Bosch Aquatak 10 manual

Vis en manual for Bosch Aquatak 10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Trykkvasker
  • Model/navn: Aquatak 10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 68
Norsk - 1
Les absolutt bruksanvisningen før bruk og
følg denne!
Les bruksanvisningen for maskinen før
igangsetting og følg særskilt sikkerhetsin-
formasjonene. Ta godt vare på bruksanvis-
ningen til senere bruk.
Advarslene og henvisningsskiltene på maskinen gir
viktige informasjonene for en farefri drift.
I tillegg til informasjonene i driftsinstruksen må de
generelle sikkerhetsforskriftene og uhellforebyg-
gende forskriftene følges.
Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr,
selve maskinen eller elektriske deler.
Merk: Høytrykkstrålen kan være farlig hvis
den brukes på feilaktig måte.
Strømtilkobling
■ Den angitte spenningen på typeskiltet må stemme
overens med spenningen til strømkilden.
■ Det anbefales å koble denne maskinen kun til en
stikkontakt som er sikret med en 30 mA jordfeilbry-
ter.
■ Hvis en forlengelsesledning brukes må støpsel og
kopling være vanntette.
Merk: Uegnete forlengelseskabler kan være farlige.
■ Ta aldri i støpselet med våte hender.
■ Ikke kjør over, press eller dra i strøm- eller skjøteled-
ningen, ellers kan den ta skade. Beskytt ledningen
mot varme, olje og skarpe kanter.
■ Skjøteledningen må ha det tverrsnittet som er angitt
i bruksanvisningen og må være vannsprutbeskyttet.
Stikkforbindelsen må ikke ligge i vannet.
Vannkobling
■ Ta hensyn til vannverkets forskrifter.
■ Skruforbindelsene til alle koblingsslangene må være
tette.
■ Høytrykkslangen må ikke være skadet (fare for
sprekking). En skadet høytrykkslange må straks skif-
tes ut. Det må kun brukes slanger og forbindelser
som anbefales av produsenten.
Bruk
■ Før bruk må maskinen og tilbehøret kontrolleres med
hensyn til feilfri tilstand og driftssikkerhet. Hvis til-
standen ikke er feilfri må maskinen ikke brukes.
■ Sug aldri opp løsemiddelholdige væsker eller ufor-
tynnede syrer og løsemidler! Hertil hører f.eks. ben-
sin, malingstynner eller fyringsolje. Sprøytetåken er
svært antennelig, eksplosiv og giftig, likedann angri-
per aceton, ufortynnede syrer og løsemidler maski-
nens materialer.
■ Ved bruk av maskinen i fareområder (f.eks. bensin-
stasjoner) må de tilsvarende sikkerhetsforskriftene
følges. Drift i eksplosjonsutsatte rom er forbudt.
■ Maskinen må ha en stabil undergrunn.
■ Bruk kun rengjøringsmidler som er anbefalt av mas-
kinprodusenten og ta hensyn til produsentens infor-
masjoner om bruk og deponering og advarsler.
■ Alle strømførende deler i arbeidsområdet må være
sprutvannbeskyttet.
■ Sprøytepistolens utløserarm må ikke være fastklemt
i «ON» stilling.
■ Ved behov må det brukes verneklær til beskyttelse
mot vann som spruter tilbake fra gjenstander.
■ Ved høyt trykk kan gjenstander sprette tilbake. Bruk
om nødvendig egnet personlig verneutstyr, f.eks.
vernebriller.
■ For å unngå skader fra høytrykkstrålen på bildekk /
ventiler må det kun rengjøres med en minsteavstand
på 30 cm. Første tegn på dette er at dekket misfar-
ges. Skadede bildekk / ventiler er livsfarlige.
■ Asbestholdige materialer og materialer som innehol-
der helsefarlige stoffer må ikke sprøytes av.
■ Bruk kun rengjøringsmidler som er godkjent av mas-
kinprodusenten.
■ De anbefalte rengjøringsmidlene må ikke brukes
ufortynnet. Produktene er sikre, fordi de ikke innehol-
der syrer, lut eller miljøfarlige stoffer. Vi anbefaler å
oppbevare rengjøringsmidler utilgjengelig for barn.
Hvis rengjøringsmiddelet kommer inn i øynene må
det straks skylles grundig med vann, ved svelging
må man straks oppsøke en lege.
Betjening
■ Personen som betjener maskinen må kun gjøre dette
på korrekt måte. Ta hensyn til de lokale forholdene.
Ta bevisst hensyn til andre personer under arbeidet,
særskilt barn.
■ Bruk ikke apparatet med personer innen rekkevidde,
hvis ikke personene har verneklær på.
■ Rett ikke vannstrålen mot deg selv eller mot andre for
å rengjøre klær og sko.
■ Maskinen må kun benyttes av personer, som har fått
opplæring i bruken eller personer som kan bevise at
de er istand til å betjene maskinen. Maskinen må
ikke brukes av barn eller ungdom.
■ La aldri maskinen være uten oppsyn sålenge moto-
ren er i drift.
■ Den utgående vannstrålen medfører et tilbakestøt på
sprøytepistolen. Derfor må pistolhåndtaket og lansen
holdes sikkert.
Transport
■ Før transport må maskinen slås av og sikres.
Vedlikehold
■ Trekk støpselet ut av stikkontakten:
– alltid når gresstrimmeren er uten oppsyn
– før kontroll, rengjøring og arbeider på maskinen
■ Reparasjoner må kun utføres av autoriserte BOSCH
serviceverksteder.
Tilbehør og reservedeler
■ Det må kun brukes tilbehør og reservedeler som er
godkjent av produsenten. Original-tilbehør og origi-
nal-reservedeler sikrer en feilfri drift av maskinen.
Sikkerhetsinformasjoner
F016 L70 896.book Seite 1 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
69 • F 016 L70 896 • 12.05
Side: 69
Norsk - 2
Maskinen er beregnet til utvendig rengjøring av
overflater og gjenstander, av verktøy, kjøretøy og
båter. Med tilsvarende tilbehør kan det blandes i ren-
gjøringsmidler som er godkjent av Bosch, frigjøres
tette avløpsrør eller fjernes rust og maling. Dette
produktet er ikke egnet for yrkesmessig bruk.
Den er beregnet til bruk i en omgivelsestemperatur
på mellom 0 °C og 40 °C.
Denne håndboken inneholder anvisninger om kor-
rekt montasje og sikker bruk av gressklipperen. Det
er viktig at du leser disse informasjonene nøye.
Gressklipperen veier ca. 6.0 kg i ferdig montert til-
stand. Sørg om nødvendig for å få hjelp til å løfte
gressklipperen ut av forpakningen.
Ta høytrykkspyleren forsiktig ut av emballasjen og
kontroller om de nedenstående delene er komplett:
– Høytrykkspyler
– Sprøytepistol/høytrykkslange
– Forlengelsesrør
(bare AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Strålerør (bare AQUATAK 10)
– Viftestråledyse (lilla fargekoding – bare
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Rotasjonsdyse (rød fargekoding – bare
AQUATAK 100 PLUS)
– Rengjøringsmiddel og flaske
– Tilkoblingsdel
– Vaskebørste (bare AQUATAK 100 PLUS)
– Bruksanvisning
Hvis deler mangler eller er skadet, må du henvende deg til
din forhandler.
Tekniske data
Høytrykkspyler AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Bestillingsnummer 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Opptatt effekt [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Temperatur
innløp max. [°C] 40 40 40 40
Vannmengde inn-
løp min. (minst) [l /h] 17 17 17 17
Vanntrykk innløp
max. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominelt trykk [bar] 90 90 90 90
Maksimalt trykk [bar] 100 100 100 100
Gjennomstrøm-
ning [l /h] 300 340 330 350
Rengjøringsmiddel [l] 0,5 0,5 0,5 0,5
Vekt [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Beskyttelsesklasse / II / II / II / II
Serienummer Se serienummeret 13 (typeskiltet) på maskinen.
Formålsmessig bruk
Innledning
Dette inngår i leveransen
F016 L70 896.book Seite 2 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
70 • F 016 L70 896 • 12.05
Side: 70
Norsk - 3
1 Innkoblingssperre for avtrekk
2 Avtrekk
3 Sprøytepistol
4 Forlengelsesrør
(bare AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Viftestråledyse
(bare AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Høytrykkslange
7 Rengjøringsmiddeldyse med flaske
8 Rotasjonsdyse (bare AQUATAK 100 PLUS)
9 Støpsel**
10 Tilkoblingsdel
11 Strømbryter
12 Stråledyse (bare AQUATAK 10)
13 Serienummer
**forskjellig fra land til land
Tilbehør som er beskrevet og illustrert i
bruksanvisningen inngår ikke alltid i leveransen.
Elektrisk sikkerhet
Maskinen er verneisolert for din egen sikkerhet og
trenger ingen jording. Driftsspenningen er på
230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V av-
hengig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteled-
ninger. Informasjoner får du av et Bosch service-
verksted.
Hvis du vil bruke en skjøteledning ved drift av høy-
trykkspyleren er følgende ledningstverrsnitt nødven-
dig
1,5 mm2 til max. 20 m lengde
2,5 mm2 til max. 50 m lengde
Merk: Hvis det brukes en skjøteledning må denne ha
en jordingstråd (beskrevet i sikkerhetsforskriftene)
som via støpselet er forbundet med jordingstråden i
det elektriske anlegget.
I tvilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker el-
ler nærmeste Bosch serviceverksted.
OBS! Ikke forskriftsmessige skjøteledninger kan
være farlige. Skjøteledninger, støpsler og kob-
linger må være vanntette modeller som er god-
kjent for utendørs bruk.
Kabelforbindelser skal være tørre og ikke ligge på
bakken.
For ekstra sikkerhet anbefales det å bruke en jord-
feilbryter (RCD) med en jordfeilstrøm på 30 mA.
Denne jordfeilbryteren bør kontrolleres før hver
bruk.
Informasjon for produkter som ikke selges i GB:
OBS: For din egen sikkerhet er det nødvendig at
støpslet 9 på maskinen forbindes med skjøteled-
ning. Sammenkoblingsstedet til skjøteledningen må
være beskyttet mot sprut, være av gummi eller med
gummiovertrekk. Skjøteledningen må brukes med
en strekkavlastning.
Hvis tilkoblingsledningen er skadet må den kun re-
pareres av et autorisert Bosch-verksted.
Vanntilførsel
I henhold til gyldige forskrifter må høy-
trykkspyleren aldri koples til drikkevann
uten en systemskiller.
Bruk en systemskiller iht. EN 12729 type BA.
Vannkobling
Skru koblingsstykke 10 på vannkoblingen 14.
/ Vannslangen (medleveres ikke) forbindes
med vannkoblingen og maskinen.
Tilkobling av høytrykkslange/sprøytepistol
Høytrykkslangen 6 skrus godt fast på koblings-
stussen 15.
Forlengelsesrøret 4/stråledysen 12 kobles til
sprøytepistolen 3. Stikk da forlengelsesrøret 4/strå-
ledysen 12 inn, trykk mot og drei 90° med urviserne
til låsing.
Sett viftestråledysen 5 på forlengelsesrøret 4 og
drei til låsing i urviserretning til det sier «klikk».
Strålerør (bare AQUATAK 10)
Stråledysen 12 har en fast innstilt viftestråle og kan
ikke innstilles.
Viftestråledyse (lilla fargekoding – bare
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
For å endre strålen fra vifte til punkt og tilbake
dreies hylsen til dysen.
Rengjøringsmiddeldyse med flaske
Drei forlengelsesrøret 4/stråledysen 12 90° mot
urviserne og trekk ut.
Maskinelementer
For din sikkerhet
OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbei-
der utføres må maskinen slås av og strøm-
støpselet trekkes ut. Det samme gjelder hvis
strømledningen er skadet, kuttet eller oppvi-
klet.
Montering
Innstilling / bruk av forskjellige
dyser
A
A B
C
D
E
F
G
F016 L70 896.book Seite 3 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
71 • F 016 L70 896 • 12.05
Side: 71
Norsk - 4
Sett rengjøringsmiddeldysen 7 inn i sprøytepis-
tolen 3 og drei med urviserne til låsing.
Rotasjonsdyse
(rød fargekoding – bare AQUATAK 100 PLUS)
Drei viftestråledysen 5 90° mot urviserne og
trekk ut.
Sett rotasjonsdysen 8 på forlengelsesrøret 4 og
drei til låsing i urviserretning til det sier «klikk».
Innkobling
Pass på at strømbryteren står i stilling ( ) og ko-
ble maskinen til strømmen.
Skru opp vannkranen.
Benytt innkoblingssperren 1, for å frigjøre avtrek-
ket 2. Trykk avtrekket 2 helt ned, inntil vannet flyter
regelmessig og det ikke lenger befinner seg luft i ap-
paratet eller høytrykkslangen. Slipp avtrekket 2
igjen. Trykk ned innkoblingssperren 1.
Trykk tasten ( ) til strømbryteren 11.
Rett sprøytepistolen 3 nedover. Utløs innkoblings-
sperren for å frigi avtrekket 2. Trykk avtrekket 2 helt
inn.
Utkobling
Slipp avtrekket 2. Trykk innkoblingssperren. Sprøy-
tepistolen er nå låst og kan ikke betjenes ved en feil-
tagelse.
Trykk tasten ( ) til strømbryteren 11.
Steng vannkranen. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Benytt innkoblingssperren 1, for å frigjøre avtrek-
ket 2. Trykk avtrekket 2 helt ned, inntil det ikke len-
ger befinner seg vann i apparatet. Slipp avtrekket 2
igjen. Trykk ned innkoblingssperren 1.
Ta vannslangen av fra vannkoblingen og maskinen.
Generelt
Pass på at maskinen står på en plan undergrunn.
Ikke gå for langt frem med høytrykkslangen hhv.
trekk ikke maskinen i slangen. Dette kan føre til at
maskinen ikke lenger står stødig og kanter.
Ikke brett høytrykkslangen og kjør ikke over slangen
med et kjøretøy. Beskytt høytrykkslangen mot
skarpe kanter eller hjørner.
Ikke bruk rotasjonsstråle-trykkrøret til vasking av biler.
Arbeid med rengjøringsmidler
Bruk kun rengjøringsmidler som er godkjent av
Bosch. Ikke egnede rengjøringsmidler kan
skade maskinen og gjenstandene som skal ren-
gjøres.
Sett rengjøringsmiddeldysen på sprøytepistolen.
Fyll rengjøringsmiddelflasken med egnet rengjø-
ringsmiddel og skru flasken på rengjøringsmiddeldy-
sen igjen.
Vi anbefaler å bruke rengjøringsmidler sparsomt for
å verne om miljøet. Ta hensyn til fortynningsanbefa-
lingene på beholderen.
Bosch garanterer en feilfri drift av maskinen med et
stort tilbud av rengjørings- og konserveringsmidler.
Anbefalte rengjøringsmetoder
Skritt 1: Løsing av smussen
Sprøyt rengjøringsmidler sparsomt på og la det virke
i kort tid.
Skritt 2: Fjerning av smussen
Fjern løst smuss med høyt trykk.
Merk: Ved rengjøring av loddrette flater må du be-
gynne nede med smuss-/rengjøringsmiddelet og ar-
beide deg videre oppover. Spyl ovenfra og nedover.
Før alle arbeider på maskinen må strøm-
støpselet trekkes ut og vannkoblingen
løses.
Merk: Utfør følgende servicearbeider med jevne
mellomrom, for å sikre en lang og pålitelig bruk.
Undersøk maskinen med jevne mellomrom med
hensyn til åpenlyse feil slik som løse fester og slitte
eller skadede deler.
Kontroller om dekslene og beskyttelsesinnretnin-
gene er intakt og riktig montert. Nødvendige repara-
sjoner eller vedlikeholdsarbeider må utføres før høy-
trykkspyleren tas i bruk.
Hvis høytrykkspyleren til tross for omhyggelige pro-
duksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte,
må reparasjonen utføres av et autorisert service-
verksted for Bosch-hageverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må
du absolutt oppgi maskinens 10-sifrede bestillings-
nummer.
Igangsetting
Informasjoner om bruk av
høytrykkspyleren
H
I
J
K
Vedlikehold
F016 L70 896.book Seite 4 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
72 • F 016 L70 896 • 12.05
Side: 72
Norsk - 5
Fjern adapteren 10 på vannkoplingen og trekk si-
len 16 ut.
Silen 16 kan lett fjernes med en spiss tange. Spyl
silen og sett den inn igjen. Skift ut en skadet sil.
Høytrykkspyleren må aldri brukes når silen mangler
eller er defekt.
Høytrykkspylerens utvendige deler må rengjøres
grundig med en myk børste og en klut. Det må ikke
brukes vann, løsemidler og polermidler. Fjern all
smuss, rengjør særskilt ventilasjonssprekkene til
motoren.
En høytrykkspyler som ikke er helt tømt for vann kan
ta skade ved frost. Maskinen skal oppbevares i et
frostfritt rom.
Ikke sett andre gjenstander på maskinen.
☞ Sørg for at kablene ikke klemmes fast når
maskinen slås sammen eller opp. Høytrykks-
langen må ikke brettes.
Nedenstående tabell viser feilsymptomer og mulig utbedring av feil, hvis maskinen en gang skulle svikte. Hvis
du ikke kan lokalisere og utbedre problemet, må du henvende deg til service-verkstedet.
OBS! Før feilsøkingen utføres må maskinen slås av og støpselet trekkes ut.
Rengjøring/kontroll av filteret
A
L
Stans etter bruk
Feilsøking
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Motoren starter ikke Støpselet er ikke satt i
Defekt stikkontakt
Sikringen er utløst
Skjøteledningen er skadet
Motorbeskyttelsen er utløst
Frosset
Sett støpselet i
Bruk en annen stikkontakt
Skift ut sikringen
Forsøk uten skjøteledning
La motoren avkjøle i 5 minutter
La pumpen, vannslangen eller tilbehø-
ret tine
Motoren stanser Sikringen er utløst
Ikke korrekt nettspenning
Motorbeskyttelsen er utløst
Skift ut sikringen
Kontroller nettspenningen, denne må
tilsvare informasjonene på typeskiltet
La motoren avkjøle i 5 minutter
Sikringen utløses Sikringen er for svak Tilkobles til strømkrets som er sikret til-
svarende høytrykkspylerens effekt
For høyt arbeidstrykk Dysen er delvis tettet Rengjør dysen
Pulserende trykk Luft i vannslangen eller pumpen
Vanntilførselen er ikke korrekt
Vannfilteret er tettet
Vannslangen er klemt fast eller brettet
Høytrykkslangen er for lang
Slå av høytrykkspyleren med åpen
sprøytepistol og åpen vannkran, til et
jevnt arbeidstrykk er nådd
Kontroller om vannkoblingen tilsvarer
informasjonene i de tekniske data. De
minste vannslangene som kan brukes,
er 1/2" eller Ø 13 mm
Rengjør vannfilteret
Legg vannslangen rett ut
Ta av høytrykkslange-forlengelsen,
max. vannslangelengde 7 m
Jevnt, men for lavt trykk
Merk: Visse tilbehørsde-
ler forårsaker et lavt trykk
Slitt dyse
Slitt start/stoppventil
Skift dysen
Trykk avtrekket 5 ganger etter hveran-
dre
F016 L70 896.book Seite 5 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
73 • F 016 L70 896 • 12.05
Side: 73
Norsk - 6
Miljøfarlige kjemikalier må ikke komme inn i jord,
grunnvann, dammer, elver etc.
Ved bruk av rengjøringsmidler må informasjonene
på emballasjen og den foreskrevne konsentrasjonen
overholdes nøye.
Ved rengjøring av motorkjøretøy må de lokale for-
skriftene følges: Det må forhindres at avsprøytet olje
kommer inn i grunnvannet.
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres
inn til miljøvennlig gjenvinning.
Kun for EU-land:
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig
søppel!
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektriske og
elektroniske apparater og tilpassin-
gen til nasjonale lover må gammelt
elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles
inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Eksplosjonstegninger og informasjoner om re-
servedeler finner du under:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch A/S
Trollaasveien 8
Postboks 10
1414 Trollaasen
✆ Kundekonsulent ............................. +47 66 81 70 00
Fax ................................................................ +47 66 81 70 97
Motoren går, men intet
arbeidstrykk
Vann er ikke tilkoblet
Tettet filter
Tettet dyse
Vann tilkobles
Filteret rengjøres
Rengjør dysen
Høytrykkspyleren starter
av seg selv
Pumpe eller sprøytepistol er ikke tette Henvend deg til en autorisert Bosch
kundeservice
Maskinen lekker Pumpen lekker 6 dråper pr. minutt er tillatt. Ved ikke
normale, større lekkasjer må du ta
kontakt med en autorisert Bosch kun-
deservice
Miljøvern
Deponering
Kundeservice
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til 2000/14/EF
(1,60 m høyde, 1 m avstand).
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er:
Lydtrykknivå
Lydeffektnivå
Usikkerhet K
dB(A)
dB(A)
dB
77
87
=3
77
87
=3
79
88
=3
79
88
=3
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
beregnet jf. EN 60335:
Svingningsemisjonsverdi ah
Usikkerhet K
m/s2
m/s2
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
F016 L70 896.book Seite 6 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
74 • F 016 L70 896 • 12.05

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch Aquatak 10 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch Aquatak 10

Har du et spørsmål om Bosch Aquatak 10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch Aquatak 10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Aquatak 10 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.