Bosch AHS 48 Li manual

Vis en manual for Bosch AHS 48 Li under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Hekketrimmer
  • Model/navn: AHS 48 Li
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Russisk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 104
Norsk | 105
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
no
Sikkerhetsinformasjon
Forklaring av bildesymbolene
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Ikke bruk hageredskapet i regn eller la
den stå ute i regnvær.
Ta ut batteriet før du utfører innstil-
lings- eller reparasjonsarbeider på ha-
geredskapet eller hvis hageredskapet
står uten oppsyn en viss tid.
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene
og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenstående anvis-
ninger kan medføre elektriske støt, brann og/el-
ler alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjo-
nene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og
sørg for bra belysning. Rotete arbeids-
områder eller arbeidsområder uten lys
kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass el-
ler støv. Elektroverktøy lager gnister som
kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke
forandres på noen som helst måte. Ikke
bruk adapterstøpsler sammen med jor-
dede elektroverktøy. Bruk av støpsler
som ikke er forandret på og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare ved elektris-
ke støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold elektroverktøyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktøy, øker risikoen for elektris-
ke støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål,
f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktøydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger øker risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elek-
troverktøyet i fuktige omgivelser, må du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske
støt.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et øye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktøyet kan føre til alvorlige skader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-564-006.book Page 105 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 105
106 | Norsk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste
arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet
– reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktøy-
et er slått av før du kobler det til strøm-
men og/eller batteriet, løfter det opp
eller bærer det. Hvis du holder fingeren
på bryteren når du bærer elektroverktøyet
eller kobler elektroverktøyet til strømmen
i innkoblet tilstand, kan dette føre til
uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler
før du slår på elektroverktøyet. Et verk-
tøy eller en nøkkel som befinner seg i en
roterende verktøydel, kan føre til skader.
e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i
uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av et støvavsug redu-
serer farer på grunn av støv.
4) Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sik-
rere i det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke
lenger kan slås av eller på, er farlig og må
repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten
og/eller fjern batteriet før du utfører inn-
stillinger på elektroverktøyet, skifter til-
behørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker på elek-
troverktøyets funksjon. La disse skade-
de delene repareres før
elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlike-
holdte elektroverktøy er årsaken til mange
uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy
til andre formål enn det som er angitt kan
føre til farlige situasjoner.
5) Omhyggelig bruk og håndtering av batteri-
drevne verktøy
a) Lad batteriet kun opp i ladeapparater
som er anbefalt av produsenten. Det
oppstår brannfare hvis et ladeapparat
som er egnet til en bestemt type batterier,
brukes med andre batterier.
b) Bruk derfor kun riktig type batterier for
elektroverktøyene. Bruk av andre batteri-
er kan medføre skader og brannfare.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 106 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 106
Norsk | 107
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
c) Hold batteriet som ikke er i bruk unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer
eller andre mindre metallgjenstander,
som kan lage en forbindelse mellom kon-
taktene. En kortslutning mellom batteri-
kontaktene kan føre til forbrenninger eller
brann.
d) Ved gal bruk kan det lekke væske ut av
batteriet. Unngå kontakt med denne
væsken. Ved tilfeldig kontakt må det
skylles med vann. Hvis det kommer væs-
ke i øynene, må du i tillegg oppsøke en
lege. Batterivæske som renner ut kan føre
til irritasjoner på huden eller forbrennin-
ger.
6) Service
a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun re-
pareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for hekksak-
ser
f Hold alle kroppsdeler unna kniven. Ikke for-
søk å fjerne skjæremateriale eller holde
fast materiale som skal kuttes mens kniven
går. Fjern fastklemt skjæremateriale kun
når maskinen er slått av. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av hekksaksen kan fø-
re til alvorlige skader.
f Bær hekksaksen alltid i håndtaket og med
stanset kniv. Ved transport eller oppbeva-
ring av hekksaksen må alltid vernedekselet
settes på. Fornuftig bruk av maskinen redu-
serer faren for skader fra kniven.
f Hold el-verktøyet kun på de isolerte gripe-
flatene, for kniven kan komme i kontakt
med skjulte strømledninger. Kontakt mel-
lom kniven og en spenningsførende ledning
kan også sette elektroverktøyets metalldeler
under spenning og føre til elektriske støt.
f Hold ledningen unna klippeområdet. I løpet
av arbeidet kan ledningen være tildekket i
buskaset, og slik kappes ved en feiltagelse.
f Sørg for at alle beskyttelsesinnretningene
og håndtakene er montert ved bruk av mas-
kinen. Forsøk aldri å ta i bruk en ufullstendig
montert maskin eller en maskin med ikke
godkjente endringer.
f Smør knivbjelken alltid med vedlikeholds-
spray før bruk.
f Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kort-
slutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks.
også mot permanent solinnvirkning,
ild, vann og fuktighet. Det er fare for
eksplosjoner.
f Batteriet må ikke kortsluttes. Det er fare for
eksplosjoner.
f Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet
kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og
gå til lege hvis det oppstår helseproblemer.
Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
f Ved defekt batteri kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Sjekk
de aktuelle delene. Rengjør disse eller bytt
dem eventuelt ut.
f Bruk batteriet kun i kombinasjon med
Bosch el-verktøyet. Kun slik beskyttes batte-
riet mot farlig overbelastning.
f Bruk kun originale Bosch batterier med en
spenning som er angitt på typeskiltet til
elektroverktøyet ditt. Ved bruk av andre bat-
terier, f. eks. etterligninger, resirkulerte bat-
terier eller batterier fra andre produsenter,
er det fare for fysiske og materialle skader
hvis batteriene eksploderer.
f Denne maskinen er ikke beregnet til å brukes
av personer (inklusive barn) med innskrenke-
de fysiske, sensoriske eller intellektuelle ev-
ner eller manglende erfaring og/eller man-
glende kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller får instrukser om bruken av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre
at de leker med maskinen.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 107 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 107
108 | Norsk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Sikkerhetsinformasjoner for ladeappa-
rater
Hold ladeapparatet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i
et ladeapparat, øker risikoen for elek-
triske støt.
f Ikke lad opp oppladbare batterier fra andre
produsenter. Ladeapparatet er kun egnet til
opplading av Bosch li-ion-batterier med
spenninger som angitt i Tekniske data. Ellers
er det fare for brann og eksplosjoner.
f Hold ladeapparatet rent. Smuss fører til fare
for elektriske støt.
f Før hver bruk må du kontrollere ladeappa-
ratet, ledningen og støpselet. Ikke bruk la-
deapparatet hvis du registrerer skader. Du
må ikke åpne ladeapparatet selv og la det
alltid kun repareres av kvalifisert fagperso-
nale og kun med originale reservedeler.
Skadet ladeapparat, ledning og støpsel øker
risikoen for elektriske støt.
f Ikke bruk ladeapparatet på lett brennbar
undergrunn (f. eks. papir, tekstiler etc.) el-
ler i brennbare omgivelser. Ladeapparatet
oppvarmes under oppladingen og det er der-
for fare for brann.
f Pass på barn og sørg for at barn ikke leker
med ladeapparatet.
f Barn og personer med mentale eller fysiske
innskrenkninger må kun bruke ladeappara-
tet under oppsyn eller hvis de har fått opp-
læring i bruken. En omhyggelig opplæring re-
duserer faren for feil bruk og skader.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Brett ut utbrettssiden med bildet av hagered-
skapet, og la denne siden være utbrettet mens
du leser driftsinstruksen.
Formålsmessig bruk
Hageredskapet er beregnet til klipping og stus-
sing av hekker og busker i vanlige private hager.
Leveranseomfang
Ta hageredskapet forsiktig ut av emballasjen og
kontroller om de nedenstående delene er kom-
plett:
– Hekksaks
– Knivbeskyttelse
– Driftsinstruks
Batteri og ladeapparat inngår i leveransen for
visse modeller.
Hvis deler mangler eller er skader må du henven-
de deg til forhandleren.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av hageredskapet på illustra-
sjonssiden.
1 Knivbjelke
2 Håndbeskyttelse for fremre håndtak
3 Fremre bøylehåndtak med koblingsspak
4 Innkoblingssperre for på-/av-bryter
5 Bakre håndtak med på-/av-bryter
6 Batteri
7 Ventilasjonsspalter
8 Knivbeskyttelse
9 Ladeapparat
10 LED-indikator
11 Serienummer
Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i
vårt tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 108 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 108
Norsk | 109
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Tekniske data
Batteri-hekksaks AHS 48 LI AHS 52 LI
Produktnummer 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Tomgangsslagtall min-1
1100 1100
Klippelengde mm 480 520
Skjærebredde mm 15 15
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,2 2,3
Serienummer Se serienummeret 11 (typeskilt) på hageredskapet
Batteri Li-ioner Li-ioner
Produktnummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Nominell spenning V= 18 18
Kapasitet
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Antall battericeller
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Driftstid pr. batteriopplading min 50 50
Ladeapparat AL 2215 CV AL 2215 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Ladestrøm mA 1500 1500
Godkjent ladetemperaturområde °C 0– 45 0– 45
Ladetid (utladet batteri) min 60 60
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Beskyttelsesklasse / II / II
Ladeapparat AL 2204 CV AL 2204 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Ladestrøm mA 430 430
Godkjent ladetemperaturområde °C 0– 45 0– 45
Ladetid (utladet batteri) min 180 180
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Beskyttelsesklasse / II / II
OBJ_BUCH-564-006.book Page 109 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 109
110 | Norsk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til
2000/14/EF.
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lyd-
trykknivå 79 dB(A); lydeffektnivå 87 dB(A). Usik-
kerhet K =3 dB.
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre ret-
ninger) beregnet jf. EN 60745:
Svingningsemisjonsverdi ah = 2,5 m/s2
, usikker-
het K = 1,5 m/s2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisnin-
gene er målt iht. en målemetode som er standar-
disert i EN 60745 og kan brukes til sammenlig-
ning av elektroverktøy med hverandre. Den
egner seg til en foreløbig vurdering av sving-
ningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøy-
et. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre
anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået
avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det også tas hensyn til de tidene maski-
nen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og inn-
satsverktøy, holde hendene varme, organisere
arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende standarder eller standardiser-
te dokumenter: EN 60745 (batteri-verktøy) og
EN 60335 (batteri-ladeapparat) jf. bestemmel-
sene i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF,
2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå 90 dB(A).
Samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg V.
Produktkategori: 25
Tekniske underlag hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Montering
For din egen sikkerhet
f OBS! Slå av hageredskapet og fjern batteri-
et før innstillings- eller rengjøringsarbeider
utføres.
f Etter at hekksaksen ble slått av, fortsetter
knivene å bevege seg i brøkdelen av et se-
kund.
f Ikke berør kniver som beveger seg.
Lad opp batteriet
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å si-
kre full effekt fra batteriet, må du lade det full-
stendig opp i ladeapparatet før førstegangs
bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid
uten at levetiden forkortes. Det skader ikke bat-
teriet å avbryte oppladingen.
Fjerning av batteriet
Trykk på batteri-låsetasten og trekk batteriet 6
ut bakover på maskinen.
Opplading (se bilde A)
Oppladingen begynner med en gang nettstøpse-
let til ladeapparatet settes inn i stikkontakten og
batteriet deretter settes inn i ladeapparatet 9.
Sett batteriet 6 som vist på bildet først på foran
på ladeapparatet (n) og trykk deretter batteriet
6 ned bak (o). Til fjerning av batteriet utfører du
det samme i omvendt rekkefølge.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 110 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 110
Norsk | 111
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Med den intelligente oppladingsmetoden regis-
treres batteriets oppladingstilstand automatisk
og lades opp med optimal oppladingsstrøm av-
hengig av batteri-temperatur og -spenning.
Slik skånes batteriet og er alltid fullt oppladet
ved oppbevaring i ladeapparatet.
Merk: Oppladingen er kun mulig hvis temperatu-
ren på batteriet er i godkjent ladetemperatur-
område, se avsnitt «Tekniske data».
Blinklys batteri-ladeindikator 10
Oppladingen signaliseres av blin-
king i batteri-ladeindikatoren 10.
Kontinuerlig lys batteri-ladeindikator 10
Det kontinuerlige lyset i bat-
teri-ladeindikatoren 10 signa-
liserer at batteriet er helt
oppladet eller at temperatu-
ren til batteriet ligger utenfor det godkjente la-
detemperaturområdet og derfor ikke kan lades
opp. Såsnart det godkjente temperaturområdet
er nådd, lades batteriet opp.
Uten innsatt batteri signaliserer kontinuerlig lys
i batteri-indikatoren 10 at støpselet er satt inn i
stikkontakten og at ladeapparatet er driftsklart.
Informasjoner om opplading
Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv. opp-
ladingssykluser som følger rett etter hverandre
uten avbrudd kan ladeapparatet bli varmt. Dette
er ikke farlig og er ikke tegn på en teknisk defekt.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen
er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skif-
tes ut.
Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturover-
våking, som kun aksepterer en opplading i i tem-
peraturområdet mellom 0 °C og 45 °C. Slik
oppnås en lang levetid for batteriet.
Li-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell
Protection (ECP)» mot total utlading. Når batte-
riet er utladet, kobles hageredskapet ut med en
beskyttelseskobling: Kniven beveger seg ikke
lenger.
Trykk etter automatisk utkobling av
hageredskapet ikke videre på på-/av-
bryteren. Batteriet kan ta skade.
Bruk
Igangsetting
Innsetting av batteriet (se bilde A)
Skyv batteriet inn i maskinen som vist på bildet.
Batteriet må gå følbart i lås.
Innkobling (se bilde B)
n Trykk på på/av-bryteren 5 på bakre håndtak
og hold den trykt inne.
o Trekk innkoblingssperren 4 opp.
p Trykk på den fremre på-/av-bryteren 3.
Utkobling
Slipp den fremre 3 eller bakre 5 på-/av-bryteren.
Arbeidshenvisninger (se bildene C–E)
f OBS! Hold hekksaksen med begge hender
og i god avstand fra kroppen din. Sørg for å
stå stødig.
f Smør knivbjelken alltid med vedlikeholds-
spray før bruk.
Det kan klippes grener opp til en tykkelse på
max. 15 mm. For å føre grenene inn mot knive-
ne, må hekksaksen beveges jevnt fremover på
skjærelinjen. Den dobbelte knivbjelken mulig-
gjør skjæring i begge retningen eller med pen-
delbevegelser fra den ene siden til den andre.
Klipp først sidene på hekken og deretter over-
kanten.
For å få sidene rette, anbefaler vi å klippe i vok-
seretningen nedenfra og oppover. Hvis det klip-
pes ovenfra og nedover, beveger de tynnere gre-
nene seg utover, slik at det kan oppstå tynne
steder eller hull.
For til slutt å klippe overkanten rett, lønner det
seg å spenne en snor i nødvendig høyde over he-
le hekkens lengde.
Pass på at det ikke klippes gjenstander som
f. eks. tråder, for disse kan skade knivene eller
drivverket.
OBS
OBJ_BUCH-564-006.book Page 111 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 111
112 | Norsk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Anti-blokkerings-mekanisme
Hageredskapet har en patentert egenskap som
fungerer på følgende måte:
Hvis kniven blokkerer i motstandsdyktig materi-
ale, øker motorbelastningen. Den intelligente
mikroelektronikken registrerer overlastsituasjo-
nen og gjentar omkoplingen av motoren flere
ganger, for å forhindre en blokkering av knivene
og for å kappe materialet.
Denne hørbare omkoblingen kan ta opp til 3 sek-
under.
Etter kappingen arbeider hageredskapet videre
i normal drift eller kniven stanser automatisk i
åpnet posisjon ved en permanent overbelast-
ning (f. eks. hvis et stykke av et trådgjerde blok-
kerer hageredskapet).
Feilsøking
Den følgende tabellen viser feilsymptomene, den mulige årsaken og korrekt feilutbedring, hvis hage-
redskapet en gang ikke skulle fungerer feilfritt. Hvis du ikke kan lokalisere og fjerne problemet med
denne tabellen, må du henvende deg til et serviceverksted.
f OBS! Før feilsøkingen må du slå av hageredskapet og ta ut batteriet.
Symptomer Mulig årsak Utbedring
Hekksaksen går ikke Utladet batteri Lad opp batteriet, se også «Henvis-
ninger om opplading»
Innkoblingssperren er ikke riktig låst se «Igangsetting»
Hekksaksen går ryk-
kvis
Interne kabelforbindelser i hagered-
skapet er defekt
Ta kontakt med kundeservice
På-/av-bryter defekt Ta kontakt med kundeservice
Motorens dreieretning skifter stadig
og står stille etter ca. 3 sek
Se «Arbeidshenvisninger» (anti-blok-
kerings-mekanisme)
Motoren går, knive-
ne står stille
Intern feil Ta kontakt med kundeservice
Knivene blir varme Kniven er butt Få knivbjelken slipt
Hakk i kniven Få knivbjelken kontrollert
For sterk friksjon på grunn av man-
glende smøring
Sprøyt med smøreolje
Kniven beveger seg
ikke
Utladet batteri Lad opp batteriet, se også «Henvis-
ninger om opplading»
Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice
Sterke vibrasjoner/
lyder
Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice
For kort klippetid pr.
batteriopplading
For sterk friksjon på grunn av man-
glende smøring
Sprøyt med smøreolje
Kniven må rengjøres Rengjør kniven
Dårlig klippeteknikk Se «Arbeidsinformasjonene»
Batteriet er ikke fullstendig oppladet Lad opp batteriet, se også «Henvis-
ninger om opplading»
OBJ_BUCH-564-006.book Page 112 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 112
Norsk | 113
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f OBS! Før alle arbeider på hageredskapet ut-
føres må batteriet fjernes.
Merk: Utfør følgende vedlikeholdsarbeid med
jevne mellomrom, slik at du oppnår en pålitelig
og lang bruk av maskinen.
Sjekk hageredskapet med jevne mellomrom
mht. synlige feil, slik som løse fester og slitte el-
ler skadede deler.
Sjekk at deksler og beskyttelsesinnretninger
ikke er skadet og er plassert riktig. Utfør eventu-
elle nødvendige vedlikeholds- eller reparasjons-
arbeider før bruk.
Hvis hageredskapet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-hageutstyr.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på hageredskapets typeskilt.
Etter arbeid/oppbevaring
f OBS! Slå av hageredskapet og ta ut batteri-
et. Sørg for at batteriet er fjernet før oppbe-
varing.
Hekksaksens utvendige deler må rengjøres grun-
dig med en myk børste og en klut. Ikke bruk vann
og løse- eller polermidler. Fjern all smuss, ren-
gjør særskilt ventilasjonssprekkene 7 til moto-
ren.
Smør knivbjelken alltid med vedlikeholdsspray
før hageredskapet lagres.
Hekksaksen må oppbevares på et sikkert, tørt
sted, utilgjengelig for barn. Ikke sett andre gjen-
stander på maskinen.
Batteriet skal oppbevares ved en temperatur
mellom 0 °C og 45 °C.
Batteri-ladeindika-
tor 10 lyser kontinu-
erlig
Ingen opplading mu-
lig
Batteriet er ikke satt (riktig) inn Sett batteriet riktig på ladeapparatet
Batterikontaktene er tilsmusset Rengjør batterikontaktene; f.eks. ved
hyppig innsetting og fjerning av bat-
teriet, skift eventuelt ut batteriet
Batteriet er defekt Skift ut batteriet
Knivene beveger seg
langsomt eller anti-
blokkerings-meka-
nismen fungerer
ikke
Utladet batteri Lad opp batteriet, se også «Henvis-
ninger om opplading»
Batteriet er lagret utenfor godkjent
temperaturområde
La batteriet varme opp til værelses-
temperatur (innenfor godkjent batte-
ritemperaturområde på 0 – 45 °C)
Batteri-ladeindika-
tor 10 lyser ikke
Strømstøpselet til ladeapparatet er
ikke satt (riktig) inn
Sett strømstøpselet (helt) inn i stikk-
kontakten
Stikkontakt, strømledning eller lade-
apparat er defekt
Sjekk strømspenningen, la ladeappa-
ratet eventuelt kontrolleres av en au-
torisert kundeservice for Bosch-elek-
troverktøy
Symptomer Mulig årsak Utbedring
OBJ_BUCH-564-006.book Page 113 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 113
114 | Norsk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du også under:
www.bosch-garden.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Transport
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet.
Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet
slik at det ikke beveger seg i emballasjen.
Ved forsendelse av li-ion-batterier kan det hen-
de det kreves en merking, sjekk de nasjonale for-
skriftene.
Deponering
Hageredskaper, tilbehøret og emballasjen må le-
veres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Hageredskaper, ladeapparater og batterier må
ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet
2002/96/EF om gamle elektriske
og elektroniske maskiner og iht.
det europeiske direktivet
2006/66/EF må defekte eller opp-
brukte batterier/oppladbare bat-
terier samles inn adskilt og leveres inn til en mil-
jøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i
avsnittet «Transport»,
side 114.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 114 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch AHS 48 Li ennå.

Spør et spørsmål om Bosch AHS 48 Li

Har du et spørsmål om Bosch AHS 48 Li men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch AHS 48 Li. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AHS 48 Li Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.