Bosch 0 607 260 100 manual

Vis en manual for Bosch 0 607 260 100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Rettsliper
  • Model/navn: 0 607 260 100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 102
Norsk | 103
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
no
Generelle sikkerhetsinforma-
sjoner for trykkluftverktøy
Les og følg alle informasjone-
ne. Hvis sikkerhetsinformasjo-
nen nedenfor ikke følges kan det medføre elek-
trisk støt, brannfare eller alvorlige skader.
Ta godt vare på sikkerhetsinformasjonene.
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsplassen ren og sørg for god
belysning. Uorden på arbeidsplassen og ar-
beidsområder uten lys kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med trykkluftverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass el-
ler støv. Ved bearbeidelse av arbeidsstyk-
ket kan det oppstå gnister som kan anten-
ne støv eller damper.
c) Hold tilskuere, barn og besøkende borte
fra arbeidsplassen når du bruker trykk-
luftverktøyet. Hvis du blir forstyrret av
andre personer under arbeidet, kan du
miste kontrollen over trykkluftverktøyet.
2) Sikkerhet for trykkluftverktøy
a) Bruk trykkluft i kvalitetsklasse 5 jf.
DIN ISO 8573-1 og en separat vedlike-
holdsenhet nær trykkluftverktøyet. Den
tilførte trykkluften må være fri for frem-
medlegemer og fuktighet, for å beskytte
trykkluftverktøyet mot skader, smuss og
rustdannelse.
b) Kontroller koplingene og tilførselsled-
ningene. Samtlige vedlikeholdsenheter,
koplinger og slanger må med hensyn til
trykk og luftmengde være tilpasset til de
tekniske data. For svakt trykk innskrenker
trykkluftverktøyets funksjon, for høyt
trykk kan føre til materielle skader og per-
sonskader.
c) Beskytt slangene mot bretting, innsnev-
ringer, løsemidler og skarpe kanter. Hold
slangene unna varme, olje og roterende
deler. Skift straks ut en skadet slange.
En skadet tilførselsledning kan føre til en
piskende trykkluftslange og kan forårsake
skader. Oppvirvlet støv eller spon kan føre
til alvorlige øyeskader.
d) Pass på at slangeklemmene alltid er godt
trukket til. Slangeklemmer som ikke er
trukket fast eller som er skadet kan la luf-
ten slippe ut ukontrollert.
3) Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør,
gå fornuftig frem når du arbeider med et
trykkluftverktøy. Ikke bruk trykkluft-
verktøyet når du er trett eller er påvirket
av narkotika, alkohol eller medikamen-
ter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av trykkluftverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
å bruke vernebriller. Bruk av personlig
verneutstyr som støvmaske, sklisikre ver-
nesko, hjelm eller hørselvern – avhengig
av type og bruk av trykkluftverktøyet –
reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at trykkluftverk-
tøyet er utkoplet før du kopler det til
lufttilførselen, løfter det opp eller bærer
det. Hvis du holder fingeren på på-/av-bry-
teren når du bærer trykkluftverktøyet eller
kobler trykkluftverktøyet til lufttilførselen
i innkoblet tilstand, kan dette føre til
uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy før du slår på
trykkluftverktøyet. Et innstillingsverktøy
som befinner seg i en roterende del på
trykkluftverktøyet, kan føre til skader.
e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå
stødig og i balanse. Med en stødig posi-
sjon og egnet kroppsholdning er det en-
klere å kontrollere trykkluftverktøyet i
uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av disse innretninge-
ne reduserer farer på grunn av støv.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-580-001.book Page 103 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 103
104 | Norsk
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
h) Utblåsningsluften må ikke innåndes di-
rekte. Unngå at utblåsningsluften kom-
mer i øynene. Utblåsningsluften til trykk-
luftverktøyet kan inneholder vann, olje,
metallpartikler og smuss fra kompresso-
ren. Dette kan forårsake helseskader.
4) Aktsom håndtering og bruk av trykkluft-
verktøy
a) Bruk spenninnretninger eller en skrus-
tikke til å holde arbeidsstykket fast og
støtte det. Hvis du holder arbeidsstykket
fast med hånden eller trykker det mot
kroppen, kan du ikke betjene trykkluft-
verktøyet på en sikker måte.
b) Ikke overbelast trykkluftverktøyet. Bruk
et trykkluftverktøy som er beregnet til
den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende trykkluftverktøy arbeider du bedre
og sikrere i det angitte effektområdet.
c) Ikke bruk trykkluftverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et trykkluftverktøy som
ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og
må repareres.
d) Avbryt lufttilførselen før du utfører inn-
stillinger på verktøyet, skifter tilbehørs-
deler eller legger bort trykkluftverktøy-
et. Dette tiltaket forhindrer at trykkluft-
verktøyet starter uvilkårlig.
e) Trykkluftverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
trykkluftverktøyet brukes av personer
som ikke er fortrolig med dette eller ikke
har lest disse anvisningene. Trykkluft-
verktøy er farlige når de brukes av uerfar-
ne personer.
f) Vær nøye med vedlikeholdet av trykk-
luftverktøyet. Kontroller om bevegelige
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker på
trykkluftverktøyets funksjon. La skade-
de deler repareres før trykkluftverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte trykkluft-
verktøy er årsaken til mange uhell.
g) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.
h) Bruk trykkluftverktøy, tilbehør, innsats-
verktøy osv. i samsvar med disse instruk-
sene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utføres. Bruk av trykk-
luftverktøyet til andre formål enn det som
er angitt kan føre til farlige situasjoner.
5) Service
a) Trykkluftverktøyet skal alltid kun repa-
reres av kvalifisert fagpersonale og kun
med originale reservedeler. Slik sikres
det at sikkerheten til trykkluftverktøyet
opprettholdes.
Sikkerhetsinformasjoner for
dette verktøyet
Trykkluft-rettsliper
Unngå kontakt med en spenningsfø-
rende ledning. Trykkluftverktøyet er
ikke isolert, og kontakt med en spenningsføren-
de ledning kan føre til elektriske støt.
f Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt
med elektriske ledninger kan medføre brann
og elektrisk støt. Skader på en gassledning
kan føre til eksplosjon. Inntrenging i en vann-
ledning forårsaker materielle skader og kan
medføre elektriske støt.
Støvet som oppstår ved smerg-
ling, saging, sliping, boring og
lignende kan være skadelig for embryoer eller
forandre arvematerialet. Noen av stoffene som
finnes i disse støvene er:
– Bly i blyholdig maling og lakk;
– krystallin kiseljord i murstein, sement og an-
dre murarbeider;
– arsen og kromat i kjemisk behandlet tre.
Risikoen for en sykdom er avhengig av hvor ofte
du utsettes for disse stoffene. For å redusere fa-
ren, bør du kun arbeide i godt ventilerte rom
med tilsvarende beskyttelsesutstyr (f.eks. med
spesielt konstruert åndedrettsvern, som også
filtrerer bort de minste støvpartiklene).
FARE
ADVARSEL
OBJ_BUCH-580-001.book Page 104 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 104
Norsk | 105
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Felles sikkerhetsinformasjoner om
sliping
f Dette trykkluftverktøyet skal brukes som sli-
per. Følg alle sikkerhetsinformasjoner, an-
visninger, bilder og data som du får levert
sammen med trykkluftverktøyet. Hvis du
ikke følger følgende anvisninger, kan det opp-
stå elektriske støt, ild og/eller store skader.
f Dette trykkluftverktøyet er ikke egnet til
sandpapirsliping, arbeid med stålbørster,
polering og kapping. Hvis trykkluftverktøyet
brukes til formål det ikke er beregnet til, kan
dette forårsake farer og skader.
f Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt be-
regnet og anbefalt av produsenten for dette
trykkluftverktøyet. Selv om du kan feste til-
behøret på trykkluftverktøyet ditt, garanterer
dette ingen sikker bruk.
f Det godkjente turtallet til innsatsverktøyet
må være minst like høyt som det maksimale
turtallet som er angitt på trykkluftverktøy-
et. Tilbehør som dreies hurtigere enn god-
kjent, kan brekke og slynges rundt.
f Utvendig diameter og tykkelse på innsats-
verktøyet må tilsvare målene for trykkluft-
verktøyet. Gale innsatsverktøy kan ikke sik-
res eller kontrolleres tilstrekkelig.
f Bruk kun innsatsverktøy med passende
skaftdiameter. Et innsatsverktøy med en
skaftdiameter som ikke passer for maskinens
verktøyfeste (se «Tekniske data»), kan ikke
holdes riktig og skader spenntangen.
f Når du setter inn et verktøy må du passe på
at tangen på verktøyet sitter godt fast i
verktøyholderen. Hvis tangen på verktøyet
ikke settes dypt nok inn i verktøyholderen,
kan verktøyet skli ut igjen og ikke lenger kon-
trolleres.
f Slipeskiver, flenser, slipetallerkener eller
annet tilbehør må passe nøyaktig på slipe-
spindelen til trykkluftverktøyet. Innsats-
verktøy som ikke passer nøyaktig på slipe-
spindelen til trykkluftverktøyet, roterer
uregelmessig, vibrerer svært sterkt og kan fø-
re til at du mister kontrollen.
f Ikke bruk skadede innsatsverktøy. Sjekk før
hver bruk om innsatsverktøy slik som slipe-
skiver er splintret eller revnet, om slipetal-
lerkener er revnet eller svært slitt, om stål-
børster har løse eller har brukkede tråder.
Hvis trykkluftverktøyet eller innsatsverk-
tøyet faller ned, må du kontrollere om det
er skadet eller bruk et ikke skadet innsats-
verktøy. Når du har kontrollert og satt inn
innsatsverktøyet, må du holde personer
som oppholder seg i nærheten unna det ro-
terende innsatsverktøyet og la trykkluft-
verktøyet gå i ett minutt med maksimalt tur-
tall. Som regel brekker skadede innsats-
verktøy i løpet av denne testtiden.
f Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhen-
gig av typen bruk må du bruke visir, øyebe-
skyttelse eller vernebriller. Om nødvendig
må du bruke støvmaske, hørselvern, verne-
hansker eller spesialforkle som holder små
slipe- og materialpartikler unna kroppen
din. Øynene bør beskyttes mot fremmedlege-
mer som kan fly rundt ved visse typer bruk.
Støv- eller pustevernmasker må filtere den
typen støv som oppstår ved denne bruken.
Hvis du er utsatt for sterk støy over lengre
tid, kan du miste hørselen.
f Pass på at andre personer holder tilstrekke-
lig avstand til arbeidsområdet ditt. Alle som
går inn i arbeidsområdet må bruke person-
lig verneutstyr. Brukne deler til verktøyet el-
ler brukne innsatsverktøy kan slynges ut og
derfor også forårsake skader utenfor det di-
rekte arbeidsområdet.
f Hold trykkluftslangen unna roterende inn-
satsverktøy. Hvis du mister kontrollen over
trykkluftverktøyet kan trykkluftslangen kap-
pes eller komme inn i verktøyet, og hånden
eller armen din kan komme inn i det roteren-
de innsatsverktøyet.
f Legg aldri trykkluftverktøyet ned før inn-
satsverktøyet er stanset helt. Det roterende
innsatsverktøyet kan komme i kontakt med
overflaten der maskinen legges ned, slik at
du kan miste kontrollen over trykkluftverk-
tøyet.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 105 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 105
106 | Norsk
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
f La aldri trykkluftverktøyet være innkoblet
mens du bærer det. Tøyet eller håret ditt kan
komme inn i innsatsverktøyet hvis det tilfel-
digvis kommer i kontakt med verktøyet og
innsatsverktøyet kan da bore seg inn i krop-
pen din.
f Ikke bruk trykkluftverktøyet i nærheten av
brennbare materialer. Gnister kan antenne
disse materialene.
Tilbakeslag og tilsvarende advarsler
f Tilbakeslag er innsatsverktøyets plutselige
reaksjon etter at det har hengt seg opp eller
blokkerer. Dette kan gjelde slipeskiven, slipe-
tallerkenen, stålbørsten osv.. Opphenging el-
ler blokkering fører til at det roterende inn-
satsverktøyet stanser helt plutselig. Slik
akselereres et ukontrollert trykkluftverktøy
mot innsatsverktøyets dreieretning på blok-
keringstedet.
Hvis f.eks. en slipeskive henger seg opp eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten på sli-
peskiven som dykker inn i arbeidsstykket,
henge seg opp og slik brekker slipeskiven
eller forårsaker et tilbakeslag. Slipeskiven
beveger seg da mot eller bort fra brukeren,
avhengig av skivens dreieretning på blokke-
ringsstedet. Slik kan slipeskiver også brekke.
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilak-
tig bruk av trykkluftverktøyet. Det kan unngås
ved å følge egnede sikkerhetstiltak som be-
skrevet nedenstående.
f Hold trykkluftverktøyet godt fast og plasser
kroppen og armene dine i en stilling som kan
ta imot tilbakeslagskrefter. Bruk alltid ek-
strahåndtaket – hvis dette finnes – for å ha
størst mulig kontroll over tilbakeslagskref-
ter eller reaksjonsmomenter ved oppkjøring.
Brukeren kan beherske tilbakeslags- og reak-
sjonsmomenter med egnede tiltak.
f Hold aldri hånden i nærheten av det roteren-
de innsatsverktøyet. Innsatsverktøyet kan be-
vege seg over hånden din ved tilbakeslag.
f Unngå at kroppen din befinner seg i områ-
det der trykkluftverktøyet vil bevege seg
ved et tilbakeslag. Tilbakeslaget driver trykk-
luftverktøyet i motsatt retning av slipeski-
vens dreieretning på blokkeringsstedet.
f Vær spesielt forsiktig i hjørner, på skarpe
kanter osv. Du må forhindre at innsatsverk-
tøy avprelles fra arbeidsstykket eller klem-
mes fast. Det roterende innsatsverktøyet har
en tendens til å klemmes fast i hjørner, på
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette
forårsaker kontrolltap eller tilbakeslag.
f Bruk ikke kjedesagblad eller tannet sag-
blad. Slike innsatsverktøy fører ofte til tilba-
keslag eller til at man mister kontrollen over
trykkluftverktøyet.
Spesielle sikkerhetsinformasjoner om
sliping
f Ikke bruk kappeskiver og freseverktøy.
Trykkluftverktøyet har ingen sikkerhetsinn-
retninger for disse innsatsverktøyene.
Ekstra advarsler
Bruk personlig verneutstyr og husk
alltid å bruke vernebriller. Bruk av
personlig verneutstyr som støvmas-
ke, sklisikre vernesko, hjelm eller
hørselvern–avhengig av type og bruk
av trykkluftverktøyet–reduserer risi-
koen for skader.
f Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
f Hold arbeidsplassen ren. Materialblandinger
er spesielt farlige. Lettmetallstøv kan brenne
eller eksplodere.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 106 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 106
Norsk | 107
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige skader.
Brett ut utbrettssiden med bildet av trykkluft-
verktøyet, og la denne siden være utbrettet
mens du leser bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Trykkluftverktøyet er beregnet til sliping og av-
grading av metall ved bruk av slipestifter.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av trykkluftverktøyet på illus-
trasjonssiden.
1 På-/av-bryter
2 Tilkoplingsstuss på luftinntaket
3 Slangenippel
4 Luftutgang med lyddemper
5 Nøkkelflate på slipespindelen
6 Nøkkelflate på spennmutteren
7 Innsatsverktøy (f.eks. slipestift)
8 Verktøyfeste på spenntangen
9 Spennmutter
10 Slipespindel
11 Slangeklemme
12 Utblåsningsluftslange
13 Slangenippel med utvendige gjenger
14 Utblåsningsluftslange sentral
15 Tilførselsluftslange
16 Koplingsnippel (slangenippel med adapter)
17 Slangekopling (kopling med utvendige
gjenger)
18 Luftutgang på vedlikeholdsenheten
19 Fastnøkkel på slipespindelen
20 Spenntange
21 Fastnøkkel på spennmutteren
Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke
i standard-leveransen.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til
EN ISO 15744.
Måleverdier for vibrasjonen funnet i henhold til
EN 28662 hhv. EN ISO 8662.
Typ 0 607 252 103/... 104/... 105
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lyd-
trykknivå 82 dB(A); lydeffektnivå 93 dB(A). Usik-
kerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Typ 0 607 260 100/... 101
Det typiske A-bedømte lydtrykknivået for maski-
nen er 73 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Støynivået ved arbeid kan overskride 80 dB(A).
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre ret-
ninger) beregnet jf. EN 60745:
Overflatesliping (grovsliping): Svingningsemis-
jonsverdi ah <2,5 m/s2
, usikkerhet K <1,5 m/s2
.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 792 jf. bestemmelsene i direktiv
98/37/EF (frem til 28.12.2009), 2006/42/EF
(fra 29.12.2009).
Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Typ 0 607 252 103/... 104/... 105/
0 607 260 100/... 101
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-580-001.book Page 107 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 107
108 | Norsk
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
Tekniske data
Montering
Leveranseomfang
Alle trykkluftverktøy leveres med en montert
spenntange, men uten innsatsverktøy.
Utblåsningsluftføring
Med en utblåsningsluftføring kan du lede utblås-
ningsluften gjennom en utblåsningsluftslange
bort fra arbeidsområdet ditt og samtidig oppnå
en optimal lyddemping. I tillegg forbedrer du ar-
beidsvilkårene dine, fordi arbeidsplassen ikke
lenger kan tilsmusses av oljeholdig luft eller støv
hhv. spon kan virvles opp.
Typ 0 607 252 103/... 104/... 105 (se bilde A)
Skru lyddemperen ut på luftutgangen 4 og er-
statt den med en slangenippel med utvendige
gjenger 13.
Løsne slangeklemmen 11 på utblåsningsluft-
slangen 12, og fest utblåsningsluftslangen over
slangenippelen med utvendige gjenger 13 ved å
trekke slangeklemmen godt fast.
Typ 0 607 260 100/... 101 (se bilde B)
Trekk utblåsingsluftslangen (sentral) 14, som le-
der utblåsingsluften bort fra arbeidsplassen,
over tilførselsluftslangen 15. Du kopler så trykk-
luftverktøyet til lufttilførselen (se «Tilkobling til
lufttilførselen», side 109) og trekker utblås-
ningsluftslangen (sentral) 14 over montert tilfør-
selsluftslange på enden av verktøyet.
Trykkluft-rettsliper
Produktnummer 0 607 ... ... 252 103 ... 252 104 ... 252 105 ... 260 100 ... 260 101
Tomgangsturtall n0 min-1
21000 21000 21000 21000 21000
Avgitt effekt W 550 550 550 320 320
max. slipeskive-Ø mm 40 40 40 40 40
Verktøyfeste
– Spenntange-Ø 1/4"
– Spenntange-Ø 6
in
mm
–
z
–
z
z
–
–
z
z
–
Nøkkelflate på
– Spennmutteren
– Slipespindelen
mm
mm
17
17
17
17
17
17
14
10
14
10
Nominelt trykk bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Tilkoplingsgjenger 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4" NPT
Innvendig slangevidde mm 10 10 10 10 10
Luftforbruk under last l/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6
OBJ_BUCH-580-001.book Page 108 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 108
Norsk | 109
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Tilkobling til lufttilførselen (se bilde C)
f Pass på at lufttrykket ikke er lavere enn
6,3 bar (91 psi), for trykkluftverktøyet er
beregnet til dette driftstrykket.
For en maksimal effekt må verdiene for den inn-
vendige slangevidden pluss tilkoblingsgjengene
overholdes, som angitt i tabell «Tekniske data».
For å opprettholde en full ytelse må det kun bru-
kes slanger med en maksimal lengde på 4 m.
Den tilførte trykkluften må være fri for fremmed-
legemer og fuktighet, for å beskytte trykkluft-
verktøyet mot skader, smuss og rustdannelse.
Merk: Det er nødvendig å bruke en trykkluft-ved-
likeholdsenhet. Dette sikrer en feilfri funksjon av
trykkluftverktøy.
Følg bruksanvisningen for vedlikeholdsenheten.
Samtlige armaturer, forbindelsesledninger og
slanger må være beregnet for dette trykket og
nødvendig luftmengde.
Unngå innsnevringer på tilførselsledningene,
f.eks. med pressing, bretting eller trekking!
I tvilstilfeller sjekker du trykket på luftinntaket
med et manometer ved innkoplet trykkluftverktøy.
Tilkobling av lufttilførselen til trykkluft-
verktøyet
Skru slangenippelen 3 inn i koplingsstussen på
luftinntaket 2.
For å unngå skader på trykkluftverktøyets indre
ventildeler, bør du holde mot koplingsstussen til
luftinntaket 2 med en fastnøkkel (nøkkelvidde
22 mm) ved inn- og utskruing av slangenippelen 3.
Løsne slangeklemmene 11 på lufttilførselsslan-
gen 15, og fest lufttilførselsslangen over slange-
nippelen 3 ved å trekke slangeklemmen godt fast.
Merk: Fest tilførselsluftslangen alltid først på
trykkluftverktøyet, deretter på vedlikeholdsen-
heten.
Sett tilførselsluftslangen 15 på koplingsnippe-
len 16 og fest tilførselsluftslangen ved å trekke
slangeklemmen 11 godt fast.
Skru en automatisk slangekopling 17 inn i luftut-
gangen på vedlikeholdsenheten 18. Automatis-
ke slangekoplinger muliggjør en hurtig forbin-
delse og stanser lufttilførselen automatisk ved
avkopling.
Pass på at trykkluftverktøyet ikke starter av seg
selv når du setter koplingsnippelen 16 inn i kop-
lingen 17.
Verktøyskifte (se bilde D)
f Avbryt lufttilførselen før du utfører innstil-
linger på verktøyet, skifter tilbehørsdeler
eller legger bort trykkluftverktøyet. Dette
tiltaket forhindrer at trykkluftverktøyet star-
ter uvilkårlig.
f Bruk kun innsatsverktøy med passende
skaftdiameter. Et innsatsverktøy med en
skaftdiameter som ikke passer for maskinens
verktøyfeste (se «Tekniske data»), kan ikke
holdes riktig og skader spenntangen.
f Når du setter inn et verktøy må du passe på
at tangen på verktøyet sitter godt fast i
verktøyholderen. Hvis tangen på verktøyet
ikke settes dypt nok inn i verktøyholderen,
kan verktøyet skli ut igjen og ikke lenger kon-
trolleres.
f Ikke bruk kappeskiver og freseverktøy.
Trykkluftverktøyet har ingen sikkerhetsinn-
retninger for disse innsatsverktøyene.
f Det godkjente turtallet til innsatsverktøyet
må være minst like høyt som det maksimale
turtallet som er angitt på trykkluftverktøy-
et. Tilbehør som dreies hurtigere enn god-
kjent, kan brekke og slynges rundt.
f Bruk kun feilfrie verktøy som ikke er slitt.
Defekte verktøy kan f.eks. brekke og føre til
fysiske og materielle skader.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 109 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 109
110 | Norsk
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
Innsetting av innsatsverktøy
Spenntangen 20 og spennmutteren 9 danner en
enhet på disse trykkluftverktøyene. Spenntan-
gen, der innsatsverktøyet 7 festes, beskyttes
slik mot skader.
Hold slipespindelen 10 med fastnøkkelen 19
fast på nøkkelflaten 5.
Løsne spennmutteren 9 med fastnøkkelen 21 på
nøkkelflaten 6 ved å skru den mot urviserne.
f Bruk kun passende og uskadede fastnøkler
(se «Tekniske data»).
Sett det støvfrie innsatsverktøyet 7 inn i verktøy-
festet 8 på spenntangen 20.
Pass på at skaftet på innsatsverktøyet helst er
skjøvet helt inn i spenntangen, men i allefall sit-
ter 10 mm dypt.
Hold slipespindelen 10 fast med fastnøkkelen
19 og spenn innsatsverktøyet 7 fast med fast-
nøkkelen 21 på nøkkelflaten 6 ved å skru med
urviserne.
La nymonterte innsatsverktøy, slik som slipestif-
ter eller lamellskiver, først gå ubelastet til prøve-
kjøring.
Fjerning av innsatsverktøyet
Innsatsverktøyene kan blir var-
me når trykkluftverktøyet bru-
kes i lengre tid. Bruk vernehansker til fjerning av
innsatsverktøyene.
Løsne spenntangen hhv. spennmutteren som al-
lerede beskrevet og ta ut innsatsverktøyet.
Utskifting av spenntangen (se bilde E)
Hold slipespindelen 10 med fastnøkkelen 19
fast på nøkkelflaten 5.
Løsne spennmutteren 9 med fastnøkkelen 21 på
nøkkelflaten 6 ved å skru den mot urviserne.
f Bruk kun passende og uskadede fastnøkler
(se «Tekniske data»).
Fjern spennmutteren 9 sammen med spenntan-
gen 20.
Til montering av en spenntange 20 holder du sli-
pespindelen 10 fast med gaffelnøkkelen 19 på
nøkkelflaten 5 og dreier spenntangen i spenn-
mutteren 9 fast med urviserne med fastnøkke-
len 21 på nøkkelflaten 6.
Drift
Igangsetting
Trykkluftverktøyet arbeider optimalt ved et no-
minelt trykk på 6,3 bar (91 psi), målt på luftinn-
taket ved innkoplet trykkluftverktøy.
f Fjern innstillingsverktøy før du tar trykk-
luftverktøyet i bruk. Et innstillingsverktøy
som befinner seg i en roterende maskindel,
kan føre til skader.
Merk: Hvis trykkluftverktøyet ikke starter, f.eks.
etter en lengre tid med stillstand, stenger du
lufttilførselen og ruser motoren flere ganger på
verktøyfestet 8. Slik fjernes adhesjonskrefter.
Typ 0 607 252 103/... 105
Til innkobling av trykkluftverktøyet trykker du
på-/av-tasten 1 fremover.
Til utkobling av trykkluftverktøyet trekker du
på-/av-tasten 1 bakover.
Typ 0 607 260 100/... 101
Til innkobling av trykkluftverktøyet trekker du
på-/av-tasten 1 bakover.
Til utkobling av trykkluftverktøyet trykker du
på-/av-tasten 1 fremover.
Typ 0 607 252 104
Til innkobling av trykkluftverktøyet trykker du
på-/av-tasten 1 fremover og holder den trykt
inne i løpet av arbeidet.
Til utkopling av trykkluftverktøyet slipper du
på-/av-bryteren 1.
FORSIKTIG
OBJ_BUCH-580-001.book Page 110 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 110
Norsk | 111
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Arbeidshenvisninger
f Avbryt lufttilførselen før du utfører innstil-
linger på verktøyet, skifter tilbehørsdeler
eller legger bort trykkluftverktøyet. Dette
tiltaket forhindrer at trykkluftverktøyet star-
ter uvilkårlig.
f Hvis lufttilførselen avbrytes eller driftstryk-
ket er redusert, kopler du ut trykkluftverk-
tøyet. Sjekk driftstrykket og start igjen ved
optimalt driftstrykk.
Plutselige belastninger medfører en sterk tur-
tallreduksjon eller stillstand, men skader ikke
motoren.
Arbeid med rettsliperen
Valg av innsatsverktøy, slik som slipestifter eller
lamellskiver, retter seg etter typen bruk og
bruksområde.
Forhandleren hjelper gjerne med valg av egnede
slipeskiver.
Beveg slipeskiven jevnt frem og tilbake med svakt
trykk for å oppnå et optimalt arbeidsresultat.
For sterkt trykk reduserer ytelsesevnen til trykk-
luftverktøyet og slipeskiven slites hurtigere.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Avbryt lufttilførselen før du utfører innstil-
linger på verktøyet, skifter tilbehørsdeler
eller legger bort trykkluftverktøyet. Dette
tiltaket forhindrer at trykkluftverktøyet star-
ter uvilkårlig.
f Mål tomgangsturtallet til slipespindelen
med jevne mellomrom. Hvis den målte ver-
dien er mer enn 10 % over angitt tomgangs-
turtall n0 (se «Tekniske data»), bør du la
trykkluftverktøyet kontrolleres av et Bosch-
serviceverksted. Ved for høyt tomgangstur-
tall kan innsatsverktøyet brekke, ved for lavt
turtall reduseres arbeidseffekten.
Hvis trykkluftverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt på trykkluftverktøyets typeskilt.
Rengjør silen på trykkluftverktøyets luftinntak
med jevne mellomrom. Skru da slangenippelen
3 av og fjern støv- og smusspartikler fra silen.
Skru deretter slangenippelen fast igjen.
For å unngå skader på trykkluftverktøyets indre
ventildeler, bør du holde mot koplingsstussen til
luftinntaket 2 med en fastnøkkel (nøkkelvidde
22 mm) ved inn- og utskruing av slangenippelen 3.
Vann- og smusspartiker i trykkluften
forårsaker rustdannelse og fører til
slitasje av lameller, ventiler etc. For
å forhindre dette bør du fylle på no-
en dråper motorolje på luftinntaket
2. Du kopler så trykkluftverktøyet til lufttilførse-
len igjen (se «Tilkobling til lufttilførselen»,
side 109) og lar det gå i 5 – 10 s mens du tørker
opp oljen som renner ut med en klut. Hvis trykk-
luftverktøyet ikke brukes over lengre tid, bør
du alltid utføre denne prosedyren.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 111 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Side: 111
112 | Norsk
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
På alle Bosch-trykkluftverktøy som ikke hører til
CLEAN-serien (en spesiell type trykkluft-motor
som fungerer med oljefri trykkluft), bør du sta-
dig blande litt oljetåke i den gjennomstrømmen-
de trykkluften. Den nødvendige trykkluftsmøre-
ren befinner seg på den forankoplede trykkluft-
vedlikeholdsenheten (nærmere informasjoner
får du hos kompressor-produsenten).
Til direkte smøring av trykkluftverktøyet eller
innblanding på vedlikeholdsenheten bør du bru-
ke motorolje SAE 10 eller SAE 20.
Motorlamellene skal kontrolleres av fagpersonal
med jevne mellomrom og eventuelt skiftes ut.
f Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal
kun utføres av kvalifisert fagpersonale. Slik
sikres det at sikkerheten til trykkluftverktøy-
et opprettholdes.
En autorisert Bosch-kundeservice utfører disse
arbeidene hurtig og pålitelig.
Smøre- og rengjøringsmidler må deponeres
miljøvennlig. Ta hensyn til de lovmessige for-
skriftene.
Tilbehør
Du kan informere deg om det komplette tilbe-
hørsprogrammet i internett under
www.bosch-pt.com og
www.boschproductiontools.com eller hos din
forhandler.
Kundeservice og kunderådgivning
Robert Bosch GmbH overtar ansvaret for den av-
talte leveransen av dette produktet i henhold til
de lovfestede/nasjonale bestemmelser. Ved re-
klamasjon på produktet må du henvende deg til
følgende adresse:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . .+49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Deponering
Trykkluftverktøy, tilbehør og emballasje må leve-
res inn til miljøvennlig gjenvinning.
f Deponer motorlamellene på en sakkyndig
måte! Motorlameller inneholder teflon. Ikke
varm dem opp over 400 °C, ellers kan det
oppstå helsefarlige damper.
Når trykkluftverktøyet ikke kan brukes lenger,
må du levere det inn til resirkulering, til forret-
ningen eller hos en autorisert Bosch-kundeser-
vice.
Rett til endringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 112 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch 0 607 260 100 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch 0 607 260 100

Har du et spørsmål om Bosch 0 607 260 100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch 0 607 260 100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 0 607 260 100 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.