Bomann MWG 2228 CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 2228 CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 2228 CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 52
53
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
(trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker appa-
ratet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet,
må du alltid slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikkon-
takten.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare på den
for senere bruk.
• Ikke varm opp puter som er fylt med granulater, kirsebær-
steiner eller gelé i mikrobølgeovnen. BRANNFARE!!!
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må
ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en person som
er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk en
autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
krever at man må fjerne et deksel som beskytter mot stråle-
belastning grunnet mikrobølgeenergi. Slikt arbeid er farlig for
alle andre enn fagfolk.
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Mikrobølgeovnen må ikke plasseres inne i et
skap. Overhold en ventilasjonsavstand på minst 20 cm til
skap, vegger o.l. på alle sider av ovnen.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare bruke ov-
nen uten oppsikt dersom de har fått tilstrekkelige instrukser,
slik at de vet hvordan ovnen brukes på en sikker måte, og
forstår hvilke farer det medfører å bruke den galt.
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det bare
brukes av barn under oppsikt av voksne, dette grunnet de
høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvarming av
levende dyr.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice eller
spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare materialer,
for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du sjekke
mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet trekkes
ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Obs kokeforsinkelse: I forbindelse med koking, spesielt
etteroppvarming av væsker (vann), kan det forekomme at
koketemperaturen er nådd, men at de typiske dampboblene
ennå ikke har begynt å stige opp. Væsken koker ikke jevnt.
Når du tar ut kokekaret, oppstår det gjerne små rystinger. Da
kan denne såkalte kokeforsinkelsen føre til at det plutselig
danner seg dampbobler, og at matvarene eller væsken der-
med blir overkokt. Det er fare for forbrenning! For å oppnå
jevn koking kan du sette en glasstav eller lignende (ikke noe
av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller
ristes, og temperaturen må kontrolleres før det fortæres. Det
er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser,
hermetiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med etter at
oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må rengjøres
grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern matrester
som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten bli
skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan muligens
også føre til farlige situasjoner.
Symboler på produktet
På produktet finner du symboler med varsels- og informasjon-
stegn:
ADVARSEL: Fare for forbrenning!
Når apparatet er i bruk, kan overflatene få svært høy tempe-
ratur.
Oversikt over betjeningselementene
1 Betjeningsfelt
2 Grillrist
3 Drivaksel
4 Glidering
5 Dreietallerken
6 Dørlås
7 Vindu
05-MWG 2228 CB.indd 53
05-MWG 2228 CB.indd 53 27.08.2008 11:31:22 Uhr
27.08.2008 11:31:22 Uhr
Side: 53
54
NORSK
NORSK
Brytere på betjeningsfeltet
MICRO./GRILL/COMBI.
Ytelse: Her velger du mikrobølgeovnens
ytelsesnivå
Grill: For grilling og gratinering
Grill/Combi: Grill og mikrobølgeovn jobber vekselvis
W.T./TIME DEFROST Automatisk tining
CLOCK/PRE-SET
Klokke: I forbindelse med bryteren for innstilling
av klokkeslett eller en starttid
STOP/CLEAR
Stopp/slett: Trykk én gang for å avbryte kokingen
Trykk to ganger for å avslutte program-
met
Hold inne i 3 sekunder for å sperre
apparatet/oppheve sperre
START/+30Sec./CONFIRM
Start programmet
eller hurtigstart (alltid +30 sekunder ved
100 % effekt)
Bekrefte en inntasting
TIME • WEIGHT • AUTOMENU
Skruknapp for innstilling av klokkeslett,
automatikkprogrammer eller vektverdier
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er ment for:
• oppvarming og koking av faste og flytende næringsmidler,
• gratinering og grilling av faste næringsmidler.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare brukes til
dette. Det må kun brukes på den måten som er beskrevet i den-
ne bruksanvisningen. Apparatet må ikke brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og kan
føre til skader på apparatet og også på personer.
C. Bomann GmbH overtar ikke ansvar for skader som oppstår
på grunn av ikke hensiktsmessig bruk.
Veiledning for bruk av grill og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevarme. Bruk
derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobølgedrift.
• For driftstypen KOMBI er det bare grillristen som egner seg.
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nærmere
inntil varmeelementet.
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjennomsiktig
og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall. Derfor
kan det ikke brukes metallbeholdere eller -tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De kan inne-
holde små mengder metall, og dette kan gi gnister eller føre
til brann.
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn firkan-
tede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som egner
seg i mikrobølgeovn:
Materiale
Egnet til
mikrobølgeovn grill kombinasjon*
Ildfaste glassbeholdere ja ja ja
Ikke ildfaste glassbe-
holdere
neI neI neI
Ildfaste keramikk-
beholdere/-tallerkener
ja ja ja
Plastbeholdere som
tåler mikrobølgeovn
ja neI neI
Kjøkkenpapir ja neI neI
Metallbrett neI ja neI
Grillrist neI ja ja
Aluminiumsfolie og
beholdere i aluminium
neI ja neI
*) Kombinasjon av mikrobølger og grill.
Stille inn klokken
TIPS:
Første gang du slår apparatet på, lyder en signaltone, og det
står „0:00“ på displayet.
• Trykk på CLOCK/PRE-SET-tasten. Anvisningen skifter til
„0:00“. Det første tallet blinker.
• Bruk skruknappen for å stille inn ønsket timetall.
• Trykk på CLOCK/PRE-SET-tasten. De andre tallene blinker.
• Bruk skruknappen for å stille inn ønsket minuttall.
• Trykk igjen på CLOCK/PRE-SET-tasten. Det nye klokkeslet-
tet blir aktivert.
Ta i bruk mikrobølgeovnen
TIPS:
Hvis det er koke- eller oljerester på huset eller varmeelemen-
tet, kan det utvikle seg røyk og lukt i begynnelsen. Dette er
normalt og vil forsvinne når ovnen brukes igjen.
Vi anbefaler på det sterkeste å gå fram på følgende måte:
• Still apparatet inn på grillfunksjon og la programmet gå
flere ganger uten noe inni ovnen.
• Sørg for tilstrekkelig utlufting.
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det ut
og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerkenen på
drivakselen slik at den går i lås i utbulingene på drivakselen
og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader, spesielt
i dørområdet. Finnes det noen form for skader, må ikke
apparatet tas i bruk under noen omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når mikrobøl-
geovnen er i bruk, må du ikke sette den i umiddelbar nærhet
til andre elektroniske apparater.
05-MWG 2228 CB.indd 54
05-MWG 2228 CB.indd 54 27.08.2008 11:31:22 Uhr
27.08.2008 11:31:22 Uhr
Side: 54
55
NORSK
NORSK
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
OBS:
Ikke fjern monterte deler fra ovnen eller fra innsiden av døren!
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som varmer
opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid. Her finnes det
ingen varmestråling, og dermed skjer det heller ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Apparatet egner seg ikke til baking i svømmende fett.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers reduseres
apparatets effekt.
• Trykk på STOP/CLEAR-tasten for å avbryte kokeprosessen.
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhåndsoppvar-
ming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr. Den
kan først og fremst brukes til:
• tining av dypfrys- og frysevarer
• rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
• koking av matvarer
• Bruk aldri plastikk- eller papirservice.
Betjening av mikrobølgeovnen
1. Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar.
2. Åpne døren og sett kokekaret midt på glasstallerkenen. Lukk
døren. (Av sikkerhetsmessige årsaker virker apparatet bare
når døren er ordentlig lukket.)
3. Trykk på STOP/CLEAR-knappen. Velg ønsket mikrobølge-
effekt ved å trykke én eller flere ganger på MICRO./GRILL/
COMBI.-knappen.
Valgt effekten
vises i
displayet i %
Effekt i
watt (ca.)
Bruksområde
100 700 Hurtig oppvarming
80 560 Koking
50 350 Viderekoking
30 210 Smelting av ost osv.
10 70 Opptining av frysevarer
Omgående start 700 Hurtig oppvarming
4. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
5. Still inn ønsket koketid mellom 5 sekunder og 95 minutter
med skruknappen.
6. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-knappen for å starte
kokingen. Koketiden retter seg etter innholdsmengde og
-type. Med litt øving lærer du raskt å beregne koketiden.
TIPS:
Koking i mikrobølgeovn skjer mye raskere enn i en steke-
ovn. Still inn lav koketid hvis du er usikker, og etterkok
ved behov.
7. Etter utløpt tid slår apparatet seg av, og det lyder 5 signalto-
ner. Ta da ut maten.
Avbryte og stanse kokeprosessen
• Hvis du vil avbryte kokeprosessen midlertidig, kan du trykke
på STOP/CLEAR-knappen eller bare åpne døren.
• Hvis du så ønsker å fortsette kokingen, må du lukke døren
og trykke på START/+30SEC./CONFIRM-knappen.
• Hvis du vil stanse kokeprosessen helt, trykker du to ganger
på STOP/CLEAR-knappen.
Oppvarming
Oppvarming er et område der mikrobølgeovnen byr på særlige
fordeler. Det er svært lett å få matvarer og væsker som kommer
rett fra kjøleskapet, opp i romtemperatur eller spisetemperatur,
uten at du trenger å bruke mange gryter.
Oppvarmingstidene som er angitt i tabellen under, kan bare
fungere som retningslinjer. Tiden er svært avhengig av hva tem-
peraturen er i utgangspunktet, og av matvaresammensetningen.
Det anbefales derfor å av og til se etter om retten er varm nok.
Tabell for oppvarming
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Væsker
Vann, 1 kopp 150 g 700 0,5 - 1 nei
Vann, 0,5 l 500 g 700 3,5 - 5 nei
Vann, 0,75 l 750 g 700 5 - 7 nei
Kaffe, 1 kopp 150 g 700 0,5 - 1 nei
Melk, 1 kopp 150 g 700 0,5 - 1 nei
OBS: Sett en glasstav i beholderen for å forhindre koking, rør godt
om før du drikker.
Tallerkenretter
Snitsel, poteter og
grønnsaker
450 g 700 2,5 - 3,5 ja
Gulasj med pasta 450 g 700 2 - 2,5 ja
Kjøtt, raspeball og saus 450 g 700 2,5 - 3,5 ja
Tips: Fukte maten lett på forhånd, rør om iblant.
Kjøtt
Snitsel, panert 200 g 700 1 - 2 nei
Kjøttkaker, 4 stk. 500 g 700 3 - 4 nei
Braadvlees 250 g 700 2 - 3 nei
Tips: Pensle med olje, slik at paneringen eller skorpen ikke blir bløt.
Fjærkre
1/2 kylling 450 g 700 3,5 - 5 nei
Hønsefrikassé 400 g 700 3 - 4,5 ja
Tips: Pensle kjøttet med olje, rør om iblant.
05-MWG 2228 CB.indd 55
05-MWG 2228 CB.indd 55 27.08.2008 11:31:22 Uhr
27.08.2008 11:31:22 Uhr
Side: 55
56
NORSK
NORSK
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Tilbehør
Pasta, ris 1 porsjon
2 porsjoner
150 g 700 1 - 2 ja
300 g 700 2,5 - 3,5 ja
Poteter 500 g 700 3 - 4 ja
Tips: Fukte matvarene lett på forhånd.
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Supper/sauser
Klar suppe, 1 tallerken 250 g 700 1 - 1,5 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
250 g 700 1,5 - 2 ja
Saus 250 g 700 1 - 2 ja
Babymat
Melk 100 ml 350 0,5 - 1 nei
Grøt 200 g 350 1 - 1,5 nei
Tips: Rist godt og rør om. Kontroller temperaturen!
Koking
Praktiske tips om koking
Hold deg til retningslinjene i koketabellen og oppskriftene. Følg
med på kokeprosessen hvis du ikke har så mye øvelse ennå.
Du kan alltid åpne døren til mikrobølgeovnen. Ovnen slås da
automatisk av.
Det fortsetter ikke før døren er lukket og du har trykket en gang
til på START/+30SEC./CONFIRM-tasten.
Matvarer som kommer rett fra kjøleskapet, trenger lengre koketid
enn matvarer med romtemperatur.
Jo mer kompakt en matvare er, desto lengre er koketiden. Der-
med trenger f.eks. et stort kjøttstykke lengre koketid enn strimlet
kjøtt i samme mengde. For større mengder anbefales det å
begynne med maksimal effekt og så gå over til middels effekt for
at maten skal bli kokt så jevnt som mulig.
Flate matvarer kokes raskere enn høye, prøv derfor å fordele
matvarene utover så flatt som mulig. Legg tynnere biter,
f.eks. kyllinglår eller fiskefilet, innover eller la dem overlappe
hverandre.
Mindre mengder kokes raskere enn store.
Følgende tommelfingerregel gjelder:
Dobbel mengde = nesten dobbel tid
Halv mengde = halv tid
Hvis du ikke finner noen passende tidsangivelse for en rett,
gjelder regelen:
per 100 g ca. 1 minutt koketid
Alle matvarer som du dekker til på komfyren, bør du også dekke
til i mikrobølgeovnen.
Et lokk forhindrer at matvarene tørker ut. En tallerken snudd
opp ned, bakepapir eller mikrobølgefolie egner seg til å dekke til
med. Matvarer som skal ha en skorpe, må kokes uten tildekning.
Koketabell
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Grønnsaker
Auberginer 500 g 560 7 - 10 ja
Blomkål 500 g 560 8 - 11 ja
Brokkoli 500 g 560 6 - 9 ja
Sikori 500 g 560 6 - 7 ja
Erter 500 g 560 6 - 7 ja
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Fennikel 500 g 560 8 - 11 ja
Aspargesbønner 300 g 560 13 - 15 ja
Poteter 500 g 560 9 - 12 ja
Kålrabi 500 g 560 8 - 10 ja
Purreløk 500 g 560 7 - 9 ja
Maiskolber 250 g 560 7 - 9 ja
Gulrøtter 500 g 560 8 - 10 ja
Paprika 500 g 560 6 - 9 ja
Rosenkål 300 g 560 7 - 10 ja
Asparges 300 g 560 6 - 9 ja
Tomater 500 g 560 6 - 7 ja
Squash 500 g 560 9 - 10 ja
Tips: Skjær grønnsaker opp i små biter og kok dem med 2–3 ts.
væske, rør om iblant, la dem etterkoke i 3–5 min., ikke krydre før
like før servering.
Frukt
Eple-, pærekompott 500 g 560 5 - 8 ja
Plommemos 250 g 560 4 - 6 nei
Rabarbrakompott 250 g 560 5 - 8 ja
Stekte epler, 4 stk. 500 g 560 7 - 9 ja
Tips: Tilsett 125 ml vann, sitronsaft forhindrer at frukten misfarges,
la frukten etterkoke i 3–5 min.
Kjøtt*)
Kjøtt med saus 400 g 560 10 - 12 ja
Gulasj, strimlet kjøtt 500 g 560 10 - 15 ja
Okserullade 250 g 560 7 - 8 ja
Tips: Rør om iblant, la kjøttet etterkoke i 3–5 min.
Fjærkre*)
Hønsefrikassé 250 g 560 6 - 7 ja
Fjærkresuppe 200 g 560 5 - 6 ja
Tips: Rør om iblant, la det stå i 3–5 min.
Fisk
Fiskefilet 300 g 560 7 - 8 ja
Fiskefilet 400 g 560 8 - 9 ja
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Tine og koke grønnsaker
Rødkål 450 g 560 14 -16 ja
Bladspinat 300 g 560 11 - 13 ja
Blomkål 200 g 560 7 - 9 ja
Brekkbønner 200 g 560 8 - 10 ja
Brokkoli 300 g 560 8 - 9 ja
Erter 300 g 560 7 - 8 ja
Kålrabi 300 g 560 13 -15 ja
Purreløk 200 g 560 10 - 11 ja
Mais 200 g 560 4 - 6 ja
Gulrøtter 200 g 560 5 - 6 ja
Rosenkål 300 g 560 7 - 8 ja
05-MWG 2228 CB.indd 56
05-MWG 2228 CB.indd 56 27.08.2008 11:31:22 Uhr
27.08.2008 11:31:22 Uhr
Side: 56
57
NORSK
NORSK
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Spinat
450 g 560 12 - 13 ja
600 g 560 15 - 17 ja
Tips: Kok med 1–2 ts. væske, rør om iblant, del ev. forsiktig opp, la
grønnsakene etterkoke i 2–3 min., ikke krydre før like før servering.
Supper/gryteretter*)
Gryterett 500 g 560 13 - 15 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
300 g 560 7 - 8 ja
Kremet suppe 500 g 560 13 - 15 ja
Tips: Rør om iblant, la retten etterkoke i 3–5 min.
*) Prefabrikkerte matvarer.
Omgående start
Ønsker du å varme opp en rett eller drikke hurtig på høyeste
ytelse?
• Start mikrobølgeovnen med én gang ved å trykke direkte på
START/+30SEC./CONFIRM-tasten.
• Kokeprosessen starter omgående, og hvert videre trykk på
tasten forlenger koketiden med 30 sekunder. Mikrobølgeov-
nens ytelse er på 100 %.
Automatisk koking
Du kan få hjelp av automatikken til å få kokt ferdig bestemte
mengder matvarer. Gå da fram på følgende måte:
1. Trykk på STOP/CLEAR-knappen.
2. Vri bryteren med klokken og velg ønsket automatikkpro-
gram. De innstillingene som er mulige, finner du i tabellen
under.
Kode Program Vekt i gram/
anvisning
Effekt
A-1 Varme opp 200 100%
400
600
A-2 Grønnsaker 200 100%
300
400
A-3 Fisk 250 80%
350
450
A-4 Kjøtt 250 100%
350
450
Nudler/pasta 50
(med 450 g vann)
80%
100
(med 800 g vann)
A-6 Poteter 200 100%
400
600
A-7 Pizza 200 100%
400
A-8 Suppe 200 80%
400
3. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
4. Bruk bryteren for å stille inn ønsket vekt.
5. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-knappen for å starte
programmet.
Etter utløpt tid slår apparatet seg av, og det lyder 5 signaltoner.
Ta da ut maten.
Automatisk tining
Takket være tineprogrammet, kan du tine varene dine automa-
tisk på to måter. Velg tining etter vekt eller etter tid.
1. Trykk på STOP/CLEAR-tasten.
2. Velg et tineprogram ved å trykke gjentatte ganger på W.T./
TIME DEFROST-tasten:
dEF I Tining etter vekt fra 0,1 – 2,0 kg
Tining etter tid fra 5 sekunder – 95 minutter
3. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
4. Bruk bryteren for å stille inn ønsket vekt/tid.
5. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å starte
tiningen.
Etter utløpt tid slår apparatet seg av, og det lyder 5 signaltoner.
Ta da ut maten.
Grill
Bruk grillristen til grilling. Bruk en egnet, varmefast tallerken eller
legg grillmaten rett på grillristen.
Det er ikke nødvendig å varme opp grillen på forhånd. Infrarød-
grillen produserer strålevarme med en gang.
For å grille og gratinere går du fram på følgende måte:
1. Trykk på STOP/CLEAR-knappen.
2. Trykk på MICRO./GRILL/COMBI.-tasten til det står „G“ på
displayet.
3. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
4. Still inn ønsket grilltid mellom 5 sekunder og 95 minutter
med skruknappen.
5. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-knappen for å starte
programmet.
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Ostesmørbrød 2-3 3-4 nei
Kombinasjon av mikrobølge- og grilldrift
(kombi)
På disse innstillingene arbeider mikrobølgeeffekt og grill veksel-
vis innenfor den forhåndsinnstilte tiden etter forholdet:
C-1 C-2
55% mikrobølgeeffekt 36% mikrobølgeeffekt
45% grill 64% grill
05-MWG 2228 CB.indd 57
05-MWG 2228 CB.indd 57 27.08.2008 11:31:22 Uhr
27.08.2008 11:31:22 Uhr
5
A-
dEF 2
Side: 57
58
NORSK
NORSK
1. Trykk på STOP/CLEAR-knappen.
2. Trykk på MICRO./GRILL/COMBI.-tasten til det står „C-1“
eller „C-2“ på displayet.
3. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
4. Still inn ønsket grilltid mellom 5 sekunder og 95 minutter
med skruknappen.
5. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-knappen for å starte
programmet.
TIPS:
Etter halve tiden blir du ved hjelp av signaltoner oppfordret til
å snu varen.
Tips om kombinert drift
Hvis du tilbereder matvarer i kombinert drift mikrobølge–grill, bør
du være klar over følgende:
For store, tykke matvarer, f.eks. svinesteik, er mikrobølgetiden lengre
enn for små, flate matvarer. Med grillen er det imidlertid motsatt.
Jo nærmere matvarene kommer grillen, desto fortere blir de
brune. Det vil si at når du tilbereder store kjøttstykker i kombinert
drift, kan grilltiden eventuelt være kortere enn for mindre kjøttstykker.
Bruk risten til grilling for å oppnå rask og jevn bruning. (Unntak:
Store, tykke matvarer grilles rett på grilltallerkenen!)
Tabell for kombinert drift
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Kjøtt, pølser
Okse-, svine- eller kalvekjøtt
i helt stykke
500 g 10 - 12 nei
750 g 12 - 15 nei
Skinke 500 g 12 - 14 nei
Kjøttpudding 500 g 13 - 15 nei
Wienerpølser 200 g 2 - 3 nei
Knakkpølse 200 g 2 - 3 nei
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, la det etterkoke i 3–5 min., smør
kjøttpudding inn med eggehvite, stikk pølser med en gaffel.
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Fjærkre
Kyllingbiter 250 g 4 - 5 nei
Tips: La kjøttet koke i egen saft uten væske, snu det en gang, la
det etterkoke i 4–5 min.
Fisk
Ørret, au bleu 300 g 5 - 6 nei
Fiskefilet 300 g 3 - 4 nei
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Koke i flere trinn
Du kan stille inn programmene slik at du kan velge ulike
funksjoner.
La oss anta at du velger følgende kokeprogram:
Oppvarming i mikrobølgemodus
쒆
Grilling
1. Trykk på STOP/CLEAR-knappen.
2. Trykk én eller flere ganger på MICRO./GRILL/COMBI.-
tasten for å velge ønsket ytelse.
3. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
4. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 5 sekunder og
95 minutter med skruknappen.
5. Trykk på MICRO./GRILL/COMBI.-knappen.
6. Ved å trykke gjentatte ganger på MICRO./GRILL/COMBI.-
tasten velger du funksjonen grill „G“.
7. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
8. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 5 sekunder og
95 minutter med skruknappen.
9. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-knappen for å starte
programmet.
Etter utløpt tid slår apparatet seg av, og det lyder 5 signaltoner.
Ta da ut maten.
Spesialfunksjoner
Automatisk start
Du kan stille inn apparatet så mikrobølgeovnen eller en grill-/
kombi-innstilling starter til et forhåndsbestemt tidspunkt.
TIPS:
Da må du først stille inn klokkeslettet! Denne funksjonen kan
du ellers ikke bruke.
Ved automatisk start kan du ikke velge tinefunksjonen.
For å starte mikrobølgeovnen automatisk, går du fram på
følgende måte:
1. Trykk på STOP/CLEAR-tasten.
2. Trykk én eller flere ganger på MICRO./GRILL/COMBI.-
tasten for å velge ønsket ytelse.
3. Trykk på START/+30SEC./CONFIRM-tasten for å bekrefte
valget.
4. Bruk skruknappen for å velge ønsket koketid.
5. Trykk på CLOCK/PRE-SET-tasten. En signaltone lyder, og
anvisningen på displayet skifter til det aktuelle klokkeslettet.
Det første tallet blinker
6. Bruk så bryteren for å stille inn timeanvisningen til ønsket
starttid.
7. Trykk på CLOCK/PRE-SET-tasten. En signaltone lyder, og
minuttene blinker på displayet.
8. Bruk skruknappen for å stille inn minuttallet for ønsket
starttid.
9. Trykk igjen på START/+30SEC./CONFIRM-tasten. Det lyder
en signaltone.
05-MWG 2228 CB.indd 58
05-MWG 2228 CB.indd 58 27.08.2008 11:31:23 Uhr
27.08.2008 11:31:23 Uhr
2
Side: 58
59
NORSK
NORSK
For eksempel: 12: 0 min koketid på 100 % ytelse, starttid kl.
14.20
Trinn Tast
Anvis-
ning
1 STOP/CLEAR
2
MICRO./GRILL/
COMBI.
P100
3
START/+30SEC./
CONFIRM
4 12:30
5 CLOCK/PRE-SET 10:00 (Aktuelt klokkeslett)
6 14:00
7 CLOCK/PRE-SET 14:00
8 14:20
START/+30SEC./
CONFIRM
10:00 (Aktuelt klokkeslett)
TIPS:
• Ønsker du å se starttiden igjen, trykker du på CLOCK/
PRE-SET-tasten.
• Mikrobølgeovnen starter til forhåndsbestemt tid.
ADVARSEL: Brannfare!
• Bruk apparatet prinsipielt kun under oppsikt.
• Ved tidsforskjøvet koking må du alltid stille inn tiden slik at
apparatet er under egnet oppsikt under drift.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen uten noe inni.
• Ønsker du å ta ut det som kokes før tiden er ute, må
du avbryte programmet ved å trykke på STOP/CLEAR-
tasten.
• Etter utløpt tid slår apparatet seg av, og det lyder 5 signal-
toner. Ta da ut maten.
Sperre
Hold STOP/CLEAR-knappen inne i mer enn 3 sekunder
for å sperre mikrobølgeovnen. Sperringen vises i displayet.
Funksjonen til betjeningselementene er da blokkert. Hold STOP/
CLEAR-knappen inne i mer enn 3 sekunder en gang til for å
oppheve sperren.
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og sprutet på
ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig klut. Hvis ovnen er
sterkt tilgriset, kan du også bruke et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig klut
og fjern skvetter og flekker fra væske som har kokt over,
regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en fuktig
klut. Pass på at det ikke kommer vann inn gjennom åpnin-
gene på huset og dermed inn i selve ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne. Når du
skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først åpne ovns-
døren for å unngå at du slår ovnen på utilsiktet.
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med oppvaskmiddel
eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmes-
sig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd. Her kan du
bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et vindusvaskemiddel.
Tørk godt av den. Sørg for å sette ringen korrekt inn igjen.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du sette
en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en skål som
egner seg for mikroovn) og varme dette opp i ca. 5 minutter.
Deretter tørker du ut av ovnen med en myk klut.
Ovnlys
• Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell:...................................................................MWG 2228 CB
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn:............................................................ W
grill: .............................................................................1000 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:.................. 700 W/2450 MHz
Ovnens volum:....................................................................17 liter
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Nettovekt: ...........................................................................10,5 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-MWG 2228 CB.indd 59
05-MWG 2228 CB.indd 59 27.08.2008 11:31:23 Uhr
27.08.2008 11:31:23 Uhr
1 50
0
3

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 2228 CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 2228 CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 2228 CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 2228 CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 2228 CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.