Bosch AHS 50-16 manual

Vis en manual for Bosch AHS 50-16 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Hekketrimmer
  • Model/navn: AHS 50-16
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Polsk, Ukrainsk, Dansk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Russisk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 37
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
38 | Norsk
no
Sikkerhetsinformasjon
Forklaring av bildesymbolene
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Ikke bruk hekksaksen i regn. Ikke utsett
hekksaksen for regn.
Slå av hekksaksen og trekk støpselet ut av
stikkontakten før du utfører innstillinger el-
ler en rengjøring, hvis ledningen har hopet
seg opp, er kappet eller skadet eller hvis du
må la hekksaksen stå uten oppsyn – også
hvis det kun er en kort stund.
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og
anvisningene. Feil ved overholdel-
sen av advarslene og nedenstående anvisninger kan
medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverk-
tøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med led-
ning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
f Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for
bra belysning. Rotete arbeidsområder eller ar-
beidsområder uten lys kan føre til ulykker.
f Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjons-
utsatte omgivelser – der det befinner seg brenn-
bare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager
gnister som kan antenne støv eller damper.
f Hold barn og andre personer unna når elektro-
verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under ar-
beidet, kan du miste kontrollen over elektroverk-
tøyet.
Elektrisk sikkerhet
f Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler
sammen med jordede elektroverktøy. Bruk av
støpsler som ikke er forandret på og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
f Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik
som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er
større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er
jordet.
f Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker
risikoen for elektriske støt.
f Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å
bære elektroverktøyet, henge det opp eller trek-
ke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter eller verktøydeler som
beveger seg. Med skadede eller opphopede led-
ninger øker risikoen for elektriske støt.
f Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy,
må du kun bruke en skjøteledning som er egnet
til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning
som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen
for elektriske støt.
f Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøy-
et i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeil-
bryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen
for elektriske støt.
Personsikkerhet
f Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuf-
tig frem når du arbeider med et elektroverktøy.
Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er
påvirket av narkotika, alkohol eller medikamen-
ter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av
elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
f Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke
vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr
som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller
hørselvern – avhengig av type og bruk av elektro-
verktøyet – reduserer risikoen for skader.
f Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. For-
viss deg om at elektroverktøyet er slått av før du
kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter
det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren
på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller ko-
bler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet til-
stand, kan dette føre til uhell.
f Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du
slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel
som befinner seg i en roterende verktøydel, kan fø-
re til skader.
f Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå
stødig og i balanse. Dermed kan du kontrollere
elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
f Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller
smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler
som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller
langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
f Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsam-
lingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse
er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av et
støvavsug reduserer farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
f Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy
som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.
Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre
og sikrere i det angitte effektområdet.
f Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bry-
ter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av
eller på, er farlig og må repareres.
f Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern
batteriet før du utfører innstillinger på elektro-
verktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger mas-
kinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
f Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av
personer som ikke er fortrolig med dette eller
ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
f Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet.
Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer
feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller skadet, slik at dette innvirker på
elektroverktøyets funksjon. La disse skadede de-
lene repareres før elektroverktøyet brukes. Dår-
lig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til man-
ge uhell.
f Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stel-
te skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke
så ofte fast og er lettere å føre.
f Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i hen-
hold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeids-
forholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av
elektroverktøy til andre formål enn det som er an-
gitt kan føre til farlige situasjoner.
Service
f Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av
kvalifisert fagpersonale og kun med originale re-
servedeler. Slik opprettholdes verktøyets sikker-
het.
Sikkerhetsinformasjoner for hekksakser
f Hold alle kroppsdeler unna kniven. Ikke forsøk å
fjerne skjæremateriale eller holde fast materiale
som skal kuttes mens kniven går. Fjern fastklemt
skjæremateriale kun når maskinen er slått av. Et
øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av hekksak-
sen kan føre til alvorlige skader.
f Bær hekksaksen alltid i håndtaket og med stan-
set kniv. Ved transport eller oppbevaring av
hekksaksen må alltid vernedekselet settes på.
Fornuftig bruk av maskinen reduserer faren for
skader fra kniven.
f Hold el-verktøyet kun på de isolerte gripeflatene,
for kniven kan komme i kontakt med skjulte
strømledninger eller sin egen ledning. Kontakt
mellom kniven og en spenningsførende ledning
kan også sette elektroverktøyets metalldeler under
spenning og føre til elektriske støt.
f Hold ledningen unna klippeområdet. I løpet av ar-
beidet kan ledningen være tildekket i buskaset, og
slik kappes ved en feiltagelse.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 38 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Side: 38
Norsk | 39
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Ekstra advarsler
f Denne maskinen er ikke beregnet til å brukes av
personer (inklusive barn) med innskrenkede fysis-
ke, sensoriske eller intellektuelle evner eller man-
glende erfaring og/eller manglende kunnskaper,
hvis de ikke er under oppsyn eller får instrukser om
bruken av en person som er ansvarlig for deres sik-
kerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre at de
leker med maskinen.
f Hold elektroverktøyet fast med begge hender un-
der arbeidet og sørg for å stå stødig. Elektroverk-
tøyet føres sikrere med to hender.
f Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du
legger det ned.
f I løpet av driften må det ikke oppholde seg andre
personer eller dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er
ansvarlig ovenfor tredje personer innenfor arbeids-
området.
f Grip aldri tak i hekksaksen på knivbjelken.
f La aldri barn eller personer som ikke er kjent med
disse instruksene få lov til å bruke hekksaksen. Na-
sjonale forskrifter innskrenker eventuelt brukerens
alder.
f Klipp aldri hekken når det oppholder seg personer,
særskilt barn eller husdyr, like i nærheten.
f Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på an-
dre mennesker eller deres eiendom.
f Ikke bruk hekksaksen barbent eller med åpne san-
daler. Bruk alltid solide sko og lange bukser. Det
anbefales å bruke tykke hansker, sklifaste sko og
beskyttelsesbriller. Ikke bruk vide klær eller smyk-
ker som kan komme inn i bevegende deler.
f Sjekk hekken som skal klippes nøye og fjern alle
ståltråder eller andre fremmedlegemer.
f Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskru-
ene og andre deler på skjæreverket er slitt eller
skadet. Arbeid aldri med skadet eller sterkt slitt
skjæreverk.
f Sjekk tilkoplingsledningen/skjøteledningen før
hver bruk med hensyn til skader og skift disse
eventuelt ut. Beskytt tilkoplingsledningen/skjøte-
ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.
f Gjør deg kjent med betjeningen av hekksaksen, slik
at du straks kan stanse den i et nødstilfelle.
f Klipp hekken kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
f Bruk aldri hekksaksen med defekte eller ikke mon-
terte beskyttelsesinnretninger.
f Sørg for at alle medleverte håndtak og alt verneut-
styr er montert når hekksaksen er i drift. Forsøk al-
dri å ta i bruk en ufullstendig montert hekksaks el-
ler en hekksaks med ikke godkjente endringer.
f Hold aldri hekksaksen i beskyttelsesutstyret.
f Pass alltid på å stå stødig og hold balansen når du
bruker hekksaksen, spesielt ved bruk på trapper el-
ler stiger.
f Vær oppmerksom på omgivelsene og mulige farer,
som du eventuelt ikke hører når du klipper hekken.
f Trekk støpselet ut av stikkontakten:
– før en kontroll, fjerning av en blokkering eller
arbeid på hekksaksen.
– etter kontakt med et fremmedlegeme. Sjekk
straks om hekksaksen er skadet og la den om
nødvendig repareres.
– hvis hekksaksen begynner å vibrere uvanlig
sterkt (må straks sjekkes).
f Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt
fast, slik at hekksaksen befinner seg i en sikker ar-
beidstilstand.
f Hekksaksen må lagres på en tørr, høytliggende el-
ler lukket plass, utilgjengelig for barn.
f Skift for sikkerhets skyld slitte eller skadede deler
ut.
f Forsøk ikke å reparere hageredskapet, hvis du ikke
har den nødvendige utdannelsen.
f Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
Elektrisk sikkerhet
f OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider
utføres, må du slå av hageredskapet og trekke ut
støpselet. Det samme gjelder hvis strømlednin-
gen er skadet, kuttet eller oppviklet.
f Etter at hekksaksen ble slått av, fortsetter kniven
å bevege seg i noen sekunder. OBS! Ikke berør en
kniv som beveger seg.
Hageredskapet er verneisolert for din egen sikkerhet
og trenger ingen jording. Driftsspenningen er på
230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V avhen-
gig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteledninger.
Informasjon får du av ditt autoriserte serviceverksted.
Det må kun brukes skjøteledninger av typen H05VV-F
eller H05RN-F.
Til øking av sikkerheten anbefales det å bruke en jord-
feilbryter (RCD) med en jordfeilstrøm på maksimalt
30 mA. Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres før
hver bruk.
Informasjon for produkter som ikke selges i GB:
OBS! For din egen sikkerhet er det nødvendig at støp-
selet på hageredskapet forbindes med skjøtelednin-
gen. Koplingen til skjøteledningen må være beskyttet
mot vannsprut, bestå av gummi eller ha gummitrekk.
Skjøteledningen må brukes med strekkavlastning.
Tilkoplingsledningen må sjekkes mht. skader med jev-
ne mellomrom og må kun brukes i en feilfri tilstand.
Hvis tilkoplingsledningen er skadet må den kun repa-
reres av et autorisert Bosch-verksted.
Vedlikehold
f Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller
arbeider i nærheten av de skarpe knivene.
f Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld
ut slitte eller skadede deler.
f Smør knivbjelken alltid med vedlikeholdsspray før
hageredskapet lagres.
f Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt
fast, slik at hageredskapet befinner seg i en sikker
arbeidstilstand.
f Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forstå-
else av driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og
deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjel-
per deg med å bruke hageredskapet på en bedre og
sikrere måte.
Formålsmessig bruk
Hageredskapet er beregnet til klipping og stussing av
hekker og busker i vanlige private hager.
Symbol Betydning
Bruk vernehansker.
Bruk vernebriller.
Bevegelsesretning
Innkobling
Utkobling
Beskytt deg mot elektriske støt.
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Tilbehør
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 39 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Side: 39
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
40 | Norsk
Tekniske data
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdiene for støy er funnet jf. 2000/14/EF.
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lydtrykknivå
84 dB(A); lydeffektnivå 95 dB(A). Usikkerhet K=2 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
beregnet jf. EN 60745:
Svingningsemisjonsverdi ah <2,5 m/s2
, usikkerhet
K =1,5 m/s2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er
målt iht. en målemetode som er standardisert i
EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektro-
verktøy med hverandre. Den egner seg til en foreløbig
vurdering av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hoved-
sakelige anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis
elektroverktøyet brukes til andre anvendelser, med av-
vikende innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold,
kan svingningsnivået avvike. Dette kan føre til en tyde-
lig øking av svingningsbelastningen over hele arbeids-
tidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen
skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått
av eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig
redusere svingningsbelastningen over hele arbeids-
tidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av bruke-
ren mot svingningenes virkning, som for eksempel:
Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde
hendene varme, organisere arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskri-
ves under «Tekniske data» stemmer overens med føl-
gende standarder eller standardiserte dokumenter:
EN 60745 jf. bestemmelsene i direktivene
2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå 97 dB(A). Sam-
svarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg V.
Produktkategori: 25
Tekniske underlag hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.10.2010
Montering og drift
Feilsøking
Kundeservice og kunderådgivning
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du
oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt
på elektroverktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-la1:
Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektriske og
elektroniske apparater og tilpassin-
gen til nasjonale lover må gammelt
elektroverktøy som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Hekksaks AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Produktnummer 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Opptatt effekt W 420 450 450 450
Klippelengde mm 450 500 550 600
Knivavstand mm 16 16 16 16
Tomgangsslagtall min-1
3400 3400 3400 3400
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Beskyttelsesklasse /II /II /II /II
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale mo-
deller kan disse informasjonene variere noe.
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte ha-
geredskapene kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Mål for aktiviteten Bilde
Leveranseomfang 1
Montering av skjøteledningen 2
Innkopling 2
Utkopling 2
Arbeidshenvisninger 2, 3
Vedlikehold av kniven 4
Oppbevaring og transport 4
Valg av tilbehør 5
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Hekksaksen går ikke Nettspenningen finnes ikke Sjekk og slå på
Nett-stikkontakten er defekt Bruk en annen stikkkontakt
Skjøteledningen er skadet Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er
skadet
Sikringen er utløst Utskifting av sikringen
Hekksaksen går rykkvis Skjøteledningen er skadet Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er
skadet
Interne kabelforbindelser i
hageredskapet er defekt
Ta kontakt med kundeservice
På-/av-bryter defekt Ta kontakt med kundeservice
Motoren går, knivene står stille Intern feil Ta kontakt med kundeservice
Knivene blir varme Kniven er butt Få knivbjelken slipt
Hakk i kniven Få knivbjelken kontrollert
For sterk friksjon på grunn av
manglende smøring
Sprøyt med smøreolje
Sterke vibrasjoner/lyder Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 40 Friday, October 8, 2010 11:34 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch AHS 50-16 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch AHS 50-16

Har du et spørsmål om Bosch AHS 50-16 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch AHS 50-16. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AHS 50-16 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.