Bosch ART 23 LI manual

Vis en manual for Bosch ART 23 LI under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Gresstrimmer
  • Model/navn: ART 23 LI
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 104
Norsk | 105
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
no
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenstående instruk-
ser. Gjør deg kjent med betjeningselementene
og den korrekte bruken av hageredskapet. Ta
godt vare på driftsinstruksen til senere bruk.
Forklaring av symbolene på batteri-gresstrim-
meren
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Bruk vernebriller.
Pass på at personer som står i nærheten ikke
skades av fremmedlegemer som slynges bort.
Hold personer i nærheten på sikker avstand fra
hageredskapet.
Ta ut batteriet før du utfører innstil-
lings- eller reparasjonsarbeider på ha-
geredskapet eller hvis hageredskapet
står uten oppsyn en viss tid.
Ikke arbeid i regn og la batteri-gress-
strimmeren ikke stå utendørs i regn-
vær.
Bruk ikke ladeapparatet hvis strømled-
ningen er skadet.
Maskinavhengig sikkerhetsinformasjon
f Dette hageredskapet er ikke beregnet til å
brukes av personer (inklusive barn) med inn-
skrenkede fysiske, sensoriske eller intellek-
tuelle evner eller manglende erfaring og/eller
manglende kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller får instrukser om bruken av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre
at de leker med hageredskapet.
f La aldri barn eller personer som ikke er kjent
med disse instruksene få lov til å bruke bat-
teri-gresstrimmeren. Nasjonale forskrifter
innskrenker eventuelt brukerens alder. Opp-
bevar gresstrimmeren utilgjengelig for barn
når den ikke er i bruk.
f Ikke bruk batteri-gresstrimmeren barbent el-
ler med åpne sandaler, ha alltid på solide sko
og lange bukser.
f Bruk aldri hageredskapet når det oppholder
seg personer, særskilt barn eller husdyr, like
i nærheten.
f Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på
andre mennesker eller deres eiendom.
f Vent til den roterende kniven er stanset helt
før du tar på den. Kniven fortsetter å rotere
etter at motoren er slått av og kan forårsake
skader.
f Arbeid kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
f Batteri-gresstrimmeren må helst ikke brukes
i vått gress.
f Slå av batteri-gresstrimmeren, når den trans-
porteres til/fra arbeidsflaten.
f Slå batteri-gresstrimmeren kun på når hen-
der og føtter er tilstrekkelig langt borte fra
den roterende kniven.
f Kom ikke med hender eller føtter i nærheten
av den roterende kniven.
f Bruk aldri kniver av metall i denne maskinen.
f Bruk aldri batteri-gresstrimmeren med ska-
dede deksler eller beskyttelsesinnretninger
eller hvis disse er tatt av.
f Etter et slag må maskinen sjekkes mht. slita-
sje eller skader og den må eventuelt repare-
res igjen før bruk.
d.c.
a.c.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 105 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 105
106 | Norsk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
f Kontroller og vedlikehold batteri-gresstrim-
meren med jevne mellomrom.
f La batteri-gresstrimmeren kun repareres av
autoriserte service-verksteder.
f Pass alltid på at ventilasjonsspaltene er frie
for gressrester.
f Slå maskinen av og ta ut batteriet:
– hver gang du lar trimmeren stå uten opp-
syn
– før utskifting av kniven
– før rengjøring, eller når det arbeides på
batteri-gresstrimmeren.
f Sørg for at hageredskapet er slått av før du
setter inn batteriet. Hvis du setter et batteri
inn i et hageredskap som er slått på, kan det
føre til ulykker.
f Maskinen må oppbevares på et sikkert, tørt
sted, utilgjengelig for barn. Sett ikke andre
gjenstander på maskinen.
f Skift for sikkerhets skyld slitte eller skadede
deler ut.
f Pass på at deler som skal skiftes ut er fra
Bosch.
f Bruk kun Bosch batterier som er beregnet
til dette hageredskapet. Bruk av andre bat-
terier kan føre til skader og brannfare.
f Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kort-
slutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks.
også mot permanent solinnvirkning,
ild, vann og fuktighet. Det er fare for
eksplosjoner.
f Hold batteriet som ikke er i bruk unna bin-
ders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller an-
dre mindre metallgjenstander, som kan lage
en forbindelse mellom kontaktene. En kort-
slutning mellom batterikontaktene kan føre
til forbrenninger eller brann.
f Ved gal bruk kan det lekke væske ut av bat-
teriet. Unngå kontakt med denne væsken.
Ved tilfeldig kontakt må det skylles med
vann. Hvis det kommer væske i øynene, må
du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske
som renner ut kan føre til irritasjoner på hu-
den eller forbrenninger.
f Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet
kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og
gå til lege hvis det oppstår helseproblemer.
Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
f Lad batteriet kun opp i ladeapparater som
er anbefalt av produsenten. Det oppstår
brannfare hvis et ladeapparat som er egnet
til en bestemt type batterier, brukes med an-
dre batterier.
f Ved defekt batteri kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Sjekk
de aktuelle delene. Rengjør disse eller bytt
dem eventuelt ut.
f Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bos-
ch hageredskapet. Kun slik beskyttes batte-
riet mot farlig overbelastning.
Sikkerhetsinformasjoner for ladeappa-
rater
Hold ladeapparatet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i
et ladeapparat, øker risikoen for elek-
triske støt.
f Lad kun opp Bosch li-ion-batterier eller bat-
terier som er montert i Bosch-produkter og
med en spenning som tilsvarer informasjo-
nene i tekniske data. Ellers er det fare for
brann og eksplosjoner.
f Hold ladeapparatet rent. Smuss fører til fare
for elektriske støt.
f Før hver bruk må du kontrollere ladeappa-
ratet, ledningen og støpselet. Ikke bruk la-
deapparatet hvis du registrerer skader. Du
må ikke åpne ladeapparatet selv og la det
alltid kun repareres av kvalifisert fagperso-
nale og kun med originale reservedeler.
Skadet ladeapparat, ledning og støpsel øker
risikoen for elektriske støt.
f Ikke bruk ladeapparatet på lett brennbar
undergrunn (f. eks. papir, tekstiler etc.) el-
ler i brennbare omgivelser. Ladeapparatet
oppvarmes under oppladingen og det er der-
for fare for brann.
f Pass på barn og sørg for at barn ikke leker
med ladeapparatet.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 106 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 106
Norsk | 107
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
f Barn og personer med mentale eller fysiske
innskrenkninger må kun bruke ladeappara-
tet under oppsyn eller hvis de har fått opp-
læring i bruken. En omhyggelig opplæring re-
duserer faren for feil bruk og skader.
Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Formålsmessig bruk
Maskinen er beregnet til klipping av gress og
ugress under busker og i skråninger og i kanter,
der man ikke kommer godt til med en gressklip-
per.
Den er beregnet til bruk i en omgivelsestempe-
ratur på mellom 0 °C og 40 °C.
Leveranseomfang
Ta hageredskapet forsiktig ut av emballasjen og
kontroller om de nedenstående delene er kom-
plett:
– Gresstrimmer
– Vernedeksel
– Justerbart ekstrahåndtak (formontert)
– Skjæreplate
– Kniv
– Driftsinstruks
Batteri og ladeapparat inngår i leveransen for
visse modeller.
Hvis deler mangler eller er skader må du henven-
de deg til forhandleren.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av hageredskapet på illustra-
sjonssiden.
1 På-/av-bryter
2 Innkoblingssperre for på-/av-bryter
3 Håndtak
4 Skrue, ekstrahåndtak
5 Justerbart ekstrahåndtak
6 Klemhylse
7 Rør
8 Ventilasjonsspalter
9 Trimmerhode
10 Kniv
11 Vernedeksel
12 Pedal for trimmerhode-vinkelinnstilling
13 LED-indikator
14 Ladeapparat
15 Batteri
16 Serienummer
17 Skjæreplate
18 Stift
19 Beskyttelsesbøyle
Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i
vårt tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 107 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 107
108 | Norsk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Tekniske data
Batteri-gresstrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Produktnummer 3 600 H78 K.. 3 600 H78 L..
Tomgangsturtall min-1
7500 7400
Justerbart håndtak z z
Vinkelinnstilling for trimmerhode/innstil-
ling til kantskjæring z z
Snittdiameter cm 23 26
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,3 2,4
Serienummer Se serienummeret 16 (typeskilt) på hageredskapet
Batteri Li-ioner Li-ioner
Produktnummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 037
–
2 607 336 039
2 607 336 207
Nominell spenning V= 14,4 18
Kapasitet
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
–
1,3
1,5
Antall battericeller
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
4
–
5
5
Ladetid (utladet batteri) min 60 – 180 60 – 180
Ladeapparat AL 2215 CV AL 2215 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Ladestrøm mA 1500 1500
Godkjent ladetemperaturområde °C 0– 45 0– 45
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,4 0,4
Beskyttelsesklasse / II / II
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte hagered-
skapene kan variere.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 108 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 108
Norsk | 109
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til
2000/14/EF (1,60 m høyde, 1 m avstand).
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lyd-
trykknivå 80 dB(A); lydeffektnivå 88 dB(A). Usik-
kerhet K =5 dB.
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre ret-
ninger) beregnet jf. EN 60335:
Svingningsemisjonsverdi ah =4 m/s2
,
usikkerhet K =2,5 m/s2
.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende standarder eller standardiser-
te dokumenter: EN 60335 (batteri-verktøy) og
EN 60335 (batteri-ladeapparat) jf. bestemmel-
sene i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF,
2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå 94 dB(A).
Samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg VI.
Produktkategori: 33
Angitt kontrollinstans: SRL, Sudbury England,
Nr. 1088
Tekniske underlag hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
22.10.2010
Montering
For din egen sikkerhet
f OBS! Slå av hageredskapet og fjern batteri-
et før innstillings- eller rengjøringsarbeider
utføres.
f Etter utkopling av batteri-gresstrimmeren
fortsetter kniven å gå i noen sekunder.
f Vær forsiktig – ikke ta på den roterende kni-
ven.
Lad opp batteriet
f Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen
til strømkilden må stemme overens med an-
givelsene på ladeapparatets typeskilt. Lade-
apparater som er merket med 230 V kan også
brukes med 220 V.
Bruk kun det medleverte ladeapparatet. Kun
dette ladeapparatet er tilpasset til Li-Ion-batte-
riet som er innebygget i maskinen.
Ladeapparat AL 2204 CV AL 2204 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Ladestrøm mA 430 430
Godkjent ladetemperaturområde °C 0– 45 0– 45
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,7 0,7
Beskyttelsesklasse / II / II
Batteri-gresstrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte hagered-
skapene kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-520-003.book Page 109 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 109
110 | Norsk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Batteriet er utstyrt med en temperaturovervå-
king som kun muliggjør en opplading i tempera-
turområdet mellom 0 °C og 45 °C. Slik oppnås
en lang levetid for batteriet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å si-
kre full effekt fra batteriet, må du lade det full-
stendig opp i ladeapparatet før førstegangs
bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid
uten at levetiden forkortes. Det skader ikke bat-
teriet å avbryte oppladingen.
Fjerning av batteriet (se bilde A)
Trykk på batteri-låsetasten og trekk batteriet 15
ut bakover på maskinen.
Opplading (se bilde A)
Oppladingen begynner med en gang nettstøpse-
let til ladeapparatet settes inn i stikkontakten og
batteriet deretter settes inn i ladeapparatet 14.
Sett batteriet 15 som vist på bildet først på for-
an på ladeapparatet (n) og trykk deretter batte-
riet 15 ned bak (o). Til fjerning av batteriet ut-
fører du det samme i omvendt rekkefølge.
Med den intelligente oppladingsmetoden regis-
treres batteriets oppladingstilstand automatisk
og lades opp med optimal oppladingsstrøm av-
hengig av batteri-temperatur og -spenning.
Slik skånes batteriet og er alltid fullt oppladet
ved oppbevaring i ladeapparatet.
Merk: Oppladingen er kun mulig hvis temperatu-
ren på batteriet er i godkjent ladetemperatur-
område, se avsnitt «Tekniske data».
Blinklys batteri-ladeindikator 13
Oppladingen signaliseres av blin-
king i batteri-ladeindikatoren 13.
Kontinuerlig lys batteri-ladeindikator 13
Det kontinuerlige lyset i bat-
teri-ladeindikatoren 13 signa-
liserer at batteriet er helt
oppladet eller at temperatu-
ren til batteriet ligger utenfor det godkjente la-
detemperaturområdet og derfor ikke kan lades
opp. Såsnart det godkjente temperaturområdet
er nådd, lades batteriet opp.
Uten innsatt batteri signaliserer kontinuerlig lys
i batteri-indikatoren 13 at støpselet er satt inn i
stikkontakten og at ladeapparatet er driftsklart.
Informasjoner om opplading
Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv. opp-
ladingssykluser som følger rett etter hverandre
uten avbrudd kan ladeapparatet bli varmt. Dette
er ikke farlig og er ikke tegn på en teknisk de-
fekt.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen
er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skif-
tes ut.
Li-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell
Protection (ECP)» mot total utlading. Når batte-
riet er utladet, kobles hageredskapet ut med en
beskyttelseskobling: Kniven beveger seg ikke
lenger.
Trykk etter automatisk utkobling av
hageredskapet ikke videre på på-/av-
bryteren. Batteriet kan ta skade.
Montering av maskinen
f Sett batteriet først inn når batteri-gress-
strimmeren er satt helt sammen.
f Pass på at batteri-gresstrimmeren settes
sammen i denne rekkefølgen:
Montering av vernedekselet (se bilde B)
Sett vernedekselet 11 på trimmerhodet 9.
Montering av skjæreplate/kniv
Trykk skjæreplaten 17 på drivakselen (klikk).
(se bilde C)
Sett kniven 10 på stiften 18, trykk den ned og
trekk den utover til den går i lås. (se bilde D)
n Hekt vernedekselet inn på trimmerhodet og
skyv dekselet bakover.
o Trykk vernedekselet ned til dette går sikkert
i lås (klikk).
OBS
OBJ_BUCH-520-003.book Page 110 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 110
Norsk | 111
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Bruk
Igangsetting
f Steiner, løse trebiter og andre gjenstander
skal fjernes fra flaten som skal klippes.
f Etter utkopling av batteri-gresstrimmeren
fortsetter kniven å gå i noen sekunder. Vent
til motoren/kniven står stille før du slår på
igjen.
f Ikke slå av og på igjen straks.
Innsetting av batteriet
Skyv batteriet inn i maskinen som vist på bildet.
Batteriet må gå følbart i lås.
Innkobling
Trykk innkoblingssperren 2 og utløs på-/av-bry-
teren 1 i trykt tilstand.
Slipp innkoblingssperren 2.
Utkobling
Slipp på-/av-bryteren 1.
Merk: Motoren starter etter trykking på på-/av-
bryteren 1 med en liten tidsforsinkelse.
Innstilling av maskinen
Bruk av et bevegelig håndtak (se bilde E)
Det bevegelige håndtaket 5 kan plasseres i for-
skjellige stillinger:
Innstilling av trimmerlengden (se bilde F)
Innstilling av vinkelen på trimmerhodet
(se bilde G)
Til endring av snittvinkelen må pedalen 12 tryk-
kes ned og føringsstangen 7 dreies i ønsket po-
sisjon.
Slipp pedalen 12.
Innstilling til kantklipping (se bildene H–I)
Innstilling av vinkelen på trimmerhodet:
Forskyvning av trimmerhodet:
Arbeidshenvisninger
Beskytt batteriet mot varme, som for
eksempel ekstrem solstråling og ild.
Maskinen arbeider ikke under 0 °C
eller over 45 °C!
Klipping av gress (se bilde J)
Beveg batteri-gresstrimmeren mot venstre og
høyre og hold den da i tilstrekkelig avstand fra
kroppen.
Batteri-gresstrimmeren kan klippe gress effek-
tivt opp til en høyde på 15 cm. Høyere gress må
klippes trinnvis.
Kanttrimming
Før batteri-gresstrimmeren langs gresskanten.
Unngå kontakt med faste overflater, steiner eller
murer, ellers slites kniven hurtigere.
Til en bedre styring bruker du tre-beskyttelsesbøy-
len 19 som føringshjelp (tilbehør). (se bilde K)
Klipping rundt trær og busker (se bilde L)
f Klipp forsiktig rundt trær og busker, slik at
de ikke berøres av kniven. Planter kan dø
når barken skades.
Til en bedre styring bruker du tre-beskyttelses-
bøylen 19 som føringshjelp (tilbehør).
(se bilde K)
n Til endring av posisjonen må håndtakskruen
4 løsnes og det bevegelige håndtaket 5 jus-
teres.
o Trekk fast håndtakskruen 4 for å sikre det
bevegelige håndtaket 5 i den innstilte posi-
sjonen.
n Drei klemhylsen 6 90°.
o Trekk føringsstangen ut til forlengelse og inn
til forkortelse. Trekk fast klemhylsen 6 igjen.
n Trykk pedalen 12 ned.
o Sett føringsstangen 7 i nederste posisjon.
Slipp pedalen 12 igjen.
n Løsne klemhylsen (6).
o Drei føringsstangen 7 90° for å innstille
trimmerhodet 9 for klipping/kantklipping
som vist. Trekk fast klemhylsen 6 igjen.
H
I
OBJ_BUCH-520-003.book Page 111 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 111
112 | Norsk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Batteriets levetid
Batteriets levetid er avhengig av arbeidsvilkåre-
ne:
Enkle vilkår:
opp til 800 meter (ART 23 LI)
opp til 1000 meter (ART 26 LI)
Middels vilkår:
opp til 350 meter (ART 23 LI)
opp til 440 meter (ART 26 LI)
Vanskelige vilkår:
opp til 60 meter (ART 23 LI)
opp til 75 meter (ART 26 LI)
Utskifting av kniven (se bilde D)
f OBS! Før alle arbeider på hageredskapet ut-
føres må batteriet fjernes.
Til fjerning av den slitte kniven 10 må kniven
trykkes innover til den springer ut av stiften 18.
Fjern plastrester/smuss fra stiften 18 med en
skarp kniv.
Til montering av en ny kniv 10 må kniven 10 set-
tes på stiften 18, trykkes ned og trekkes utover
til den går i lås.
Merk: Bruk kun Bosch reservekniver. Denne
spesialutviklingen har bedre skjæreegenskaper.
Andre kniver fører til dårligere skjærevirkning.
Feilsøking
Den følgende tabellen viser feilsymptomene, den mulige årsaken og korrekt feilutbedring, hvis hage-
redskapet en gang ikke skulle fungerer feilfritt. Hvis du ikke kan lokalisere og fjerne problemet med
denne tabellen, må du henvende deg til et serviceverksted.
f OBS! Før feilsøkingen må du slå av hageredskapet og ta ut batteriet.
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Vernedekselet kan ikke trekkes
over skjæreplaten
Gal montering Fjern skjæreplaten og monter
vernedekselet igjen, se også
«Montering»
Gresstrimmeren går ikke Utladet batteri Lad opp batteriet, se også «Hen-
visninger om opplading»
For kaldt/varmt batteri Varm opp/avkjøl batteriet
Gresstrimmeren går rykkvis Interne kabelforbindelser i ha-
geredskapet er defekt
Ta kontakt med kundeservice
På-/av-bryter defekt Ta kontakt med kundeservice
Sterke vibrasjoner/lyder Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice
Brukket kniv Skift ut kniven
For kort klippetid pr. batteri-
opplading
Batteriet ble ikke brukt over
lang tid eller kun i kort tid
Lad batteriet helt opp, se også
henvisninger om opplading
For høyt gress Klipp trinnvis
Oppbrukt batteri Skift ut batteriet
Kniven beveger seg ikke Utladet batteri Lad opp batteriet, se også «Hen-
visninger om opplading»
Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice
OBJ_BUCH-520-003.book Page 112 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 112
Norsk | 113
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f OBS! Før alle arbeider på hageredskapet ut-
føres må batteriet fjernes.
Merk: Utfør følgende vedlikeholdsarbeid med
jevne mellomrom, slik at du oppnår en pålitelig
og lang bruk av maskinen.
Sjekk hageredskapet med jevne mellomrom
mht. synlige feil, slik som løse fester og slitte el-
ler skadede deler.
Sjekk at deksler og beskyttelsesinnretninger
ikke er skadet og er plassert riktig. Utfør eventu-
elle nødvendige vedlikeholds- eller reparasjons-
arbeider før bruk.
Hvis hageredskapet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-hageutstyr.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på hageredskapets typeskilt.
Etter arbeid/oppbevaring
f OBS! Slå av hageredskapet og ta ut batteri-
et. Sørg for at batteriet er fjernet før oppbe-
varing.
Gresstrimmerens utvendige deler må rengjøres
grundig med en myk børste og en klut. Ikke bruk
vann og løse- eller polermidler. Fjern alle gress-
rester og partikler, særlig fra ventilasjonsåpnin-
gene 8.
Legg gresstrimmeren på siden og rengjør verne-
dekselet 11 innvendig. Kompakte gressklumper
fjernes med en tre- eller plastbit.
Sjekk at deksler og beskyttelsesinnretninger
ikke er skadet og er plassert riktig. Utfør eventu-
elle nødvendige vedlikeholds- eller reparasjons-
arbeider før bruk.
Batteriet skal oppbevares ved en temperatur
mellom 0 °C og 45 °C.
Hageredskapet klipper ikke Brukket kniv Skift ut kniven
Batteriet er ikke fullstendig opp-
ladet
Lad opp batteriet, se også «Hen-
visninger om opplading»
Gress er viklet opp i skjærepla-
ten
Fjern gresset
Batteri-ladeindikator 13 lyser
kontinuerlig
Batteriet er ikke satt (riktig) inn Sett batteriet riktig på ladeap-
paratet
Ingen opplading mulig Batterikontaktene er tilsmusset Rengjør batterikontaktene;
f.eks. ved hyppig innsetting og
fjerning av batteriet, skift even-
tuelt ut batteriet
Batteriet er defekt Skift ut batteriet
Batteri-ladeindikator 13 lyser
ikke
Strømstøpselet til ladeappara-
tet er ikke satt (riktig) inn
Sett strømstøpselet (helt) inn i
stikkontakten
Stikkontakt, strømledning eller
ladeapparat er defekt
Sjekk strømspenningen, la lade-
apparatet eventuelt kontrolle-
res av en autorisert kundeser-
vice for Bosch-elektroverktøy
Symptomer Mulig årsak Utbedring
OBJ_BUCH-520-003.book Page 113 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 113
114 | Norsk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du også under:
www.bosch-garden.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Transport
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet.
Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet
slik at det ikke beveger seg i emballasjen.
Ved forsendelse av li-ion-batterier kan det hen-
de det kreves en merking, sjekk de nasjonale for-
skriftene.
Deponering
Hageredskaper, tilbehøret og emballasjen må le-
veres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Hageredskaper, ladeapparater og batterier må
ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet
2002/96/EF om gamle elektriske
og elektroniske maskiner og iht.
det europeiske direktivet
2006/66/EF må defekte eller opp-
brukte batterier/oppladbare bat-
terier samles inn adskilt og leveres inn til en mil-
jøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i
avsnittet «Transport»,
side 114.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 114 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch ART 23 LI ennå.

Spør et spørsmål om Bosch ART 23 LI

Har du et spørsmål om Bosch ART 23 LI men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch ART 23 LI. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ART 23 LI Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.