Bosch ARM 33 manual

Vis en manual for Bosch ARM 33 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Gressklipper
  • Model/navn: ARM 33
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 45
46 | Norsk
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenstående instrukser. Gjør
deg kjent med betjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt vare på driftsinstruk-
sen til senere bruk.
Forklaring av symbolene på hageredskapet
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Pass på at personer som står i nærheten ikke ska-
des av fremmedlegemer som slynges bort.
Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til hage-
redskapet mens du arbeider.
Forsiktig: Ikke berør de roterende knivene. Knive-
ne er skarpe. Pass på at du ikke kutter av tær og
fingre.
Stemmer ikke.
Slåav hageredskapetog trekkstøpseletutav stik-
kontakten før du utfører innstillinger eller en ren-
gjøring, hvis ledningen har hopet seg opp eller
hvis du må la hageredskapet stå uten oppsyn –
ogsåhvisdetkunerenkortstund.Holdledningen
unna knivene.
Ikke berør noen av delene på hageredskapet før
de er helt stanset. Knivene fortsetter å rotere et-
ter at hageredskapet er slått av og kan forårsake
skader.
Ikke bruk hageredskapet iregn ellerla den ståute
i regnvær.
Beskytt deg mot elektriske støt.
Hold ledningen unna knivene.
Betjening
 La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse in-
struksene få lov til å bruke hageredskapet. Nasjonale for-
skrifter innskrenker eventuelt brukerens alder. Oppbevar
hageredskapet utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.
 Dettehageredskapeterikkeberegnettilåbrukesavperso-
ner(inklusivebarn)medinnskrenkedefysiske,sensoriske
eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og/eller
manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller
får instrukser om bruken av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
Barnmåværeunderoppsynforåforhindreatdelekermed
hageredskapet.
 Klippaldriplenennårdetoppholdersegpersoner,særskilt
barn eller husdyr, like i nærheten.
 Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre men-
nesker eller deres eiendom.
 Ikkebrukhageredskapetbarbentellermedåpnesandaler.
Bruk alltid solide sko og lange bukser.
 Undersøkflatensomskalbearbeidesnøyeogfjernsteiner,
stokker, tråder eller andre fremmedlegemer.
 Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskruene og
klippekomponenten er slitt eller skadet. Skift slitte eller
skadede kniver og knivskruer alltid ut som komplett sett,
slik at det ikke oppstår en ubalanse.
 Klipp kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
 Du må ikke arbeide med gressklipperen i dårlig vær, spesi-
elt når det trekker opp til torden.
 Bruk hageredskapet helst ikke i vått gress.
 Du må alltid gå rolig, aldri løpe.
 Bruk aldri hageredskapet med defekte beskyttelsesinnret-
ninger, deksler eller uten sikkerhetsinnretninger, som
f. eks. avbøyervern og/eller gressoppsamlerkurv.
 Bruk hørselvern.
 Det kan være farlig å arbeide i skråninger:
– Klipp ikke spesielt bratte skråninger.
– På skrå flater eller vått gress må du passe på å stå stødig.
– På skrå flater må du klippe på tvers og ikke opp- og ned-
over.
– Vær svært forsiktig når du skifter retning i skråninger.
 Værspesieltforsiktignårdugårbakoverellertrekkerhage-
redskapet.
 Skyv hageredskapet alltid fremover når du klipper gress-
plenen og trekk det aldri mot kroppen.
 Knivene må stå stille når du vipper hageredskapet til trans-
port, når dugår over flater uten gress ognår du transporte-
rer hageredskapet til og fra området som skal klippes.
 Ikke vipp hageredskapet når motoren startes, unntatt hvis
dette er nødvendig til starting i høyt gress. I dette tilfellet
må siden som peker bort fra brukeren ikke løftes lenger
opp med håndtaketenn nødvendig. Passpå athendene di-
ne holder i grepet når du slipper hageredskapet ned igjen.
 Slå hageredskapet på som beskrevet i driftsinstruksen, og
pass på at føttene dine er godt unna de roterende delene.
 Sørg for at hender og føtter ikke kommer i nærheten av el-
ler under roterende deler.
 Hold deg på avstand til utkastsonen når du arbeider med
hageredskapet.
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 46 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Side: 46
Norsk | 47
Bosch Power Tools F 016 L81 048 | (2.10.13)
 Du må aldri løfte eller bære hageredskapet mens motoren
går.
 Ikke utførendringerpå hageredskapet. Ikke tillatte end-
ringer kan innskrenke sikkerheten til hageredskapet og fø-
re til mer støy og vibrasjoner.
 Kontroller tilkoplingsledningen og en eventuell skjøteled-
ning med jevne mellomrom. En skadet ledning må ikke ko-
ples til strømnettet og må ikke berøres før du har adskilt
den fra strømnettet. På en skadet ledning kan spennings-
førende deler berøres. Beskytt deg mot farer pga. elektris-
ke støt.
Trekk støpselet ut av stikkontakten:
– alltid når du forlater hageredskapet,
– før blokkeringer fjernes,
– når du sjekker, rengjør eller arbeider på hageredskapet,
– etterkollisjonmedetfremmedlegeme.Sjekkstraksomha-
geredskapet er skadet og la det om nødvendig repareres,
– hvis hageredskapet begynner å vibrere uvanlig sterkt (må
straks sjekkes).
Strømtilkobling
 Spenningen til strømkilden må stemme overens med angi-
velsene på maskinens typeskilt.
 Det anbefales å koble denne maskinen kun til en stikkon-
takt som er sikret med en 30 mA jordfeilbryter.
 Ved utskifting av kabelen på denne maskinen må det kun
brukes en strømledning som anbefales av produsenten,
bestillings-nr. og type se bruksanvisningen.
 Ta aldri i støpselet med våte hender.
 Ikke kjør over, press eller dra i strøm- eller skjøtelednin-
gen,ellerskandentaskade.Beskyttledningenmotvarme,
olje og skarpe kanter.
 Skjøteledningen må ha det tverrsnittet som er angitt i
bruksanvisningen og må være vannsprutbeskyttet. Stikk-
forbindelsen må ikke ligge i vannet.
 Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider
i nærheten av de skarpe knivene.
Elektrisk sikkerhet
 OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider utfø-
res,måduslåavhageredskapetogtrekkeutstøpselet.
Det samme gjelder hvis strømledningen er skadet, kut-
tet eller oppviklet.
 Etter at hageredskapet er slått av, fortsetter knivene å
dreie seg i noen få sekunder.
 Vær forsiktig – ikke ta på den roterende kniven.
Hageredskapet er verneisolert for din egen sikkerhet og tren-
ger ingen jording. Driftsspenningen er på 230 V AC, 50 Hz
(for ikke-EU land 220 V, 240 V avhengig av modellen). Bruk
kun godkjente skjøteledninger. Informasjon får du av ditt au-
toriserte serviceverksted.
Det må kun brukes skjøteledninger av typen H05VV-F,
H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).
Hvis du bruker skjøteledning for maskinen, må du kun bruke
ledninger med følgende ledertverrsnitt:
– 1,0 mm2
: maksimal lengde 40 m
– 1,5 mm2
: maksimal lengde 60 m
– 2,5 mm2
: maksimal lengde 100 m
Merk: Hvis det brukes en skjøteledning må denne ha en jor-
dingstråd – sombeskrevetisikkerhetsforskriftene – somvia
støpselet erforbundet med jordingstråden idetelektriske an-
legget.
I tvilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker eller nær-
meste Bosch serviceverksted.
 OBS! Ikke forskriftsmessige skjøteledninger kan være
farlige. Skjøteledninger, støpsler og koblinger må væ-
re vanntette modeller som er godkjent for utendørs
bruk.
Kabelforbindelser skal være tørre og ikke ligge på bakken.
Til øking av sikkerheten anbefales det å bruke en jordfeilbry-
ter (RCD) med en jordfeilstrøm på maksimalt 30 mA. Denne
jordfeilbryteren skal kontrolleres før hver bruk.
Informasjon for produkter som ikke selges i GB:
OBS! For din egen sikkerhet er det nødvendig at støpselet på
hageredskapet forbindes med skjøteledningen. Koplingen til
skjøteledningen må være beskyttet mot vannsprut, bestå av
gummi eller ha gummitrekk. Skjøteledningen må brukes med
strekkavlastning.
Tilkoplingsledningen må sjekkes mht. skader med jevne mel-
lomrom og må kun brukes i en feilfri tilstand.
Hvis tilkoplingsledningen er skadet må den kun repareres av
et autorisert Bosch-verksted.
Vedlikehold
 Brukalltidarbeidshanskernårduhåndtererellerarbei-
der i nærheten av de skarpe knivene.
 Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt fast, slik
at hageredskapet befinner seg i en sikker arbeidstilstand.
 Kontrollergressoppsamlerkurvenstilstandogslitasjemed
jevne mellomrom.
 Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte
eller skadede deler.
 Bruk utelukkende kniver som er beregnet for dette hage-
redskapet.
 Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
 Forviss deg før lagringen om at hageredskapet er rent og
uten rester. Rengjør om nødvendig med en myk, tørr bør-
ste.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke
hageredskapet på en bedre og sikrere måte.
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 47 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Side: 47
48 | Norsk
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
Formålsmessig bruk
Hageredskapet er beregnet til å klippe gressplener på private
områder.
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Samsvarserklæring
Symbol Betydning
Reaksjonsretning
Bevegelsesretning
Bruk vernehansker
Vekt
Innkobling
Utkobling
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Tilbehør/reservedeler
Symbol Betydning
Gressklipper ARM 33/ARM 34/ARM 34 R/
ARM 1300-34 R/ARM 3400
ARM 36/ARM 37/ARM 37 R/
ARM 1400-37 R/ARM 3700
Produktnummer 3 600 HA6 1.. 3 600 HA6 2..
Opptatt effekt W 1300 1400
Knivbredde cm 34 37
Klippehøyde mm 20 – 70 20 – 70
Volum, gressoppsamlerkurv l 40 40
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,0 12,5
Beskyttelsesklasse /II /II
Serienummer se typeskiltet på hageredskapet
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere
noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte hageredskapene kan variere.
Innkoblinger fører til korte spenningsreduksjoner. Ved ugunstige nettvilkår kan det oppstå forstyrrelser på andre apparater. Ved nettimpedanser på
mindre enn 0,36 Ohm forventes det ingen forstyrrelser.
Måleverdier for lyden funnet i henhold til 2000/14/EF (1,60 m høyde, 1 m avstand). 3 600 ... HA6 1.. HA6 2..
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er:
lydtrykknivå
lydeffektnivå
usikkerhet K
Bruk hørselvern!
dB(A)
dB(A)
dB
91
96
=2
92
96
=1
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60335:
Svingningsemisjonsverdi ah
Usikkerhet K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... HA6 1.. HA6 2..
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer
overens med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN 60335 jf. bestem-
melsene i direktivene 2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå
samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg VI.
dB(A) 96 96
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 48 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Side: 48
Norsk | 49
Bosch Power Tools F 016 L81 048 | (2.10.13)
Produktkategori: 32
Angitt instans:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekniske data (2006/42/EF, 2000/14/EF) hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
01.10.2013
Montering og drift
Feilsøking
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Mål for aktiviteten Bilde
Leveranseomfang 1
Montering av hjulene 2
Montering av bøylehåndtaket 3
Sammensetting av gressoppsamler-kurven
Innsetting/fjerning av gressoppsamlerkurven 4
Innstilling av klippehøyde 5
Innkopling 6
Utkopling 6
Arbeidshenvisninger 7
Vedlikehold av kniven 8
Valg av tilbehør 9
STOP
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Motoren starter ikke Nettspenningen finnes ikke Sjekk og slå på
Nett-stikkontakten er defekt Bruk en annen stikkkontakt
Skjøteledningen er skadet Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er ska-
det
Sikringen er utløst Utskifting av sikringen
For høyt gress Innstill en større klippehøyde og vipp hagered-
skapet for å redusere startbelastningen
Motorvernet er utløst Lamotorenavkjøleoginnstillstørreklippehøy-
der
Hageredskapet går rykkvis Skjøteledningen er skadet Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er ska-
det
Interne kabelforbindelser i hageredskapet er
defekt
Ta kontakt med kundeservice
Motorvernet er utløst Lamotorenavkjøleoginnstillstørreklippehøy-
der
Hageredskapet etterlater et
uregelmessig klippebilde
og/eller
motoren går tungt
For liten klippehøyde Innstill en høyere klippehøyde
Kniven er butt Utskifting av kniven
Tetting mulig Sjekk undersiden av hageredskapet og frigjør
den eventuelt igjen (bruk alltid arbeidshan-
sker)
Kniven er galt montert Monter kniven riktig
Etter innkopling av hagered-
skapet dreier kniven seg ikke
Knivene blokkeres av gress Slå av hageredskapet
Fjern tettingen (bruk alltid arbeidshansker)
Løs knivmutter/-skrue Trekk fast knivmutter/-skrue (17 Nm)
Sterke vibrasjoner/lyder Løs knivmutter/-skrue Trekk fast knivmutter/-skrue (17 Nm)
Skadet kniv Utskifting av kniven
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 49 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch ARM 33 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch ARM 33

Har du et spørsmål om Bosch ARM 33 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch ARM 33. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ARM 33 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.