Bomann MWG 2229 E CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 2229 E CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 2229 E CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
29
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
(trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker appa-
ratet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet,
må du alltid slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikkon-
takten.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare på den
for senere bruk.
• Ikke varm opp puter som er fylt med granulater, kirsebær-
steiner eller gelé i mikrobølgeovnen. BRANNFARE!!!
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må
ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en person som
er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk en
autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
krever at man må fjerne et deksel som beskytter mot stråle-
belastning grunnet mikrobølgeenergi. Slikt arbeid er farlig for
alle andre enn fagfolk.
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Mikrobølgeovnen må ikke plasseres inne i et
skap. Overhold en ventilasjonsavstand på minst 20 cm til
skap, vegger o.l. på alle sider av ovnen.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare bruke ov-
nen uten oppsikt dersom de har fått tilstrekkelige instrukser,
slik at de vet hvordan ovnen brukes på en sikker måte, og
forstår hvilke farer det medfører å bruke den galt.
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det bare
brukes av barn under oppsikt av voksne, dette grunnet de
høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvarming av
levende dyr.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice eller
spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare materialer,
for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du sjekke
mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet trekkes
ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Obs kokeforsinkelse: I forbindelse med koking, spesielt
etteroppvarming av væsker (vann), kan det forekomme at
koketemperaturen er nådd, men at de typiske dampboblene
ennå ikke har begynt å stige opp. Væsken koker ikke jevnt.
Når du tar ut kokekaret, oppstår det gjerne små rystinger. Da
kan denne såkalte kokeforsinkelsen føre til at det plutselig
danner seg dampbobler, og at matvarene eller væsken der-
med blir overkokt. Det er fare for forbrenning! For å oppnå
jevn koking kan du sette en glasstav eller lignende (ikke noe
av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller
ristes, og temperaturen må kontrolleres før det fortæres. Det
er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser,
hermetiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med etter at
oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må rengjøres
grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern matrester
som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten bli
skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan muligens
også føre til farlige situasjoner.
Symboler på produktet
På produktet finner du symboler med varsels- og informasjon-
stegn:
ADVARSEL: Fare for forbrenning!
Når apparatet er i bruk, kan overflatene få svært høy tempe-
ratur.
Oversikt over betjeningselementene
1 Effektregulator
2 Tidsbryter
3 Grillrist
4 Drivaksel
5 Glidering
6 Dreietallerken
7 Dørlås
8 Vindu
05-MWG 2229 E CB.indd 29
05-MWG 2229 E CB.indd 29 31.07.2008 16:01:14 Uhr
31.07.2008 16:01:14 Uhr
Side: 29
30
NORSK
NORSK
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er ment for:
• oppvarming og koking av faste og flytende næringsmidler,
• gratinering og grilling av faste næringsmidler.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare brukes til
dette. Det må kun brukes på den måten som er beskrevet i den-
ne bruksanvisningen. Apparatet må ikke brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og kan
føre til skader på apparatet og også på personer.
Veiledning for bruk av grill og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevarme. Bruk
derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobølgedrift.
• For driftstypen KOMBI er det bare grillristen som egner seg.
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nærmere
inntil varmeelementet.
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjennomsiktig
og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall. Derfor
kan det ikke brukes metallbeholdere eller -tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De kan inne-
holde små mengder metall, og dette kan gi gnister eller føre
til brann.
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn firkan-
tede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som egner
seg i mikrobølgeovn:
Materiale
Egnet til
mikrobølgeovn grill kombinasjon*
Ildfaste glassbeholdere ja ja ja
Ikke ildfaste glassbe-
holdere
neI neI neI
Ildfaste keramikk-
beholdere/-tallerkener
ja ja ja
Plastbeholdere som
tåler mikrobølgeovn
ja neI neI
Kjøkkenpapir ja neI neI
Metallbrett neI ja neI
Grillrist neI ja ja
Aluminiumsfolie og
beholdere i aluminium
neI ja neI
*) Kombinasjon av mikrobølger og grill.
Ta i bruk mikrobølgeovnen
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det ut
og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerkenen på
drivakselen slik at den går i lås i utbulingene på drivakselen
og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader, spesielt
i dørområdet. Finnes det noen form for skader, må ikke
apparatet tas i bruk under noen omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når mikrobøl-
geovnen er i bruk, må du ikke sette den i umiddelbar nærhet
til andre elektroniske apparater.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
OBS:
Ikke fjern monterte deler fra ovnen eller fra innsiden av døren!
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som varmer
opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid. Her finnes det
ingen varmestråling, og dermed skjer det heller ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Apparatet egner seg ikke til baking i svømmende fett.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers reduseres
apparatets effekt.
• For å avbryte tilberedingsprosessen setter du timeren på “0”.
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhåndsoppvar-
ming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr. Den
kan først og fremst brukes til:
• tining av dypfrys- og frysevarer
• rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
• koking av matvarer
• Bruk aldri plastikk- eller papirservice.
Betjening
1. Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar.
2. Åpne døren og sett kokekaret midt på glasstallerkenen. Lukk
døren. (Av sikkerhetsmessige årsaker virker apparatet bare
når døren er ordentlig lukket).
3. Still inn ønsket mikrobølgeeffekt:
Inskripsjon Verdi
Effekt
grill
i %*
Effekt
mikrobølge
i %*
Bruksområde
L Varmholding 17 smeltingavostosv.
M.L Tining 33 opptining av frysevarer
M Lav 55 viderekoking
M.H Middels 77 f.eks. til koking av kjøtt
H Høy 100 rask oppvarming
05-MWG 2229 E CB.indd 30
05-MWG 2229 E CB.indd 30 31.07.2008 16:01:14 Uhr
31.07.2008 16:01:14 Uhr
C. Bomann GmbH overtar ikke ansvar for skader som oppstår
på grunn av ikke hensiktsmessig bruk.
Side: 30
31
NORSK
NORSK
Inskripsjon Verdi
Effekt
grill
i %*
Effekt
mikrobølge
i %*
Bruksområde
C1
Grill +
mikrobølge
80 20 opptining og grilling
C2
Grill +
mikrobølge
70 30 koking og bruning
C3
Grill +
mikrobølge
60 40 koking og lett bruning
G Grill 100 grilling og gratinering
* 100 % - 700W
4. Still inn nødvendig tilberedningstid med tidsbryteren. Tilbe-
redningstiden er avhengig av hvor mye og hva slags mat
du skal tilberede. Med litt øving lærer du raskt å beregne
tilberedningstiden.
TIPS:
• Koking i mikrobølgeovn skjer mye raskere enn i en
stekeovn. Still inn lav koketid hvis du er usikker, og
etterkok ved behov.
• Når tilberedningstiden er stilt inn, slår apparatet seg
på. Ovnsbelysningen lyser.
• Hvis du vil stille inn kortere tid enn 3 minutter, vrir du
knappen til over 10-minuttersmerket og tilbake. Da går
klokken mer nøyaktig.
• Legg merke til følgende: Legg en dekkhette over
maten i ren mikrobølgedrift.
5. Når tiden er ute, slår apparatet seg av, og det høres et
sluttsignal. Da kan du ta ut maten.
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og sprutet på
ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig klut. Hvis ovnen er
sterkt tilgriset, kan du også bruke et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig klut
og fjern skvetter og flekker fra væske som har kokt over,
regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en fuktig
klut. Pass på at det ikke kommer vann inn gjennom åpnin-
gene på huset og dermed inn i selve ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne. Når du
skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først åpne ovns-
døren for å unngå at du slår ovnen på utilsiktet.
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med oppvaskmiddel
eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmes-
sig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd. Her kan du
bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et vindusvaskemiddel.
Tørk godt av den. Sørg for å sette ringen korrekt inn igjen.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du sette
en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en skål som
egner seg for mikroovn) og varme dette opp i ca. 5 minutter.
Deretter tørker du ut av ovnen med en myk klut.
Ovnlys
• Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell:................................................................MWG 2229 E CB
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn:...........................................................1050 W
grill: .............................................................................1000 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:.................. 700 W/2450 MHz
Ovnens volum:....................................................................17 liter
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Nettovekt: .........................................................................10,85 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-MWG 2229 E CB.indd 31
05-MWG 2229 E CB.indd 31 31.07.2008 16:01:15 Uhr
31.07.2008 16:01:15 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 2229 E CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 2229 E CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 2229 E CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 2229 E CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 2229 E CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.