
ren tas i bruk.
Skulle gresstrimmeren svikte til tross for omhygge-
lige produksjons- og kontrollmetoder, må reparasjo-
nen utføres av et autorisert serviceverksted for
Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må
du absolutt oppgi maskinens 10-sifrede bestillings-
nummer.
Før alle arbeider utføres på gresstrimme-
ren må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Utskifting av trådspolen
Hold spoleplaten 23 fast.
Drei spoledekselet 21 mot urviserne og ta det av.
Ta den tomme spolen 25 ut av spoledekslet.
Før tråden til den nye/fylte spolen inn gjennom hul-
let 22 og legg den inn i spoledekselet 21.
Trekk ca. 9 cm tråd ut av spolen.
Sett spolen med spoledekselet 21 riktig på spolepla-
ten (bajonett), trykk på og drei deretter mot høyre
frem til anslaget.
Montering av spolen med ekstra kraftig trimme-
tråd
Hold spoleplaten 23 fast.
Drei spoledekselet 21 mot urviserne og ta det av.
Spole med ekstra kraftig trimmetråd 14 settes i riktig
stilling på spoleplaten (bajonettlås), trykkes ned og
dreies fast med urviserne (klikk).
Hvis den ekstra kraftige trimmetråden slites, ta
spolen av som beskrevet ovenfor og sett reserve-
trimmetråd 13 inn i spolen, som vist på tegningen.
Flere ekstra kraftige trimmetråder som reserve kan
oppbevares i maskinen som vist i hovedtegningen.
Trådmating
I
J
K
L
M
Vedlikehold
Vedlikehold av spolen
M
O
F016 L70 346.book Seite 4 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 71
Norsk - 5
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Påfylling av tråd
Ta av spolen 25, som beskrevet ovenfor.
Trykk holderingen 27 sammen, skyv fremover og ta
den av over den mindre spolediameteren.
Kutt ca. 8 m tråd av fra påfyllingsrullen. Trykk en
ende inn i sporet på spolen, slik at det peker ca.
4 mm ut.
Rull tråden stramt opp i ordentlige lag i pilens ret-
ning.
Før enden på tråden innenfra gjennom slissen 26 i
holderingen 27.
Hold tråden stramt og skyv holdering 27 inn over
den mindre spolediameteren.
Sett inn spolen, som beskrevet oppe.
Merk: Bruk kun Bosch reservetråd. Denne spesial-
utviklingen har bedre skjære- og etterføringsegen-
skaper. Andre skjæretråder fører til dårligere skjæ-
revirkning.
Før alle arbeider utføres på gresstrimme-
ren må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Rengjør den ytre delene på gresstrimmeren grundig
med en myk børste og en klut. Ikke bruk vann eller
løse- og polérmidler. Fjern samtlige gressrester og
partikler, særlig fra ventilasjonsspaltene 8.
Legg gresstrimmeren på siden og rengjør vernedek-
selet 10 på innsiden. Kompakte gressrester fjernes
med en tre- eller plastbit.
Heng ledningen opp på den integrerte ledningskro-
ken. Du må IKKE vikle tilkoblings- og skjøtelednin-
gen sammen rundt ledningskroken og vernedekse-
let. Hvis ledningen berører kniven, kan den skades.
Heng ledningen KUN opp på den integrerte led-
ningskroken.
Nedenstående tabell viser feilsymptomer og mulig utbedring av feil, hvis maskinen en gang skulle svikte. Hvis
du ikke kan lokalisere og utbedre problemet, må du henvende deg til service-verkstedet.
OBS! Før feilsøkingen utføres må maskinen slås av og støpselet trekkes ut.
N
Etter trimmingen/oppbevaring
Feilsøking
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Gresstrimmeren går ikke Nettspenning mangler
Stikkontakten er defekt
Skjøteledningen er skadet
Sikringen er utløst
Kontrollér og slå på
Bruk en annen stikkontakt
Kontrollér kabelen, skift eventuelt ut
Skift ut sikringen
Gresstrimmeren går rykk-
vis
Skjøteledningen er skadet
Interne ledninger i gressklipperen er
defekt
Kontrollér kabelen, skift eventuelt ut
Henvend deg til kundeservice
Henvend deg til kundeservice
Gresstrimmeren er over-
belastet
Gresset er for høyt Klipp trinnvis
Gresstrimmeren klipper
ikke
Tråden er for kort/revnet Manuell/automatisk innmating av trå-
den
Tråden etterføres ikke Tom spole
Tråden har hopet seg opp i spolen
Kontrollér spolen
Tråden vikles opp på nytt, om nødven-
dig
Tråden fortsetter å revne Tråden har hopet seg opp i spolen
Trimmeren brukes ikke korrekt.
Tråden vikles opp på nytt, om nødven-
dig
Klipp kun med spissen på tråden,
unngå å berøre stein, vegger og andre
faste gjenstander. Tråden må etterfø-
res med jevne mellomrom, slik at hele
skjærebredden kan utnyttes.
F016 L70 346.book Seite 5 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 72
Norsk - 6
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Eksplosjonstegninger og informasjoner om re-
servedeler finner du under:
www.bosch-pt.com
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres
inn til miljøvennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig
søppel!
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektriske og
elektroniske apparater og tilpassin-
gen til nasjonale lover må gammelt
elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles
inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Eksplosjonstegninger og informasjoner om re-
servedeler finner du under:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch A/S
Trollaasveien 8
Postboks 10
1414 Trollaasen
✆ Kundekonsulent.............................. +47 66 81 70 00
Fax ................................................................ +47 66 81 70 97
Måleverdier funnet i samsvar med 2000/14/EF
(1,60 m høyde, 1,0 m avstand) og EN 28 662.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå: 84 dB (A). Lydstyrkenivå: 95 dB (A)
Den typiske hånd-arm-vibrasjonen er lavere enn
2,5 m/s2.
Vi overtar ansvaret for at dette produktet er i
overensstemmelse med følgende standarder eller
standard-dokumenter: EN 786, EN 60 335 i sam-
svar med bestemmelsene i direktivene 89/336/EØF,
98/37/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Den garanterte lydstyrken LWA er la-
vere enn 96 dB (A). Bedømmelsesmetode for sam-
svar se vedlegg VI.
Angitt kontrollsted: SRL, Sudbury England
Angitt kontrollinstans-identifikasjonsnummer: 1088
Leinfelden, 01.12.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Rett til endringer forbeholdes
Deponering
Kundeservice
Samsvarserklæring
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch ART 30 Combitrim ennå.

Spør et spørsmål om Bosch ART 30 Combitrim

Har du et spørsmål om Bosch ART 30 Combitrim men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch ART 30 Combitrim. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ART 30 Combitrim Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.